Δευτέρα, 27 Αυγούστου 2018

Διπλή η ψήφος του προέδρου της επιτροπής διαπραγμάτευσης τιμών φαρμάκων του ΕΟΠΥΥΟι αποφάσεις λαμβάνονται με απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων μελών και έχουν γνωμοδοτικό χαρακτήρα προς την επιτροπή αξιολόγησης.

IATRONET

Διπλή θα μετράει – σε περίπτωση ισοψηφίας – η ψήφος του προέδρου της επιτροπής διαπραγμάτευσης φαρμάκων του ΕΟΠΥΥ.

Αν και τα μέλη της είναι εννέα, με πρόεδρο τον καθηγητή Δημήτρη Γεωργακέλλο, η πολιτική ηγεσία του υπουργείου Υγείας έχει προβλέψει και το ενδεχόμενο της ισοψηφίας.

Η απόφαση για τον κανονισμό λειτουργίας της δημοσιεύτηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως (παρατίθεται πιο κάτω) και ολοκληρώνεται έτσι το θεσμικό πλαίσιο που προβλέφθηκε με τον νόμο 4512/2018.

Σύμφωνα με τον νομοθέτη, έργο της επιτροπής διαπραγμάτευσης τιμών φαρμάκων είναι η διαπραγμάτευση των τιμών φαρμάκων ή εκπτώσεων επί αυτών, που αποζημιώνονται από τον ΕΟΠΥΥ ή προμηθεύονται τα δημόσια νοσοκομεία.

Θα εισηγείται, επίσης, στην επιτροπή αξιολόγησης και αποζημίωσης φαρμάκων σχετικά με την επίπτωση στον προϋπολογισμό από την ένταξη ενός φαρμάκου στον κατάλογο αποζημιούμε νων φαρμάκων είτε βάσει επιτυχούς ολοκλήρωσης της διαπραγμάτευσης, είτε βάσει της μη έναρξης ή της μη ολοκλήρωσης της διαδικασίας διαπραγμάτευσης.

Τέλος θα συνάπτει συμφωνίες με τις φαρμακευτικές επιχειρήσεις που συμμετέχουν στη σχετική διαδικασία διαπραγμάτευσης.

Στις συνεδριάσεις της, που θα γίνονται στον ΕΟΠΥΥ, δεν επιτρέπεται η παρουσία άλλων προσώπων, πλην των μελών και του γραμματέα.

Πληροφορίες

Η επιτροπή διαπραγμάτευσης ζητεί πληροφορίες και στοιχεία από τις αρμόδιες υπηρεσίες του ΕΟΠΥΥ, της ΗΔΙΚΑ ΑΕ και κάθε άλλο αρμόδιο φορέα.

Οι αποφάσεις λαμβάνονται με απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων μελών. Έχουν, δε, γνωμοδοτικό χαρακτήρα προς την επιτροπή αξιολόγησης και περιλαμβάνουν την εκτίμηση της δημοσιονομικής επίπτωσης από την ένταξη του συγκεκριμένου φαρμάκου στον κατάλογο αποζημιούμενων φαρμάκων.

Στην απόφαση που αποστέλλεται στην επιτροπή αξιολόγησης δεν αναφέρεται με λεπτομέρειες η επιτευχθείσα συμφωνία, καθώς η τιμή στην οποία θα αποζημιώνεται το φάρμακο και οι συμφωνηθείσες εκπτώσεις επί αυτής αποτελούν απόρρητο.

Δημ.Κ.

Επιπλέον Πληροφορίες

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου