Τρίτη, 25 Οκτωβρίου 2011

ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΤΡΟΙΚΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΓΕΙΑ


 

Ζητούν προώθηση γενοσήμων και ηλεκτρονική
συνταγογράφηση
Aύξηση εισφορών περίθαλψηςστον ΟΓΑ, προώθηση των γενοσήμων φαρμάκων
και ηλεκτρονικήσυνταγογράφηση προβλέπει η νέα έκθεση τηςτρόικαςγια την
ελληνικήοικονομία. Παρόλο που οι εκπρόσωποίτηςαναφέρουν ότι έχει γίνει
πρόοδοςσχετικάμε τη μεταρρύθμιση στον τομέα τηςΥγείας τονίζουν ότι η υψηλήσυμμετοχήτου κράτουςστιςδαπάνεςπερίθαλψηςκαθιστάτην ολοκλήρωση τηςπροσπάθειαςαρκετάκρίσιμη για τη βελτίωση των δημοσιονομικών. Σύμφωνα
με την τρόικα, σημαντικόςπαράγονταςγια την έκβαση τηςπροσπάθειαςείναι η
τιμολόγηση των φαρμάκων, η κατάλληλη καταγραφήκαθώςκαι ο υπολογισμόςτων δαπανών. Επιπλέον, οι εκπρόσωποι τηςτρόικαςυπογραμμίζουν την ανάγκη
για εξομοίωση των ασφαλιστικών εισφορών με αύξηση των ποσοστών εισφοράςγια τον ΟΓΑ στο πλαίσιο του ΕΟΠΥΥ, μείωση του αριθμούτου διοικητικούπροσωπικού καθώςκαι των γιατρών που θα συμβληθούν με τον οργανισμό
Τέλος η τρόικα ζητάαύξηση στη συνταγογράφηση γενοσήμων, επιτάχυνση τηςυλοποίησηςτηςηλεκτρονικήςσυνταγογράφησηςκαι είσπραξη τηςέκπτωσης(rebate) των ταμείων απότουςφαρμακοποιούς

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου