Πέμπτη, 14 Ιουνίου 2018

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ προσωπικού των Τοπικών Ομάδων Υγείας (Τ.ΟΜ.Υ.)

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ ΘΕΣΕΩΝ


Οι Τ.ΟΜ.Υ. λειτουργούν ως μονάδες οικογενειακής ιατρικής, με εγγεγραμμένο πληθυσμό ευθύνης και μεταξύ των επιδιωκόμενων στόχων τους είναι:

Αποτέλεσμα εικόνας για ΤΟΜΥ􀁸 η προαγωγή και αγωγή υγείας του πληθυσμού που καλύπτουν,

• η ανάπτυξη και εφαρμογή δράσεων αγωγής και προαγωγής της υγείας στο επίπεδο της οικογένειας, της εργασίας, των σχολικών μονάδων και γενικά σε όλο το φάσμα της κοινότητας σε συνεργασία με φορείς και δομές κοινωνικής φροντίδας και αλληλεγγύης,

• η πρόληψη, εκτίμηση και διαχείριση κινδύνου για μεταδιδόμενα ή μη νοσήματα σε ομάδες ή άτομα του πληθυσμού σε συνεργασία με τις υπηρεσίες δημόσιας υγείας,

• η συστηματική παρακολούθηση της υγείας του πληθυσμού ευθύνης τους,

• η αντιμετώπιση οξέων προβλημάτων υγείας και η κατά προτεραιότητα αντιμετώπιση επειγόντων περιστατικών καθώς και η ενδεχόμενη παραπομπή τους στα Κέντρα Υγείας και Μονάδες Υγείας ή στα Νοσοκομεία,

• η προγραμματισμένη φροντίδα ενηλίκων και παιδιών,

• η συνδιαχείριση με τον θεράποντα ιατρό χρόνιων ασθενών,

• η κατ’ οίκον φροντίδα υγείας, κατ’ οίκον νοσηλεία και κατ’ οίκον αιμοληψία σε μη δυνάμενους να μεταβούν στις οικείες τους μονάδες Π.Φ.Υ.

• η συμβουλευτική και υποστήριξη σε άτομα και οικογένειες,

• η αναγνώριση και ανίχνευση ψυχικών παθήσεων σε συνεργασία με τις Μονάδες Ψυχικής Υγείας του Τομέα Ψυχικής Υγείας και αντίστοιχα η αναγνώριση και ανίχνευση περιστατικών εξαρτήσεων και παραπομπή στους αρμόδιους φορείς εξαρτήσεων,

• η εκπαίδευση και καθοδήγηση ατόμων και οικογενειών για τη διαχείριση χρόνιων νοσημάτων και καταστάσεων υψηλού κινδύνου για την υγεία τους και

• η συλλογή και αξιοποίηση στοιχείων επιδημιολογικής επιτήρησης, επιδημιολογικών στοιχείων και δεικτών υγείας και φροντίδας του πληθυσμού ευθύνης.

Στο πλαίσιο παροχής υπηρεσιών της, η Ομάδα Υγείας διαχειρίζεται και επιλύει ζητήματα δημόσιας υγείας σε συνεργασία με τις αρμόδιες υπηρεσίες και φορείς δημόσιας υγείας, τα οποία ανακύπτουν μέσω οργανωμένων παρεμβάσεων στον πληθυσμό ευθύνης της και συγκεκριμένα:

􀁸 ενημερώνεται για τις λοιμώξεις, τους παράγοντες κινδύνου και τις πηγές νοσηρότητας για τον πληθυσμό ευθύνης της,

􀁸 συνεργάζεται με τους επαγγελματίες της δημόσιας υγείας και 

􀁸 συμβάλλει στη διαχείριση σχετικών με τη δημόσια υγεία ζητημάτων, ιδίως μέσω της συλλογής πρωτογενών στοιχείων σχετικά με το μέγεθος και την έκταση των προβλημάτων δημόσιας υγείας και των προσδιοριστικών τους παραγόντων.

Οι δράσεις υγείας που υλοποιεί η Ομάδα Υγείας σε συνεργασία με τις αρμόδιες κατά περίπτωση αρχές αφορούν ενδεικτικώς:

􀁸 εμβολιασμούς,

􀁸 προληπτικό, προσυμπτωματικό έλεγχο,

􀁸 προαγωγή της υγείας και συμβολή στη βελτίωση του τρόπου ζωής, και

􀁸 διαχείριση των χρόνιων ασθενών.

Ιατρός

Ο ιατρός παρέχει ολοκληρωμένη και συνεχή φροντίδα στο άτομο με σκοπό την πρόληψη των ασθενειών και την προαγωγή της υγείας.

Στο πλαίσιο του επιστημονικού του έργου, ο ιατρός ειδικότητας Γενικής Ιατρικής ή Παθολογίας για τον ενήλικο πληθυσμό οφείλει ιδίως:

􀂃 να διαγιγνώσκει θέματα υγείας του ατόμου και να εντοπίζει τις πιθανές αιτίες τους,

􀂃 να επιλύει και να χειρίζεται συνήθη προβλήματα υγείας,

􀂃 να συνδιαχειρίζεται τους χρόνιους ασθενείς και τις διαταραχές ψυχικής υγείας,

􀂃 να συμβάλλει στην αντιμετώπιση της πολυφαρμακίας

􀂃 να μεριμνά για τη φροντίδα των ηλικιωμένων και των ατόμων με αναπηρία,

􀂃 να διασφαλίζει την παροχή υπηρεσιών ανακουφιστικής-παρηγορητικής αγωγής και φροντίδας ,

􀂃 να συντείνει στην ψυχοκοινωνική ευεξία στο πλαίσιο των αναγκών του ασθενούς, της οικογένειάς του και του πληθυσμού μιας γεωγραφικά προσδιορισμένης περιοχής,

􀂃 να συμβάλλει στο συντονισμό και στη συνέχεια της φροντίδας υγείας, στην παραπομπή στα άλλα επίπεδα του συστήματος υγείας και σε εξειδικευμένες υπηρεσίες φροντίδας υγείας,

􀂃 να λαμβάνει, διατηρεί και ανανεώνει το ατομικό ιστορικό υγείας και τις συνήθειες ζωής του ατόμου, που σχετίζονται με αυτήν και να τα καταχωρεί στον Ατομικό Ηλεκτρονικό Φάκελο Υγείας (Α.Η.Φ.Υ.)

􀂃 να παραπέμπει σε ιατρούς ειδικοτήτων.

Στο πλαίσιο του επιστημονικού του έργου, o ιατρός ειδικότητας Παιδιατρικής για τον παιδικό πληθυσμό οφείλει ιδίως:

• να παρέχει συστηματική, σφαιρική και διαχρονική παρακολούθηση της υγείας παιδιών και εφήβων,

• να αντιμετωπίζει ασθένειες και να διαχειρίζεται προβλήματα υγείας (έκτακτα, επείγοντα, χρόνια περιστατικά),

• να υλοποιεί εμβολιασμούς, φυματινοαντιδράσεις και να ελέγχει την εμβολιαστική κάλυψη, 

• να υποστηρίζει τις μητέρες σε θέματα θηλασμού και σίτισης του βρέφους, αλλά και της γενικότερης φροντίδας του,

• να πραγματοποιεί προληπτικό έλεγχο παιδιών και εφήβων με ανάπτυξη και εφαρμογή καθολικών ανιχνευτικών προγραμμάτων ή επιλεκτικών λόγω παρουσίας επιβαρυντικών παραγόντων στο ιστορικό του παιδιού ή της οικογένειας, με βάση κατευθυντήριες οδηγίες,

• να ενσωματώνει την αναπτυξιακή παρακολούθηση και την εκτίμηση δυσκολιών/ προβλημάτων συμπεριφοράς,

• να τηρεί το Φύλλο Ιατρικής Εξέτασης για το Ατομικό Δελτίο Υγείας Μαθητή, να συμπληρώνει το Δελτίο αυτού και να χορηγεί τις βεβαιώσεις υγείας,

• να πραγματοποιεί κατ’ οίκον επισκέψεις σε νεογέννητα και φροντίδα μη περιπατητικών παιδιών με χρόνιες παθήσεις,

• να παραπέμπει σε ιατρούς ειδικοτήτων 

• να παρέχει συμβουλευτική υποστήριξη σε παιδιά, εφήβους και γονείς ιδίως σε θέματα σεξουαλικής υγείας και αντισύλληψης, εξαρτήσεων, διατροφικών διαταραχών και φροντίδα στην οικογένεια με σκοπό την υποστήριξη των γονέων στον γονικό τους ρόλο και την πρόληψη και πρώιμη ανίχνευση προβλημάτων ψυχικής υγείας, καθώς και σε οικογένειες υψηλού κινδύνου και να εξασφαλίζει την κατάλληλη διασύνδεσή τους με εξειδικευμένα υποστηρικτικά πλαίσια,

• να υλοποιεί προγράμματα αγωγής και προαγωγής υγείας στην κοινότητα σε συνεργασία με τα λοιπά μέλη της Ομάδας Υγείας και με τοπικές αρχές, σχολεία και άλλους φορείς της κοινότητας. 

Ο σκοπός και οι στόχοι του κάθε προγράμματος, καθώς και το πλαίσιο συνεργασίας, καθορίζονται με βάση την εκτίμηση αναγκών υγείας της κοινότητας καθώς και τις επιμέρους ανάγκες των συνεργαζόμενων φορέων.

5 σχόλια:

 1. Αχαχαχαχαχαχαχαχαχαχσχαχαχαχα Χαχαχαχαχαχαχαχαχαχαχαχαχα......

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 2. Ζούμε .....ιστορικές ημέρες ! Η πρώτη στον .....Γαλαξία Γυφτοβαθμια Φροντίδα Υγείας στήνεται μπροστά στα μάτια μας !
  Βαθιά.....συγκινημένος γιατρός

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 3. H Ενωση Γενικων Ιατρων θα εκδώσει ανακοίνωση όπου θα συστήνει στα μέλη του ΑΠΟΧΗ από την προκήρυξη των ΤοΜΥ.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. Ολεεεεεεεεεεεεεε......όλοι μαζί σας φίλοι ΓΙ !

   Διαγραφή
  2. ΝΑ ΕΚΔΟΣΕΙ ΚΑΙ ΜΙΑ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΔΙΑΚΟΠΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΕ ΤΟΝ ΕΟΠΥΥ,ΕΑΝ ΕΙΣΤΕ ΜΑΓΚΕΣ.,

   Διαγραφή