Τρίτη 31 Ιουλίου 2012

Εξώδικο ΙΣΘ προς ΕΟΠΥΥ - 31/7/2012

ΕΝΩΠΙΟΝ ΠΑΝΤΟΣ ΑΡΜΟΔΙΟΥ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟΥ ΚΑΙ ΑΡΧΗΣ

ΕΞΩΔΙΚΗ ΔΗΛΩΣΗ- ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ-ΔΙΑΜΑΡΤΥΡΙΑ

Του Ν.Π.Δ.Δ. με την επωνυμία «Ιατρικός Σύλλογος Θεσσαλονίκης, που εδρεύει στην Θεσσαλονίκη, οδός Πλ. Αριστοτέλους 4 και εκπροσωπείται νόμιμα από τον Πρόεδρο αυτού Εξαδάκτυλο Αθανάσιο

ΠΡΟΣ

Το Ν.Π.Δ.Δ. με την επωνυμία «Ε.Ο.Π.Υ.Υ.» που εδρεύει στην Αθήνα , Μαρούσι, οδός Λεωφόρος Κηφισίας αρ.39 και εκπροσωπείται νόμιμα από τον Πρόεδρο αυτού Βουδούρη Γεράσιμο.

Θεσσαλονίκη 27-7-2012Σύμφωνα με το αρ.24 παρ.2 εδάφιο α. του Ν.3965/2011 ο Ο.Π.Α.Δ. είχε την υποχρέωση να καταβάλλει ως προκαταβολή στους συμβεβλημένους προμηθευτές το 90% του αιτούμενου ποσού μετά την κατά νόμο αφαίρεση των κρατήσεων. Η καταβολή έπρεπε να γίνεται με την έκδοση χρηματικού εντάλματος μετά από πρόχειρο λογιστικό έλεγχο, που θα διενεργούνταν από τις αρμόδιες υπηρεσίες του Ο.Π.Α.Δ.. Επίσης σύμφωνα με το Ν.3918/2011 ο οποίος αποτελεί τον ιδρυτικό νόμο του Οργανισμού σας, ως έναρξη λειτουργίας του ορίζεται η 3-11-2011 και εντάσσονται σ’ αυτόν,το ΙΚΑ-ΕΤΑΜ, ο ΟΓΑ, ο ΟΑΕΕ και ο ΟΠΑΔ. ( άρθρο 17 παρ.1 και 2.) Σύμφωνα με το αρ. 19 παρ.5 του Ν.3918/2011 το Ελληνικό Δημόσιο αναλαμβάνει να επιχορηγήσει τον Ε.Ο.Π.Υ.Υ. για την εξόφληση των μέχρι 31-12-2010 εκκαθαρισμένων οφειλών του ΟΠΑΔ προς τρίτους. Ακολούθως σύμφωνα με το αρ.29 παρ.1 και 3του Ν.3918/2011 οι συμβάσεις των μεταφερόμενων στον Ε.Ο.Π.Υ.Υ. φορέων εξακολουθούν να ισχύουν έναντι του Ε.Ο.Π.Υ.Υ. μέχρι την υπογραφή νέων συμβάσεων με τον Οργανισμό και ο Ε.Ο.Π.Υ.Υ. αποτελεί καθολικό διάδοχο των εντασσομένων φορέων υπεισερχόμενος στα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις αυτών.

Εξαιτίας καθυστέρησης λειτουργίας του ηλεκτρονικού συστήματος, η οποία οφείλεται σε αποκλειστική υπαιτιότητα της υπηρεσίας σας, τα διαγνωστικά εργαστήρια τα οποία είναι συμβεβλημένα με τον Οργανισμό σας κατέστη εφικτό να καταθέσουν τις εντολές που αφορούν το χρονικό διάστημα Ιανουαρίου-Φεβρουαρίου –Μαρτίου 2012, άλλοι από αυτούς μέχρι τα τέλη Απριλίου και άλλοι στις αρχές Μαΐου. Ωστόσο παρατηρείται το παράδοξο και άνευ λογικής εξήγησης φαινόμενο, άλλοι από τους συναδέλφους εργαστηριακούς να έχουν αποζημιωθεί για το σύνολο του τριμήνου το οποίο υπέβαλλαν και άλλοι ούτε καν για ένα μήνα, άσχετα με την ημερομηνία υποβολής. Δηλαδή έχουν αποζημιωθεί συνάδελφοι εργαστηριακοί που υπέβαλλαν στο τέλος του Απριλίου, ενώ δεν έχουν αποζημιωθεί αυτοί που υπέβαλλαν αρχές Μαΐου. Επίσης παρατηρήθηκε το φαινόμενο να έχουν αποζημιωθεί συνάδελφοι που κατέβαλλαν τις εντολές σε μεταγενέστερη ημερομηνία από κάποιους που είχαν καταβάλλει σε προγενέστερη. Επιπλέον, παρά το γεγονός ότι έχετε αποστείλει σχέδιο ατομικής συμβάσεως για τη μορφή του οποίου έχετε δεσμευτεί με έγγραφη συμφωνία με την ΠΟΣΙΠΥ, την ΠΑΣΙΔΙΚ, και την ΠΕΙΦ ΠΦΥ την 30-12-2011, δεν έχετε προβεί στην υπογραφή της παρά την παρέλευση εξαμήνου από την έναρξη λειτουργίας του Οργανισμού σας. Συγκεκριμένα στο εν προκειμένω αναφερόμενο σχέδιο-πρόταση ατομικής σύμβασης που τελεί υπό την αίρεση της υπογραφής σας, περιλαμβάνονται οι όροι που συμφωνήσατε την 30-12-2011 με τους παραπάνω φορείς και ειδικότερα, ότι το Ταμείο σας θα καταβάλλει ως προκαταβολή το 90% του αιτούμενου ποσού εντός 45 ημερών μετά από πρόχειρο λογιστικό έλεγχο με βάση τα οριζόμενα στην παρ.2 του άρθρου 24 του Ν.3965/2011. Επίσης δεν έχετε μέχρι σήμερα προβεί σε εξόφληση των δεδουλευμένων ποσών τα οποία αφορούν Ταμεία που συγχωνεύτηκαν με τον Οργανισμό σας, παρότι ρητά με το Ν. 4038/2012 αρ.34 το Ελληνικό Δημόσιο δεσμεύτηκε να χρηματοδοτήσει τον Οργανισμό σας για την κάλυψη μέρους των υφισταμένων οφειλών για τις οποίες έχουν εκδοθεί τα προβλεπόμενα παραστατικά έως 31-10-2011.Για τα ποσά από 3-11-2011 υπεύθυνος είναι ο Οργανισμός σας σύμφωνα με το άρθρο 29 παρ.1 και 3 του Ν. 3918/2011.

ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ

Με την επιφύλαξη παντός νομίμου δικαιώματός μας
ΔΙΑΜΑΡΤΥΡΟΜΑΣΤΕ
Για την παράνομη καθυστέρηση των δεδουλευμένων ποσών τα οποία αφορούν ταμεία που συγχωνεύτηκαν με τον Οργανισμό σας.
Για τη μη υπογραφή των νέων συμβάσεων η οποία οφείλεται αποκλειστικά και μόνο σε δική σας υπαιτιότητα και καθυστέρηση
Για την επιλεκτική καταβολή χρημάτων σε παρόχους υγείας όπως π.χ. φαρμακοποιούς ενώ δεν καταβάλλονται χρήματα για ιατρούς και δη εργαστηριακούς.
Για την επιλεκτική καταβολή χρημάτων χωρίς κάποιο εμφανές κριτήριο σε ότι αφορά τα διαγνωστικά εργαστήρια, όπου παρατηρείται το παράδοξο και παράλογο φαινόμενο, άλλοι συνάδελφοι να έχουν εξοφληθεί για το πρώτο τρίμηνο του 2012 και άλλοι να μην έχουν λάβει αποζημίωση ούτε καν για έναν μήνα.
Επειδή όλα τα προαναφερόμενα συνιστούν κατάφωρη παραβίαση θεμελιωδών εργασιακών δικαιωμάτων καθώς και παραβίαση της ισότητας και της ισονομίας και ως γνωστόν τόσο η εργασία όσο και η ισότητα και η ισονομία προστατεύονται από το Σύνταγμα.
Επειδή όλα τα προαναφερόμενα συνιστούν εμπαιγμό των συναδέλφων εργαστηριακών, όπως αβίαστα προκύπτει το συμπέρασμα, από τη μη καταβολή δεδουλευμένων, από τη μη υπογραφή των νέων συμβάσεων, από την καθυστέρηση λειτουργίας του ηλεκτρονικού συστήματος υποβολής των εντολών αλλά και από την άνευ λογικών, νόμιμων ή άλλου είδους κριτηρίων επιλεκτική καταβολή χρημάτων σε κάποιους από αυτούς.

ΣΑΣ ΚΑΛΟΥΜΕ
Άμα τη λήψη της παρούσας να προβείτε σε άμεση εξόφληση των πραγματοποιηθέντων εξετάσεων και πράξεων των μηνών Ιανουαρίου-Φεβρουαρίου Μαρτίου, Απριλίου και Μαίου 2012 για τους συναδέλφους ιατρούς εργαστηριακούς και κλινικούς, οι οποίοι υπέβαλαν τα παραστατικά καθώς και σε εξόφληση του συνόλου των δεδουλευμένων οφειλόμενων ποσών μέχρι το Δεκέμβριο του 2011 που αφορούν τον Οργανισμό σας καθώς και όσους Οργανισμούς έχουν συγχωνευτεί σε αυτόν.

ΑΛΛΩΣ

Θα προχωρήσουμε σε κάθε νόμιμο μέσο στρεφόμενοι δικαστικώς εναντίον οποιουδήποτε ποινικά και αστικά υπεύθυνου.
ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ
Αρμόδιος δικαστικός επιμελητής παραγγέλλεται να επιδώσει νομίμως την παρούσα προς το Ν.Π.Δ.Δ. με την επωνυμία «Ε.Ο.Π.Υ.Υ.» που εδρεύει στην Αθήνα, Μαρούσι, οδός Λεωφόρος Κηφισίας αρ.39 και εκπροσωπείται νόμιμα από τον Πρόεδρο αυτού Βουδούρη Γρεράσιμο.
Η πληρεξούσια Δικηγόρος- Posted using BlogPress from my iPad

ΠΦΣ: ΠΛΗΡΩΜΗ ΕΟΠΥΥ ΣΥΝΤΑΓΩΝ ΜΑΪΟΥ
Αθήνα 30/7/2012

ΠΛΗΡΩΜΗ ΕΟΠΥΥ ΣΥΝΤΑΓΩΝ ΜΑΪΟΥ

Λόγω της απεργίας των εργαζομένων στην Αγροτική Τράπεζα Ελλάδoς που είναι η Τράπεζα με την οποία συναλλάσσεται ο Ε.Ο.Π.Υ.Υ. δεν κατέστη δυνατό να εκδοθεί σήμερα το πρώτο ένταλμα πληρωμής το οποίο ανέρχεται περίπου στα 100.000.000 ευρώ. Για το θέμα αυτό θα υπάρχει νεώτερη ενημέρωση και αύριο.
Θυμίζουμε ότι όπως μας έχει πληροφορήσει ο ΕΟ.Π.Υ.Υ μέχρι την Δευτέρα 6 Αυγούστου, θα έχει προχωρήσει στην πλήρη εξόφληση των οφειλών των συνταγών του Μαΐου.
Παρακολουθούμε το θέμα και σε περίπτωση που δεν τηρηθούν οι προθεσμίες που έχει δώσει ο Ε.Ο.Π.Υ.Υ θα παρέμβουμε δυναμικά.

Το ΔΣ του ΠΦΣ θα συνεδριάσει την Τετάρτη 8 Αυγούστου 2012 προκειμένου να ληφθούν αποφάσεις.

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ

- Posted using BlogPress from my iPad

ΣΦΕΕ: εκτός λογικής το clawback όταν υπάρχουν χρέη
Επανεξέταση του μηχανισμού αυτόματης επιστροφής (clawback) ύψους 152,6 εκ. ευρώ από τη φαρμακοβιομηχανία, τη στιγμή που οι επιχειρήσεις υφίστανται καταστροφικές καθυστερήσεις εξόφλησης χρεών από τον ΕΟΠΥΥ και τα νοσοκομεία, ζητά ο Σύνδεσμος Φαρμακευτικών Επιχειρήσεων Ελλάδας, με επιστολή του προς τον υπουργό Υγείας Ανδρέα Λυκουρέντζο, σημειώνοντας πως τα χρέη έχουν αφεθεί να πάρουν ανεξέλεγκτες διαστάσεις, χωρίς κανένα ορίζοντα επίλυσής τους.

Στην επιστολή, επισημαίνεται ακόμη, ότι η Πολιτεία εμμένει σε εφαρμογή οριζόντιων μέτρων, τη στιγμή που έχει καθυστερήσει η υλοποίηση μέτρων για όλους τους εταίρους στη διακίνηση και κατανάλωση των φαρμάκων.

Υπογραμμίζοντας ότι τα νοσοκομεία συνεχίζουν να μην διανέμουν ακριβά φάρμακα στους ασθενείς, ότι η φαρμακευτική δαπάνη έχει μειωθεί κατά 40% και ότι είναι αδύνατη η συνέχιση του εφοδιασμού της αγοράς χωρίς εξόφληση των οφειλομένων, ζητεί επίσης να ενημερωθεί για τον τρόπο υπολογισμού του clawback που θα κληθεί να καταβάλει.

Αναλυτικά η επιστολή έχει ως εξής: ‘ Mε μεγάλη έκπληξη πληροφορηθήκαμε από ΜΜΕ ότι η Πολιτεία πρόκειται εντός των προσεχών ημερών να στείλει στις φαρμακευτικές εταιρείες τις πράξεις για την επιβολή του μηχανισμού αυτόματης επιστροφής (clawback).

Επιπλέον ενημερωθήκαμε ότι το Υπουργείο από το μέτρο αυτό υπολογίζει ότι θα εισπράξει 152,6 εκ. ευρώ. Με την παρούσα επιστολή θα θέλαμε, για μια ακόμη φορά να σας ενημερώσουμε ότι ο ΣΦΕΕ είναι κάθετα αντίθετος με την επιβολή του εν προκειμένω μέτρου, το οποίο βρίσκεται εκτός κάθε λογικής, την οποία η Κυβέρνησή σας έχει κληθεί να υπηρετήσει.

Πιο συγκεκριμένα, τη στιγμή που το πρωταρχικό ζητούμενο είναι η διαφάνεια και η αξιοπιστία, ο τρόπος υπολογισμού της εξωνοσοκομειακής δαπάνης συνεχίζει να βρίθει λαθών και ανακριβειών (εφόσον εξακολουθεί να μην υπάρχει ένας κοινός παρανομαστής υπολογισμού, ένα τελικό συμφωνημένο αποτέλεσμα, το οποίο να εξαιρεί, ως είναι λογικό, τον ΦΠΑ και τη δαπάνη για τα αμιγώς νοσοκομειακά φάρμακα). Επιπλέον, η Πολιτεία εμμένει σε εφαρμογή οριζόντιων μέτρων, τη στιγμή που ηθελημένα ή μη έχει καθυστερήσει όλο το πρώτο εξάμηνο την υλοποίηση των ήδη νομοθετημένων μέτρων και μεταρρυθμίσεων στο φάρμακο, που πρέπει να αφορούν ισομερώς όλους τους εταίρους στη διακίνηση και κατανάλωση των φαρμάκων.

Εν κατακλείδι, το μέτρο του clawback ενθαρρύνει και ωθεί την Πολιτεία, πράγμα το οποίο έγινε, να μην παίρνει τα όποια μέτρα εξορθολογισμού του φαρμακευτικού προϋπολογισμού, επειδή η βιομηχανία μας θα κληθεί να πληρώσει την ανεπάρκεια της Πολιτείας στο τέλος της ημέρας. Και γι’ αυτό τον απλό λόγο είμαστε κάθετα αντίθετοι.

Οι φαρμακευτικές επιχειρήσεις δεν είναι σε καμία περίπτωση διατεθειμένες να καταβάλουν clawback, του οποίου και ο υπολογισμός είναι τελείως αδιαφανής, τη στιγμή που πληθώρα θεσμοθετημένων μέτρων δεν έχουν εφαρμοστεί καθόλου ή έχει καθυστερήσει υπερβολικά η εφαρμογή τους, ήτοι:

Μείωση στα σωστά επίπεδα των τιμών off-patent/generics
Πληρωμή rebate φαρμακοποιών
Μείωση περιθωρίου κέρδους της εφοδιαστικής αλυσίδας στο 15%
Ποσοστά συνασφάλισης Πλήρης εφαρμογή ηλεκτρονικής συνταγογράφησης
Καταπολέμηση της απάτης μέσω πάταξης του φαινομένου των πλαστών συνταγών, της πλήρους μηχανοργάνωσης του συστήματος κλπ.
Υπενθυμίζεται ότι ο ΣΦΕΕ έχει ήδη προσβάλει στο Συμβούλιο της Επικρατείας τη σχετική Υπουργική Απόφαση για τους εξής επιπλέον λόγους:

1) Με το μέτρο αυτό παραβιάζεται η αρχή της ισότητας διότι με αυθαίρετο τρόπο από την αλυσίδα εμπορίας των φαρμάκων επιλεκτικά το συγκεκριμένο μέτρο επιβάλλεται στις φαρμακευτικές επιχειρήσεις.
2) Τα κριτήρια επιβολής του μέτρου πάσχουν από αοριστία διότι δεν προσδιορίζουν με σαφήνεια τα ποσά που πρέπει να επιστρέψουν οι εταιρείες και ποια μεθοδολογία ακολουθείται για τον ακριβή επιμερισμό της υπέρβασης της δαπάνης στην υπόχρεο εταιρεία.
3) Οι υπόχρεες εταιρείες δεν είναι εκείνες οι οποίες συντελούν στην υπέρβαση της φαρμακευτικής δαπάνης καθόσον ο θεράπων ιατρός είναι αυτός ο οποίος συνταγογραφεί.
4) Το μέτρο αυτό είναι συμπληρωματικό και θα πρέπει να ισχύσει μόνο σε περίπτωση κατά την οποία η Πολιτεία παρά την εφαρμογή όλων των προβλεπόμενων από τη σχετική εθνική νομοθεσία και το Μνημόνιο μέτρων, διαπιστώσει υπέρβαση της φαρμακευτικής δαπάνης.

Για να είναι ο υπολογισμός της φαρμακευτικής δαπάνης του ΕΟΠΥΥ διαφανής, δίκαιος και αντικειμενικός θα πρέπει να τηρούνται οι ακόλουθες προϋποθέσεις:

Ο διαχωρισμός φαρμακευτικής και νοσοκομειακής δαπάνης είναι απαραίτητος, ώστε να σταματήσει η συστηματική και ραγδαία εντός του 2012 μετακύλιση από τα νοσοκομεία στον ΕΟΠΥΥ. Θα πρέπει, λοιπόν, άμεσα να αρχίσουν τα νοσοκομεία να διανέμουν επιτέλους τα νοσοκομειακά φάρμακα. Σε κάθε περίπτωση τα άλλα «νοσοκομειακά» φάρμακα που θα συνεχίσουν να υπολογίζονται στην εξωνοσοκομειακή δαπάνη θα πρέπει να πωλούνται στο εξής στην ex-factory τιμή, χωρίς τη νοσοκομειακή έκπτωση.
Στον υπολογισμό της δαπάνης δεν μπορεί να περιλαμβάνεται ο ΦΠΑ διότι αποτελεί φόρο του κράτους και άρα έσοδό του, όπως γίνεται εξάλλου σε όλες τις χώρες της ΕΕ.
Το κόστος των νοσοκομειακών προϊόντων που διανέμει ο ΕΟΠΥΥ από τα φαρμακεία του θα πρέπει να αφαιρείται από τη φαρμακευτική δαπάνη σύμφωνα και με τον ορισμό του ΟΟΣΑ. Ο ΕΟΠΥΥ διαθέτει δικό του δίκτυο διανομής για να στηρίζει την ανεπαρκή λειτουργία των νοσοκομείων, που του επιτρέπει τη χορήγηση νοσοκομειακών προϊόντων σε αντίθεση με τις άλλες Ευρωπαϊκές χώρες. Στην αμιγώς νοσοκομειακή δαπάνη εντάσσονται όλα τα προϊόντα του καταλόγου 3816 (ΦΕΚ 1003/Β/2012, Παράρτημα 1α ) και επίσης οι κατηγορίες: α) αυξητικοί παράγοντες και παράγοντες ερυθροποϊίας, β) ιντερφερόνες, γ) revlimid, δ) remicade και ε) φάρμακα ΙΦΕΤ βραχείας νοσηλείας.
Οι καθυστερήσεις πληρωμών προς τους φαρμακοποιούς οδηγούν σε απώλεια του rebate φαρμακείων της τάξης των €5 εκ το μήνα. Εφόσον η καθυστέρηση αποτελεί υπαιτιότητα του κράτους οι αντίστοιχες απώλειες δεν θα πρέπει να απαιτούνται ως clawback από την βιομηχανία.
Τέλος, όλα τα ανωτέρω συμβαίνουν όταν η ίδια η Πολιτεία βρίσκεται απολογούμενη για τις καταστροφικές για τις επιχειρήσεις μας καθυστερήσεις εξόφλησης των χρεών του ΕΟΠΥΥ και των δημοσίων νοσοκομείων, αφήνοντας κυριολεκτικά τα χρέη τους να πάρουν ανεξέλεγκτες διαστάσεις, χωρίς κανένα ορίζοντα επίλυσής τους.

Στο σημείο αυτό οφείλουμε να τονίσουμε ότι οι φαρμακευτικές επιχειρήσεις, όσο κανείς άλλος, έχουν συνεισφέρει στη μείωση των δαπανών υγείας. Την τριετία 2009-2012, η δημόσια φαρμακευτική δαπάνη θα έχει μειωθεί κατά €3 δις, δηλαδή κατά 40%. Είναι προφανές ότι δεν μπορούμε να συνεχίσουμε να λειτουργούμε και να εφοδιάζουμε την αγορά χωρίς να έχουμε τουλάχιστον εξασφαλίσει την αποπληρωμή των όσων μας χρωστάτε.

Για όλους τους ανωτέρω λόγους σας καλούμε να επανεξετάσετε το θέμα του clawback και βέβαια για λόγους διαφάνειας να μας ενημερώσετε αναλυτικά για τη μεθοδολογία στην οποία έχετε στηριχθεί για τον υπολογισμό του’.

IATRONET
- Posted using BlogPress from my iPad

ΟΙ ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗΣ ΤΟΥ ΕΟΠΥΥ ΑΠΟ 1-1-2012 ΜΕΧΡΙ ΣΗΜΕΡΑ

Αν θέλει κάποιος πάροχος υγείας που συνεργάζεται με τον ΕΟΠΥΥ να υπολογίσει πότε θα πληρωθεί και να προβληματιστεί αν θα συνεχίσει την σύμβασή του με τον Οργανισμό, θα πρέπει να λάβει πολύ σοβαρά υπόψη του τις παρακάτω δαπάνες ανά κατηγορία, που υποβλήθηκαν ως απαιτητές από 1-1-2012 μέχρι αυτή τη στιγμή που γράφεται αυτό το κέιμενο.

1. Φαρμακευτική περίθαλψη: 20.490.226,57€
2. Ιατρική περίθαλψη (επισκέψεις): 34.724.699,20€
3. Ιατρική περίθαλψη (πράξεις): 18.479,234,71€
4. Παρακλινικές εξετάσεις: 52.675.491,41€
5. Νοσοκομειακή περίθαλψη σε νοσηλευτικά ιδρύματα: 237.289.757,49€
Δημοσίου δικαίου (ΝΔ 2592/1953)
6. Νοσοκομειακή περίθαλψη σε νοσηλευτικά ιδρύματα: 409.595.541,13€
Ιδιωτικού δικαίου και κλινικές
7. Λοιπές δαπάνες νοσηλείας: 42.255.924,47€
ΣΥΝΟΛΟ: 815.510.874,98€

Εκτός από την φαρμακευτική δαπάνη, για τις υπόλοιπες κατηγορίες, πολύ μικρά ποσά (ψίχουλα) δόθηκαν απ’ τον ΕΟΠΥΥ προς εξόφληση των οφειλομένων. Σε ορισμένους μάλιστα παρόχους δεν δόθηκε κανένα ποσό, έστω έναντι.
Ακόμα και ο πιο καλόπιστος πάροχος συμπεραίνει πως τα χρέη του ΕΟΠΥΥ , μόνον για την περίθαλψη, είναι τεράστια. Αν δε σ’ αυτά προστεθούν και οι παλιές οφειλές των ταμείων που συνενώθηκαν, αντιλαμβάνεται κανείς πως μάλλον πρόκειται για φαρσοκωμωδία. Μάλλον το σύστημα ψάχνει για «εθελοντές», παρά για συνεργάτες.
Απ’ την άλλη μεριά, επικρατεί στον κλάδο μας ένας ανησυχητικός εφησυχασμός, μια διάχυτη ανασφάλεια και ένας περίεργος φόβος. Προσπαθούμε να αντιδράσουμε στην διεκδίκηση των οφειλομένων μας με σπασμωδικές κινήσεις. Η αναποφασιστικότητα για τολμηρές ρήξεις και μετωπική σύγκρουση με το σύστημα είναι ζωγραφισμένη στα πρόσωπά μας, ενώ η ατολμία αποτυπώνεται χαρακτηριστικά στην καθημερινότητά μας. Αυτό άλλωστε εκμεταλλεύεται και η εκάστοτε εξουσία.
Η μοναδική μας αντίδραση, κι αυτή στα λόγια, ήταν εκείνη, πριν λίγες μέρες, με αφορμή την εξαγγελία της επιλεκτικής αποπληρωμής των φαρμακοποιών που αναρτήθηκε στο ΔΙΑΥΓΕΙΑ (160 εκατ. ευρώ). Αλλά κι αυτή η εξαγγελία από την περασμένη Πέμπτη εξαφανίστηκε, για το λόγο ότι μάλλον επρόκειτο για επικοινωνιακό τρυκ ξεγελάσματος της τρόικα, η οποία θέλει να πληρώνονται οι φαρμακοποιοί αμέσως, ώστε να τακτοποιούν τους λογαριασμούς τους προς την φαρμακοβιομηχανία.
Οι δε διαρρέουσες πληροφορίες από «στελέχη» που κατοικοεδρεύουν στα υπουργεία Υγείας και Οικονομικών και μιλούν για κάποιο κονδύλι από 25-40 εκατ. ευρώ (περίπου 30 εκατ. ευρώ) προς αποπληρωμή ιατρικών δαπανών, μάλλον πρόκειται για «φούσκα», χώρια δε που κι αν ακόμα αληθεύει, τα χρήματα αυτά, αν τα μοιράσει κάποιος σύμφωνα με τον πίνακα που παραθέσαμε στην αρχή, δεν φθάνουν ούτε για …….. χαρτί υγείας!

​ΚΩΝ.ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΣ
ΠΡΟΕΔΡΟΣ Ι.Σ.Λ.
ΜΕΛΟΣ Δ.Σ. ΠΙΣ

- Posted using BlogPress from my iPad

Πάτρα: Σχεδιάζουν κλείσιμο της Μονάδας Νεογνών του Νοσοκομείου ¨Αγ. Ανδρέας¨

Ο υπουργός Υγείας Ανδρέας Λυκουρέντζος στη ΝΕΤ
Την ανάγκη να γίνουν περικοπές των δημοσίων δαπανών, υπογράμμισε ο υπουργός Υγείας Ανδρέας Λυκουρέντζος σε συνέντευξη του στη ΝΕΤ, επισημαίνοντας ότι για να διατηρήσουμε το βιοτικό επίπεδο που βρισκόμαστε θα πρέπει να εργαστούμε σκληρά ώστε να επιτύχουμε πρωτογενές πλεόνασμα.
Ο κ. Λυκουρέντζος υποστήριξε ότι «δεν υπάρχει κακή κυβέρνηση και ανάλγητος πρωθυπουργός», απλά -όπως είπε- «είμαστε σε μια δύσκολη εποχή, σε κανέναν δεν είναι ευχάριστο να συζητήσει μείωση δαπανών και το πρόβλημα που βιώνει η χώρα αφορά την ελληνική κοινωνία και οφείλουμε να δούμε που βρισκόμαστε και τι πρέπει να κάνουμε».
Ανέφερε επίσης, ότι γίνονται συζητήσεις και διαπραγματεύσεις για το θέμα της περιστολής των δαπανών, ωστόσο δεν θέλησε να δώσει λεπτομέρειες λέγοντας ότι «η αποτελεσματικότητα μιας διαπραγμάτευσης οφείλεται στη μυστικότητα της».
Για το θέμα των γιατρών και των εφημεριών, τόνισε ότι γίνεται προσπάθεια να φτάσουμε σύντομα σε αποτέλεσμα, σημειώνοντας ότι στόχος του Υπουργείου είναι ο περιορισμός της δαπάνης των εφημεριών. «Θα γίνει εξορθολογισμός των εφημεριών. Θα υπάρχουν γιατροί που θα εφημερεύουν σε συγκεκριμένες ειδικότητες, οι οποίες χρειάζονται να υπάρχουν στα νοσοκομεία, ενώ θα προχωρήσουμε σε ενοποίηση τμημάτων και κλινικών», είπε ο κ. Λυκουρέντζος. Πρόσθεσε δε ότι η συνένωση των νοσοκομείων θα προχωρήσει χωρίς να κλείσουν νοσοκομεία, σημειώνοντας ότι θα γίνουν παρεμβάσεις και μέχρι το τέλος του έτους θα έχουν γίνει οι αναγκαίες αλλαγές.
Ο υπουργός Υγείας αναφέρθηκε και στον περιορισμό των ιατροφαρμακευτικών δαπανών, δηλώνοντας ότι διατυπώνονται προτάσεις από όλες τις πλευρές, ενώ «έχει συμφωνηθεί να επιστρέψουμε στα επίπεδα του 2005 όπου τότε δίνονταν 3,88 δισ. για την κάλυψη των ιατροφαρμακευτικών δαπανών». Εκτίμησε ότι θα υπάρξουν έντονες αντιδράσεις από τους πολίτες, όμως -όπως είπε- είναι υποχρέωση του κάθε υπουργού να επιβάλλει τον περιορισμό της φαρμακευτικής δαπάνης και έδωσε παράδειγμα για φαινόμενο πολυφαρμακίας από την πλευρά των γιατρών και των πολιτών.
Αναφέρθηκε ακόμη στα γενόσημα, λέγοντας πως θέλει το Υπουργείο να διευρυνθεί η αγορά των γενοσήμων και να μπουν θεσμικά πλαίσια για την εφαρμογή της δραστικής ουσίας.
Ο κ. Λυκουρέντζος τόνισε ότι ένας από τους βασικούς του στόχους ως υπουργός είναι η καθολική και οριστική λειτουργία της ηλεκτρονικής συνταγογράφησης. Επισήμανε ότι όλα τα ταμεία θα πρέπει να συνδέονται ηλεκτρονικά μεταξύ τους, και πως το θέμα αυτό θα αποτελέσει αντικείμενο συνάντησης που θα έχει αυτή την εβδομάδα με τον υπουργό Εργασίας Γιάννη Βρούτση. Υποστήριξε δε ότι η ηλεκτρονική συνταγογράφηση βοηθά στο να περιοριστεί η φαρμακευτική δαπάνη, σημειώνοντας ότι θα υπάρξει αυστηρή αντιμετώπιση σε εκείνουν που δεν εννοούν να συνεργαστούν. Παρατήρησε επίσης, ότι το Υπουργείο αντιμετωπίζει προβλήματα καθώς δεν υπάρχει κάλυψη από ιντερνετ, σε ορισμένες περιοχές της Ελλάδας, θέμα το οποίο θα επιλυθεί άμεσα.
Αναφερόμενος στους φαρμακοποιούς είπε πως αν και πληρώνονται καθυστερημένα το πρόβλημα έχει σταματήσει και πρόσθεσε πως στόχος του Υπουργείου Υγείας είναι η διαχείριση των οικονομικών του με μια ποσόστωση ώστε να δίνονται χρήματα σε όλες τις υπηρεσίες και φορείς.
Τέλος, ερωτηθείς για τη συνεδρίαση της Πολιτικής Επιτροπής της ΝΔ που αναβλήθηκε λόγω της επίσκεψης Μπαρόζο, ο κ. Λυκουρέντζος δήλωσε ότι θα γίνει στα τέλη Αυγούστουκαι πως θα υποβληθούν εκ νέου υποψηφιότητες για το γραμματέα του κόμματος. Σημείωσε δε ότι μεταξύ των υποψηφίων υπάρχουν αξιολογότατοι συνάδελφοι, οι οποίοι μπορούν να ανταπεξέλθουν στις ανάγκες.

NET

- Posted using BlogPress from my iPad

Don Berwick: 10 προτάσεις βελτίωσης για δημόσια συστήματα υγείας-Don Berwick: Ten suggestions for improvement of public healthcare systems

Την αφορμή για το σημερινό πόστ την έδωσε ο Paul Levy που σε πόστ του αναφέρει τις δέκα προτάσεις του Don Berwick για πραγματικά εθνικά συστήματα υγείας και πολύ θα ήθελα τις προτάσεις αυτές να τις μελετήσει ο Υπουργός Υγείας και οι σύμβουλοι του, που ασχολούνται με τις μεταρρυθμίσεις.

O Paul Levy είναι ένας εξαιρετικός blogger για θέματα υπηρεσιών υγείας και βαθύς γνώστης των θεμάτων διοίκησης μονάδων υγείας.

Επειδή μάλλον δεν είναι γνωστός στα μέρη μας, σας γνωρίζω ότι διετέλεσε Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος του Beth Israel Deaconess Medical Center (BIDMC) στη Βοστώνη/ΗΠΑ, ενός από τα μεγαλύτερα πανεπιστημιακά νοσοκομεία και ερευνητικά κέντρα των ΗΠΑ. Κατά τη διάρκεια της θητείας του έγινε γνωστός το 2009 για το ότι κατηύθυνε τους εργαζομένους του νοσοκομείου να αποφύγουν εκατοντάδες απολύσεις, ζητώντας τους να καταθέσουν ιδέες περιορισμού των δαπανών, διότι το νοσοκομείο αντιμετώπιζε τεράστια ελλείμματα λόγω της οικονομικής ύφεσης. Οι εργαζόμενοι συμφώνησαν σε έκτακτες θυσίες, που εξασφάλισαν τους χαμηλά αμοιβόμενους από περικοπές μισθού και παροχών.

Ο Paul Levy όπως έγραψα στην αρχή είναι και εξαιρετικός blogger, που εκτός από την υγεία έχει άποψη και για πολλά άλλα θέματα, και μάλιστα είναι ένας από τους πρώτους διοικητές νοσοκομείων που άρχισε blog. Πολλοί από τους δικούς μας διοικητές νοσοκομείων θα ήθελαν να σχολιάσουν οι εργαζόμενοι στο blog τους, όπως έκανε ανώνυμος εργαζόμενος του BIDMC για τον Paul Levy:

I wonder how many patients are better because you make us want to do a better job?

Στο χθεσινό του πόστ με θέμα Will the NHS medal? γράφει για την ήδη πολυσυζητημένη εμφάνιση των νοσηλευτριών του ΝΗS, δηλ. του Εθνικού Συστήματος Υγείας του Ηνωμένου Βασιλείου, στη τελετή έναρξης των Ολυμπιακών, και την εντύπωση που έκανε η περηφάνεια των Βρετανών για το ΕΣΥ τους στους Αμερικανούς.

Για να βοηθήσει τους αναγνώστες του που δεν καταλαβαίνουν για ποιό λόγο οι Βρετανοί κανουν τόση προβολή του ΕΣΥ, παραθέτει απόσπασμα του λόγου του Don Berwick με την ευκαιρία της 60ης επετείου από την ίδρυση του NHS.

O Don Berwick, διορίστηκε από τον Πρόεδρο Ομπάμα, Διοικητής των Centers for Medicare and Medicaid Services, άς πούμε κατ΄αναλογία του Αμερικανικού ΕΟΠΥΥ, τόν Ιούλιο του 2010 και παραιτήθηκε το Δεκέμβρη του 2011, όταν έγινε σαφές ότι οι Ρεπουμπλικάνοι δεν θα ενέκριναν τον διορισμό του.

Oι προτάσεις του Don Berwick δείχνουν άνθρωπο με βαθειά γνώση του εθνικού συστήματος παροχής υπηρεσιών υγείας και με ενσυναίσθηση για τον πάσχοντα. Χωρίς να θεωρεί τέλειο το Βρετανικό NHS, πιστεύει ότι είναι πραγματικό επίτευγμα, αφού προσπαθεί ταυτόχρονα να είναι πλήρες, να είναι διαθέσιμο σε όλους, να είναι δίκαιο, χωρίς κόστος στο σημείο παροχής, και κυρίως να στοχεύει στην αριστεία βάσει διεθνών προτύπων, υλοποιώντας την εθνική αρχή ότι η πρόσβαση σε υπηρεσίες υγείας είναι ανθρώπινο δικαίωμα:

The NHS is a bridge – a towering bridge – between the rhetoric of justice and the fact of justice.

Αφού δέχεται ότι το NHS δεν είναι τέλειο, προτείνει δέκα αρχές βελτίωσης για εθνικά συστήματα υγείας που στοχεύουν στην αριστεία και αυτές είναι που θα ήθελα να ενστερνιστεί ο Υπουργός Υγείας και οι συνεργάτες του και για κάθε μέτρο που προτείνουν, να ελέγχουν άν πραγματικά εξυπηρετεί τις δέκα αυτές αρχές:

1. Πρώτον, βάλτε τον ασθενή στο επίκεντρο – στο απόλυτο κέντρο του συστήματος υγείας.
2. Δεύτερον, σταματήστε την αναδιάρθρωση.
3. Τρίτον, ενισχύσατε τα τοπικά -δημοτικά – συστήματα υγείας – ως σύνολο.
4. Τέταρτο, για να μπορέσετε να το υποστηρίξετε, επανεπενδύστε στη γενική ιατρική και την πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας.
5. Πέμπτο, μήν εμπιστεύεστε τις δυνάμεις της αγοράς.
6. Εκτο, αποφύγετε σαν τη πανούκλα, τις υπηρεσίες υγείας που εξαρτώνται από τους πόρους του συστήματος υγείας*
7. Εβδομο, αναπτύξτε μια ολοκληρωμένη προσέγγιση για την αξιολόγηση, τη διασφάλιση και τη βελτίωση της ποιότητας.
8. Ογδοο, θεραπεύσατε ο χάσμα μεταξύ των ιατρικών επαγγελμάτων, των διοικητών μονάδων υγείας, και της κυβέρνησης.
9. Εννατο, εκπαιδεύσατε το εργατικό δυναμικό τομέα υγείας για το μέλλον όχι για το παρελθόν.
10. Δέκατο, και τελευταίο, στοχεύσατε στην υγεία.

Σημ. supply driven care = υπηρεσίες υγείας που βασίζονται κυρίως στο δυναμικό του συστήματος υγείας χωρίς συνάρτηση με τεκμηριωμένη ιατρική και κλινικές ανάγκες.

epatientgr
- Posted using BlogPress from my iPad

Δευτέρα 30 Ιουλίου 2012

ΚΟΙΝΟ ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Ι.Σ.Λ. ΚΑΙ ΟΕΝΓΕ

​Με αφορμή τα γεγονότα που είδαν το φως της δημοσιότητας τις προηγούμενες μέρες, σχετικά με την ομαλή λειτουργία της Αγγειοχειρουργικής κλινικής του Π.Γ.Ν.Λ. και την απώλεια της ζωής ενός συμπολίτη μας, ο Ι.Σ.Λ. και η ΟΕΝΓΕ επισημαίνουν τα ακόλουθα:
​Είναι πλέον ολοφάνερο ότι το Δημόσιο Σύστημα Υγείας καταρρέει κάτω απ’ το βάρος της μεγάλης υποχρηματοδότησης, των δραστικών περαιτέρω περικοπών των δημοσίων δαπανών για τη υγεία, καθώς και της υποστελέχωσης σε ιατρικό και λοιπό προσωπικό. Τα δημόσια νοσοκομεία βρίσκονται κυριολεκτικά στον αέρα, οι ανάγκες τους δεν καλύπτονται, τα προγράμματα εφημεριών δεν βγαίνουν και η λειτουργία τους εξαρτάται από δω και πέρα, όσον αφορά τις ιατρικές υπηρεσίες, από το φιλότιμο, τον πατριωτισμό και την υπερπροσπάθεια των γιατρών, που σε πολλές περιπτώσεις παραμένουν απλήρωτοι, αντιμετωπίζοντας και προβλήματα επιβίωσης.
​Η υπολειτουργία της Αγγειοχειρουργικής κλινικής του Π.Γ.Ν.Λ., λόγω έλλειψης ιατρικού προσωπικού, αποτελεί μία ακόμα χαρακτηριστική περίπτωση, απ’ τις πολλές που συμβαίνουν τελευταία στη χώρα μας, με τραγικά αποτελέσματα για τους ασθενείς.
​Μπροστά σ’ αυτά τα γεγονότα, τόσο η διοίκηση του Π.Γ.Ν.Λ., όσο και οι πολιτικοί του προϊστάμενοι, συνεχίζουν ακόμα και σήμερα να παραμένουν υπόλογοι απέναντι στους πολίτες της περιοχής μας, που δεν ανέχονται πλέον καμία παράλειψη, ανεπάρκεια, προσωπική αντιπαράθεση ή πολιτική επιλογή υποβάθμισης της δημόσιας υγείας, όταν απειλείται σοβαρά η ζωή τους από παθήσεις, που θα μπορούσαν να αντιμετωπιστούν και να θεραπευτούν.
​Απ’ την άλλη μεριά, η δήλωση του υπουργού υγείας για περαιτέρω περικοπές των δημοσίων δαπανών για την υγεία κατά 300 εκατ. Ευρώ το χρόνο, σημαίνει εξαγγελία άμεσου κραχ στα δημόσια νοσοκομεία και επιτάχυνση των διαλυτικών φαινομένων στο ΕΣΥ, με προφανείς αρνητικές επιπτώσεις στην στελέχωση και την εφημέρευση, καθώς και στην περίθαλψη των πολιτών.
​Σε αντίθεση μ’ αυτές τις επιλογές, θεωρούμε πως το Δημόσιο Σύστημα Υγείας πρέπει να αποτελέσει προτεραιότητα εθνικής σημασίας και πρέπει να διαθέτει καθολικότητα, ισοτιμία, ποιότητα, δωρεάν φροντίδα, κοινωνική ευθύνη, δημοκρατική οργάνωση και συλλογική προσπάθεια. Πιστεύουμε πως η μοναδική απάντηση στην κρίση του ΕΣΥ είναι μια άλλη πολιτική Υγείας, που θα βασίζεται στις επιδημιολογικά τεκμηριωμένες ανάγκες πρόληψης, ΠΦΥ, νοσοκομειακής περίθαλψης, αποκατάστασης και ψυχικής υγείας του πληθυσμού.
Πρέπει άμεσα να ιεραρχηθούν και να καλυφθούν οι επείγουσες ανάγκες σε γιατρούς των υποστελεχωμένων Τμημάτων, Κλινικών, Μονάδων, όπως επίσης και σε νοσηλευτικό και εργαστηριακό προσωπικό. Πρέπει να προσληφθούν άμεσα γιατροί που έχουν κριθεί και εκκρεμεί η δημοσίευση της πρόσληψής τους σε ΦΕΚ. Επίσης, η κάλυψη η παράταση της θητείας των επικουρικών γιατρών, πρέπει να γίνει με άμεσο τρόπο, χωρίς τις χρονοβόρες γραφειοκρατικές διαδικασίες που εφαρμόζονται το τελευταίο διάστημα, ώστε να μην θρηνήσουμε κι άλλες απώλειες.
Προς αυτήν την κατεύθυνση όμως, πρέπει να βοηθήσουμε όλοι μας. Αυτή τη στιγμή, η οποιαδήποτε προσωπική αντιπαλότητα, οι αλαζονικές συμπεριφορές και οι υπέρμετροι εγωισμοί δεν έχουν θέση. Η κοινωνία βρίσκεται ήδη σε απόγνωση.
Σήμερα, την ώρα που ο κοινωνικός πόλεμος είναι σε εξέλιξη, την ώρα που το σύστημα προσπαθεί να εδραιώσει το φόβο, την ηττοπάθεια και την μοιρολατρία, δεν υπάρχει άλλος δρόμος από την συλλογικότητα, την κοινή δράση και την κοινωνική αλληλεγγύη.

30 Ιουλίου 2012


ΓΙΑ ΤΟΝ Ι.Σ.ΛΑΡΙΣΑΣ. ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΕΝΓΕ

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ. Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ


ΚΩΝ. ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΣ. ΔΗΜ. ΒΑΡΝΑΒΑΣ


- Posted using BlogPress from my iPad

Ξεκινά ο ¨Καλλικράτης¨ στην Υγεία

Μέτωπο κατά της πρότασης για πλαφόν

http://www.ygeianet.gr/box/cal/30806.pdf

- Posted using BlogPress from my iPad

ΕΟΠΥΥ : Διευκρινίσεις σχετικά με την υπογραφή και τη σφραγίδα παραπεμπτικών


http://www.eopyy.gov.gr

- Posted using BlogPress from my iPad

Ωφέλιμη για το ΙΚΑ η ηλεκτρονική διασύνδεση
Σημαντικά οφέλη διαπιστώθηκαν από τη λειτουργία της ηλεκτρονικής διαδικτυακής σύνδεσης του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ με άλλους δημόσιους οργανισμούς καθώς και από την ηλεκτρονική παροχή βεβαιώσεων ασφαλιστικής ιστορίας και την έκδοση ασφαλιστικής ενημερότητας μέσω διαδικτύου.

Οι ηλεκτρονικές αυτές υπηρεσίες υπηρετούν το στόχο της μείωσης του αριθμού επισκέψεων εργοδοτών και ασφαλισμένων στα υποκαταστήματα του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ διασφαλίζοντας παράλληλα την ταχεία και ασφαλή εξυπηρέτηση των σχετικών αιτημάτων, και τη γνησιότητα των χορηγούμενων βεβαιώσεων. Επίσης συμβάλουν στη μείωση του φόρτου εργασίας στα Υποκαταστήματα προκειμένου να διενεργούνται ταχύτερα οι λοιπές εργασίες.

Σύμφωνα με τα στοιχεία του Ιδρύματος, σε διάστημα ενός έτους, από τον Ιούνιο 2011 έως τον Ιούλιο 2012 αντλήθηκαν ηλεκτρονικά από άλλους δημόσιους οργανισμούς (ΟΑΕΔ, ΥΠΕΣ, ΟΕΕ και ΟΕΚ) 1.232.880 βεβαιώσεις ασφαλιστικής ιστορίας ασφαλισμένων.

Για το διάστημα από το Νοέμβριο 2011 έως τον Ιούλιο 2012 αντλήθηκαν από το διαδίκτυο από ασφαλισμένους και εργοδότες 322.635 βεβαιώσεις ασφαλιστικής ιστορίας και από τον Ιανουάριο έως τον Ιούλιο 2012 κατόπιν αιτήσεων εργοδοτών, αντλήθηκαν 709.346 ασφαλιστικές ενημερότητες από ειδικά διαπιστευμένους φορείς (Εφορίες, Τελωνεία, Τράπεζες, Συμβολαιογράφοι κ.λπ).

Με τη χρήση των ηλεκτρονικών διαδικτυακών υπηρεσιών διεκπεραιώθηκαν συνολικά 2.264.860 αιτήσεις χωρίς να απαιτηθεί η μετακίνηση των συναλλασσομένων με το ΙΚΑ-ΕΤΑΜ και σε βάθος χρόνου αναμένεται αύξηση της ζήτησης των υπηρεσιών αυτών.

Ιατρικός Τύπος

- Posted using BlogPress from my iPad

Διαψεύδει η NOVARTIS HELLAS τα σενάρια περί απολύσεων το Σεπτέμβριο
Δεν αποτελούν επίσημη θέση της εταιρείας οι φήμες για απολύσεις το φθινόπωρο δηλώνει κατηγορηματικά η Novartis Ηellaς τονίζοντας πως έχει αποδείξει, εμπράκτως, όλα τα χρόνια της λειτουργίας της στην Ελλάδα ότι οι άνθρωποί της αποτελούν την κινητήρια δύναμή της και γι’ αυτό διασφαλίζει ένα εργασιακό περιβάλλον υψηλών προδιαγραφών.

Είναι γεγονός ότι όλος ο φαρμακευτικός κλάδος, έχει πληγεί τα τελευταία χρόνια από τις δυσμενείς και σχεδόν μονομερείς σε βάρος του φαρμάκου αποφάσεις της πολιτείας για τον εξορθολογισμό των δαπανών στον τομέα της υγείας. Τα προβλήματα ρευστότητας και βιωσιμότητας είναι σημαντικά λόγω των μεγάλων συσσωρευμένων χρεών του δημοσίου και κυρίως του ΕΟΠΥΥ. Την ίδια στιγμή που οι εταιρείες εκπληρώνουν τις υποχρεώσεις τους απέναντι στην Πολιτεία και τους συνεργάτες και εταίρους τους.

Η ανθρωποκεντρική πολιτική της Novartis Ηellas όπως επισημαίνεται στην ανακοίνωση της εταιρείας παραμένει αμετάβλητη παρά τις αντίξοες συνθήκες του εξωτερικού περιβάλλοντος και οι όποιες φήμες σχετικά με επικείμενες απολύσεις το φθινόπωρο δεν έχουν καμία αντικειμενική υπόσταση και δεν αποτελούν επίσημη θέση της εταιρείας.

Health view
Ημ/δημοσίευσης: 29/7/2012

- Posted using BlogPress from my iPad

Θα ζητήσει πίσω χρήματα το υπουργείο από τις φαρμακευτικές εταιρείες
Συναντήθηκε την Παρασκευή το απόγευμα ο υπουργός Υγείας Ανδρέας Λυκουρέντζος με τους εκπροσώπους των δανειστών μας, Ματία Μορς Πωλ Τόμσεν και Κλάους Μαζούχ αλλά είναι νωρίς να πούμε εάν η συνάντηση 'εστέφθη" με επιτυχία ή όχι.

Το σίγουρο είναι ότι ο υπουργός υπήρξε κατηγορηματικός στις δηλώσεις του μετά τη συνάντηση με τους τροικανούς λέγοντας ότι δεν ετέθη θέμα λουκέτων σε νοσοκομεία διευκρινίζοντας όμως ότι θα γίνουν συγχωνεύσεις 661 τμημάτων και κλινικών με στόχο την πιο εύρυθμη λειτουργία τους.

Όσον αφορά τη νοσοκομειακή δαπάνη είπε ο υπουργός ότι είναι εντός στόχων και θα κλείσει όπως είχε προϋπολογισθεί στα 2,2 δις.

Αντιθέτως η φαρμακευτική δαπάνη έχει σημειώσει υπέρβαση ύψους 152,6 ευρώ κατά τους πρώτους τέσσερις μήνες του έτους και το υπουργείο Υγείας αναμένεται να ζητήσει τα χρήματα πίσω από τις εταιρείες κάνοντας χρήση του claw back.Εδώ βέβαια εγείρεται το εύλογο ερώτημα πως το υπουργείο θα ζητήσει λεφτά από τις εταιρείες τη στιγμή που ο ΕΟΠΥΥ και το ΕΣΥ χρωστάνε σε αυτές πολύ περισσότερα…

Πάντως ο κος Λυκουρέντζος δεν επιβεβαίωσε το πλαφόν των 1500 ευρώ ετησίως για κάθε ασθενή για νοσοκομειακή και φαρμακευτική περίθαλψη ενώ έκανε λόγο για συνειδητοποίηση των κινδύνων που αντιμετωπίζει η χώρα και για την αναγκαιότητα αλλαγής νοοτροπίας όλων προκειμένου να επιτευχθούν οι στόχοι.

Health view

- Posted using BlogPress from my iPad

Όλοι εναντίον Λυκουρέντζου! Ξεκινά πόλεμος μετά τα νέα μέτρα

Γιατροί, νοσοκομειακοί και ιδιώτες, εργαζόμενοι σε νοσοκομεία, φαρμακευτικές εταιρείες, αλλά και άλλοι κλάδοι του χώρου της υγείας ετοιμάζουν για τον υπουργό Υγείας Ανδρέα Λυκουρέντζο ένα θερμό φθινόπωρο μετά τα μέτρα που προωθεί σε συνεργασία με την τρόικα και προβλέπουν μεταξύ άλλων μείωση της φαρμακευτικής δαπάνης αλλά και πολλά λουκέτα σε κλινικές νοσοκομεία.

Οι περισσότεροι άλλωστε είχαν προετοιμάσει την ηγεσία του υπουργείου Υγείας ότι δε θα μείνουν με σταυρωμένα τα χέρια.

Οι νοσοκομειακοί γιατροί (ΟΕΝΓΕ) έχουν διαμηνύσει εδώ και καιρό ότι δε θα δεχθούν περαιτέρω υποβάθμιση της δημόσιας υγείας με κούρεμα εφημεριών, λειτουργικών δαπανών στο ΕΣΥ αλλά και μειώσεις μισθών. Ήδη ο κλάδος προετοιμάζεται για κινητοποιήσεις …έκπληξη που θα περιλαμβάνουν και νέες μορφές αγώνα, ώστε να ανατραπούν τα σχέδια της κυβέρνησης.

Από την άλλη οι ιδιώτες γιατροί που θα δούνε τις δαπάνες για την υγεία να μειώνονται, θα διεκδικήσουν μια ώρα αρχύτερα τα χρήματα που τους οφείλει ο ΕΟΠΥΥ καθώς πλέον κινδυνεύουν ακόμη και να τα χάσουν. Εξάλλου το σωματείο των γιατρών του ΕΟΠΥΥ έχει δηλώσει ότι από τις 10 Αυγούστου θα διακόψουν κάθε συνεργασία με το φορέα εάν δεν έχουν πληρωθεί μέχρι τότε.

Στο μεταξύ οι φαρμακευτικές εταιρείες με τα νέα μέτρα θα κληθούν να καταβάλουν πολύ μεγαλύτερες εκπτώσεις από αυτές που είχαν συμφωνηθεί, την ώρα μάλιστα που παραμένουν απλήρωτες για φάρμακα που έχουν δώσει στο ΕΣΥ ακόμη και από το 2007. Ταυτόχρονα η πρωτοβουλία τρόικας και υπουργείου υγείας να προωθήσουν τη δραστική ουσία σε όλα τα φάρμακα, δεν τους κάνει και χαρούμενους.

Γι αυτό και στο πλαίσιο της διεκδίκησης και των οφειλομένων αναμένεται να προχωρήσουν από τα τέλη Αυγούστου σε διακοπή χορήγησης των ακριβών φαρμάκων στα φαρμακεία του ΕΟΠΥΥ.
Την αρχή θα κάνει η εταιρεία Novartis Hellas ενώ όπως αναφέρουν πληροφορίες αναμένεται να ακολουθήσουν κι άλλες εταιρείες.

Μέσα στη θύελλα αυτή των αντιδράσεων ο υπουργός Υγείας, άμαθος αλλά και άπειρος στην υγεία θα κληθεί να δώσει λύσεις. Αν θα τα καταφέρει, παραμένει μάλλον άγνωστο αλλά και αμφίβολο…

Δήμητρα Ευθυμιάδου
Iatropedia

Posted using BlogPress from my iPad

Ο Mister “Φάρμακο” παραιτήθηκε! Έφυγε η τρόικα και μαζί της και ο Γ.Γ. του υπουργείου Υγείας
Μπορεί η κυβέρνηση να άλλαξε, δεν είχε αλλάξει όμως και ο Γενικός Γραμματέας του υπουργείου Υγείας Αντώνης Δημόπουλος που παρέμεινε στο υπουργείο Υγείας έπειτα από σχετικό αίτημα του Ανδρέα Λυκουρέντζου, προκειμένου να χειρισθεί την υπόθεση του φαρμάκου με την τρόικα. Όμως η τρόικα ήλθε και παρήλθε και πλέον η παραίτησή του, που είχε παραδοθεί στον υπουργό υγείας μία ημέρα μετά τις εκλογές, έγινε αποδεκτή. Διαβάστε όλο το “παζάρι” που έγινε για τα φάρμακα με την τρόικα, αλλά και την άγνοια της νέας ηγεσίας, που θα κληθεί να χειρισθεί το θέμα χωρίς τον Αντώνη Δημόπουλο.


Για περίπου 2,5 χρόνια, από τότε που ακόμα υπουργός Υγείας ήταν η Μαριλίζα Ξενογιαννακοπούλου, ο πρώην πλέον Γενικός Γραμματέας του υπουργείου Υγείας Αντώνης Δημόπουλος, ήταν υπεύθυνος για τον τομέα των φαρμάκων. Γνώρισε 4 υπουργούς (Ξενογιαννακοπούλου, Λοβέρδο, Κίττα και Λυκουρέντζο) και ήταν πάντοτε υπεύθυνος για τον δύσκολο αυτό τομέα.

Μάλιστα ήταν αυτός που έπαιρνε ακόμη και πρώτος το λόγο όταν την οδό Αριστοτέλους επισκέπτονταν η τρόικα, δεδομένου ότι γνώριζε καλύτερα από όλους τους αριθμούς και τα στοιχεία.
Πολλοί του καταλογίζουν σοβαρά λάθη στη φαρμακευτική πολιτική των τελευταίων 2,5 ετών και ειδικά στο θέμα του “κουρέματος” της δαπάνης αλλά και της επίπεδης μείωσης των τιμών των φαρμάκων που έγινε το 2010.
Εκείνος απαντά στις κατ΄ ιδίαν συνομιλίες του “αυτό μπορούσα να κάνω αυτό έκανα με τα δεδομένα εκείνης της στιγμής και για να μειώσω τα ποσά”.

Είναι το ίδιο πρόσωπο που εμπνεύστηκε τις απ ευθείας διαπραγματεύσεις του ΕΟΠΥΥ με τις φαρμακευτικές εταιρείες ώστε να κερδηθούν καλύτερες τιμές. Είναι όμως και εκείνος που καθυστέρησε επί 20 μήνες να δώσει τιμή σε νέα καινοτόμα φάρμακα προκειμένου να συγκρατήσει τη δαπάνη και να μην επιβάλει νέα μέτρα η τρόικα. Γεγονός που προκάλεσε έντονες αντιδράσεις από τις φαρμακευτικές εταιρείες αλλά και από τους συλλόγους ασθενών.

Ότι και να του καταλογίσει κανείς του πρώην Γενικού Γραμματέα, αυτό που σίγουρα δεν μπορεί να του προσάψει είναι η άγνοια στα φάρμακα. Δεν είναι καθόλου τυχαίο ότι ακόμη και ο περιβόητος κ.Καρόνε της τρόικα που έχει πάρει... παραμάσχαλα το θέμα των φαρμάκων, απευθυνόταν στον Αν.Δημόπουλο όταν ήθελε να συνεννοηθεί για αλλαγές και ρυθμίσεις. Είναι ο ίδιος- που όπως λένε καλά πληροφορημένες πηγές- έχει διαπληκτιστεί πολλές φορές με τον Έλληνα Γενικό Γραμματέα για τον τρόπο μέτρησης της δαπάνης.

Δεν είναι επίσης τυχαίο ότι ο Ανδρέας Λυκουρέντζος δεν έκανε ...βήμα χωρίς εκείνον στις επίσημες συζητήσεις. Θέλοντας και μη, έστω κι αν τον γνώριζε ελάχιστα, τον εμπιστεύτηκε καθώς κ.Λυκουρέντζος δε γνωρίζει σχεδόν τίποτε για τον τομέα της υγείας. Και πως να γνωρίζει όταν άλλοι που ασχολούνται με τον συγκεκριμένο τομέα χρειάζονται χρόνια για να τον μάθουν.

Και το ζήτημα τώρα είναι τι θα γίνει ένα υπουργείο Υγείας και ένας άκρως ευαίσθητος τομέας που θα υποστεί και νέα χαράτσια, που διαθέτει υπουργούς και υφυπουργούς ενημερωμένους μόλις επί ένα μήνα...
Διότι όπως θα έλεγε και ο Χρόνης Μίσσιος, καλά εσύ έφυγες νωρίς...

Δήμητρα Ευθυμιάδου
Iatropedia

Posted using BlogPress from my iPad

Οι Κρητικοί ζήτησαν δωρεάν φάρμακα και τα πήραν
Η κρίση έχει οδηγήσει τα δημόσια νοσοκομεία να ζητούν φάρμακα από τις φαρμακευτικές εταιρείες για να καλύψουν τις ανάγκες τους.

Όπως αναφέρει το Έθνος, πρώτη στο χορό μπήκε η 7η Υγειονομική Περιφέρεια Κρήτης, η οποία μέσω της ιστοσελίδα της απευθύνει πρόσκληση προς όλες τις φαρμακευτικές εταιρείες για την ευγενική χορηγία σκευασμάτων τους που θα συμβάλλουν στην κάλυψη, με τον καλύτερο δυνατό τρόπο, μέρους των διαρκώς αυξανόμενων αναγκών παροχής υγείας που προκύπτουν από τις κοινωνικές μεταβολές και τα προβλήματα της σημερινής οικονομικής πραγματικότητας.

H ανακοίνωση της 7ης Υ.ΠΕ Κρήτης προς τις φαρμακευτικές εταιρείες αναφέρει:

«Όπως γνωρίζετε, τα νοσοκομεία με τα Κέντρα Υγείας της 7ης Υγειονομικής Περιφέρειας Κρήτης καλύπτουν όλη την περιοχή του νησιού, απ άκρη σ άκρη, εξυπηρετώντας τον ντόπιο πληθυσμό, τους επισκέπτες, μετανάστες και απόρους.

Δεδομένης της έως σήμερα συνεργασίας μας και λόγω της οικονομικής κρίσης παρακαλούμε και για τη δική σας συνδρομή ώστε να καλύψουμε με τον καλύτερο δυνατό τρόπο μέρος των διαρκώς αυξανόμενων αναγκών παροχής υγείας που προκύπτουν από τις κοινωνικές μεταβολές και τα προβλήματα της σημερινής πραγματικότητας.

Γνωρίζοντας την κοινωνική σας ευαισθησία και έχοντας ως κύριο γνώμονα την προστασία της υγείας των ασθενών στην αντιμετώπιση νοσημάτων και ασθενειών παρακαλούμε για την ευγενική χορηγία σας και τη δωρεάν αποστολή φαρμακευτικών σκευασμάτων στα νοσοκομεία ευθύνης μας, που θα συμβάλλουν ουσιαστικά να ανταποκριθούμε στην αντιμετώπιση σημαντικών αναγκών στις παρεχόμενες υπηρεσίες υγείας στον ασθενή».

Ήδη μάλιστα ανταποκρίθηκε θετικά η εταιρεία Novartis (HELLAS) Α.Ε.Β.Ε., η οποία έστειλε δωρεά φαρμακευτικών σκευασμάτων για την αντιμετώπιση της υπέρτασης, προς όλα τα νοσοκομεία της Κρήτης.

Οι ποσότητες των φαρμάκων που δωρίστηκαν και που φέρουν την έγκριση του ΕΟΦ αξίζει να σημειωθεί ότι αντιστοιχούν στην ετήσια κατανάλωση του 2011 για το κάθε νοσοκομείο.

Παράλληλα, αρχικές συνομιλίες έχουν γίνει και από τη φαρμακευτική Pfizer.

Η Διοίκηση της 7ης Υ.ΠΕ Κρήτης με επιστολή ευχαριστεί την εταιρεία για την χορηγία της αλλά και την έμπνευση που δίνεται μέσω αυτής στους κρατικούς λειτουργούς να συνεχίσουν την προσπάθεια ώστε, εν μέσω οικονομικής κρίσης, να αντιμετωπισθούν οι παρούσες αντιξοότητες στις οποίες καλείται να ανταπεξέλθει το Εθνικό Σύστημα Υγείας.

Εκφράζει επίσης την ελπίδα και την ευχή ότι ανάλογες πρωτοβουλίες που αυξάνουν την ομορφιά της προσφοράς, θα συνεχιστούν.

Η Επιτροπή Προμηθειών του Υπουργείου Υγείας που ενημερώθηκε σχετικά βρήκε την ως άνω πρωτοβουλία που ανέλαβε η 7η Υ.ΠΕ Κρήτης ιδιαίτερα σημαντική, ενώ αναμένεται το παράδειγμα να ακολουθήσουν και οι άλλες Υγειονομικές Περιφέρειες της χώρας υλοποιώντας την παραπάνω ενέργεια.

http://news247.gr

- Posted using BlogPress from my iPad

Αρχίζει τα …παζάρια ο ΕΟΠΥΥ! Σε διαπραγμάτευση για καλύτερες τιμές στα φάρμακα
Ξεκινά όπως όλα δείχνουν από το Σεπτέμβριο έναν νέο τρόπο προμήθειας φαρμάκων για τους ασφαλισμένους του ο ΕΟΠΥΥ, καθώς αναμένεται να προχωρά σε απευθείας διαπραγματεύσεις με φαρμακευτικές εταιρείες προκειμένου να επιτυγχάνει καλύτερες τιμές. Πως θα γίνεται αυτό;

Ο ΕΟΠΥΥ θεωρείται σήμερα «μονοψώνιο» δεδομένου ότι είναι ουσιαστικά ο βασικός αγοραστής στην αγορά υγείας με 9,5 εκατ. ασφαλισμένους. Πληροφορίες αναφέρουν ότι η ηγεσία του υπουργείου Υγείας σε συνεργασία με τη διοίκηση του ΕΟΠΥΥ θα προχωρήσουν σε διαπραγματεύσεις με εταιρείες ώστε να επιτύχουν καλύτερες τιμές στο σύνολο των φαρμάκων που θα χορηγούνται στους ασφαλισμένους.

Στόχος είναι φυσικά να εξοικονομηθούν περαιτέρω κονδύλια από τη φαρμακευτική δαπάνη καθώς εκτιμάται ότι έτσι μπορούν να μειωθούν πολύ οι τιμές.

Πάντως η ενέργεια αυτή αναμένεται να γίνει από το Σεπτέμβριο καθώς ο Ανδρέας Λυκουρέντζος εμφανίζεται ακόμη διστακτικός δεδομένου ότι δε γνωρίζει ακόμη καλά το «παιχνίδι» της υγείας ενώ δεν αποκλείεται τη συγκεκριμένη πρωτοβουλία να κληθεί να υλοποιήσει η νέα διοίκηση του ΕΟΠΥΥ αφού η κυβέρνηση εμφανίζεται αποφασισμένη να αλλάξει πρόσωπα και πράγματα…

Δήμητρα Ευθυμιάδου
Iatropedia

- Posted using BlogPress from my iPad

ΔΗΛΩΣΗ του προέδρου της ΟΕΝΓΕ για την περικοπή 600 εκατ. ευρώ από την υγεία(ΟΕΝΓΕ)

ΔΗΛΩΣΗ

Η πολιτική ηγεσία του υπουργείου Υγείας συμφώνησε με την τρόικα να περικόπτει 300 εκατ. ευρώ ετησίως από την υγεία και μάλιστα το ανακοίνωσε ως τη φυσιολογικότερη διαδικασία για τη «σωτηρίας της πατρίδας».

Κατά την επιεικέστερη εκδοχή ο κ. Λυκουρέντζος έχει άγνοια κινδύνου.

Όταν στα Νοσοκομεία οι ελλείψεις φαρμάκων και υλικών έχουν φτάσει στο κόκκινο, όταν τα κονδύλια δεν επαρκούν για να καλυφθεί στοιχειωδώς η εφημέρευση και όταν οι ελλείψεις προσωπικού έχουν κυριολεκτικά αποψιλώσει το σύστημα υγείας, το να συμφωνείς σε τέτοιες περικοπές σημαίνει πως εννοείς την πατρίδα χωρίς τους ανθρώπους που ζουν πάνω της και οι οποίοι κινδυνεύουν πλέον σοβαρά εάν τους συμβεί ατύχημα ή τους χτυπήσει βαριά ασθένεια.

Επειδή οι επιλογές αυτές αποτελούν κυβερνητική, αλλά και προσωπική ευθύνη του κ. Λυκουρέντζου, τον προειδοποιούμε ότι εφεξής περιστατικά που θα κινδυνεύουν από τις παραπάνω αιτίες θα τα αποδίδουμε ευθέως στον ίδιο και σ΄ εκείνους που έχουν την πολιτική ευθύνη και οδηγούν το σύστημα υγείας σ΄ αυτό το κατάντημα, ενημερώνοντας συγγενείς και ασθενείς για αναζήτηση πολιτικών, αστικών και ποινικών ευθυνών για ενδεχόμενο κίνδυνο ζωής ή πρόκληση θανάτου.

ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΒΑΡΝΑΒΑΣ
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΟΕΝΓΕ

Υgeianet

- Posted using BlogPress from my iPad

Κυριακή 29 Ιουλίου 2012

Καθαιρέθηκε το προεδρείο του ΔΣ της ΟΣΝΙΕ


  • Σε συνεδρίασή του το ΔΣ την περασμένη Παρασκευή 27 Ιούλη στα γραφεία της ΟΣΝΙΕ, εξέλεξε νέο προεδρείο
  • Αποβλήθηκαν από την ηγεσία της ΟΣΝΙΕ οι εργοδοτικοί συνδικαλιστές που υπέγραψαν τη Συλλογική Σύμβαση της σφαγής

Το Διοικητικό Συμβούλιο της ΟΣΝΙΕ μετά την ολοκλήρωση της συνεδρίασής του την Παρασκευή το βράδυ 27 Ιούλη στα γραφεία της ΟΣΝΙΕ, εξέδωσε ανακοίνωση.

Ολόκληρη η ανακοίνωση έχει ως εξής:
«Το ΔΣ της ΟΣΝΙΕ σας ενημερώνει
-- Καθαιρέθηκε το Προεδρείο του ΔΣ της ΟΣΝΙΕ.
-- Καταγγέλθηκε ως μη νόμιμη και αντεργατική η Κλαδική Συλλογική Σύμβαση Εργασίας (ΣΣΕ) που είχε υπογράψει το προηγούμενο προεδρείο της ΟΣΝΙΕ.
-- Το νέο Προεδρείο του ΔΣ της ΟΣΝΙΕ έχει ως εξής:
-- Πρόεδρος: Αγγελική Σουλτανιά (πρόεδρος του Κλαδικού Συνδικάτου Αθήνας στις ιδιωτικές κλινικές).
-- Γραμματέας: Ειρήνη Ζωγραφάκη (μέλος του ΔΣ του Κλαδικού Συνδικάτου Αθήνας στις ιδιωτικές κλινικές).
-- Α΄Αντιπρόεδρος: Αννα Αθανασιάδου (πρόεδρος του Κλαδικού Συνδικάτου Θεσσαλονίκης στις ιδιωτικές κλινικές).
Συνάδελφοι, συναδέλφισσες,
Στις 27 Ιούλη 2012 μετά από εξώδικη πρόσκληση της πλειοψηφίας συνήλθε στα γραφεία της Ομοσπονδίας το ΔΣ της ΟΣΝΙΕ.
Κατά τη συνεδρίαση διαπιστώθηκε απαρτία, αφού από τα 13 μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου τα 7 ήταν παρόντα.
Το θέμα της συνεδρίασης σύμφωνα και με την εξώδικη πρόσκληση ήταν "Μομφή και καθαίρεση του Προεδρείου της ΟΣΝΙΕ - καταγγελία της φερόμενης ως Κλαδικής Συλλογικής Σύμβασης Εργασίας που υπέγραψε το Προεδρείο της ΟΣΝΙΕ".

1. Στις 28 Ιούνη 2012 το προεδρείο της ΟΣΝΙΕ, στα μουλωχτά και πίσω από τις πλάτες των Πρωτοβάθμιων Σωματείων αλλά και της πλειοψηφίας των μελών του ΔΣ της ΟΣΝΙΕ, υπέγραψε μαζί με τους μεγάλους κλινικάρχες το τερατούργημα που το ίδιο ονόμασε Κλαδική Συλλογική Σύμβαση Εργασίας και που αφορά τους εργαζόμενους στις μεγάλες κλινικές.

Υπέγραψαν εν κρυπτώ με τους εργοδότες
  • Μείωση των μηνιαίων αποδοχών από 15% έως 40%!!!
  • Αύξηση του ωραρίου εργασίας στα μικροβιολογικά και ακτινολογικά εργαστήρια από 5.30 ώρες σε 8 ώρες την ημέρα (50 επιπλέον ώρες τον μήνα)!!!
  • Μείωση στους μισθούς των νεοπροσληφθέντων.
  • Κατάργηση των επιδομάτων: Νοσοκομειακού, γάμου, τροφοκατοικίας, οθόνης, χειρουργείου κ.ά.
  • Κατάργηση των ειδικών αδειών (ΜΕΘ - ΜΤΝ - Χειρουργεία).
Ολα αυτά τη στιγμή που οι εργοδότες στο χώρο της ιδιωτικής υγείας έχουν με επίσημα στοιχεία πάνω από 100 εκατ. ευρώ κέρδη μόνο στο Α΄εξάμηνο του 2012. Επιβεβαιώνονται περίτρανα λοιπόν όλα εκείνα τα Πρωτοβάθμια Σωματεία που έλεγαν ότι το Προεδρείο της ΟΣΝΙΕ δεν έχει καμία σχέση με τους εργαζόμενους.

Είναι άνθρωποι της εργοδοσίας !!!
Το ΔΣ της ΟΣΝΙΕ στη σημερινή του (σ.σ. της περασμένης Παρασκευής) συνεδρίαση ακυρώνει την πράξη αυτή του Προεδρείου της ΟΣΝΙΕ.
Δεν αναγνωρίζει τη σφαγή της Κλαδικής Συλλογικής Σύμβασης Εργασίας που υπέγραψε το Προεδρείο και την καταγγέλλει.
Την καταγγέλλει ως πράξη προδοτική πρώτα απ΄όλα στους εργαζόμενους. Ταυτόχρονα, κοινοποιεί αυτή την καταγγελία με κάθε νόμιμο μέσο στους εμπλεκόμενους εργοδοτικούς φορείς, στο υπουργείο Εργασίας και στον ΟΜΕΔ.

2. Η υπογραφή της επαίσχυντης αυτής ΣΣΕ πέρα από βαθιά βλαπτική για τους εργαζομένους είναι και παράνομη.

Η Εκτελεστική Επιτροπή (το Προεδρείο της ΟΣΝΙΕ) δεν είχε καμία εξουσιοδότηση από το Διοικητικό Συμβούλιο να υπογράψει ΣΣΕ με μειωμένες αποδοχές.
Ισα - ίσα το ΔΣ της ΟΣΝΙΕ το αντίθετο είχε αποφασίσει:
"Να υπογραφεί κλαδική ΣΣΕ μόνο σε περίπτωση που αποσπαστεί από τους εργοδότες έστω και μια μικρή αύξηση, με την ταυτόχρονη διατήρηση των υπαρχόντων όρων εργασίας".
Για του λόγου το αληθές αυτό αποδεικνύεται:
1. Από τα πρακτικά της συνεδρίασης του ΔΣ της ΟΣΝΙΕ στις 28 Γενάρη 2012.
2. Από τα πρακτικά της συνεδρίασης στις 30 Μάρτη του 2012.
3. Από το Δελτίο Τύπου της Ομοσπονδίας στις 29 Μάρτη 2012 (Διεκδικητικό πλαίσιο - αιτήματα ΣΣΕ).
Στη διάθεση κάθε συναδέλφου είναι όλα τα πρακτικά της συνεδρίασης και όλες οι τοποθετήσεις των μελών του ΔΣ.
Σύμφωνα λοιπόν με το καταστατικό της Ομοσπονδίας (άρθρο 15, παρ. 3) η πράξη αυτή του Προεδρείου από τη στιγμή που δεν είχε την έγκριση και την εξουσιοδότηση του Διοικητικού Συμβουλίου της Ομοσπονδίας είναι παράτυπη, αντικαταστατική και παράνομη.

3. Η πράξη αυτή του Προεδρείου παραβιάζει κατάφορα το καταστατικό της Ομοσπονδίας, τους σκοπούς και τις επιδιώξεις της όπως αυτές αποτυπώνονται στο άρθρο 1, παρ. στ και η.

Είναι βλαπτική ως προς τα συμφέροντα των εργαζομένων (άρθρο 9, παρ.2) και είναι άκρως αντίθετη με τις αποφάσεις του πρόσφατου Συνεδρίου της Ομοσπονδίας (άρθρο 7, παρ. 1).

Ως εκ τούτου η πράξη αυτή του Προεδρείου της ΟΣΝΙΕ είναι σε ευθεία αντίθεση με την ιδιότητα του μέλους του Προεδρείου, αντιβαίνει στις αρχές και τις αρμοδιότητες που απορρέουν από αυτό το αξίωμα και κατά συνέπεια η καθαίρεση του Προεδρείου είναι πράξη καταστατικά υποχρεωτική, ηθικά και πολιτικά επιβεβλημένη.

4. Καλούμε όλα τα Σωματεία, Κλαδικά και Επιχειρησιακά να μην αποδεχτούν την Κλαδική Σύμβαση που υπέγραψε το προηγούμενο πλέον προεδρείο της ΟΣΝΙΕ. Δεν έχει καμία ισχύ, είναι παράνομη.

Με αποφάσεις ΔΣ και Γενικών Συνελεύσεων, με επιτόπου Γενικές Συνελεύσεις στους χώρους δουλειάς, να την απορρίψουν, να παλέψουν να μην εφαρμοστεί στην πράξη.

Να διεκδικήσουν τώρα μαζί με το Διοικητικό Συμβούλιο της ΟΣΝΙΕ και το νέο Προεδρείο Συλλογική Σύμβαση Εργασίας που θα διασφαλίζει τους μέχρι τώρα όρους αμοιβής και εργασίας, αλλά και αυξήσεις που να καλύπτουν τουλάχιστον ένα μέρος από τις τεράστιες απώλειές μας.

Να απομονωθούν από τους εργαζόμενους σε όλους τους τόπους δουλειάς οι εργοδοτικοί συνδικαλιστές της ΟΣΝΙΕ.


5. Το ΔΣ της ΟΣΝΙΕ χαιρετίζει και στηρίζει τις αγωνιστικές κινητοποιήσεις των εργαζομένων της Θεσσαλονίκης στην κλινική "Γαληνός" που αυτές τις ημέρες με επαναλαμβανόμενες στάσεις εργασίας απορρίπτουν την εφαρμογή της ΣΣΕ που είχε υπογράψει το προηγούμενο Προεδρείο της ΟΣΝΙΕ και διεκδικούν τοπική κλαδική ΣΣΕ με αυξήσεις.


Αθήνα, 27 Ιούλη 2012».
ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΗΣ

Reuters: Κοντά σε συμφωνία οι πολιτικοί αρχηγοί


Οι πολιτικοί αρχηγοί στην Ελλάδα έχουν συμφωνήσει στην πλειοψηφία των μέτρων λιτότητας που προωθούνται για την εξοικονόμηση των 11,5 δισ. ευρώ και, πλέον, απομένει το θέμα των περικοπών σε συντάξεις και μισθούς για να βρεθούν τα υπόλοιπα 1,5 δισ. ευρώ, ανέφερε σήμερα στο Reuters πηγή προσκείμενη στις διαβουλεύσεις.

«Οι πολιτικοί αρχηγοί δεν διαφωνούν σε τίποτα, απλά συζητούν εναλλακτικές προτάσεις για να προστατευτούν οι χαμηλοσυνταξιούχοι ή τα εισοδήματα στον δημόσιο τομέα», δήλωσε η ίδια πηγή στο πρακτορείο.

«Χρειαζόμαστε μέτρα ύψους 1,5 δισ. ευρώ για την οριστικοποίηση του πακέτου των 11,5 δισ. ευρώ», πρόσθεσε.

ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ

661 λιγότερα τμήματα στο ΕΣΥ μέχρι το τέλος του 2012!

To νέο χαράτσι ανάβει τα αίματα

Ζητούνται μέτρα 1,5 δις μέσα σε 48 ώρες

Αιτήσεις έως 30 Ιουλίου για 150 διοικητικούς στο ΕΤΑΑ


Με 150 στελέχη θα ενισχυθεί το Ενιαίο Ταμείο Ανεξάρτητα Απασχολούμενων σε 14 νομούς της χώρας. Το νέο προσωπικό θα στελεχώσει τις υπηρεσίες του Ταμείου στην Αττική και τη Θεσσαλονίκη, αλλά και τα γραφεία της Μαγνησίας, της Φωκίδας, της Εύβοιας, της Ροδόπης, του Πειραιά, των Χανίων, των Ιωαννίνων, της Αχαίας, της Αιτωλοακαρνανίας, της Καστοριά και της Κοζάνης. 
Όσον αφορά τις ειδικότητες που θα προκηρυχθούν είναι οκτώ και ανήκουν στις κατηγορίες ΠΕ, ΤΕ και ΔΕ. Εξ αυτών, την πλειονότητα των θέσεων συγκεντρώνουν οι ακόλουθες τρεις: 

  • ΠΕ Διοικητικού Οικονομικού, 68 θέσεις,
  • ΔΕ Διοικητικού Λογιστικού, 43 θέσεις, και
  • ΤΕ Διοικητικού Λογιστικού, 24 θέσεις.
Επίσης, θα προσληφθούν επτά Χειριστές Η/Υ κατηγορίας ΔΕ και πέντε Διοικητικοί Γραμματείς, ενώ από μία θέση κατανέμεται στις ειδικότητες ΤΕ Πληροφορικής, ΥΕ Επιμελητών και ΥΕ Καθαριότητας. Η προθεσμία υποβολής αιτήσεων θα "τρέξει" για ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΘΕΣΕΙΣ έως τις 30 Ιουλίου. 

ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ

Σάββατο 28 Ιουλίου 2012

ΤΖΙΦΟΣ !

ΤΟ ΣΠΙΤΙ ΚΑΙ ΤΟ ΦΩΣ ΤΩΝ ΟΛΥΜΠΙΑΚΩΝ ΑΓΩΝΩΝ ...

"Ζητιανεύουν" φάρμακα τα νοσοκομεία

Ολοένα και πιο ασφυκτική γίνεται η κατάσταση στη χώρα λόγω της παρατεταμένης οικονομικής ύφεσης και ο τομέας της Υγείας είναι από αυτούς που βρίσκονται στο μάτι του κυκλώνα. Μάλιστα, η πραγματικότητα είναιι τόσο ζοφερή που τα δημόσια νοσοκομεία έχουν φτάσει στο σημείο να "ζητιανεύουν" φάρμακα από τις φαρμακευτικές εταιρείες για να καλύψουν τις ανάγκες τους.

Όπως αναφέρει το Έθνος, πρώτη στο χορό μπήκε η 7η Υγειονομική Περιφέρεια Κρήτης, η οποία μέσω της ιστοσελίδα της απευθύνει πρόσκληση προς όλες τις φαρμακευτικές εταιρείες για την ευγενική χορηγία σκευασμάτων τους που θα συμβάλλουν στην κάλυψη, με τον καλύτερο δυνατό τρόπο, μέρους των διαρκώς αυξανόμενων αναγκών παροχής υγείας που προκύπτουν από τις κοινωνικές μεταβολές και τα προβλήματα της σημερινής οικονομικής πραγματικότητας.

H ανακοίνωση της 7ης Υ.ΠΕ Κρήτης προς τις φαρμακευτικές εταιρείες αναφέρει:

"Όπως γνωρίζετε, τα νοσοκομεία με τα Κέντρα Υγείας της 7ης Υγειονομικής Περιφέρειας Κρήτης καλύπτουν όλη την περιοχή του νησιού, απ΄άκρη σ΄ άκρη, εξυπηρετώντας τον ντόπιο πληθυσμό, τους επισκέπτες, μετανάστες και απόρους.

Δεδομένης της έως σήμερα συνεργασίας μας και λόγω της οικονομικής κρίσης παρακαλούμε και για τη δική σας συνδρομή ώστε να καλύψουμε με τον καλύτερο δυνατό τρόπο μέρος των διαρκώς αυξανόμενων αναγκών παροχής υγείας που προκύπτουν από τις κοινωνικές μεταβολές και τα προβλήματα της σημερινής πραγματικότητας.

Γνωρίζοντας την κοινωνική σας ευαισθησία και έχοντας ως κύριο γνώμονα την προστασία της υγείας των ασθενών στην αντιμετώπιση νοσημάτων και ασθενειών παρακαλούμε για την ευγενική χορηγία σας και τη δωρεάν αποστολή φαρμακευτικών σκευασμάτων στα νοσοκομεία ευθύνης μας, που θα συμβάλλουν ουσιαστικά να ανταποκριθούμε στην αντιμετώπιση σημαντικών αναγκών στις παρεχόμενες υπηρεσίες υγείας στον ασθενή".

Ήδη, μάλιστα ανταποκρίθηκε θετικά η εταιρεία Novartis (HELLAS) Α.Ε.Β.Ε., η οποία έστειλε δωρεά φαρμακευτικών σκευασμάτων για την αντιμετώπιση της υπέρτασης, προς όλα τα νοσοκομεία της Κρήτης.

Οι ποσότητες των φαρμάκων που δωρίστηκαν και που φέρουν την έγκριση του ΕΟΦ αξίζει να σημειωθεί ότι αντιστοιχούν στην ετήσια κατανάλωση του 2011 για το κάθε νοσοκομείο.

Παράλληλα, αρχικές συνομιλίες έχουν γίνει και από τη φαρμακευτική Pfizer.

Η Διοίκηση της 7ης Υ.ΠΕ Κρήτης με επιστολή ευχαριστεί την εταιρεία για την χορηγία της αλλά και την έμπνευση που δίνεται μέσω αυτής στους κρατικούς λειτουργούς να συνεχίσουν την προσπάθεια ώστε, εν μέσω οικονομικής κρίσης, να αντιμετωπισθούν οι παρούσες αντιξοότητες στις οποίες καλείται να ανταπεξέλθει το Εθνικό Σύστημα Υγείας.

Εκφράζει επίσης την ελπίδα και την ευχή ότι ανάλογες πρωτοβουλίες που αυξάνουν την ομορφιά της προσφοράς, θα συνεχιστούν.

Η Επιτροπή Προμηθειών του Υπουργείου Υγείας που ενημερώθηκε σχετικά βρήκε την ως άνω πρωτοβουλία που ανέλαβε η 7η Υ.ΠΕ Κρήτης ιδιαίτερα σημαντική, ενώ αναμένεται το παράδειγμα να ακολουθήσουν και οι άλλες Υγειονομικές Περιφέρειες της χώρας υλοποιώντας την παραπάνω ενέργεια.

ΝΟΟΖ.GR

REUTERS: Ερχεται νέο «κούρεμα» του χρέους έως 100 δισ. ευρώ


Ερχεται νέο «κούρεμα» του χρέους έως 100 δισ. ευρώ
Το θέμα μιας νέας αναδιάρθρωσης του ελληνικού χρέους φαίνεται πως έχει μπει πλέον για τα καλά στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων, καθώς, σύμφωνα με τηλεγράφημα του πρακτορείου Reuters, οι φορείς χάραξης πολιτικής της Ευρώπης θέλουν να δώσουν στην Ελλάδα μια τελευταία ευκαιρία να μειώσει το χρέος της και να παραμείνει στην Ευρωζώνη. Μάλιστα, σε μια τέτοια περίπτωση, η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα και οι κεντρικές τράπεζες των κρατών-μελών αναμένεται να εγγράψουν σημαντικές ζημίες από τα ομόλογα που έχουν στην κατοχή τους.
Οι ιδιώτες επενδυτές έχουν ήδη υποστεί σημαντική ζημία από τα ομόλογα του ελληνικού Δημοσίου που διακρατούσαν μετά το πρόγραμμα ανταλλαγής ομολόγων (PSI), στο πλαίσιο του δεύτερου πακέτου διάσωσης για την Αθήνα που συμφωνήθηκε τον Φεβρουάριο. Η κίνηση αυτή, ωστόσο, δεν ήταν αρκετή για να μπορέσει η χώρα να ανακτήσει τη φερεγγυότητά της και συζητείται το ενδεχόμενο νέας αναδιάρθρωσης.
Ο πιο πρόσφατος στόχος είναι η μείωση του χρέους της Ελλάδας κατά 70-100 διs. ευρώ επιπλέον, είπαν στο Reuters αρκετοί υψηλόβαθμοι αξιωματούχοι της Eυρωζώνης με γνώση των συζητήσεων. Κάτι τέτοιο θα έχει ως αποτέλεσμα τη μείωση του χρέους σε ένα πιο διαχειρίσιμο επίπεδο, στο 100% του ΑΕΠ.
Μια τέτοια εξέλιξη σημαίνει ότι η ΕΚΤ και οι κεντρικές τράπεζες των κρατών-μελών της Ευρωζώνης θα πρέπει να υποστούν ζημίες για τα ελληνικά κρατικά ομόλογα που διακρατούν. Ζημίες θα μπορούσαν επίσης να υποστούν και οι κυβερνήσεις.
Η λύση που φαίνεται να προκρίνεται είναι το κόστος να βαρύνει την ΕΚΤ και τις κεντρικές τράπεζες, αλλά αυτό θα μπορούσε να σημαίνει ότι κάποιες τράπεζες και η ίδια η ΕΚΤ θα χρειαστούν ανακεφαλαιοποίηση, είπαν αξιωματούχοι.
Πάντως, όπως επισημαίνεται στο τηλεγράφημα, το σχέδιο αυτό βρίσκεται ακόμη σε αρχικό στάδιο, ενώ δεν έχουν υπάρξει μέχρι τώρα επίσημες διαπραγματεύσεις. Ωστόσο, πολλοί αξιωματούχοι αναγνωρίζουν ότι μια νέα αναδιάρθρωση του ελληνικού χρέους θα είναι και η τελευταία ευκαιρία για να ξανακερδίσει η Ελλάδα τη φερεγγυότητά της, δεδομένου ότι ο συμφωνημένος στόχος για μείωση του χρέους στο 120% του ΑΕΠ μέχρι το 2020 δεν φαίνεται να μπορεί να επιτευχθεί.
Στο πλαίσιο αυτό, ένα από τα σενάρια που συζητιούνται είναι η συμμετοχή της ΕΚΤ και των κεντρικών τραπεζών του Ευρωσυστήματος σε ένα «κούρεμα» χρέους 30%, κάτι που θα εξασφάλιζε στην Ελλάδα μια ελάφρυνση που θα ξεπερνούσε ελαφρώς τα 70 δισ. ευρώ.
Αλλοι, όμως, αξιωματούχοι ανεβάζουν το ποσό αυτό στα 70-100 δισ. ευρώ ανάλογα με τη διαδικασία που θα ακολουθηθεί.

ΗΜΕΡΗΣΙΑ

Στην κόψη της 20ής Αυγούστου: Να πετάξουμε έξω την Ελλάδα ή να την "κουρέψουμε";


Image
Στις 20 Αυγούστου η κυβέρνηση θα πάρει την πιο σημαντική - ίσως την τελευταία σημαντική - απόφασή της. Είναι η μέρα που λήγει ένα ομόλογο από εκείνα που δεν "κουρεύτηκαν" επειδή τα είχε αγοράσει η ΕΚΤ (η οποία, ως γνωστόν, θεωρεί ότι τα δικά της ομόλογα, αντίθετα με των μικρο-ομολογιούχων και των ασφαλιστικών ταμείων, είναι κάτι σαν ιερές αγελάδες). Για να το αποπληρώσει, το ελληνικό δημόσιο πρέπει να δανειστεί από κάπου 3,2 δις ώστε να αποπληρώσει στο 100% την ΕΚΤ η οποία, σημειωτέον, τα είχε αγοράσει πέρσι προς 2,3 δις - άρα, η ΕΚΤ έχει λαμβάνειν κι ένα ουκ ευκαταφρόνητον κέρδος της τάξης των 900 εκατομμυρίων (*).

Δεν είναι τυχαίο ότι η τρόικα έφυγε για να επιστρέψει με την αξιολόγησή της τον Σεπτέμβρη – δηλαδή μετά την 20ή Αυγούστου.

Χρειάζονται τρεις μήνες για να αποφανθούν ότι το «πρόγραμμα» έχει βουλιάξει;
Ότι τα χρήματα από τις ιδιωτικοποιήσεις θα ανέλθουν στο 5% των (ανοήτως) υπεσχημένων;
Ότι η «ανάπτυξη» θα κείται στον πυθμένα, όπου και θα παραμείνει τα επόμενα χρόνια τινάζοντας στον αέρα το χρονοδιάγραμμα αποπληρωμών των δανείων μας προς την τρόικα αρχικά και (μετά το 2020) στους τραπεζίτες του κ. Νταλάρα;
Ότι η τραπεζική πίστη έχει εγκαταλείψει και τις πιο κερδοφόρες επιχειρήσεις, εγγυούμενη έτσι την πλήρη κατάρρευση της αγοράς εργασίας, των δημοσίων εσόδων και των ασφαλιστικών ταμείων; Υπάρχει κάποιος στο ΔΝΤ ή στην ΕΚΤ ή στην ΕΕ που να χρειαζόταν πάνω από 2 ώρες για να γράψει το πολυπόθητο κείμενο αξιολόγησης;

Ή μήπως ο κ. Τόμσεν καίγεται να πάει διακοπές και αποφάσιστε «Επιστροφή τον Σεπτέμβριο», μαζί με τους χειμερινούς κινηματογράφους; 

Όχι βέβαια. Η έκθεση της τρόικας είναι έτοιμη. Το ΔΝΤ έχει ήδη αποφασίσει ότι, στην βάση των τεχνοοικονομικών δεδομένων, το Μνημόνιο 2 «μας τελείωσε». Πως καμία επιμήκυνση δεν το σώζει. Απλά, μένει να ληφθεί η πολιτική απόφαση. Αντίστοιχα, η ΕΚΤ γνωρίζει άψογα ακριβώς τα ίδια και κατανοεί ότι, κάποια στιγμή, η Ελλάδα θα αναγκαστεί να αθετίσει τις υποχρεώσεις απέναντί της. Το ίδιο και τα υπόλοιπα κράτη-μέλη της ευρωζώνης: περιμένουν ότι μεγάλο μέρος των διμερών δανείων που παρείχαν στην Ελλάδα θα «κουρευτεί». Οπότε, το θέμα του «τι θα κάνουν με την Ελλάδα» δεν είναι τεχνο-οικονομικό και δεν βασίζεται ούτε στις όποιες περικοπές και μεταρρυθμίσεις κάνει η κυβέρνηση (έως το Σεπτέμβριο) ούτε και στις εκτιμήσεις του κ. Τόμσεν και της τρόικα. Από τι εξαρτάται; Εξαρτάται απλά από το εάν η Γερμανία, η Ολλανδία και η Φινλανδία συναποφασίσουν είτε να μας εκπαραθυρώσουν από το ευρώ, είτε να επιτρέψουν το κούρεμα του χρέους μας (κάτι που, όπως θα θυμάστε, είναι γνωστό με τον ευφημισμό «αναδιάρθρωση χρέους»).

Επιτρέψτε μου μια τοποθέτηση: Αν κρίνουν ότι μπορούν να μας εκπαραθυρώσουν διασώζοντας την Ισπανία και την Ιταλία, θα το κάνουν εκείνη την στιγμή! Ο λόγος είναι απλός: Το EFSF διαθέτει, μετά τα χρήματα που υποσχέθηκε στις ισπανικές τράπεζες, άλλα 80 με 90 δις. Όσο για το ESM, τον μόνιμο μηχανισμό που θα αντικαταστήσει το EFSF, έχει κολλήσει η ίδρυσή του στο Συνταγματικό Δικαστήριο της Γερμανίας. Στο μεταξύ, το δημόσιο της Ισπανίας και το δημόσιο της Ιταλίας έχουν άμεση ανάγκη για 800 δις εντός του 2013. Είναι προφανές ότι αν η κυρία Μέρκελ πάει στην Ομοσπονδιακή Βουλή της και ζητήσει τέτοια ποσά για ενίσχυση του EFSF, δεν υπάρχει περίπτωση να τα πάρει – παρά μόνον αν στηριχθεί τόσο πολύ στην αντιπολίτευση του SPD που απωλέσει την κομματική της βάση. Πολύ απλά, δεν θα το πράξει, ιδίως ένα χρόνο πριν τις ομοσπονδιακές εκλογές. Από την άλλη, αν δεν το πράξει, θα πρέπει σύντομα να αρχίσει να τυπώνει μάρκα, καθώς η κατάρρευση της Ισπανίας και της Ιταλίας εντός της ευρωζώνης είναι πλέον κάτι παραπάνω από δεδομένη.

Μια σκέψη που περιτριγυρίζει την κα Μέρκελ σήμερα (την οποία της έχουν εμφυσήσει διάφοροι σύμβουλοι) είναι η εξής: Αν εκπαραθυρώσουν την Ελλάδα από το ευρώ, και ακολουθήσει μια τεράστια χρηματιστηριακή αναταραχή, οι γερμανοί ψηφοφόροι θα τα χρειαστούν. Θα φοβηθούν όταν θα δουν το όλον ευρωζωνικό οικοδόμημα, ακόμα και την ίδια την Φραγκφούρτη, να συγκλονίζονται.


Υπό αυτό τον φόβο, σκέπτεται η κα Μέρκελ, ίσως είναι προετοιμασμένοι να αποδεχθούν την πρότασή της για διάσωση της Ισπανίας και της Ιταλίας με τεράστια ποσά. Έχοντας μάλιστα «γευθεί» ελληνικό αίμα (καθώς η Ελλάδα θα αιμορραγεί από μία άναρχη και καταστροφική επιστροφή στην δραχμή), η χώρα μας θα έχει παίξει στο ακέραιο τον ρόλο του εξιλαστήριου θύματος έτσι ώστε η κοινή γνώμη στην Γερμανία να είναι έτοιμη να αποδεχθεί μεγάλες τονωτικές και ακριβές ενέσεις υπέρ της Ισπανίας και της Ιταλίας.

Από την άλλη, βέβαια, η κα Μέρκελ εισακούει και αντίθετες γνώμες οι οποίες τις λένε πως είναι αδύνατον να προβλέψει κάποιος, και να διαχειριστεί, μια καθίζηση. Ότι μια ελληνική έξοδος από το ευρώ θα ανοίξει τον ασκό του Αιόλου και δεν θα μείνει τίποτα όρθιο από την ευρωζώνη. Όταν όμως ρωτά αυτούς τους συμβούλους, η κα Μέρκελ, τι μπορεί να γίνει για να μην φύγει τελικά η Ελλάδα από το ευρώ, η απάντησή τους της μαυρίζει την καρδιά καθώς γνωρίζει ότι αυτά που πρέπει να γίνουν δεν είναι έτοιμη να τα ψελλίσει καν στην Ομοσπονδιακή Βουλή.

Τι είναι αυτά; Μία λύση θα ήταν το κούρεμα του ελληνικού χρέους προς την τρόικα - στο οποίο ήδη αναφέρθηκα. Μια άλλη λύση θα ήταν ένα μορατόριουμ στις αποπληρωμές έτσι ώστε το ποσό χρέους να μείνει το ίδιο αλλά να παγώσουν οι αποπληρωμές έως ότου η ελληνική οικονομία παύει να συρρικνώνεται. Την πρώτη λύση δεν θα την αποδεχθεί η ΕΚΤ, καθώς ανατρέπει πλήρως το δόγμα της ότι τα χρέη προς εκείνη είναι ιερά. Την δεύτερη λύση την απορρίπτουν οι πλεονασματικές χώρες καθώς κάτι τέτοιο θα ακύρωνε την πολιτική επιβολής σκληρής λιτότητας στην Ισπανία και στην Ιταλία.

Γιατί; Επειδή η λιτότητα αυτή φέρνει με μαθηματική ακρίβεια την ύφεση. Άρα, εάν το τέλος της ύφεσης ήταν προαπαιτούμενο για τις αποπληρωμές από της χώρες της Περιφέρειας προς την τρόικα (όπως θα έπρεπε να ισχύει σε μια νομισματική ένωση), τότε η επιβολή λιτότητας σε χώρες όπως η Ισπανία θα ισοδυναμούσε με το να τους επιτρέπεται να μην αποπληρώνουν τα χρέη τους!

Μπρος γκρεμός και πίσω ρέμα λοιπόν για την κα Μέρκελ. Όπως και για τις κυβερνήσεις των υπόλοιπων πλεονασματικών χωρών. Το μέγα δίλημμα είναι: Πετάμε την Ελλάδα έξω από το ευρώ και κάνουμε για την Ιταλία και την Ισπανία αυτό που αρνούμαστε έως τώρα σε κάθε μία από τις πτωχευμένες χώρες; Ή αρχίζουμε την διαδικασία κουρέματος των χρεών όλων τους (καθώς δεν είναι δυνατόν να κουρέψουν το δικό μας αλλά όχι το ιρλανδικό, π.χ., χρέος);

Η ουσία είναι ότι, άλλη μια φορά, δεν έχουν αποφασίσει. Φοβούνται να μας πετάξουν έξω αλλά δεν είναι και διατεθειμένοι να μας δώσουν μια ευκαιρία να ορθοποδήσουμε ως προς το χρέος, ουσιαστικά οδηγώντας μας εκ των πραγμάτων στον γκρεμό και, συνεπώς, «εκτός». Η «Επιστροφή τον Σεπτέμβριο» μανούβρα της τρόικα αυτή την εξήγηση επιδέχεται: Να δοθεί άλλο ένα τρίμηνο στις πλεονασματικές χώρες να χαράξουν την στρατηγική τους. Επί πλέον, να αναγκαστεί η Ελλάδα, ελπίζοντας σε μια ακόμα αναβολή της «θανατικής ποινής», να δανειστεί εκ μέρους της ΕΚΤ την 20ή Αυγούστου ώστε να μην βρεθεί η ΕΚΤ στην θέση να απωλέσει την εικόνα της (απέναντι σε Ρώμη, Μαδρίτη και Δουβλίνο) του δανειστή-τιμωρού.


Καθώς μάλιστα η έκθεση της τροίκα θεωρείται προαπαιτούμενο για να δοθεί η δόση, είναι προφανές ότι ασκείται πίεση στο ελληνικό κράτος να δανειστεί τα 3,2 δις στις... αγορές μέσω βραχυπρόθεσμων γραμματίων. Και ποιος θα τα αγοράσει αυτά; Μόνο οι ελληνικές τράπεζες θα προσφερθούν, δανειζόμενες οι ίδιες από την ΕΚΤ, ή και την Τράπεζα της Ελλάδος (μέσω του ELA). Αν ούτε αυτό καταφέρουν, τότε θα μας τα δώσει το EFSF, προσθέτωντάς τα στο δημόσιο χρέος μας. Όμως οι εταίροι μας προτιμούν την άντληση των χρημάτων αυτών από την ΕΚΤ μέσω των ελληνικών τραπεζών. Γιατί; Επειδή προτιμούν, σε περίπτωση που μας πετάξουν έξω και διαγράψουμε μονομερώς τα χρέη μας προς την Ευρώπη, να χρωστάμε αυτό το ποσόν στην ΕΚΤ (που αν χρειαστεί το τυπώνει) παρά να το αντλήσουμε από το μισοάδειο EFSF από το οποίο πρέπει, κουτσά-στραβά, να βολέψουν τις Ισπανία και Ιταλία.

Έχω κουραστεί να το λέω αλλά φοβάμαι ότι πρέπει να το ξαναπώ: Η λογική του «κερδίζουμε χρόνο δανειζόμενοι» είναι παντελώς παράλογη πλέον. Όχι γενικά. Αλλά υπό τις συγκεκριμένες συνθήκες (που ισχύουν εδώ και αρκετό καιρό στην ελληνική οικονομία): Με την τραπεζική πίστη άφαντη, την «ανάπτυξη» στο -9%, τα φορολογικά έσοδα στο ναδίρ και τις επενδύσεις στο μείον, το να «κερδίσουμε περισσότερο χρόνο» ισοδυναμεί με το να αφήσουμε ό,τι έχει απομείνει να σβήσει. Δεδομένου μάλιστα ότι οι φωνές στο Βερολίνο που απαιτούν την εκδίωξη της Ελλάδας το φθινόπωρο από την ευρωζώνη εντείνονται, η τελευταία ευκαιρία της κυβέρνησης είναι η 20ή Αυγούστου. Της μένουν, δηλαδή, 24 μέρες.

Σκεφτείτε το. Αν την 20ή Αυγούστου δανειστούμε άλλη μία φορά από την ΕΚΤ (μέσω τραπεζών) ή από το EFSF, ώστε να αποπληρώσουμε την ΕΚΤ και, έτσι, να επιτρέψουμε στην ΕΚΤ να συνεχίσει να προσποιείται ότι η νομισματική της πολιτική (η οποία έχει εδώ και καιρό ανατραπεί) παραμένει ανέπαφη, κατόπιν απλά θα περιμένουμε πότε οι πλεονασματικές χώρες θα αποφανθούν για το αν θα μας θυσιάσουν ή όχι. Κάθε μέρα που θα περνά, τον Σεπτέμβριο, τον Οκτώβριο, κλπ, η ελληνική οικονομία θα βουλιάζει κι άλλο (παρά την πρόσφατη απόφαση της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων) και οι φωνές που ζητούν την αποπομπή μας θα μεγαλώνουν. Το τέλος δεν θα αργήσει να έρθει όσο φιλότιμες προσπάθειες και να καταβάλει το υπουργείο οικονομικών.

Μπορεί να γίνει κάτι; Δεν είμαι σίγουρος, εδώ που φτάσαμε. Η μόνη μας ελπίδα πια είναι ένα Πρόγραμμα 24 Ημερών που να ξεκινά σήμερα. Τι θα περιλαμβάνει; Τα εξής απλά: Η κυβέρνηση να κρατήσει ανοικτή την Ολομέλεια της Βουλής και εντός αυτών των 24 ημερών να περάσει όσες μεταρυθμίσεις κρίνει ότι πρέπει να γίνουν. Όχι επειδή έχουν κάποια σημασία. Καμία δεν έχουν, καθώς δεν έχουν την παραμικρή ελπίδα να ανατρέψουν την εξελισσόμενη κατάρρευση που οφείλεται σε μια καθαρά μακροοικονομική τριπλή δίνη χρέους-ύφεσης-τραπεζών.


Τότε γιατί προτείνω μια τέτοια κοινοβουλευτική υπερκινητικότητα; Για καθαρά επικοινωνιακούς λόγους: Για να πούμε στην Ευρώπη: «Μεταρρυθμίσεις θέλατε; Νάτες!» Παράλληλα, κατά τις 5 με 10 Αυγούστου, η κυβέρνηση να ανακοινώσει ότι για λόγους ηθικής και ευθύνης απέναντι στους φορολογούμενους των πλεονασματικών χωρών, το ελληνικό κράτος δεν θα δανειστεί στις 20 Αυγούστου ούτε ένα ευρώ αν πρώτα δεν συμφωνηθεί, έστω και επί της αρχής, μια νέα συμφωνία που θα ανατρέπει την σημερινή καταστροφική πορεία η οποία μας οδηγεί τόσο στην πτώχευση όσο και εκτός ευρώ. Π.χ. να πούμε στον κ. Ρέσλερ τα εξής: «Αφού λέτε ότι θα μας διώξετε από το ευρώ, εμείς με ποιο δικαιώμα θα δανειστούμε από εσάς 3,2 δις σε ευρώ δεδομένου ότι, όταν μας διώξετε, δεν θα έχουμε ευρώ να σας ξεπληρώσουμε;»

Το εν λόγω Πρόγραμμα 24 Ημερών έχει δύο σκοπούς: Πρώτον, να κλείσει τα στόματα όσων συνεχίζουν να αναφέρονται στην αδυναμία της ελληνικής κυβέρνησης να νομοθετεί «μεταρρυθμίσεις». Δεύτερον, να εξαναγκάσει την κα Μέρκελ και τους υπόλοιπους ηγέτες των πλεονασματικών χωρών να αποφασίσουν τι θα κάνουν με την Ελλάδα μια ώρα αρχίτερα. Αν η κυβέρνησή μας ανακοινώσει ότι τα 3,2 δις που χρωστάμε στην ΕΚΤ θα «αναδιαρθωθούν» μονομερώς, οι εταίροι μας θα αναγκαστούν εκείνη την στιγμή να αποφασίσουν είτε να ολοκληρώσουν την αναδιάρθωση τους χρέους μας (καθώς και της υπόλοιπης ευρωζώνης, σώζοντας έτσι το ευρώ) είτε να μας οδηγήσουν στην έξοδο (φέρνοντας, εν αγνοία τους, το τέλος του ευρώ). Αντίθετα με την επικρατούσα άποψη (που λέει πως όσο περισσότερο καθυστερεί αυτή η απόφαση τόσο καλύτερα), η πραγματικότητα είναι ότι όσο πιο πολύ αργούν να αποφασίσουν τόσο μεγαλύτερη η πιθανότητα να αποφασίσουν την εκπαραθύρωσή μας.

(*) Η ΕΚΤ επισήμως ισχυρίζεται ότι αυτά τα κέρδη τα επιστρέφει στις Κεντρικές Τράπεζες που την απαρτίζουν και εκείνες πράττουν κατά βούληση. Πράγματι, κάποιες (π.χ. η Γαλλική) τα επιστρέφουν στην Ελλάδα. Άλλες όμως δεν το κάνουν. Μόνο και μόνο ότι το πτωχευμένο ελληνικό δημόσιο πρέπει να δανειστεί μέσα στο καλοκαίρι αυτά τα έξτρα 900 εκατομμύρια αποτελεί μομφή για τα περί ευρωπαϊκής αλληλεγγύης.

[Toυ Γιάννη Βαρουφάκη από protagon.gr]

Mετεξεταστέα η ελληνική οικονομία!ImageΧΑΜΕΝΕΣ φαίνεται πως έχουν πάει μέχρι σήμερα όλες οι αιματηρές θυσίες των Ελλήνων πολιτών που έχουν επιβληθεί ελέω Μνημονίων: ΜΕΤΕΞΕΤΑΣΤΕΑ μένει η ελληνική οικονομία μετά την πρώτη αξιολόγηση της τρόικας, την οποία αποκαλύπτουν σήμερα Τα Νέα. Ο μακροσκελής κατάλογος που παρέδωσε το τεχνικό κλιμάκιο των ελεγκτών στους επικεφαλής της τρόικας Πολ Τόμσεν από το ΔΝΤ, Ματίας Μορς από την Κομισιόν και Κλάους Μαζούχ από την ΕΚΤ αναδεικνύει την απραξία των προηγούμενων μηνών στην υλοποίηση δεσμεύσεων ιδίως στον τομέα των διαρθρωτικών αλλαγών και αστοχίες σε προβλέψεις εσόδων και δαπανών.

- Αποτυχία σημειώνεται στον τομέα της καταπολέμησης της αδήλωτης εργασίας και της πάταξης της εισφοροδιαφυγής και της φοροδιαφυγής.

- Εκτός στόχων όμως είναι και οι προβλέψεις της ίδιας της τρόικας για την αποδοτικότητα του μέτρου αύξησης των εσόδων μέσω της εκτίναξης του ΦΠΑ στην εστίαση από το 13% στο 23%.

- Στο μέτωπο του Δημοσίου, καθυστερήσεις διαπιστώνονται στην πλήρη εφαρμογή του ενιαίου μισθολογίου ενώ η αξιολόγηση της αποδοτικότητας της εφαρμογής του κανόνα μια πρόσληψη για κάθε δέκα αποχωρήσεις το 2011 δείχνει ότι κάτι δεν πήγε καλά.

- Καθυστερήσεις διαπιστώνονται και στο μέτωπο της ηλεκτρονικής συνταγογράφησης, η οποία, αντί για εξοικονόμηση 173 εκατ. ευρώ, οδήγησε σε μείωση της φαρμακευτικής δαπάνης κατά 138 εκατ. ευρώ.

ΜΗΠΩΣ ΟΙ "ΣΩΤΗΡΕΣ" ΜΑΣ ΠΙΣΤΕΥΟΥΝ ΟΤΙ Η ΚΑΛΥΤΕΡΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΣΤΗΝ ΑΝΙΚΑΝΟΤΗΤΑ ΤΟΥΣ ΘΑ ΗΤΑΝ ΕΝΑ... ΜΝΗΜΟΝΙΟ 3 ΤΟ ΦΘΙΝΟΠΩΡΟ;;;

Τμήμα ειδήσεων defencenet.gr

Τα χρέη πνίγουν τον ΕΟΠΥΥ

Με κινητοποιήσεις απειλούν οι γιατροί, με διακοπή των συμβάσεων οι ιδιοκτήτες εργαστηρίων
Η οικονομική «θηλιά» στραγγαλίζει τον ΕΟΠΥΥ και τις παροχές υγείας που καλείται να προσφέρει στους 9,5 εκατομμύρια ασφαλισμένους. Στον αέρα βρίσκεται και η λειτουργία προνοιακών ιδρυμάτων εξαιτίας των συσσωρευμένων χρεών του νέου ενιαίου Ταμείου, το οποίο καλείται να πληρώσει και τα... σπασμένα των ασφαλιστικών φορέων που εντάχθηκαν σε αυτό.
Ηδη οι συνεργαζόμενοι με τον Οργανισμό γιατροί απέστειλαν χθες επιστολή στον αναπληρωτή υπουργό Υγείας και αρμόδιο για τα θέματα του ΕΟΠΥΥ Μάριο Σαλμά διαμαρτυρόμενοι για τα χρωστούμενα. Στην επιστολή τους απειλούν με κινητοποιήσεις στην περίπτωση που δεν θα έχουν πληρωθεί τα οφειλόμενα έως τις 15 Αυγούστου.
Σημειώνεται ότι τα παλαιότερα χρέη των ασφαλιστικών ταμείων, πριν από την ένταξή τους στον ενιαίο φορέα, προς τους συμβεβλημένους γιατρούς αγγίζουν τα 570 εκατ. ευρώ, ενώ από τον περασμένο Μάρτιο δεν έχουν αποζημιωθεί για τις επισκέψεις των ασφαλισμένων.
Με διακοπή των συμβάσεων απειλούν και οι ιδιοκτήτες των μικρών και μεσαίων εργαστηρίων, στα οποία οι ασθενείς υποβάλλονται σε εξετάσεις. Στην περιφέρεια ήδη αρκετοί είναι οι ασφαλισμένοι που πληρώνουν από την τσέπη τους, με τους βιοπαθολόγους να έχουν οδηγηθεί σε αναγκαστική - όπως υπογραμμίζουν - αναστολή συνεργασίας με τον ΕΟΠΥΥ.
Οπως λέει στα «ΝΕΑ» ο πρώην πρόεδρος και μέλος της Πανελλήνιας Επαγγελματικής Ενωσης Βιοπαθολόγων Ανάργυρος Πλακιώτης, τα χρέη των τελευταίων δύο ετών αγγίζουν τα 750 εκατ. ευρώ, με αποτέλεσμα να απειλούνται με «λουκέτο» τα εργαστήρια της γειτονιάς.
Οι γιατροί επικαλούνται και την αποπληρωμή των χρεών προς τους φαρμακοποιούς - εξασφαλίστηκαν 160 εκατ. ευρώ για τις συνταγές που εκτελέστηκαν τον Μάιο -, κάνοντας λόγο για άνιση μεταχείριση.
Υπενθυμίζεται ότι στη μακρά πλέον λίστα των συνεργαζομένων με το νέο Ταμείο που διεκδικούν την εξόφληση των χρεών είναι και οι ιδιωτικές κλινικές, καθώς αποδείξεις ύψους 700 εκατ. ευρώ για τη νοσηλεία ασφαλισμένων δεν έχουν εξοφληθεί.
Εξωση σε παιδιά. Στο μεταξύ με… έξωση κινδυνεύουν 15.000 παιδιά με αναπηρίες, αυτισμό, νοητική υστέρηση, κοινωνικά και ψυχολογικά προβλήματα. Οι εκπρόσωποι της Ενωσης Μαζί για το Παιδί, που έχει κάτω από την «ομπρέλα» της 32 ιδρύματα και σωματεία που φροντίζουν παιδιά με ειδικές ανάγκες, εκπέμπουν σήμα κινδύνου εξαιτίας των χρεών των ασφαλιστικών ταμείων και μετά το «μαχαίρι» στην κρατική επιχορήγηση.
Ενδεικτική της κατάστασης είναι η δήλωση του προέδρου της Ενωσης και καθηγητή Παιδιατρικής Χρήστου Μπαρτσόκα: «Φοβάμαι ότι πολλά από τα ιδρύματα-μέλη της Ενωσης δεν θα ανοίξουν ξανά τον Σεπτέμβριο. Τα προβλήματα που έχουν ανακύψει είναι μεγάλα».
 
ΤΑ ΝΕΑ

Λυκουρέντζος: Kανένα νοσοκομείο δεν πρόκειται να κλείσει


Κανένα νοσοκομείο δεν πρόκειται να κλείσει διαβεβαίωσε κατηγορηματικά, ο υπουργός Υγείας Α. Λυκουρέντζος, μετά τη συνάντηση που είχε αργά το απόγευμα με την τρόικα.
Ποτέ δεν ετέθη θέμα για λουκέτο σε νοσοκομεία είπε χαρακτηριστικά, αλλά διευκρίνισε ότι θα γίνουν συγχωνεύσεις τμημάτων και κλινικών σε νοσοκομεία, οι οποίες θα έχουν ως στόχο την πιο εύρυθμη λειτουργία τους.
Όπως αποκάλυψε, ο στόχος είναι να έχουμε 661 λιγότερα τμήματα μέχρι το τέλος του 2012 και εξήγησε ότι «προτεραιότητα μας είναι η πληρότητα και η ποιότητα των παροχών υγείας προς τους πολίτες».
Όταν ρωτήθηκε αν πιέσθηκε από τις απαιτήσεις της τρόικας, ο υπουργός Υγείας απάντησε ότι «εν αισθάνθηκα καμία πίεση, όλοι παλεύουμε για να πετύχουμε τους στόχους που έχουν συμφωνηθεί» και τόνισε ότι εκφράσθηκε ικανοποίηση για τα αποτελέσματα της ηλεκτρονικής συνταγογράφησης και την ηλεκτρονική αποτύπωση των χειρόγραφων συνταγών του ΕΟΠΥΥ.
Όσον αφορά το πλαφόν των 1.500 ευρώ ανά ασθενή, ανά έτος, ήταν κατηγορηματικός δηλώνοντας ότι είναι ένα θέμα που δεν έχει καν συζητηθεί ή προταθεί.
Ο κ. Λυκουρέντζος εκτίμησε μετά τη συνάντηση, μιλώντας με δημοσιογράφους, ότι η νοσοκομειακή δαπάνη θα κλείσει εντός στόχων στα 2,2 δισ. ευρώ, και η φαρμακευτική στα 2,8 δισ. ευρώ για το τρέχον έτος. Όπως πρόσθεσε έχει ήδη υπολογιστεί για το πρώτο τετράμηνο του 2012 το clow back (ό,τι υπερβαίνει δηλαδή τη μηνιαία προϋπολογισμένη δαπάνη για φάρμακα) που θα πρέπει να επιστρέψουν οι φαρμακευτικές εταιρείες στα ασφαλιστικά ταμεία. Το ποσό ανέρχεται στα 152,6 εκατ. ευρώ, όσα δηλαδή έχει πέσει έξω η φαρμακευτική δαπάνη.
Επίσης έχει υπολογιστεί και το rebate (επιστροφές) που θα πρέπει να επιστρέψει η φαρμακοβιομηχανία για τους δυο πρώτους μήνες του 2012.
Ο υπουργός Υγείας διευκρίνισε ότι δεν έγινε καμία συζήτηση με την τρόικα για μέτρα που αφορούν το 2013 και το 2014.

Πηγή: ΑΜΠΕ