Τετάρτη, 29 Μαΐου 2013

ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΤΟΥ ΕΟΠΥΥ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΤΗΣ ΠΟΣΙΠΥ: Προβλήματα κατά την διαδικασία αποπληρωμής των ληξιπροθέσμων οφειλών

Προς: Πρόεδρο Ε.Ο.Π.Υ.Υ. Ελ. Παπαγεωργόπουλο
Κοινοποίηση: Δ/ντρια Οικονομικών Υπηρεσιών Ε.Ο.Π.Υ.Υ. κα Φ. Περδίκη

Αθήνα,09/05/2013

Αρ. Πρωτ. : 102

ΘΕΜΑ: Προβλήματα κατά την διαδικασία αποπληρωμής των ληξιπροθέσμων οφειλών

Επειδή κατά την διαδικασία αποπληρωμής των ληξιπροθέσμων οφειλών από τα διάφορα Ταμεία έχουν προκύψειπροβλήματα, ζητούμε την παρέμβαση σας προκειμένου αυτά να διευθετηθούν και ποιο συγκεκριμένα:

1) Επειδή η αποπληρωμή γίνεται σταδιακά, ανάλογα με την ταχύτητα εκκαθάρισης των παραστατικών, να καταθέτουμετην Υπεύθυνη Δήλωση μαζί με τα υπόλοιπα παραστατικά (τιμολόγια, ενημερότητες κλπ) κάθε φορά που θα καλούμεθαγια πληρωμή, με την διευκρίνιση ότι «η παραίτηση από τα ένδικα μέσα αφορά τα συγκεκριμένα τιμολόγια που εξοφλούνται» .

2) Οι Εργαστηριακοί γιατροί (Βιοπαθολόγοι, Ακτινολόγοι, Πυρηνικοί γιατροί) - φυσικά πρόσωπα, από άποψη εκπτώσεων,υπάγονται στην κατηγορία «Διαγνωστικά κέντρα – Εργαστήρια» και όχι στη κατηγορία «Γιατροί» διότι εκτελούν πράξεις και όχι επισκέψεις, όπως άλλωστε φαίνεται από υπογραφείσες συμβάσεις και από τις άδειες λειτουργίας των παρόχων.

3) Επειδή σύμφωνα με τον Νόμο 4132/7-3-13 (όπως αντικατέστησε τον Ν.4038/2-2-12) : «1. […] β. Ως υφιστάμενες οφειλές νοούνται εκείνες για τις οποίες έχουν εκδοθεί τα προβλεπόμενα κατά περίπτωση παραστατικά στοιχεία μέχρι τις 31.12.2011»,

Και επειδή τα Ταμεία τα οποία υπήχθησαν στον ΕΟΠΥΥ αργότερα, όπως ΕΤΑΑ, ΤΑΥΤΕΚΩ, Οίκος Ναύτου κλπ, (και δεν έλαβαν κονδύλια από τον ΕΟΠΥΥ προκειμένου να εξοφλήσουν τους δύο τελευταίους μήνες του 2011 όπως οι ΟΠΑΔ και ΟΑΕΕ), ΔΕΝ αποδέχονται τις οφειλές του 2011 που όμως κατατέθηκαν εντός του 2012 με αποτέλεσμα, να μη συμπεριλαμβάνονται στην συγκεκριμένη ρύθμιση.

Γι’ αυτό σας παρακαλούμε να μεριμνήσετε ώστε να διευκρινιστεί ότι η παρούσα ρύθμιση συμπεριλαμβάνειόλες τις οφειλές του 2011 των προαναφερθέντων Ταμείων που εισήλθαν στον ΕΟΠΥΥ μετά την 1-1-2012, άσχετα με την χρονολογία κατάθεσης των.

4) Παρακαλούμε να διευκρινιστεί ο τρόπος υπολογισμού των εκπτώσεων επί εκδοθέντων τιμολογίων τα οποία όμως περιλαμβάνουν ποσά οφειλών από δύο μήνες και άνω.

5) Επίσης αναμένουμε διευκρίνιση για το τι θα γίνει με την απόδοση του 10% των ληξιπροθέσμων οφειλών για τους μήνες όπου έχουμε πληρωθεί με προκαταβολή 90%.

Ο ΕΟΠΥΥ δεν έχει ακόμη τοποθετηθεί στο θέμα αυτό.

Ο Πρόεδρος             Ο Γεν. Γραμματέας


Θ. Χατζηπαναγιώτου    Ι. ΚλεινάκηςΔεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου