Σάββατο, 2 Ιουνίου 2018

Στον «αέρα» ο διαγωνισμός για την εγκατάσταση εξοπλισμών στα νοσοκομεία Αττικής

Στον «αέρα» βρίσκεται ο Ηλεκτρονικός Διεθνής Ανοικτός Διαγωνισμός για την Προμήθεια και εγκατάσταση μηχανολογικού εξοπλισμού Νοσοκομείων της Αττικής, καθώς πληθαίνουν οι φωνές για σοβαρές παρατυπίες στη διαδικασία. Ενδεικτικό της κατάστασης είναι επιστολή – κόλαφος που απέστειλε ο Σύνδεσμος Ιατρικών και Βιοτεχνολογικών προϊόντων στην Περιφερειάρχη Αττικής κυρία Ειρήνη Δούρου.

Healthview.gr

Στην επιστολή, ο Σύνδεσμος αναφέρει μεταξύ άλλων ότι με τη διακήρυξη του διαγωνισμού συνολικής προϋπολογισθείσας αξίας 33.970.000 € έχει ορισθεί ως κριτήριο κατακύρωσης η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει της τιμής.

Όπως όμως προκύπτει από τη διάταξη του άρθρου 87 του Ν. 4412/2016 (άρθρο 67 οδηγίας 2014/24/ΕΕ), το σύστημα της πλέον συμφέρουσας από οικονομικής άποψης προσφοράς βάσει αποκλειστικά τιμής προϋποθέτει, λογικώς, προσφερόμενα είδη, τα οποία είναι από άποψη τεχνικών χαρακτηριστικών, ιδιοτήτων και ποιότητας κατ’ αρχήν ισοδύναμα και τα οποία, ως εκ τούτου, διαφοροποιούνται ουσιαστικά μόνο ως προς την προσφερόμενη τιμή. Αντιθέτως, το σύστημα της πλέον συμφέρουσας από οικονομική άποψη προσφοράς βάσει της σχέσης ποιότητας τιμής, στην υιοθέτηση του οποίου ούτως ή άλλως παροτρύνονται τα κράτη-μέλη με την υπ’ αριθ. 90 κατευθυντήρια σκέψη της εν λόγω οδηγίας «προκειμένου οι δημόσιες προμήθειες να στραφούν περισσότερο προς την ποιότητα», προσιδιάζει σε διαγωνισμούς, όπου τα προσφερόμενα είδη διαφοροποιούνται κατά το μάλλον ή ήττον ουσιωδώς από απόψεως ποιότητας και τιμής, για τον λόγο δε αυτόν, προκειμένου να ευρεθεί η πλέον συμφέρουσα προσφορά, δικαιολογείται η στάθμιση κατά την αξιολόγηση των τεχνικών προσφορών και ποιοτικών κριτηρίων.

Σύμφωνα με το Σύνδεσμο, με βάση τα πιο πάνω, όπως νομολογιακά γίνεται δεκτό, «όταν η Διοίκηση, για την εξυπηρέτηση συγκεκριμένης ανάγκης, επιθυμεί την προμήθεια ιατροτεχνολογικών προϊόντων που έχουν ιδιαίτερα τεχνικά χαρακτηριστικά και ιδιότητες σε σχέση με τα συνήθως κυκλοφορούντα στην αγορά και εφοδιασμένα με τη σήμανση CE προϊόντα, οφείλει να προσφύγει στο σύστημα της πλέον συμφέρουσας από οικονομική άποψη προσφοράς (βλ. ΣτΕ 2183/2004 επταμ, ΕΑ του ΣτΕ 709/2011, 113/2008, 114/2008, 849/2004, ΕΑ 29/2005, βλ. και ΔΕΚ απόφαση της 17.9.2002, C-513/99, Concordia Bus Finland, Συλλογή 2002, σ. I-7213, σκ. 34, 59, 61-63).

«Συνεπώς στην προκειμένη περίπτωση, λαμβανομένου υπόψη ότι το ούτως ή άλλως σημαντικής προϋπολογισθείσας δαπάνης ανά είδος αντικείμενο του διαγωνισμού αφορά την προμήθεια μηχανολογικού εξοπλισμού υψηλής τεχνολογίας (αξονικοί, μαγνητικοί τομογράφοι, ακτινοδιαγνωστικό εξοπλισμό, αναισθησιολογικά, αγγειογραφικά συγκροτήματα, ακτινοθεραπευτικά συστήματα κλπ) με ιδιαίτερα, διαφοροποιούμενα, τεχνικά χαρακτηριστικά και ιδιότητες ως εκ του αντικειμένου του και του σκοπού, τον οποίο προορίζεται να επιτελέσει, θα έπρεπε να έχει ορισθεί ως κριτήριο κατακύρωσης η συμφέρουσα από οικονομικής άποψης βάσει της σχέσης ποιότητας –τιμής ώστε να επιλεγεί το πλέον κατάλληλο με βάση την προσφερθείσα τιμή και τα ποιοτικά (τεχνικά και κλινικά) χαρακτηριστικά του», αναφέρει χαρακτηριστικά.

Το σπουδαιότερο, όσον αφορά την διαδικασία ανάδειξης του προσωρινού αναδόχου, υπογραμμίζεται στην επιστολή, με τη διακήρυξη ορίζεται ότι, κατά το στάδιο της υποβολής της προσφοράς «δεν ζητείται η υποβολή τεχνικών φυλλαδίων και άλλης τεχνικής τεκμηρίωσης για τη συμμόρφωση του προσφερόμενου εξοπλισμού με τις τεχνικές προδιαγραφές, σε περίπτωση δε που προσκομισθούν τέτοια έγγραφα κατά τη φάση της υποβολής προσφορών, ρητά καθορίζεται ότι δεν θα ληφθούν υπόψη, αλλά η τεχνική τεκμηρίωση, καθώς και άλλα κατά περίπτωση ζητούμενα στοιχεία, τιμές μεγεθών, περιγραφές υποσυστημάτων ή λοιπές πληροφορίες για τον εξοπλισμό, θα προσκομισθούν μόνον από τον εκάστοτε προσωρινό μειοδότη κατά την υποβολή των δικαιολογητικών κατακύρωσης».

Η διαδικασία αυτή με την οποία ο προσωρινός ανάδοχος θα επιλεγεί, χωρίς να έχει προηγουμένως επαληθευθεί εάν όντως η προσφορά του καλύπτει τις τεχνικές προδιαγραφές της διακήρυξης, αλλά, αφού έχει ήδη γίνει γνωστό και εγκριθεί το οικονομικό αποτέλεσμα, θα κληθεί να προσκομίσει εκ των υστέρων έγγραφα και δικαιολογητικά προκειμένου να αξιολογηθεί κατ΄ιδίαν, εάν και κατά πόσο όντως καλύπτει τις προϋποθέσεις και προδιαγραφές της διακήρυξης, αντίκειται σαφώς στη διαδικασία που ορίζουν οι διατάξεις του ν. 4412/2016 καθώς και στις αρχές της διαφάνειας, της ίσης μεταχείρισης των διαγωνιζομένων και αμεροληψίας της κρίσης της αναθέτουσας αρχής υπό τις οποίες διέπεται η σύναψη δημοσίων συμβάσεων προμηθειών.

Τέλος, ο Σύνδεσμος επισημαίνει ότι η «εν λόγω διαδικασία επ’ ουδενί μπορεί να εύρει έρεισμα στις ρυθμίσεις της διαδικασίας του άρθρου 101 του ν. 4412/2016 («αντιστροφή των σταδίων αξιολόγησης στην ανοικτή διαδικασία»), καθόσον, πέραν του ότι υπερβαίνει τα όρια της εν λόγω διάταξης, αφού εν προκειμένω πρόκειται για ανακήρυξη προσωρινού αναδόχου, χωρίς να έχει υποβάλει καν έγγραφα και δικαιολογητικά για την κάλυψη των τεχνικών προδιαγραφών της διακήρυξης, με το υπόψη άρθρο 101 του πιο πάνω νόμου σαφώς ορίζεται ότι «η χρήση της διαδικασίας της εν λόγω διαδικασίας δεν επιτρέπεται στις διαδικασίες σύναψης δημοσίων συμβάσεων προμηθειών και παροχής υπηρεσιών».

1 σχόλιο:

  1. Σιγά τα .....λάχανα! Μόνο η .....κάνναβη θα μας σώσει! Φέρνει .....ανάπτυξη! Ήδη ο Ξανθοτεμπελης βλέπει......70 γυφΤΟΜΥ υπό την επήρεια της !!!

    ΑπάντησηΔιαγραφή