Τρίτη, 5 Νοεμβρίου 2019

Έγκριση 5ης Αναμόρφωσης Προϋπολογισμού Οικονομικού Έτους 2019 του Εθνικού Οργανισμού Παροχής Υπηρεσιών Υγείας (Ε.Ο.Π.Υ.Υ.).

Αποτέλεσμα εικόνας για ΕΟΠΥΥ"ΑΔΑ: Ψ49Χ465ΦΥΟ-Τ7Ο
ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 1 /11/ 2019
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ Α.Π.: Β2β/Γ.Π. 70323
ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΟΠΤΕΙΑΣ ΦΟΡΕΩΝ
ΓΕΝΙΚΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ
ΤΜΗΜΑ Β΄
Ταχ. Δ/νση : Αριστοτέλους 17 ΠΡΟΣ:
ΤαΧ. Κώδικας : 104 33 ΟΠΩΣ Ο ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΝΟΜΗΣ
Πληροφορίες : I. Σέττα
Τηλέφωνο : 213 216 1544
Φαξ : 213 216 1916

Email : doefgk_b@moh.gov.gr

ΘΕΜΑ: Έγκριση 5ης Αναμόρφωσης Προϋπολογισμού Οικονομικού Έτους 2019 του Εθνικού Οργανισμού Παροχής Υπηρεσιών Υγείας (Ε.Ο.Π.Υ.Υ.).

Α Π Ο Φ Α Σ Η

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΥΓΕΙΑΣ

Έχοντας υπόψη :

1. Τις διατάξεις :

α) του Ν.Δ. 496/1974 (ΦΕΚ 204/τ.Α΄) ″Περί Λογιστικού των Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου″ όπως συμπληρώθηκε και τροποποιήθηκε μεταγενέστερα με το Ν. 369/1976 (ΦΕΚ 164 Α′) και ισχύει,

β) του Ν. 3918/2011 (ΦΕΚ 31/τ.Α΄) ″Διαρθρωτικές αλλαγές στο σύστημα υγείας και άλλες διατάξεις″ όπως συμπληρώθηκε, αντικαταστάθηκε, τροποποιήθηκε και ισχύει,

γ) του Ν. 4238/2014 (ΦΕΚ 38/τ.Α΄) “Πρωτοβάθμιο Εθνικό Δίκτυο Υγείας, αλλαγή σκοπού Ε.Ο.Π.Υ.Υ. και λοιπές διατάξεις” όπως ισχύει,

δ) του Ν. 4270/2014 (ΦΕΚ 143/τ.Α΄) ″Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) - Δημόσιο Λογιστικό και άλλες διατάξεις″ όπως ισχύει,

ε)του Ν. 4549/2018 (ΦΕΚ 105/τ.Α΄) ″Διατάξεις για την ολοκλήρωση της Συμφωνίας Δημοσιονομικών Στόχων και Διαρθρωτικών Μεταρρυθμίσεων-Μεσοπρόθεσμο Πλαίσιο Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2019-2022 και λοιπές διατάξεις″,

στ)του Ν. 4542/2018 (ΦΕΚ 95/τ.Α΄) “Κύρωση της Συμφωνίας μεταξύ της Κυβέρνησης της Ελληνικής Δημοκρατίας … για την Πρόληψη και τον Έλεγχο των μη Μεταδιδόμενων Ασθενειών στην Αθήνα, Ελλάδα και λοιπές διατάξεις” άρθρου πέμπτου,

ζ)του Ν. 4584/2018 (ΦΕΚ 213/τ. Α΄) “Κύρωση του Κρατικού Προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2019” και της Εισηγητικής Έκθεσης που συνοδεύει το σχέδιό του,

η)του Π.Δ.83/2019 (ΦΕΚ 121/τ.Α΄) ″Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών″,

θ)του Π.Δ. 121/2017 (ΦΕΚ 148/τ. ΄) ″Οργανισμός του Υπουργείου Υγείας″, όπως ισχύει

2. Την αριθμ. πρωτ. Β1.α/οικ.98949/19-12-2018 Απόφαση του Υπουργού Υγείας με θέμα “Κατανομή πιστώσεων του Προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2019 του Υπουργείου Υγείας σε επιμέρους Ομάδες Λογαριασμών” (Α.Δ.Α.: Ω11Χ465ΦΥΟ-ΔΧΠ).

3. Την αριθμ. πρωτ. οικ.2/84027/ΔΠΓΚ/15-11-2018 Απόφαση του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών με θέμα «Αναμόρφωση των εγκεκριμένων αναλυτικών προϋπολογισμών των λοιπών φορέων Γενικής Κυβέρνησης, συμπεριλαμβανομένων και των ΑΔΑ που δεν ανήκουν στην Κεντρική Διοίκηση ως ειδικοί φορείς, πλην ΟΤΑ και φορέων του Κεφαλαίου Α΄ του ν. 3429/2005» (ΦΕΚ 5171 Β΄).

4. Τις υπ’αρ. πρωτ. Β2β/Γ.Π.100075/28-12-2018, Β2β/Γ.Π.18894/19-03-2019, Β2β/Γ.Π.31535/25-04-2019, Β2β/Γ.Π.43731/14-06-2019 και Β2β/Γ.Π.61917/26-06-2019 Αποφάσεις του Αναπληρωτή Υπουργού Υγείας με θέμα «Έγκριση Προϋπολογισμού Οικονομικού Έτους 2019 του Εθνικού Οργανισμού Παροχής Υπηρεσιών Υγείας (Ε.Ο.Π.Υ.Υ.)»,«Έγκριση 1ης Αναμόρφωσης Προϋπολογισμού Οικονομικού Έτους 2019 του Εθνικού Οργανισμού Παροχής Υπηρεσιών Υγείας (Ε.Ο.Π.Υ.Υ.)», «Έγκριση 2ης Αναμόρφωσης Προϋπολογισμού Οικονομικού Έτους 2019 του Εθνικού Οργανισμού Παροχής Υπηρεσιών Υγείας (Ε.Ο.Π.Υ.Υ.)», «Έγκριση 3ης Αναμόρφωσης Προϋπολογισμού Οικονομικού Έτους 2019 του Εθνικού Οργανισμού Παροχής Υπηρεσιών Υγείας (Ε.Ο.Π.Υ.Υ.)» και «Έγκριση 4ης Αναμόρφωσης Προϋπολογισμού Οικονομικού Έτους 2019 του Εθνικού Οργανισμού Παροχής Υπηρεσιών Υγείας (Ε.Ο.Π.Υ.Υ.)» αντίστοιχα.

5. Τις αριθ. πρωτ. 2/1901/ΔΠΓΚ/08-01-2019 και 2/55663/ΔΠΓΚ/16-07-2018 Εγκυκλίους του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους με θέμα “Εκτέλεση Προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2019” (ΑΔΑ: 9Β32Η-0Φ6) και “Κατάρτιση προϋπολογισμού Γενικής Κυβέρνησης οικονομικού έτους 2019” (ΑΔΑ: Ψ9ΥΞΗ-ΔΡΥ) αντίστοιχα.

6. Tο αριθ. πρωτ. ΔΑ1Α/247/οικ.31818/30-08-2019 έγγραφο της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών Υποθέσεων, Δ/νσης Οικονομικών, Τμ. Προϋπολογισμού του Ε.Ο.Π.Υ.Υ. μετά των συνημμένων του.

7. Το γεγονός ότι ο προϋπολογισμός οικονομικού έτους 2019 του Ε.Ο.Π.Υ.Υ. ενσωματώνει τον επιδιωκόμενο στόχο του δημοσιονομικού αποτελέσματος όπως καθορίζεται στην Εισηγητική Έκθεση που συνοδεύει το σχέδιο του Κρατικού Προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2019.Με ευθύνη του φορέα, η παρούσα απόφαση διαβιβάζεται στην αρμόδια υπηρεσία του Ελεγκτικού Συνεδρίου.

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΥΓΕΙΑΣ

ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΙΚΙΛΙΑΣ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΝΟΜΗΣ:

Α. ΑΠΟΔΕΚΤΕΣ ΓΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑ:

Ε.Ο.Π.Υ.Υ., Αποστόλου Παύλου 12, Μαρούσι Τ.Κ. 151 23

1. Γραφ. Προέδρου
2. Γραφ. Αντιπροέδρου
3. Γενική Δ/νση Οικονομικών Υποθέσεων,

Δ/νση Οικονομικών-Τμήμα Προϋπολογισμού

Β. ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΔΙΑΝΟΜΗ:

1. Γραφ. Υπουργού
2. Γραφ.. Υφυπουργού
3. Γραφ. Γεν. Γραμματέα
4. Γραφ. Προϊστ. Γεν. Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών
5. Αυτοτελές Τμήμα Εποπτείας Ανάπτυξης & Λειτουργίας Ε.Ο.Π.Υ.Υ.
6. Δ/νση Προϋπολογισμού & Δημοσιονομικών Αναφορών
7. Δ/νση Οικ. Εποπτείας Φορέων Γεν. Κυβέρνησης, Τμήμα Β’

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου