Πέμπτη, 6 Δεκεμβρίου 2018

Συγκρότηση ΔΣ ΙΣ Άρτας σε σώμα

∆ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 

Ύστερα από την διενέργεια των αρχαιρεσιών του Ιατρικού Συλλόγου Άρτας στις 21.10.18 και την επικύρωση αυτών από την Αποκεντρωµένη ∆ιοίκηση Ηπείρου- ∆υτ.Μακεδονίας , το νεοεκλεγέν ∆ιοικητικό Συµβούλιο, στη συνεδρίασή του στις 26.11.18 συγκροτήθηκε σε σώµα και η νέα σύνθεσή του είναι η εξής: 

∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ 

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: ΧΑΡΜΠΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ 
ΑΝΤΙΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: ΣΙΛΙΟΓΚΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 
ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: ΜΑΝΤΕΛΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 
ΤΑΜΙΑΣ: ΤΣΙΡΩΝΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 

ΜΕΛΗ: 
ΒΡΑΤΣΙΣΤΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ 
ΜΑΓΚΟΥ ΕΙΡΗΝΗ 
ΜΑΤΣΟΥΚΑΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ 
ΠΑΠΠΑΣ ΗΛΙΑΣ 
ΓΚΙΟΚΑ ΕΛΕΝΗ 
ΓΚΟΥΝΤΑΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ 
ΤΥΜΠΑΝΙ∆ΟΥ ΜΑΡΙΑ 

Εκ του ∆.Σ. 
Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ              Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ 
ΧΑΡΜΠΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΜΑΝΤΕΛΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου