Τρίτη 31 Ιουλίου 2012

Εξώδικο ΙΣΘ προς ΕΟΠΥΥ - 31/7/2012

ΕΝΩΠΙΟΝ ΠΑΝΤΟΣ ΑΡΜΟΔΙΟΥ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟΥ ΚΑΙ ΑΡΧΗΣ

ΕΞΩΔΙΚΗ ΔΗΛΩΣΗ- ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ-ΔΙΑΜΑΡΤΥΡΙΑ

Του Ν.Π.Δ.Δ. με την επωνυμία «Ιατρικός Σύλλογος Θεσσαλονίκης, που εδρεύει στην Θεσσαλονίκη, οδός Πλ. Αριστοτέλους 4 και εκπροσωπείται νόμιμα από τον Πρόεδρο αυτού Εξαδάκτυλο Αθανάσιο

ΠΡΟΣ

Το Ν.Π.Δ.Δ. με την επωνυμία «Ε.Ο.Π.Υ.Υ.» που εδρεύει στην Αθήνα , Μαρούσι, οδός Λεωφόρος Κηφισίας αρ.39 και εκπροσωπείται νόμιμα από τον Πρόεδρο αυτού Βουδούρη Γεράσιμο.

Θεσσαλονίκη 27-7-2012Σύμφωνα με το αρ.24 παρ.2 εδάφιο α. του Ν.3965/2011 ο Ο.Π.Α.Δ. είχε την υποχρέωση να καταβάλλει ως προκαταβολή στους συμβεβλημένους προμηθευτές το 90% του αιτούμενου ποσού μετά την κατά νόμο αφαίρεση των κρατήσεων. Η καταβολή έπρεπε να γίνεται με την έκδοση χρηματικού εντάλματος μετά από πρόχειρο λογιστικό έλεγχο, που θα διενεργούνταν από τις αρμόδιες υπηρεσίες του Ο.Π.Α.Δ.. Επίσης σύμφωνα με το Ν.3918/2011 ο οποίος αποτελεί τον ιδρυτικό νόμο του Οργανισμού σας, ως έναρξη λειτουργίας του ορίζεται η 3-11-2011 και εντάσσονται σ’ αυτόν,το ΙΚΑ-ΕΤΑΜ, ο ΟΓΑ, ο ΟΑΕΕ και ο ΟΠΑΔ. ( άρθρο 17 παρ.1 και 2.) Σύμφωνα με το αρ. 19 παρ.5 του Ν.3918/2011 το Ελληνικό Δημόσιο αναλαμβάνει να επιχορηγήσει τον Ε.Ο.Π.Υ.Υ. για την εξόφληση των μέχρι 31-12-2010 εκκαθαρισμένων οφειλών του ΟΠΑΔ προς τρίτους. Ακολούθως σύμφωνα με το αρ.29 παρ.1 και 3του Ν.3918/2011 οι συμβάσεις των μεταφερόμενων στον Ε.Ο.Π.Υ.Υ. φορέων εξακολουθούν να ισχύουν έναντι του Ε.Ο.Π.Υ.Υ. μέχρι την υπογραφή νέων συμβάσεων με τον Οργανισμό και ο Ε.Ο.Π.Υ.Υ. αποτελεί καθολικό διάδοχο των εντασσομένων φορέων υπεισερχόμενος στα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις αυτών.

Εξαιτίας καθυστέρησης λειτουργίας του ηλεκτρονικού συστήματος, η οποία οφείλεται σε αποκλειστική υπαιτιότητα της υπηρεσίας σας, τα διαγνωστικά εργαστήρια τα οποία είναι συμβεβλημένα με τον Οργανισμό σας κατέστη εφικτό να καταθέσουν τις εντολές που αφορούν το χρονικό διάστημα Ιανουαρίου-Φεβρουαρίου –Μαρτίου 2012, άλλοι από αυτούς μέχρι τα τέλη Απριλίου και άλλοι στις αρχές Μαΐου. Ωστόσο παρατηρείται το παράδοξο και άνευ λογικής εξήγησης φαινόμενο, άλλοι από τους συναδέλφους εργαστηριακούς να έχουν αποζημιωθεί για το σύνολο του τριμήνου το οποίο υπέβαλλαν και άλλοι ούτε καν για ένα μήνα, άσχετα με την ημερομηνία υποβολής. Δηλαδή έχουν αποζημιωθεί συνάδελφοι εργαστηριακοί που υπέβαλλαν στο τέλος του Απριλίου, ενώ δεν έχουν αποζημιωθεί αυτοί που υπέβαλλαν αρχές Μαΐου. Επίσης παρατηρήθηκε το φαινόμενο να έχουν αποζημιωθεί συνάδελφοι που κατέβαλλαν τις εντολές σε μεταγενέστερη ημερομηνία από κάποιους που είχαν καταβάλλει σε προγενέστερη. Επιπλέον, παρά το γεγονός ότι έχετε αποστείλει σχέδιο ατομικής συμβάσεως για τη μορφή του οποίου έχετε δεσμευτεί με έγγραφη συμφωνία με την ΠΟΣΙΠΥ, την ΠΑΣΙΔΙΚ, και την ΠΕΙΦ ΠΦΥ την 30-12-2011, δεν έχετε προβεί στην υπογραφή της παρά την παρέλευση εξαμήνου από την έναρξη λειτουργίας του Οργανισμού σας. Συγκεκριμένα στο εν προκειμένω αναφερόμενο σχέδιο-πρόταση ατομικής σύμβασης που τελεί υπό την αίρεση της υπογραφής σας, περιλαμβάνονται οι όροι που συμφωνήσατε την 30-12-2011 με τους παραπάνω φορείς και ειδικότερα, ότι το Ταμείο σας θα καταβάλλει ως προκαταβολή το 90% του αιτούμενου ποσού εντός 45 ημερών μετά από πρόχειρο λογιστικό έλεγχο με βάση τα οριζόμενα στην παρ.2 του άρθρου 24 του Ν.3965/2011. Επίσης δεν έχετε μέχρι σήμερα προβεί σε εξόφληση των δεδουλευμένων ποσών τα οποία αφορούν Ταμεία που συγχωνεύτηκαν με τον Οργανισμό σας, παρότι ρητά με το Ν. 4038/2012 αρ.34 το Ελληνικό Δημόσιο δεσμεύτηκε να χρηματοδοτήσει τον Οργανισμό σας για την κάλυψη μέρους των υφισταμένων οφειλών για τις οποίες έχουν εκδοθεί τα προβλεπόμενα παραστατικά έως 31-10-2011.Για τα ποσά από 3-11-2011 υπεύθυνος είναι ο Οργανισμός σας σύμφωνα με το άρθρο 29 παρ.1 και 3 του Ν. 3918/2011.

ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ

Με την επιφύλαξη παντός νομίμου δικαιώματός μας
ΔΙΑΜΑΡΤΥΡΟΜΑΣΤΕ
Για την παράνομη καθυστέρηση των δεδουλευμένων ποσών τα οποία αφορούν ταμεία που συγχωνεύτηκαν με τον Οργανισμό σας.
Για τη μη υπογραφή των νέων συμβάσεων η οποία οφείλεται αποκλειστικά και μόνο σε δική σας υπαιτιότητα και καθυστέρηση
Για την επιλεκτική καταβολή χρημάτων σε παρόχους υγείας όπως π.χ. φαρμακοποιούς ενώ δεν καταβάλλονται χρήματα για ιατρούς και δη εργαστηριακούς.
Για την επιλεκτική καταβολή χρημάτων χωρίς κάποιο εμφανές κριτήριο σε ότι αφορά τα διαγνωστικά εργαστήρια, όπου παρατηρείται το παράδοξο και παράλογο φαινόμενο, άλλοι συνάδελφοι να έχουν εξοφληθεί για το πρώτο τρίμηνο του 2012 και άλλοι να μην έχουν λάβει αποζημίωση ούτε καν για έναν μήνα.
Επειδή όλα τα προαναφερόμενα συνιστούν κατάφωρη παραβίαση θεμελιωδών εργασιακών δικαιωμάτων καθώς και παραβίαση της ισότητας και της ισονομίας και ως γνωστόν τόσο η εργασία όσο και η ισότητα και η ισονομία προστατεύονται από το Σύνταγμα.
Επειδή όλα τα προαναφερόμενα συνιστούν εμπαιγμό των συναδέλφων εργαστηριακών, όπως αβίαστα προκύπτει το συμπέρασμα, από τη μη καταβολή δεδουλευμένων, από τη μη υπογραφή των νέων συμβάσεων, από την καθυστέρηση λειτουργίας του ηλεκτρονικού συστήματος υποβολής των εντολών αλλά και από την άνευ λογικών, νόμιμων ή άλλου είδους κριτηρίων επιλεκτική καταβολή χρημάτων σε κάποιους από αυτούς.

ΣΑΣ ΚΑΛΟΥΜΕ
Άμα τη λήψη της παρούσας να προβείτε σε άμεση εξόφληση των πραγματοποιηθέντων εξετάσεων και πράξεων των μηνών Ιανουαρίου-Φεβρουαρίου Μαρτίου, Απριλίου και Μαίου 2012 για τους συναδέλφους ιατρούς εργαστηριακούς και κλινικούς, οι οποίοι υπέβαλαν τα παραστατικά καθώς και σε εξόφληση του συνόλου των δεδουλευμένων οφειλόμενων ποσών μέχρι το Δεκέμβριο του 2011 που αφορούν τον Οργανισμό σας καθώς και όσους Οργανισμούς έχουν συγχωνευτεί σε αυτόν.

ΑΛΛΩΣ

Θα προχωρήσουμε σε κάθε νόμιμο μέσο στρεφόμενοι δικαστικώς εναντίον οποιουδήποτε ποινικά και αστικά υπεύθυνου.
ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ
Αρμόδιος δικαστικός επιμελητής παραγγέλλεται να επιδώσει νομίμως την παρούσα προς το Ν.Π.Δ.Δ. με την επωνυμία «Ε.Ο.Π.Υ.Υ.» που εδρεύει στην Αθήνα, Μαρούσι, οδός Λεωφόρος Κηφισίας αρ.39 και εκπροσωπείται νόμιμα από τον Πρόεδρο αυτού Βουδούρη Γρεράσιμο.
Η πληρεξούσια Δικηγόρος- Posted using BlogPress from my iPad

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου