Σάββατο 31 Μαρτίου 2012

H ΑΝΑΔΙΑΡΘΡΩΣΗ TOY ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΧΡΕΟΥΣ ΚΑΙ ΟΙ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΕΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥΣΣτα πλαίσια των κυβερνητικών δεσμεύσεων για την αναδιάρθρωση του δημόσιου χρέους , υποδείχτηκε πλην άλλων και στα Ασφαλιστικά Ταμεία, να συμμετάσχουν εθελοντικά στο PSI, με την αποδοχή απομείωσης της ονομαστικής αξίας των Κινητών Αξιών Ελληνικού Δημοσίου που εμπεριέχονται στα αποθεματικά τους. Η Διοικούσα Επιτροπή του Τομέα Υγειονομικών του ΕΤΑΑ (ΤΣΑΥ) ευθυγραμμιζόμενη πλήρως με την θέση των Πανελληνίων Υγειονομικών Φορέων απέρριψε την κυβερνητική υπόδειξη, επιλέγοντας να προασπίσει τα αποθεματικά του Ταμείου από τα οποία εξαρτώνται και οι συντάξεις των Υγειονομικών. Την ίδια απόφαση έλαβαν και οι Διοικούσες Επιτροπές των άλλων Τομέων καθώς και το Διοικητικό Συμβούλιο του ΕΤΑΑ. 

Αυτή η απόφαση επέσυρε την μήνι της κυβέρνησης η οποία προειδοποίησε δημοσίως ότι θα προχωρήσει σε υποχρεωτική απομείωση της αξίας των αποθεματικών και σε αντικατάσταση των Διοικήσεων που αρνήθηκαν να συμμετάσχουν εθελοντικά στο PSI. 

H υποχρεωτική απομείωση συντελέστηκε κατά τρόπον που παραπέμπει σε διαδικασία δήμευσης περιουσιακών στοιχείων, υποβαθμίζοντας δραματικά το άλλοτε εύρωστο ΤΣΑΥ σε ένα προβληματικό Ταμείο, με επισφαλές μέλλον και ασαφή προοπτική βιωσιμότητας. 

Προς ενημέρωση του Υγειονομικού Κόσμου παρατίθεται η εξέλιξη των αποθεματικών του Ταμείου μετά την βίαιη κυβερνητική παρέμβαση, με την οποία απομειώθηκε δραματικά η αξία τους:

Το ΤΣΑΥ διατηρεί στην Τράπεζα της Ελλάδος 3 λογαριασμούς αντίστοιχους με τους Κλάδους Σύνταξης, Περίθαλψης και Πρόνοιας .
Κάθε 15νθήμερο τα υπόλοιπα του λογαριασμού διαχείρισης που τηρείται στην Eurobank, μεταφέρονται υποχρεωτικά στην Τράπεζα της Ελλάδος. 
Τα μεταφερόμενα ποσά δεν κατανέμονται στους Κλάδους κατά τη μεταφορά τους, πιστώνονται συνολικά στο λογαριασμό του Κλάδου Σύνταξης. Στους λογαριασμούς των άλλων Κλάδων πιστώνονται τα τοκομερίδια από τα Ομόλογα που έχουν στην κυριότητα οι Κλάδοι ,οι πρόσοδοι (τόκοι καταθέσεων) καθώς και τα ποσά ,που μεταφέρονται μετά την κατάρτιση των Ισολογισμών-Απολογισμών.

Τα κατατεθειμένα ποσά αποτελούν το μερίδιο του ΤΣΑΥ στο κοινό κεφάλαιο των ΝΠΔΔ και των Φ.Κ.Α. ,το οποίο διαχειρίζεται η Τράπεζα της Ελλάδος, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 15 του Ν. 2469/1997,επενδύοντάς το σε κινητές αξίες του Ελληνικού Δημοσίου ήτοι Ομόλογα Ελληνικού Δημοσίου(80,2 %) , Έντοκα Γραμμάτια Ελληνικού Δημοσίου (15,5%), repos(4,3% ) κλπ

Σύμφωνα με τελευταία έγγραφα της Τράπεζας της Ελλάδος, τα διαθέσιμα του Ταμείου, που ήταν κατατεθειμένα στους λογαριασμούς του κοινού κεφαλαίου, που τηρούνται στην Τράπεζα αυτή, μετά την απομείωση, διαμορφώθηκαν ως εξής:
Στο λογαριασμό του Κλάδου Σύνταξης το σύνολο του κεφαλαίου την 9.3.2012 ανέρχονταν σε 627.349.117,11 € .Μετά την ολοκλήρωση του προγράμματος αναδιάρθρωσης η ονομαστική αξία του ενεργητικού του κοινού κεφαλαίου, που αντιστοιχεί στη μερίδα του ΤΣΑΥ ανέρχεται στο ποσό των 358.747.420,60€. Η τρέχουσα αξία του ενεργητικού του κοινού κεφαλαίου που αντιστοιχεί στη μερίδα του Ταμείου την 12.3.2012 ανερχόταν στο ποσό των 191.897.404,79 €. Από το ποσό αυτό έχει ήδη επενδυθεί το ποσό των 110.000.000,00 € σε προθεσμιακή κατάθεση ,συνεπώς το υπόλοιπο διαθέσιμο είναι 81.897.404,79 €.

Ομοίως στο λογαριασμό του Κλάδου Ασθενείας το σύνολο του κεφαλαίου την 9.3.2012 ανέρχονταν σε 201.825.946,48 € .Μετά την ολοκλήρωση του προγράμματος αναδιάρθρωσης η ονομαστική αξία του ενεργητικού του κοινού κεφαλαίου, που αντιστοιχεί στη μερίδα του ΤΣΑΥ ανέρχεται στο ποσό των 115.413.468,73 €. Η τρέχουσα αξία του ενεργητικού του κοινού κεφαλαίου που αντιστοιχεί στη μερίδα του Ταμείου την 12.3.2012 ανερχόταν στο ποσό των 61.719.765,69 €. 

Στο λογαριασμό του Κλάδου Πρόνοιας τα αντίστοιχα ποσά ήταν 106.230.045,56 €,60.747.283,76 € και τρέχουσα αξία 32.485.832,84 €.

Σημειώνεται ότι επειδή η τρέχουσα αξία δεν είναι σταθερή και διαμορφώνεται διαφορετικά κάθε ημέρα ,ενδέχεται τα ως άνω ποσά να είναι ακόμα μικρότερα από αυτά ,που διαμορφώθηκαν την 12.3.2012.
Συνεπώς τα διαθέσιμα χρήματα του ΤΣΑΥ την 12.3.2012 ήταν:
Κλάδος Σύνταξης : 81.897.404,79 € στην Τράπεζα της Ελλάδος και 110.000.000,00 € στην Eurobank επενδυμένα σε προθεσμιακή κατάθεση ,που λήγει στις 11.6.2012.
Κλάδος Υγείας : 61.719.765,69 €. 
Κλάδος Πρόνοιας: 32.485.832,84 €.

Εκ των ως άνω προκύπτει ότι το ασφαλιστικό μέλλον των Υγειονομικών αναδύεται ζοφερό. 
Ο Πανελλήνιος Ιατρικός Σύλλογος αποφάσισε αν μετέλθει κάθε ένδικο μέσον ώστε να περισωθεί ότι είναι δυνατόν από την ασφαλιστική αποταμίευση γενεών Υγειονομικών. Προς την ίδια κατεύθυνση στρέφονται και οι άλλοι Υγειονομικοί Φορείς. 
Από ότι διαφαίνεται θα απαιτηθούν σκληροί και επίπονοι αγώνες που απαιτούν στρατηγική, συντονισμό και διαρκή μαχητική μεθόδευση και επαγρύπνηση από ολόκληρο τον Υγειονομικό Κόσμο.

Γράφει ο ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΒΑΣΙΑΔΗΣ 
Μέλος ΔΣ ΠΙΣ, Πρόεδρος Υγειονομικών ΕΤΑΑ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου