Παρασκευή 8 Μαρτίου 2024

Υπουργείο Υγείας: Ελευθέρας στους γιατρούς του ΕΣΥ για ιδιωτικά ιατρεία – Δημοσιεύθηκε η διάταξη

Υπουργείο Υγείας: Ελευθέρας στους γιατρούς του ΕΣΥ για ιδιωτικά ιατρεία – Δημοσιεύθηκε η διάταξη
Το υπουργείο Υγείας με διάταξη του επιτρέπει στους γιατρούς του ΕΣΥ να έχουν ιδιωτικά ιατρεία.

Μαρία Γλένη HR

Το υπουργείο Υγείας δίνει το ελευθέρας στους γιατρούς του ΕΣΥ για πρώτη φορά από την ίδρυσή του να έχουν ιδιωτικά ιατρεία.

Αναλυτικότερα σε διάταξη του υπουργείου Υγείας που περιλαμβάνεται σε νομοσχέδιο για τη δημόσια υγεία το οποίο τέθηκε σε διαβούλευση μέχρι τις 19 Μαρτίου, ανάβει το πράσινο φως στους γιατρούς του ΕΣΥ ώστε να έχουν ιδιωτική εργασία στον ιδιωτικό τομέα.

Ειδικότερα η πολυσυζητημένη ρύθμιση για τους γιατρούς του ΕΣΥ προβλέπει πλήρη απελευθέρωση των γιατρών του δημοσίου συστήματος, αφού μπορούν πλέον με τη βούλα της κυβέρνησης να διατηρούν ιδιωτικά ιατρεία, να εργάζονται σε ιδιωτικές κλινικές ή να είναι σύμβουλοι σε εταιρείες με το ανάλογο αντίτιμο.

Το άρθρο 7 για πρώτη φορά από την ίδρυση του ΕΣΥ προβλέπει την άρση της απαγόρευσης της παράλληλης απασχόλησης των γιατρών οι οποίοι παραμένουν με μονιμότητα στα νοσοκομεία.

Συγκεκριμένα αναφέρεται: «Κατ’ εξαίρεση, δεν συνιστά πειθαρχικό παράπτωμα για τους ιατρούς του πρώτου εδαφίου, σε χρόνο εκτός του τακτικού ωραρίου τους και των εφημεριών, να ασκούν ιδιωτικό έργο, υπό την προϋπόθεση ότι αναλαμβάνουν τις ασφαλιστικές και φορολογικές υποχρεώσεις για το συγκεκριμένο διάστημα απασχόλησης.

Ειδικότερα, οι ιατροί του Ε.Σ.Υ. δύνανται να διατηρούν ιδιωτικό ιατρείο, να παρέχουν ιατρικές υπηρεσίες με οποιαδήποτε σχέση, συμπεριλαμβανόμενης και αυτής του συμβούλου ή εμπειρογνώμονος/τεχνικού συμβούλου και για θέματα εκπαίδευσης/επιμόρφωσης/εποπτείας των επαγγελματιών υγείας, οργάνωσης διαλέξεων και επιστημονικών εκδηλώσεων, συγγραφής επιστημονικών άρθρων, ιατρικών ενημερώσεων υγείας για νοσολογικές οντότητες, σε ιδιωτική κλινική ή ιδιωτικό διαγνωστικό ή θεραπευτικό εργαστήριο ή φαρμακευτικές επιχειρήσεις, ή εταιρείες ιατροτεχνολογικών προϊόντων και γενικότερα σε κάθε είδους ιδιωτικές επιχειρήσεις που παρέχουν ή καλύπτουν υπηρεσίες υγείας υπό την προϋπόθεση χορήγησης σε αυτούς σχετικής άδειας σύμφωνα με τη διαδικασία της παρούσας».

Την σχετική άδεια την παρέχει ο Διοικητής του Νοσοκομείου ή του Διοικητή της Υγειονομικής Περιφέρειας όταν πρόκειται για Κέντρο Υγείας, κατόπιν αίτησης του ενδιαφερόμενου ιατρού. Οι αιτήσεις υποβάλλονται το δεύτερο δεκαπενθήμερο του μηνός Δεκεμβρίου και το δεύτερο δεκαπενθήμερο του μηνός Μαΐου και αφορούν, αντιστοίχως, στο πρώτο εξάμηνο του επόμενου έτους και στο δεύτερο εξάμηνο αυτού.

Οι δικλείδες ασφαλείας

Στη διάταξη προβλέπονται και προϋποθέσεις με στόχο να μην παροτρύνουν οι γιατροί του ασθενείς του ΕΣΥ να πηγαίνουν στα ιδιωτικά τους ιατρεία ή στον ιδιωτικό τομέα για να χειρουργηθούν.

Ωστόσο οι δικλείδες αυτές μπορούν εύκολα να καταστρατηγηθούν με την καταβολή «μαύρου χρήματος» από τους ασθενείς.

Συγκεκριμένα οι όροι είναι οι εξής:

Η χορήγηση της ανωτέρω άδειας άσκησης του ιδιωτικού έργου παρέχεται υπό τις προϋποθέσεις: i) της μη άσκησης κλινικού έργου σε ασθενείς που εξετάστηκαν στα τακτικά ιατρεία του Νοσοκομείου, Κέντρου Υγείας και κάθε διασυνδεόμενης με αυτό Μονάδας Υγείας από τον ίδιο ιατρό ή σε όσους ασθενείς βρίσκονται στην ενιαία λίστα χειρουργείου, και ii) της μη διατάραξης, διαφοροποίησης ή παραβίασης της εύρυθμης ολοήμερης, πέραν του τακτικού ωραρίου, λειτουργίας και των εφημεριών του Νοσοκομείου ή της αντίστοιχης λειτουργίας του Κέντρου Υγείας, του αριθμού των ανά κλινική χειρουργικών επεμβάσεων, του αριθμού των ιατρικών επισκέψεων, των διαγνωστικών και επεμβατικών πράξεων και των παρακλινικών εξετάσεων.

Ειδικότερα, λαμβάνονται υπόψη: α) για τους ιατρούς του παθολογικού τομέα, ο αριθμός των τακτικών ιατρείων που έχουν διενεργηθεί από το σύνολο των υπηρετούντων ιατρών της κλινικής/κέντρου υγείας, β) για τους ιατρούς του χειρουργικού τομέα, ο αριθμός και η βαρύτητα των χειρουργικών πράξεων στο σύνολο των ιατρών της κλινικής και γ) για τους ιατρούς του εργαστηριακού τομέα, το σύνολο των πράξεων του τμήματος.

Οι «καμπάνες» στους παραβάτες

Στις ρυθμίσεις του νομοσχεδίου προβλέπονται και καμπάνες για όσους δεν τηρούν τους κανόνες, αφού μπορεί αν τους αφαιρεθεί πλήρως το δικαίωμα για ιδιωτικό έργο.

Ειδικότερα προβλέπεται:

δ) Η παράβαση των όρων και προϋποθέσεων της άνω διαδικασίας συνιστά το πειθαρχικό παράπτωμα της περ. ε) της παρ. 1 του άρθρου 77 του ν. 2071/1992 και της αναξιοπρεπούς ή ανάρμοστης ή ανάξιας για υπάλληλο συμπεριφοράς εντός ή εκτός υπηρεσίας της περ. ε) της παρ. 1 του άρθρου 107 του Κώδικα Δημοσίων Πολιτικών Διοικητικών Υπαλλήλων και Υπαλλήλων Ν.Π.Δ.Δ. και συνεπάγεται, εκτός από την άμεση ανάκληση της άδειας απασχόλησης στον ιδιωτικό τομέα της ιατρικής με αιτιολογημένη απόφαση του Διοικητή ή του Προέδρου του νοσοκομείου, την άμεση ανάκληση της άδειας λειτουργίας ιδιωτικού ιατρείου και την άμεση καταγγελία της σύμβασης παροχής ιατρικών υπηρεσιών από τον συμβαλλόμενο πάροχο αζημίως. Επιπλέον, η παράβαση των όρων και προϋποθέσεων της άνω διαδικασίας, συνεπάγεται την απαγόρευση υποβολής νέας αίτησης σύμφωνα με το πρώτο εδάφιο της υποπερ. αβ) για χρονικό διάστημα έξι (6) μηνών.

Σε περίπτωση πρώτης υποτροπής, η χρονική διάρκεια της απαγόρευσης εκτείνεται σε δύο (2) έτη και σε περίπτωση δεύτερης υποτροπής, επέρχεται οριστική απώλεια του δικαιώματος. Η κύρωση της απαγόρευσης υποβολής νέας αίτησης επιβάλλεται με απόφαση του Διοικητή της Υγειονομικής Περιφέρειας μετά από εισήγηση του Διοικητικού Συμβουλίου του νοσοκομείου και μετά από έγγραφη κλήση του ιατρού να υποβάλει τις αντιρρήσεις του μέσα σε δέκα (10) ημέρες από την κοινοποίηση σε αυτόν της κλήσης. Η επιβολή κύρωσης σύμφωνα με τα προηγούμενα εδάφια, λαμβάνεται υπόψη σε κάθε κρίση και αξιολόγηση του ιατρού, όταν πρόκειται για ιατρό του ΕΣΥ.

9 σχόλια:

 1. Οι προϋποθέσεις απευθύνονται σε καθυστερημένους, φυσικά δεν θα εφαρμοστούν ούτε και μπορεί να τις ελέγξει κανεις. Καλώς ήρθατε στον νεοφιλελε παράδεισο που επιλεξατε! Από την άλλη ποιος θα διακινδυνεψει να ανοίξει ιατρείο ;

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. Το σχόλιο δεν το καταλαβαίνω... Εσύ πού ζεις...; Τα περισσότερα περιφερειακά νοσοκομεία κυρήσσουν άγονες προκηρύξεις... Υπάρχουν νοσοκομεία που για να βρουν εφημερεύοντες επιτάσσουν γιατρούς με εντέλλεσαθαι 200 χλμ μακριά.... Χρήμα το δημόσιο άλλο δεν έχει.... Όλοι ζητούν να πάρουν από τα λίγα... Εσύ δηλ. τι κίνητρα θα έδινες για να βρεθούν γιατροί στα νοσοκομεία... Μάυρες απολαβές... Τι μοντέλο προκρίνεις δηλαδή εσύ, γιατί δεν μας λες να το κρίνουμε όπως κρίνεις κι εσύ τους άλλους....;

   Διαγραφή
  2. Λεφτά θα έδινα εξυπνάκια ,προφανως μη ιατρε, 10.10 και όχι συμβασεις .....ετήσιες! Γιατί να έρθουν για ψίχουλα και και για έναν χρόνο! Και μην τολμήσεις να πεις δεν υπάρχουν όταν ανακοινώνουν εκατοντάδες εκατομμύρια πλεόνασμα στον χρΕΟΠΥΥ η ετοιμάζονται να παραλάβουν 4 αλουμονοτρατες χρήσιμες μόνο ως .....στόχοι με ετήσιο κόστος 50 με 80 εκ. για συντήρηση! Όταν μοιράζουν......σερβιέτα pass και ταΐζουν με λίστες Πέτσα

   Διαγραφή
  3. 10.10 είσαι σίγουρα ιατρος; Και αναρωτιέσαι τι κινητρα; Λεφτά ισως; Πως έγινε και μέχρι την τελευταία κυβέρνηση μια χαρά βρίσκονταν ιατροι; Μήπως με τον ακραίο πληθωρισμό απαξιώσει πλήρως τις αμοιβές, χώνει τους ιατρούς που διορίζονται πχ σε ένα κέντρο υγείας σε δέκα αγροτικά ιατρεία και στο νοσοκομείο ταυτοχρονα; Έκανε προσληψεις; Ποιες , με τι συμβασεις; Έλα ένα χρόνο στην γαλέρα να μας βγάλεις το φίδι από την τρυπα; Ζεις σίγουρα στην Ελλαδα;

   Διαγραφή
  4. Η αλήθεια είναι εξυπνακια 10.10 μμ ότι θα αρκούσε το πλεόνασμα του χρΕΟΠΥΥ για να διπλασιάσει τους μισθούς στο ΕΣΥ. https://www.ot.gr/market-data/GD.ATH/

   Διαγραφή
  5. 10.10 μας δουλευεις; Είσαι σίγουρα ιατρος και ζεις στην Ελλαδα;

   Διαγραφή
 2. O ορισμος του αθεμιτου ανταγωνισμου .Αντιλαμβανεσθε βεβαια τι θα γινει στις ευρωεκλογες

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 3. Με 6-8 εφημερίες όπως οι περισσότεροι αφήνω την Επαρχία που είναι πολύ χειρότερα τα πράγματα , ένας ιατρός του ΕΣΥ έχει 22+14 με 19 οκταωρα τον μην δηλαδή 36 41 οκταωρα φουλ δουλειάς διότι δεν υπάρχουν ειδικευόμενοι! Ποιος ηλίθιος με δεδομένες και τις οικογενειακές υποχρεώσεις θα πάει για μπλοκακι? Φως φανάρι ότι απλά μπαχαλοποιουν το ΕΣΥ για να το διαλύσουν!

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 4. https://www.youtube.com/watch?v=a4HAX748984 Περαστικά μας

  ΑπάντησηΔιαγραφή