Σάββατο 23 Μαρτίου 2024

Υπουργείο Υγείας: Άγριο πλαφόν και πρόστιμα για τους γιατρούς που υπερσυνταγογραφούν φάρμακα – Τι προβλέπει το νομοσχέδιο

Υπουργείο Υγείας: Άγριο πλαφόν και πρόστιμα για τους γιατρούς που υπερσυνταγογραφούν φάρμακα – Τι προβλέπει το νομοσχέδιο

Το υπουργείο Υγείας κατέθεσε το Ερανιστικό Νομοσχέδιο που προβλέπει νέο πλαφόν στα φάρμακα και αυστηρές ποινές στους γιατρούς

Μαρία Γλένη HR

Κατατέθηκε στη Βουλή από το υπουργείο Υγείας χθες το βράδυ το Ερανιστικό Νομοσχέδιο με νέες διατάξεις σχετικά με τον έλεγχο της συνταγογράφησης, τη διαγραφή προστίμων στους ανεμβολίαστους για τον κορoνοϊό και την Υποβοηθούμενη Αναπαραγωγή.

Το νομοσχέδιο του αρμόδιου υπουργείου με τίτλο: «Δράσεις Δημόσιας Υγείας – Ρυθμίσεις για την ενίσχυση του Εθνικού Συστήματος Υγείας», που αναμένεται να ψηφιστεί το επόμενο διάστημα στη Βουλή περιλαμβάνει άγριο πλαφόν και πρόστιμα για τους γιατρούς που υπερσυνταγογραφούν φάρμακα.

Αναλυτικότερα στο άρθρο 17 προβλέπεται ότι θα οριστούν νέα όρια συνταγογράφησης τα οποία θα καθοριστούν με υπουργική απόφαση, ενώ όποιος γιατρός τα ξεπερνά θα τον περιμένουν αυστηρές ποινές.

Υπουργείο Υγείας: Οι ποινές για τα φάρμακα

Αρμόδια για τους ελέγχους στη συνταγογράφηση ορίζεται νέα επιτροπή που συστήνεται στον ΕΟΠΥΥ και η οποία θα προχωρά σε λεπτομερείς ελέγχους στην περίπτωση που διαπιστωθεί πως ένας γιατρός υπερβαίνει τους οριζόμενους περιορισμούς.

Στην περίπτωση αυτή θα δίνεται η δυνατότητα στο συμβεβλημένο γιατρό να καταθέσει γραπτώς την επιχειρηματολογία του, ενώ εάν επαναληφθεί η παράβαση τότε θα επιβάλλονται χρηματικά πρόστιμα, ενώ μπορεί να υπάρξει ακόμη και αποκλεισμός από την ηλεκτρονική συνταγογράφηση.

Σε περίπτωση μη επαρκούς αιτιολόγησης της υπέρβασης, ο Διοικητής του ΕΟΠΥΥ επιβάλλει διοικητικές κυρώσεις, ως εξής:

α) Σε ποσοστό απόκλισης από 20,01 % έως 40%, επιβάλλεται πρόστιμο ύψους έως 2.000 ευρώ.

β) Σε ποσοστό απόκλισης πάνω από 40,01 %, επιβάλλεται πρόστιμο ύψους έως 3.000 ευρώ.

Με την τρίτη επανάληψη της ίδιας παράβασης πάνω από ποσοστό 40,01%, δύναται να επιβάλλεται σωρευτικά με το προαναφερόμενο χρηματικό πρόστιμο και προσωρινός αποκλεισμός από την συνταγογράφηση σε ασφαλισμένους του ΕΟΠΥΥ έως (6) έξι μήνες.

«Κατά της απόφασης αυτής ο ιατρός δύναται να ασκήσει, μέσα σε τριάντα (30) ημέρες από την κοινοποίησή της προσφυγή, ενώπιον του Διοικητικού Συμβουλίου του Ε.Ο.Π.Υ.Υ.. Κατά τη διάρκεια της παραπάνω προθεσμίας, καθώς και σε περίπτωση άσκησης ενδικοφανούς προσφυγής, μέχρι την έκδοση της σχετικής απόφασης, δεν αναστέλλεται η εκτέλεση της απόφασης επιβολής κυρώσεων» σημειώνεται στο νομοσχέδιο.

Δείτε παρακάτω το επίμαχο άρθρο

1. Με απόφαση του Υπουργού Υγείας, μετά από πρόταση του Δ.Σ. του Ε.Ο.Π.Υ.Υ., η οποία λαμβάνει υπόψη της τη γνώμη της Επιτροπής του άρθρου 15 της 3457/2014 (Β’ 64) απόφασης του Υπουργού Υγείας, μπορεί να τίθενται κλειστοί προϋπολογισμοί, οικονομικοί ή άλλοι στόχοι και όρια (πλαφόν) και λοιπά αναγκαία μέτρα ελέγχου της συνταγογράφησης εκάστου ιατρού. Στη συγκεκριμένη απόφαση μπορεί ο προϋπολογισμός, οι στόχοι, οι περιορισμοί, οι προϋποθέσεις και τα μέτρα να διαφέρουν ανάλογα με την ειδικότητα του ιατρού, τον αριθμό των ασθενών που θεραπεύει και τα χαρακτηριστικά και παθήσεις αυτών, τη γεωγραφική περιοχή και τα δημογραφικά δεδομένα της, τον μήνα του έτους (εποχικότητα), τις τυχόν μεταβολές των τιμών των φαρμακευτικών προϊόντων, την εισαγωγή νέων φαρμάκων (πρωτοτύπων ή γενοσήμων) στον θετικό κατάλογο συνταγογράφησης και τέλος την εξέλιξη της φαρμακευτικής δαπάνης σε σχέση με τους εκάστοτε στόχους.

Επίσης, δύναται η συνταγογράφηση των φαρμάκων να συνδέεται με την πάθηση του ασθενούς, όπως αυτή προσδιορίζεται με βάση το International Classification of Disease. Τα όρια προσδιορίζονται από την στατιστική επεξεργασία των δεδομένων από την έκδοση των συνταγών των προηγούμενων ετών σε ολόκληρη την Επικράτεια, ανάλογα με την ειδικότητα του ιατρού, την Περιφερειακή Ενότητα που εδρεύει και την επισκεψιμότητα για τον αντίστοιχο μήνα του έτους.

Τα όρια ανά ειδικότητα ιατρού, περιοχή και μήνα του έτους περιλαμβάνονται σε αναλυτικούς πίνακες στην οικεία υπουργική απόφαση. Τα παραπάνω όρια αφορούν κάθε ιατρό που συνταγογραφεί για τους ασφαλισμένους του Ε.Ο.Π.Υ.Υ. και του γνωστοποιούνται μέσω του συστήματος της ηλεκτρονικής συνταγογράφησης. Τα όρια αυτά ενσωματώνονται στο σύστημα της ηλεκτρονικής συνταγογράφησης και το σύστημα ενημερώνει καθημερινά τον ιατρό για την ύπαρξη ή όχι υπέρβασης, καθώς και το ποσοστό αυτής, υπολογίζοντας σε ημερήσια βάση τον αριθμό των διαφορετικών ασθενών και τον προκαθορισμένο μέσο όρο δαπάνης αυτών.

2. Με απόφαση του Υπουργού Υγείας, μετά από πρόταση του Δ.Σ. του Ε.Ο.Π.Υ.Υ., η οποία λαμβάνει υπόψη της την γνώμη της Επιτροπής του άρθρου 15 της απόφασης οικ. 3457/2014 (Β’ 64) απόφασης του Υπουργού Υγείας, καθορίζονται οι ελάχιστοι ποσοστιαίοι στόχοι συνταγογράφησης γενοσήμων φαρμάκων κατά όγκο σε συσκευασίες. Οι στόχοι προσδιορίζονται με τη στατιστική επεξεργασία των δεδομένων συνταγογράφησης των προηγούμενων ετών με βάση τη διαθεσιμότητα των γενοσήμων και τις καταναλώσεις εντός κάθε θεραπευτικής κατηγορίας. Τα όρια ανά θεραπευτική ομάδα και τρόπο χορήγησης περιλαμβάνονται σε αναλυτικούς πίνακες στην οικεία υπουργική απόφαση. Οι στόχοι αφορούν κάθε ιατρό που συνταγογραφεί για τους ασφαλισμένους του Ε.Ο.Π.Υ.Υ. και του γνωστοποιούνται μέσω του συστήματος της ηλεκτρονικής συνταγογράφησης.

Για τους ιατρούς που υπερβαίνουν τα όρια που προβλέπονται στις ανωτέρω παραγράφους του παρόντος άρθρου, καθώς και τα όρια που προβλέπονται στις αποφάσεις που εκδίδονται σύμφωνα με τη διάταξη της παρ. 6 του άρθρου 251 του ν. 4512/2018 (Α’ 5) σε ποσοστό άνω του είκοσι τοις εκατό (20%), πραγματοποιείται σταδιακά στατιστικός έλεγχος της συνταγογράφησής τους από τη Διεύθυνση Φαρμάκου του Ε.Ο.Π.Υ.Υ.. Σε περίπτωση που από τα διαθέσιμα στοιχεία δεν αιτιολογείται η υπέρβαση των ορίων οι ιατροί καλούνται από την Διεύθυνση Φαρμάκου Ε.Ο.Π.Υ.Υ. να δώσουν έγγραφες εξηγήσεις που να δικαιολογούν την υπέρβαση. Οι εξηγήσεις υποβάλλονται μέσα σε προθεσμία δέκα (10) ημερών από την κοινοποίηση του σχετικού εγγράφου, στο οποίο υποχρεωτικά αναφέρεται το ποσοστό τις υπέρβασης.

Διοικητικές κυρώσεις

Σε περίπτωση μη επαρκούς αιτιολόγησης της υπέρβασης, ο Διοικητής του Ε.Ο.Π.Υ.Υ. επιβάλλει διοικητικές κυρώσεις, ως εξής:

α) Σε ποσοστό απόκλισης από 20,01 % έως 40%, επιβάλλεται πρόστιμο ύψους έως 2.000 ευρώ.

β) Σε ποσοστό απόκλισης πάνω από 40,01 %, επιβάλλεται πρόστιμο ύψους έως 3.000 ευρώ. Με την τρίτη επανάληψη της ίδιας παράβασης πάνω από ποσοστό 40,01%, δύναται να επιβάλλεται σωρευτικά με το προαναφερόμενο χρηματικό πρόστιμο και προσωρινός αποκλεισμός από την συνταγογράφηση σε ασφαλισμένους του Ε.Ο.Π.Υ.Υ. έως (6) έξι μήνες. Κατά της απόφασης αυτής ο ιατρός δύναται να ασκήσει, μέσα σε τριάντα (30) ημέρες από την κοινοποίησή της προσφυγή, ενώπιον του Διοικητικού Συμβουλίου του Ε.Ο.Π.Υ.Υ.. Κατά τη διάρκεια της παραπάνω προθεσμίας, καθώς και σε περίπτωση άσκησης ενδικοφανούς προσφυγής, μέχρι την έκδοση της σχετικής απόφασης, δεν αναστέλλεται η εκτέλεση της απόφασης επιβολής κυρώσεων.

4. Συστήνεται στον Ε.Ο.Π.Υ.Υ. Επιτροπή Ελέγχου Συνταγογραφίας, η οποία αποτελείται από δεκατρία (13) μέλη, ιατρούς και φαρμακοποιούς του Ε.Ο.Π.Υ.Υ. και συγκροτείται με απόφαση του Δ.Σ. του Ε.Ο.Π.Υ.Υ. που ορίζει και τη διαδικασία λειτουργίας της, μετά από εισήγηση της Διεύθυνσης Στρατηγικού Σχεδιασμού και της Διεύθυνσης Φαρμάκου. Στην Επιτροπή δύναται να λειτουργούν υποεπιτροπές τριών έως πέντε μελών που διενεργούν τους ελέγχους των παρ. 4, 7 και 8.

Για την αξιολόγηση της συνταγογραφικής συμπεριφοράς των ιατρών της Επικράτειας οι ιατροί ταξινομούνται σύμφωνα με την ειδικότητα τους και την περιοχή που συνταγογραφούν. Η αξιολόγηση της συνταγογράφησης γίνεται σε μηνιαία βάση λαμβάνοντας υπόψη τα παρακάτω κριτήρια:

α. Ο «αριθμός των συνταγών» που εκδίδονται από τον ιατρό.

β. Το «μέσο πλήθος συνταγών ανά ασφαλισμένο» σε σχέση με αυτό της ειδικότητας του ιατρού που συνταγογραφεί.

γ. Η «μέση δαπάνη» ανά συνταγή σε σχέση με αυτό της ειδικότητας του ιατρού που συνταγογραφεί.

δ. Το «ποσοστό συνταγογράφησης νέων δραστικών ουσιών» σε σχέση με αυτό της ειδικότητας του ιατρού που συνταγογραφεί.

ε. Το «ποσοστό συνταγογράφησης ανά θεραπευτική ομάδα (ATC4)» για τις πρώτες δέκα (10) που συνταγογραφεί σε σχέση με αυτό της ειδικότητάς του.

στ. Το «ποσοστό συνταγογράφησης εκτός εγκεκριμένων ενδείξεων και δοσολογίας» σε σχέση με αυτό της ειδικότητάς του.

ζ. Το «ποσοστό εμβαλλαγίων εκτέλεσης ανά φαρμακευτική εταιρεία» σε σχέση με αυτό της ειδικότητάς του.

η. Το «ποσοστό δαπάνης των πέντε περισσότερο δαπανηρών ασφαλισμένων ως προς το σύνολο της δαπάνης συνταγογράφησης» σε σχέση με αυτό της ειδικότητάς του.

θ. Το «ποσοστό συνταγών εκτέλεσης ανά φαρμακείο» σε σχέση με αυτό του συνόλου των ιατρών.

Ο έλεγχος των ανωτέρω κριτηρίων από α’ έως η’, τα οποία μπορεί να εξειδικεύονται ή να αυξάνονται με αποφάσεις του Δ.Σ. του Ε.Ο.Π.Υ.Υ. λαμβάνει χώρα σύμφωνα, με την παρακάτω διαδικασία: Για κάθε ιατρό με την ίδια ειδικότητα υπολογίζεται η τιμή του εκάστου κριτηρίου από α’ έως θ’.

Σε έλεγχο της συνταγογράφησης υποβάλλονται κατά προτεραιότητα οι ιατροί, των οποίων η τιμή ενός κριτηρίου από α’ έως η’ ανωτέρω, βρίσκεται στο υψηλότερο 0,1% ποσοστό επί του συνόλου τιμών που λαμβάνονται από όλους τους ιατρούς της ίδιας ειδικότητας για κάθε κριτήριο χωριστά. Επίσης, σε έλεγχο της συνταγογράφησης υποβάλλονται οι ιατροί, των οποίων η τιμή του κριτηρίου θ’ ανωτέρω, βρίσκεται στο υψηλότερο 0,1% ποσοστό επί του συνόλου τιμών που λαμβάνονται από όλους τους ιατρούς όλων των ειδικοτήτων για το κριτήριο αυτό.

Ειδήσεις Υγείας χωρίς δεσμεύσεις με στόχο την ενημέρωση και την παρουσίαση όλων των πλευρών του τομέα της Υγείας από έγκριτους επιστήμονες και δημοσιογράφους.

7 σχόλια:

 1. Είμαι χειρουργος μαστού σίγουρα γράφω πολλαπλάσια letrozole από τους υπόλοιπους γενικούς χειρουργους! Άρα σύμφωνα με τα κριτήρια των άμεσα του υπυγ.....υπερσυνταγογραφω! Πρέπει να φάω πρόστιμο!

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 2. Σκεφτείτε ότι ένας χειρουργός θυρεοειδούς που συνταγογραφει πολύ περισσότερο από τους άλλους thyrohormone θα τιμωρείται!!!

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 3. Φυσικά δεν μπορεί κάποιο κριτήριο θα βγει υψηλότερο!!!

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 4. Δηλαδή θα τιμωρείται ακόμη και αν εχεις δικιο και.....αν δικαιωθεί μετά από 5-6 χρόνια καλά!!! Ζιμπάμπουε.....

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 5. Θυμάστε τα ψέματα ότι ο στατιστικός έλεγχος είναι συμβουλευτικος;

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 6. Το προβλημα είναι ότι οι συνδικαλιστές μας είναι κατά πλειοψηφία όχι άχρηστοι όπως πολλοί λένε αλλά και άχρηστοι και πολιτικάντηδες της ΝΔ! Έτσι επί ΣΥΡΙΖΑ ούρλιαζα για πταίσματα σε σχέση με τα σημερινά, ακούτε όμως έστω να τραυλιζουν κάτι για τα απίστευτα όργια σήμερα?

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. οχι βεβαια ,σε ποιους να διαμαρτυρηθουν ,στα αφεντικα τους ?

   Διαγραφή