Σάββατο 24 Ιουνίου 2017

Το φάρμακο στα επικαιροποιημένα Μνημόνια

Τον Μάρτιο και τον Σεπτέμβριο, θα υποβληθεί έκθεση σχετικά με την πρόοδο της επιτροπής διαπραγμάτευσης του ΕΟΠΥΥ.

Γράφει: Καραγιώργος Δημήτρης - IATRONET

Σειρά παρεμβάσεων στον τομέα του φαρμάκου, περιλαμβάνουν τα κείμενα που έχει αναρτήσει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή στην ιστοσελίδα της σε σχέση με το ελληνικό πρόγραμμα.

Τα επικαιροποιημένα Μνημόνια χαρακτηρίζονται ως “προσχέδια” (drafts), στοιχείο που οδηγεί στο συμπέρασμα πως επίκεινται αλλαγές.

Με ιδιαίτερο ενδιαφέρον αναμένεται, στο μεταξύ, η έκθεση που ετοιμάζει για την ελληνική οικονομία το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο (ΔΝΤ).

Στις τεχνικές διευκρινίσεις του Μνημονίου (ολόκληρο το κείμενο πιο κάτω), περιλαμβάνονται οι εξής παρεμβάσεις για το φάρμακο.

Παραδοτέο. Περαιτέρω μείωση των τιμών των φαρμακευτικών προϊόντων μέσω της επιτροπής διαπραγμάτευσης και της επιτροπής αξιολόγησης καινοτομίας Υγείας (HTA).

Για να αποφασίσουν οι ελληνικές αρχές εάν θα εισαγάγουν ή όχι νέα καινοτόμα φάρμακα στον θετικό κατάλογο και στα δημόσια νοσοκομεία, θα λαμβάνουν δεόντως υπόψη τις βέλτιστες διεθνείς πρακτικές, Δεν θα μπορούν να προστίθενται στον θετικό κατάλογο, εκτός εάν έχουν προηγουμένως επιστραφεί σε 2/3 των χωρών στις οποίες κυκλοφορούν (τουλάχιστον 9).

Επιπλέον, το 50% των χωρών στις οποίες καλύπτονται τα φάρμακα πρέπει να έχει εφαρμόσει HTA.

Έως τον Ιούλιο του 2018, θα δημιουργηθεί ένα Κέντρο αξιολόγησης της τεχνολογίας της Υγείας (HTA) για να αξιολογήσει ποια προϊόντα θα επιστραφούν και υπό ποιους όρους και συμφωνίες, σύμφωνα με τις υπάρχουσες κατευθυντήριες γραμμές και με αποδεικτικά στοιχεία για τις βέλτιστες πρακτικές στην ΕΕ.

Ενδιάμεσο βήμα και βασικό παραδοτέο, θεωρείται η διαμόρφωση ενός πλήρους επιχειρησιακού κέντρου HTA.

Επιτροπή

Έως τον Ιούλιο του 2017, θα συγκροτηθεί επιτροπή HTA, η οποία θα είναι υπεύθυνη για την αναθεώρηση όλων των καινοτόμων φαρμάκων που εισήχθησαν στον θετικό κατάλογο από τον Ιανουάριο του 2013, με στόχο την εξάλειψη αυτών που δεν θεωρούνται οικονομικά αποδοτικά.

Τον Μάρτιο και τον Σεπτέμβριο, θα υποβληθεί έκθεση σχετικά με την πρόοδο της επιτροπής διαπραγμάτευσης όσον αφορά την ανάπτυξη των συμφωνιών για τον όγκο των τιμών και των κινδύνων, παρέχοντας επεξηγηματικές σημειώσεις.

Από τον τρέχοντα μήνα, οι ελληνικές αρχές θα τεκμηριώσουν την πρόοδο για τα προβλεπόμενα θεσμικά πλαίσια, τους ανθρώπινους πόρους και το ρυθμιστικό πλαίσιο που απαιτείται για την πλήρη δημιουργία ενός κέντρου HTA, που θα εκδίδει επεξηγηματικές σημειώσεις κάθε εξάμηνο, τον Ιούνιο και τον Δεκέμβριο.

Γενόσημα

Στο κείμενο περιγράφονται μία σειρά παρεμβάσεων την αύξηση διείσδυσης των γενοσήμων φαρμάκων.

Έως το τέλος του 2017, η διείσδυση (σε όγκο) πρέπει να φτάσει στο 40% και στο 60% μέχρι τον Δεκέμβριο του 2018.

Μεταξύ άλλων πιθανών μέτρων, πρέπει να ξεκινήσει και να τεκμηριωθεί η δημόσια εκστρατεία μέχρι τον Ιούνιο του 2017 (και μετά).

Επιπλέον Πληροφορίες

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου