Πέμπτη, 24 Ιανουαρίου 2013

Η μεταβίβαση αρμοδιότητας χορήγησης βεβαίωσης (άδειας) λειτουργίας των διαγνωστικών εργαστήριων και των ιδιωτικών εργαστήριων φυσικής ιατρικής και αποκατάστασης στους Ιατρικούς Συλλόγους. Η ένταξη όλων των φορέων ΠΦΥ στη κατηγορία «ΧΡΗΣΗ ΓΡΑΦΕΙΑ»

Προς τον Υπουργό Υγείας
Κ. Ανδρέα Λυκουρέντζο

Προς τον Υπουργό Περιβάλλοντος
Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής
Κ. Ευάγγελο Λιβιεράτο

Αθήνα, 24/1/2013
ΑΠ 35041

Θέμα : Η μεταβίβαση αρμοδιότητας χορήγησης βεβαίωσης (άδειας) λειτουργίας των διαγνωστικών εργαστήριων και των ιδιωτικών εργαστήριων φυσικής ιατρικής και αποκατάστασης στους Ιατρικούς Συλλόγους.

Η ένταξη όλων των φορέων ΠΦΥ στη κατηγορία «ΧΡΗΣΗ ΓΡΑΦΕΙΑ» .

Αξιότιμε κύριε Υπουργέ,1) Όπως σας είναι γνωστό με τη διάταξη του άρθρου 35 του ν. 4025/2011 (παρ.2) ορίστηκε ότι : «2. Αρμόδια αρχή για τη χορήγηση, αναστολή, ανάκληση και ακύρωση άδειας λειτουργίας ιατρείου, πολυϊατρείου, οδοντιατρείου και πολυοδοντιατρείου ορίζεται ο κατά τόπους ιατρικός και οδοντιατρικός σύλλογος. Με απόφαση του Υπουργού Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης καθορίζονται τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, η διαδικασία και οι λοιποί όροι και προϋποθέσεις για τη χορήγηση άδειας λειτουργίας των παραπάνω ιατρείων».

Σύμφωνα με την Υπουργική Απόφαση Υ3β/Γ.Π./οικ.24948/13-3-2012(ΦΕΚ 713 Α΄) «Περί καθορισμού δικαιολογητικών, διαδικασίας, όρων και προϋποθέσεων για τη χορήγηση βεβαίωσης λειτουργίας των ιατρείων, πολυϊατρείων, οδοντιατρείων και πολυοδοντιατρείων», ο Ιατρικός Σύλλογος, είναι αρμόδιος φορέας για την χορήγηση άδειας λειτουργίας των ιατρείων και πολυατρείων στην περιοχή ευθύνης του. Ο Ιατρικός Σύλλογος Αθηνών έχει ανταπεξέλθει πλήρως στην νέα αυτή αρμοδιότητα του αδειοδοτώντας μεγάλο αριθμό φορέων ΠΦΥ μέσα στη προβλεπόμενη προθεσμία, εφαρμόζοντας τις σχετικές διατάξεις .

Παρά ταύτα και χωρίς ουδένα δικαιολογητικό λόγο οι φορείς των παραγράφων 2γ και 2δ του άρθρου 1 του ΠΔ 84/2001, δηλαδή τα διαγνωστικά εργαστήρια και τα ιδιωτικά εργαστήρια φυσικής ιατρικής και αποκατάστασης δεν περιελήφθησαν στη ρύθμιση του Ν.4025/2011 και εξακολουθούν να αδειοδοτούνται από τη Περιφέρεια.

Κατ’ αυτόν τον τρόπο παρουσιάζεται το παράδοξο: ένα εργαστήριο που λειτουργεί εντός πολυιατρείου αδειοδοτείται από τον Ιατρικό Σύλλογο, ενώ ένα αυτοτελές εργαστήριο από τη Περιφέρεια .

Για λόγους λοιπόν ασφάλειας δικαίου με δεδομένο ότι ο Ιατρικός Σύλλογος διαθέτει όπως έχει αποδείξει, την τεχνογνωσία, θεωρούμε ότι είναι ο πλέον αρμόδιος για την έκδοση των σχετικών αδειών λειτουργίας και για τα ιδιωτικά διαγνωστικά εργαστήρια και για τα εργαστήρια φυσικής ιατρικής . Για το λόγο αυτό κρίνεται αναγκαία η με νομοθετική ρύθμιση τροποποίηση του Ν.4025/2011 ώστε να συμπεριληφθούν σαφώς στην αρμοδιότητα των Ιατρικών Συλλόγων όλοι αδιακρίτως οι φορείς ΠΦΥ.

2) Επιπροσθέτως, κρίνεται απαραίτητη η επίλυση του σοβαρότατου ζητήματος, που έχει δημιουργηθεί σχετικά με την «αλλαγή χρήσης» και πυροπροστασίας που απαιτείται για την αδειοδότητηση συγκεκριμένων φορέων ΠΦΥ . Ειδικότερα στο παράρτημα Α’ του ΠΔ 84/2001 αναφέρεται ότι τα εργαστήρια βιολογικών υλικών και τα εργαστήρια φυσικής ιατρικής και αποκατάστασης καθώς και τα πολυιατρεία υπάγονται στον Κτιριοδομικό Κανονισμό στη Κατηγορία «Υγεία και Κοινωνική Πρόνοια» και στο Κανονισμό Πυροπροστασίας Νέων Κτιρίων στη κατηγορία χρήσης «Η1 Νοσηλευτικές Εγκαταστάσεις». Πλην όμως στο Κτιριοδομικό Κανονισμό (ΥΑ 3046/304/30.1/3.2.1989 (ΦΕΚ 59 Δ’)) η αντίστοιχη διάταξη αναφέρει ότι κατ’ εξαίρεση τα ιατρεία και οδοντιατρεία που δεν διαθέτουν νοσηλευτική κλίνη, ούτε μονάδα εφαρμογής ισοτόπων, ούτε ακτινολογικά εργαστήρια ούτε εγκαταστάσεις φυσιοθεραπείας ανήκουν στη κατηγορία Θ Γραφείων.

Κατόπιν των ανωτέρω, ζητάμε την ένταξη όλων αδιακρίτως των ως άνω φορέων ΠΦΥ στην εξαίρεση του Κτιριοδομικού Κανονισμού, ώστε να υπαχθούν στη κατηγορία «ΧΡΗΣΗ ΓΡΑΦΕΙΑ», που δεν διαθέτουν νοσηλευτική κλίνη, ούτε μονάδα εφαρμογής ισοτόπων, ούτε ακτινολογικά εργαστήρια, ούτε εγκαταστάσεις φυσιοθεραπείας, με τροποποίηση του ΠΔ 84/2001.

Για το Δ.Σ. του ΙΣΑ 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                  Ο ΓΕΝ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ


ΠΑΤΟΥΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ     ΤΣΟΥΚΑΛΟΣ ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου