Σάββατο 31 Μαρτίου 2012

Χωρίς εργαστηριακούς γιατρούς οι ασφαλισμένοι


Χωρίς εργαστηριακούς γιατρούς οι ασφαλισμένοι
Δεν θα εξυπηρετούνται από τις 8 Απριλίου οι ασφαλισμένοι του ΕΟΠΥΥ στα ιδιωτικά μικροβιολογικά εργαστήρια καθώς ο Ασφαλιστικός Οργανισμός δεν έχει αποπληρώσει τα χρέη του προς τον κλάδο. Οι ασφαλισμένοι θα πρέπει να καταβάλουν στο ακέραιο το ποσό των διαγνωστικών εξετάσεων τις οποίες πραγματοποιούν.

Ο Ιατρικός Σύλλογος Αθηνών, του οποίου τα μέλη στηρίζουν την κινητοποίηση τονίζουν πως: "οι εργαστηριακοί ιατροί, είναι οι πρώτοι από όλους καλούνται καθημερινά, με βάση τα αυξημένα λειτουργικά έξοδα του εργαστηρίου τους, να χρηματοδοτούν το σύστημα κοινωνικής ασφάλισης. Θεωρούμε απαράδεκτη τη στάση της πολιτείας που πλέον ευθέως πορεύεται σε βάρος όλων των ελευθεροεπαγγελματιών αλλά και των ίδιων των ασφαλισμένων του μεγαλύτερου ασφαλιστικού οργανισμού της χώρας.

Καλούμε τους εργαστηριακούς γιατρούς, μέλη του ΙΣΑ, σε ένδειξη διαμαρτυρίας, να αναστείλουν την συνεργασία των εργαστηρίων τους με τον ΕΟΠΥΥ από την 8η Απριλίου 2012, και εντός των αμέσως επομένων ημερών, ακολουθεί και η συμμετοχή των υπολοίπων κλινικών συναδέλφων, αφού ρυθμιστούν κάποιες ουσιώδεις λεπτομέρειες (π.χ ρύθμιση της συνταγογράφησης των φαρμάκων, κ.α).

Τελικός σκοπός και στόχος μας για όλους είναι η εξόφληση των δεδουλευμένων."

H ΑΝΑΔΙΑΡΘΡΩΣΗ TOY ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΧΡΕΟΥΣ ΚΑΙ ΟΙ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΕΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥΣΣτα πλαίσια των κυβερνητικών δεσμεύσεων για την αναδιάρθρωση του δημόσιου χρέους , υποδείχτηκε πλην άλλων και στα Ασφαλιστικά Ταμεία, να συμμετάσχουν εθελοντικά στο PSI, με την αποδοχή απομείωσης της ονομαστικής αξίας των Κινητών Αξιών Ελληνικού Δημοσίου που εμπεριέχονται στα αποθεματικά τους. Η Διοικούσα Επιτροπή του Τομέα Υγειονομικών του ΕΤΑΑ (ΤΣΑΥ) ευθυγραμμιζόμενη πλήρως με την θέση των Πανελληνίων Υγειονομικών Φορέων απέρριψε την κυβερνητική υπόδειξη, επιλέγοντας να προασπίσει τα αποθεματικά του Ταμείου από τα οποία εξαρτώνται και οι συντάξεις των Υγειονομικών. Την ίδια απόφαση έλαβαν και οι Διοικούσες Επιτροπές των άλλων Τομέων καθώς και το Διοικητικό Συμβούλιο του ΕΤΑΑ. 

Αυτή η απόφαση επέσυρε την μήνι της κυβέρνησης η οποία προειδοποίησε δημοσίως ότι θα προχωρήσει σε υποχρεωτική απομείωση της αξίας των αποθεματικών και σε αντικατάσταση των Διοικήσεων που αρνήθηκαν να συμμετάσχουν εθελοντικά στο PSI. 

H υποχρεωτική απομείωση συντελέστηκε κατά τρόπον που παραπέμπει σε διαδικασία δήμευσης περιουσιακών στοιχείων, υποβαθμίζοντας δραματικά το άλλοτε εύρωστο ΤΣΑΥ σε ένα προβληματικό Ταμείο, με επισφαλές μέλλον και ασαφή προοπτική βιωσιμότητας. 

Προς ενημέρωση του Υγειονομικού Κόσμου παρατίθεται η εξέλιξη των αποθεματικών του Ταμείου μετά την βίαιη κυβερνητική παρέμβαση, με την οποία απομειώθηκε δραματικά η αξία τους:

Το ΤΣΑΥ διατηρεί στην Τράπεζα της Ελλάδος 3 λογαριασμούς αντίστοιχους με τους Κλάδους Σύνταξης, Περίθαλψης και Πρόνοιας .
Κάθε 15νθήμερο τα υπόλοιπα του λογαριασμού διαχείρισης που τηρείται στην Eurobank, μεταφέρονται υποχρεωτικά στην Τράπεζα της Ελλάδος. 
Τα μεταφερόμενα ποσά δεν κατανέμονται στους Κλάδους κατά τη μεταφορά τους, πιστώνονται συνολικά στο λογαριασμό του Κλάδου Σύνταξης. Στους λογαριασμούς των άλλων Κλάδων πιστώνονται τα τοκομερίδια από τα Ομόλογα που έχουν στην κυριότητα οι Κλάδοι ,οι πρόσοδοι (τόκοι καταθέσεων) καθώς και τα ποσά ,που μεταφέρονται μετά την κατάρτιση των Ισολογισμών-Απολογισμών.

Τα κατατεθειμένα ποσά αποτελούν το μερίδιο του ΤΣΑΥ στο κοινό κεφάλαιο των ΝΠΔΔ και των Φ.Κ.Α. ,το οποίο διαχειρίζεται η Τράπεζα της Ελλάδος, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 15 του Ν. 2469/1997,επενδύοντάς το σε κινητές αξίες του Ελληνικού Δημοσίου ήτοι Ομόλογα Ελληνικού Δημοσίου(80,2 %) , Έντοκα Γραμμάτια Ελληνικού Δημοσίου (15,5%), repos(4,3% ) κλπ

Σύμφωνα με τελευταία έγγραφα της Τράπεζας της Ελλάδος, τα διαθέσιμα του Ταμείου, που ήταν κατατεθειμένα στους λογαριασμούς του κοινού κεφαλαίου, που τηρούνται στην Τράπεζα αυτή, μετά την απομείωση, διαμορφώθηκαν ως εξής:
Στο λογαριασμό του Κλάδου Σύνταξης το σύνολο του κεφαλαίου την 9.3.2012 ανέρχονταν σε 627.349.117,11 € .Μετά την ολοκλήρωση του προγράμματος αναδιάρθρωσης η ονομαστική αξία του ενεργητικού του κοινού κεφαλαίου, που αντιστοιχεί στη μερίδα του ΤΣΑΥ ανέρχεται στο ποσό των 358.747.420,60€. Η τρέχουσα αξία του ενεργητικού του κοινού κεφαλαίου που αντιστοιχεί στη μερίδα του Ταμείου την 12.3.2012 ανερχόταν στο ποσό των 191.897.404,79 €. Από το ποσό αυτό έχει ήδη επενδυθεί το ποσό των 110.000.000,00 € σε προθεσμιακή κατάθεση ,συνεπώς το υπόλοιπο διαθέσιμο είναι 81.897.404,79 €.

Ομοίως στο λογαριασμό του Κλάδου Ασθενείας το σύνολο του κεφαλαίου την 9.3.2012 ανέρχονταν σε 201.825.946,48 € .Μετά την ολοκλήρωση του προγράμματος αναδιάρθρωσης η ονομαστική αξία του ενεργητικού του κοινού κεφαλαίου, που αντιστοιχεί στη μερίδα του ΤΣΑΥ ανέρχεται στο ποσό των 115.413.468,73 €. Η τρέχουσα αξία του ενεργητικού του κοινού κεφαλαίου που αντιστοιχεί στη μερίδα του Ταμείου την 12.3.2012 ανερχόταν στο ποσό των 61.719.765,69 €. 

Στο λογαριασμό του Κλάδου Πρόνοιας τα αντίστοιχα ποσά ήταν 106.230.045,56 €,60.747.283,76 € και τρέχουσα αξία 32.485.832,84 €.

Σημειώνεται ότι επειδή η τρέχουσα αξία δεν είναι σταθερή και διαμορφώνεται διαφορετικά κάθε ημέρα ,ενδέχεται τα ως άνω ποσά να είναι ακόμα μικρότερα από αυτά ,που διαμορφώθηκαν την 12.3.2012.
Συνεπώς τα διαθέσιμα χρήματα του ΤΣΑΥ την 12.3.2012 ήταν:
Κλάδος Σύνταξης : 81.897.404,79 € στην Τράπεζα της Ελλάδος και 110.000.000,00 € στην Eurobank επενδυμένα σε προθεσμιακή κατάθεση ,που λήγει στις 11.6.2012.
Κλάδος Υγείας : 61.719.765,69 €. 
Κλάδος Πρόνοιας: 32.485.832,84 €.

Εκ των ως άνω προκύπτει ότι το ασφαλιστικό μέλλον των Υγειονομικών αναδύεται ζοφερό. 
Ο Πανελλήνιος Ιατρικός Σύλλογος αποφάσισε αν μετέλθει κάθε ένδικο μέσον ώστε να περισωθεί ότι είναι δυνατόν από την ασφαλιστική αποταμίευση γενεών Υγειονομικών. Προς την ίδια κατεύθυνση στρέφονται και οι άλλοι Υγειονομικοί Φορείς. 
Από ότι διαφαίνεται θα απαιτηθούν σκληροί και επίπονοι αγώνες που απαιτούν στρατηγική, συντονισμό και διαρκή μαχητική μεθόδευση και επαγρύπνηση από ολόκληρο τον Υγειονομικό Κόσμο.

Γράφει ο ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΒΑΣΙΑΔΗΣ 
Μέλος ΔΣ ΠΙΣ, Πρόεδρος Υγειονομικών ΕΤΑΑ

IΔΙΩΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΓΕΙΑΣ: ΣΥΡΡΙΚΝΩΣΗ ΜΕΓΕΘΟΥΣ ΑΓΟΡΑΣ

Σύμφωνα με έρευνα της ICAP

Μείωση για πρώτη χρονιά την τελευταία δεκαετία παρουσιάζει το συνολικό μέγεθος αγοράς των ιδιωτικών υπηρεσιών υγείας στην Ελλάδα, η οποία σε ποσοστό εκτιμάται στο 13,5% το 2010/09. Το 2009 σε ολόκληρη τη χώρα καταγράφηκαν 15.124 κλίνες σε ιδιωτικά θεραπευτήρια (επί συνόλου 54.704 κλινών). Τα ιδιωτικά θεραπευτήρια ανήλθαν σε 166 επί συνόλου 312 θεραπευτηρίων. Τα παραπάνω προκύπτουν από την κλαδική μελέτη «Ιδιωτικές Υπηρεσίες Υγείας» που εκπόνησε πρόσφατα η Διεύθυνση Οικονομικών Μελετών της ICAP Group ΑΕ. Η εν λόγω μελέτη πραγματεύεται τους τομείς των γενικών θεραπευτηρίων, των μαιευτικών – γυναικολογικών κλινικών και των διαγνωστικών κέντρων, εξετάζοντας την πορεία και τις προοπτικές τους. Στο πλαίσιο της μελέτης πραγματοποιήθηκε εκτεταμένη χρηματοοικονομική ανάλυση των επιχειρήσεων του κλάδου βάσει 19 επιλεγμένων αριθμοδεικτών για την πενταετία 2006-2010. Επίσης, έγινε η σύνταξη ομαδοποιημένου ισολογισμού (για τις χρήσεις 2009 και 2010) βάσει αντιπροσωπευτικού δείγματος 57 επιχειρήσεων εκμετάλλευσης ιδιωτικών κλινικών, 11 επιχειρήσεων εκμετάλλευσης μαιευτικών κλινικών και 60 επιχειρήσεων εκμετάλλευσης διαγνωστικών κέντρων. Όπως προέκυψε από την εν λόγω ανάλυση, το σύνολο του ενεργητικού των ιδιωτικών κλινικών παρουσίασε οριακή ποσοστιαία μείωση 1,1% το 2010, των μαιευτικών κλινικών μείωση κατά 2,7%, ενώ των διαγνωστικών κέντρων κατέγραψε αύξηση κατά 3,2%. Αντίστοιχα, τα συνολικά έσοδα των ιδιωτικών κλινικών εμφανίζονται μειωμένα κατά 13,3%, των μαιευτικών κλινικών μειωμένα κατά 18,3% και των διαγνωστικών κέντρων μειωμένα κατά 5,2%.
Το τελικό καθαρό αποτέλεσμα των γενiκών κλινικών ήταν ζημιογόνο το 2010 σε αντίθεση με το 2009 όπου ήταν κερδοφόρο, ενώ δραστική είναι η μείωση των κερδών (προ φόρου) για τις μαιευτικές – γυναικολογικές κλινικές. Αναφορικά με τα διαγνωστικά κέντρα, τα κέρδη (προ φόρου) εμφανίζονται μειωμένα κατά 24,3% το 2010. Μελετώντας τα οικονομικά αποτελέσματα των μεγάλων επιχειρηματικών ομίλων του κλάδου για το πρώτο 3μηνο του 2011 σε σύγκριση
με το αντίστοιχo 3μηνο του 2010, στον τομέα των γενικών κλινικών παρατηρείται μείωση του κύκλου εργασιών των εταιρειών της τάξης του 20%, ενώ στον τομέα των μαιευτικών – γυναικολογικών κλινικών η μείωση είναι της τάξης του 26%. Λιγότερες είναι οι απώλειες για τον τομέα των διαγνωστικών κέντρων όπου σημειώνεται μείωση της τάξης του 10%.


Health Daily

Πόσα έχασε το ΤΣΑΥ από το PSI- Τα πειστήρια του εγκλήματος |

ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ: ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΣΥΝΤΑΓΟΓΡΑΦΗΣΗΣ ΜΕ ΔΡΑΣΤΙΚΗ ΟΥΣΙΑ

«Καίνε» τα νέα αντικειμενικά κριτήρια για επιχειρήσεις-ελεύθερους επαγγελματίες«Καίνε» τα νέα αντικειμενικά κριτήρια για επιχειρήσεις-ελεύθερους επαγγελματίες

Οι προτάσεις που συζητούνται

Στο 1994 επέστρεψαν τα κόμματα που μετέχουν στο διάλογο για τη φορολογική μεταρρύθμιση προκειμένου να αναζητήσουν τρόπους αποτελεσματικής φορολόγησης των μικρομεσαίων επιχειρήσεων και ελευθέρων επαγγελματιών.


Το προτεινόμενο νομοσχέδιο για το Εθνικό Φορολογικό Σύστημα υιοθετεί για τον προσδιορισμό του φορολογητέου εισοδήματος 800.000 μικρομεσαίων επιχειρήσεων και ελευθέρων επαγγελματιών τη μέθοδο αντικειμενικών κριτηρίων που είχε παρουσιάσει τον Απρίλιο 1994 ο τότε υπουργός Οικονομικών κ. Αλέκος Παπαδόπουλος.Σύμφωνα με τις τελικές προτάσεις των κομμάτων, τα αντικειμενικά κριτήρια που προέβλεπε ο νόμος Παπαδόπουλου θα προσαρμοσθούν στα σημερινά δεδομένα και θα εμπλουτισθούν με νέα κριτήρια και με τα τεκμήρια διαβίωσης. Μεταξύ των κριτηρίων θα είναι:-Το είδος και τα έτη άσκησης της δραστηριότητας. -Η εμπορική, η επαγγελματική αμοιβή που εκφράζει την αμοιβή του επιχειρηματία ή του ελεύθερου επαγγελματία και η οποία θα καθορίζεται με βάση την αμοιβή των μισθωτών του κλάδου προσαυξημένη κατά ένα ορισμένο ποσοστό.-Η ειδικότητα και οι επιστημονικοί τίτλοι.-Ο τόπος εγκατάστασης της επιχείρησης ή του γραφείου.-Το απασχολούμενο προσωπικό και οι δαπάνες μισθοδοσίας.-Οι λειτουργικές δαπάνες.-Ο μοναδικός συντελεστής καθαρού κέρδους για τις επιχειρήσεις ή καθαρής αμοιβής για τους ελεύθερους 

επαγγελματίες.-Η μισθωτική αξία των ακινήτων που χρησιμοποιεί η επιχείρηση ή ο επιτηδευματίας, η οποία θα προκύπτει με βάση τον αριθμό των τετραγωνικών, την τιμή ζώνης και έναν συγκεκριμένο συντελεστή τεκμαρτού ενοικίου.-Ο συντελεστής απόδοσης που έχει να κάνει με τη σχέση ανάμεσα στα ακαθάριστα και καθαρά εισοδήματα και ο οποίος θα διαφοροποιείται ανάλογα με τον κλάδο.

Σύμφωνα με τη λογική του νέου σχεδίου, όταν το δηλούμενο ποσό εισοδήματος από την άσκηση ατομικής επιχείρησης ή ελεύθερου επαγγέλματος είναι μικρότερο από το ελάχιστο ποσό καθαρού εισοδήματος που θα προκύπτει από τα επαγγελματικά κριτήρια, τότε ο φορολογούμενος θα έχει δύο επιλογές: ή θα αποδεχτεί το τεκμαρτό εισόδημα καταβάλλοντας τον αναλογούντα φόρο ή θα υπαχθεί σε τακτικό φορολογικό έλεγχο. 
Τα αντικειμενικά κριτήρια θα είναι μαχητά, δηλαδή ο φορολογούμενος θα μπορεί να προσφεύγει στις φορολογικές αρχές και να αποδεικνύει ότι το ποσό του φόρου που του βεβαιώθηκε δεν είναι σωστό ή δεν υπολογίσθηκε με επακριβή δεδομένα. 

Παρασκευή 30 Μαρτίου 2012

ΕΟΠΥΥ: Οδηγίες Κατάθεσης παραπεμπτικώνΕΟΠΥΥ: ΚΑΝΟΝΕΣ ΣΥΝΤΑΓΟΓΡΑΦΗΣΗΣ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΠΙΣ: ΚΑΝΟΝΕΣ ΣΥΝΤΑΓΟΓΡΑΦΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΣΦΑΛΜΕΝΗ ΕΡΜΗΝΕΙΑ ΝΟΜΟΥ ΠΕΡΙ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗΣ ΙΑΤΡΩΝ

ΠΟΣΙΠΥ: Έχουμε εισπράξει υποσχέσεις επί υποσχέσεων ήρθε η ώρα να εισπράξουμε και τα χρήματα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΙΑΤΡΙΚΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΠΕΙΡΑΙΩΣ


Πειραιάς,  30-3-2012


Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η

Ο Ιατρικός Σύλλογος Πειραιά λαμβάνοντας υπόψιν
·         Το αποτέλεσμα της συγκέντρωσης των εργαστηριακών ιατρών-μελών του στις 12-3-2012,  (στην οποία παρευρέθησαν και μέλη των εργαστηριακών ενώσεων ΠΟΣΙΠΥ και ΠΕΕΒΙ)  και μετά την οποία καλέσαμε τα μέλη μας « σε ετοιμότητα και εγρήγορση για συμμετοχή στις εξελίξεις »
·         Τη Πανελλαδική συγκέντρωση των εργαστηριακών ιατρών στο Υπουργείο Υγείας στις 22-3-2012 και την συνάντηση με τον Υφυπουργό Υγείας κ. Τιμοσίδη, τον Γ.Γ. του ΥΥΚΑ κ. Πολύζο και τον Αντιπρόεδρο του ΕΟΠΥΥ κ. Νικόλη
·         Το υπ΄ αρ. 65-30-3-2012 έγγραφο-ανακοίνωση της ΠΟΣΙΠΥ, με θέμα « Κινητο-ποίηση – Αναστολή αποδοχής των παραπεμπτικών του ΕΟΠΥΥ από 9-4-2012 »
θεωρεί ότι οι κινητοποιήσεις όπως αποφασίστηκαν είναι επιβεβλημένες και η συμμετοχή όλων απαραίτητη,  διότι δεν μπορούμε πλέον άλλο να δεχθούμε την κοροϊδία της αποπληρωμής παλαιών και νέων οφειλών από τα Ασφαλιστικά Ταμεία.

Επειδή το θέμα δεν αφορά μόνο τους εργαστηριακούς ιατρούς,  ο Ιατρικός Σύλλογος Πειραιά εντός των προσεχών ημερών θα εξετάσει τη συμμετοχή στις κινητοποιήσεις και των κλινικών ιατρών όλων των ειδικοτήτων,  οι οποίοι ομοίως παραμένουν απλήρωτοι,  υφιστάμενοι καθημερινά διοικητικά-αντιιατρικά μέτρα.

Δεν μπορούμε να ανεχθούμε άλλο την προχειρότητα του ΕΟΠΥΥ εις βάρος του Έλληνα Πολίτη και της περίθαλψής του,  εις βάρος της αξιοπρέπειας και του έργου του Ιατρού.  Για οποιαδήποτε ταλαιπωρία υποστούν οι πολίτες,  υπεύθυνοι είναι η Πολιτική Ηγεσία των Υπουργείων Υγείας και Εργασίας και η ηγεσία του ΕΟΠΥΥ.

       Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                     Ο ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ


ΒΑΡΒΑΡΑ  ΑΝΕΜΟΔΟΥΡΑ                               ΠΑΥΛΟΣ  ΣΑΡΩΦ

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΙΣΘ


νωση - Δελτίο Τύπου - 30-3-2012 - Κινητοποιήσεις των Εργαστηριακών Ιατρών
Θεσσαλονίκη, 30 Μαρτίου 2012

    
     

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ-ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
ΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΤΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΩΝ ΙΑΤΡΩΝ ΤΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

Σύμφωνα με απόφαση του Δ.Σ του Ι.Σ.Θ :
Από 2/4/2012 αναστέλλονται οι συμβάσεις με το Ε.Τ.Α.Α και το Τ.Α.Υ.Τ.Ε.Κ.Ω-Τ.Α.Π.Ο.Τ.Ε λόγω του υπερβολικού χρέους των ταμείων αυτών προς τα εργαστήρια.
Από 9/4/2012  αναστέλλεται η αποδοχή και εκτέλεση των παραπεμπτικών ασφαλισμένων του Ε.Ο.Π.Υ.Υ. και όλων των λοιπών ταμείων (σύμφωνα και με την απόφαση του Δ.Σ της ΠΟΣΙΠΥ).


Αγαπητοί συνάδελφοι,
Η αυτόβουλη συμμετοχή όλων αποτελεί προϋπόθεση επιτυχίας των κινητοποιήσεών μας. Ο Ιατρικός Σύλλογος διατηρεί πάντα το δικαίωμα εφαρμογής του άρθρου 35 παρ.4 του Κώδικα Ιατρικής Δεοντολογίας.         Ο Πρόεδρος                                                              Ο Γραμματέας

 Dr. Αθανάσιος Α. Εξαδάκτυλος                                        Νικόλαος Π. Νίτσας

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΙΣΑ


Αθήνα 29-3-2012
ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
ΑΝΑΣΤΟΛΗ ΤΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΩΝ ΜΕ ΤΟΝ ΕΟΠΥΥ ΑΠΟ 8ης ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2012.
ΕΞΕΤΑΖΕΤΑΙ ΚΑΙ Η ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΤΩΝ ΚΛΙΝΙΚΩΝ ΓΙΑΤΡΩΝ ΤΙΣ ΑΜΕΣΩΣ ΕΠΟΜΕΝΕΣ ΜΕΡΕΣ

Το ΔΣ του ΙΣΑ μετά από λεπτομερή ενημέρωση που είχε από τον εκπρόσωπο των σωματείων εργαστηριακών γιατρών (ΠΟΣΙΠΥΠΕΕΒΙ) με την παρούσα του εκφράζει την πλήρη συμπαράστασή του στους εργαστηριακούς ιατρούς, οι οποίοι παρά τις επανειλημμένες διαβεβαιώσεις περί του αντιθέτου παραμένουν απλήρωτοι, όπως ανεξόφλητοι, βέβαια, είναι και οι κλινικοί συνάδελφοί τους
Ιδιαίτερα τονίζεται το γεγονός ότι οι εργαστηριακοί ιατροί, είναι οι πρώτοι από όλους καλούνται καθημερινά, με βάση τα αυξημένα λειτουργικά έξοδα του εργαστηρίου τους, να χρηματοδοτούν το σύστημα κοινωνικής ασφάλισης.
Θεωρούμε απαράδεκτη τη στάση της πολιτείας που πλέον ευθέως πορεύεται σε βάρος όλων των ελευθεροεπαγγελματιών αλλά και των ίδιων των ασφαλισμένων του μεγαλύτερου ασφαλιστικού οργανισμού της χώρας.
Καλούμε τους εργαστηριακούς γιατρούς, μέλη του ΙΣΑ, σε ένδειξη διαμαρτυρίας, να αναστείλουν την συνεργασία των εργαστηρίων τους με τον ΕΟΠΥΥ από την 8η Απριλίου 2012, και εντός των αμέσως επομένων ημερών, ακολουθεί και η συμμετοχή των υπολοίπων κλινικών συναδέλφων, αφού ρυθμιστούν κάποιες ουσιώδεις λεπτομέρειες (π.χ ρύθμιση της συνταγογράφησης των φαρμάκων, κ.α).
Τελικός σκοπός και στόχος μας για όλους είναι η εξόφληση των δεδουλευμένων.

Για το ΔΣ του ΙΣΑ

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                                            Ο ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

 ΓΕΩΡ. ΠΑΤΟΥΛΗΣ                                                   ΕΥΣΤ. ΤΣΟΥΚΑΛΟΣ

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΙΑΤΡΙΚΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΠΥΡΓΟΥ-ΟΛΥΜΠΙΑΣ


Σας  ενημερώνουμε  για την απόφαση  των  Βιοπαθολόγων-Μικροβιολόγων  ιδιωτών  μελών  του  Ιατρικού Συλλόγου Πύργου-Ολυμπίας, οι οποίοι αποφάσισαν  να μην  εργαστούν την  Δευτέρα  2  Απριλίου  2012, ημέρα  κατά  την  οποία θα παραστούν,  μαζί με άλλους συναδέλφους  τους εργαστηριακούς ιατρούς  του Ν. Αχαϊας,  στην  Διοίκηση της Υγειονομικής Περιφέρειας  στην  Πάτρα, προκειμένου να διαμαρτυρηθούν    για το γεγονός ότι έχουν απλήρωτα  δεδουλευμένα  από  τους  φορείς  κοινωνικής  ασφάλισης, για περισσότερο από   18  μήνες.
Η πιο πάνω  κατηγορία  ιατρών, εφόσον δεν υπάρξουν συγκεκριμένες δεσμεύ- σεις για το χρονοδιάγραμμα  πληρωμής  των δεδουλευμένων τους μετά  και την δια- μαρτυρία  τους στην  έδρα  της Υγειονομικής περιφέρειας στην Πάτρα,  ενδέχεται  να αποφασίσουν  την αναστολή πίστωσης διενέργειας των εργαστηριακών εξετάσεων προς τους ασφαλισμένους του ΕΟΠΥΥ.
Αυτό,  εάν  τελικά αποτελέσει  απόφασή τους,  θα ανακοινωθεί  την  Τρίτη  3 Απριλίου  2012.
Ο  Πρόεδρος                         Ο Γεν. Γραμματέας
Νίκος  Γαλανόπουλος                                 Ιωάννης   Δάρας

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΠΟΣΙΠΥΑθήνα, 30/03/2012

Αρ. Πρωτ. : 65

Προς 
Υπ. Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, κ. Α. Λοβέρδο,
Υπ. Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, κ. Γ. Κουτρουμάνη,
Υπ. Οικονομικών, κ. Φ. Σαχινίδη,
Ε.Ο.Π.Υ.Υ.
Ο.Α.Ε.Ε.,
Ο.Π.Α.Δ.,
ΤΥΔΚΥ,
Ι.Κ.Α.,
ΤΑΥΤΕΚΩ,
ΕΤΑΑ,
ΕΤΑΠ-ΜΜΕ
Οίκος Ναύτου,
Π.Ι.Σ.,
Και όλοι οι λοιποί Ιατρικοί Σύλλογοι

Θέμα : Κινητοποίηση – Αναστολή αποδοχής των παραπεμπτικών του Ε.Ο.Π.Υ.Υ.  Μετά από απαρτία του Δ.Σ. της Π.Ο.Σ.Ι.Π.Υ. και ομόφωνη συμφωνία, αποφασίστηκαν τα κάτωθι:

   Κινητοποίηση – Αναστολή αποδοχής παραπεμπτικών από τον Ε.Ο.Π.Υ.Υ. και των λοιπών ταμείων από 09/04/2012, με τα παρακάτω αιτήματα :

   1)    Άμεσης καταβολής 11ου και 12ου μηνών του έτους 2011 των οφειλών όλων των ασφαλιστικών ταμείων ( Ο.Π.Α.Δ., Ο.Α.Ε.Ε., ΤΥΔΚΥ, Οίκος Ναύτου, Ι.Κ.Α., ΤΑΥΤΕΚΩ, ΕΤΑΑ, ΕΤΑΠ-ΜΜΕ ) και των ενταλμάτοποιημένων και μη καταβληθέντων από το  2011 μέχρι και σήμερα πιστώσεων.
   2)     Ενεργοποίηση της διαδικασίας υποβολής παραπεμπτικών για παρακλινικές εξετάσεις από τον Ε.Ο.Π.Υ.Υ. με οποιοδήποτε κατάλληλο λογισμικό ή χειρόγραφες καταστάσεις.
   3)     Έκδοση απόφασης του Υπ. Οικονομικών για τη μη φορολόγηση μας για τα μη εισπραχθέντα χρήματα μέσα στο οικονομικό έτος 2010-2011.
   4)    Καταβολή όλων των οφειλομένων από όλα τα ασφαλιστικά ταμεία μέχρι και 31-10-2011 χωρίς «κούρεμα».
Το Δ.Σ. της Π.Ο.Σ.Ι.Π.Υ.


Αναγνώστου Λεωνίδας                       Πρόεδρος
Χατζηπαναγιώτου Θεόδωρος           Αντιπρόεδρος
Τριανταφύλλου Δημήτριος                 Αντιπρόεδρος
Κλεινάκης Ιωάννης                               Γεν. Γραμματέας
Λαμπράκος Λάμπρος                          Ταμίας
Γεωργακόπουλος Θεόδωρος           Μέλος
Καλαμάρη Μαρία                                   Μέλος
Μαστοράκου Άννα                                Μέλος
Παπαπαναγιώτου Παναγιώτης         Μέλος