Δευτέρα, 30 Ιανουαρίου 2012

Εργαστήρια από την Ευρώπη στην Ελλάδα


Χωρίς την ειδική άδεια εγκατάστασης, που απαιτείτο μέχρι σήμερα, θα μπορούν να εγκαθίστανται και να λειτουργούν στην Ελλάδα καταστήματα και εργαστήρια αρμοδιότητας του υπουργείου Υγείας, που έχουν έδρα χώρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Πρόκειται για εργαστήρια οπτικών ειδών, μονάδες αδυνατίσματος και διαιτολογικές μονάδες, εργαστήρια αισθητικής, οδοντοτεχνικά εργαστήρια και εργαστήρια φυσικοθεραπείας.
Με απλές αιτήσεις, οι ενδιαφερόμενοι θα μπορούν να εγκαθίστανται και να παρέχουν υπηρεσίες στη χώρα μας, όπως προβλέπουν Κοινές Αποφάσεις των υπουργών Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Υγείας κ.κ. Δημήτρη Ρέππα και Ανδρέα Λοβέρδου.
Στις αποφάσεις αναφέρεται ότι ''...οι πάροχοι υπηρεσιών ή εταιρείες νόμιμα εγκατεστημένες σε άλλο κράτος – μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης δύνανται να παρέχουν στην ελληνική επικράτεια τις υπηρεσίες τους χωρίς εγκατάσταση, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο Κεφάλαιο Δ’ του ν. 3844/2010''.
Η παροχή υπηρεσιών προϋποθέτει την εκ μέρους τους υποβολή, σε εύλογο χρόνο πριν την παροχή της υπηρεσίας, δήλωσης στην ελληνική γλώσσα. Η δήλωση υποβάλλεται απ’ ευθείας στη Διεύθυνση Δημόσιας Υγείας της οικείας Περιφέρειας ή μέσω των Ενιαίων Κέντρων Εξυπηρέτησης (ΕΚΕ).
Δήλωση
Στη δήλωση αναγράφονται τα στοιχεία ταυτότητας του αιτούντος, στοιχεία επικοινωνίας αυτού και στοιχεία σχετικά με τον τόπο, τον χρόνο και τη διάρκεια παροχής της υπηρεσίας στην Ελλάδα.
Στην περίπτωση φυσικού προσώπου η δήλωση συνοδεύεται από τα εξής:
Βεβαίωση αρμόδιας αρχής του κράτους μέλους εγκατάστασης, ότι ο πάροχος είναι νόμιμα εγκατεστημένος σε αυτό και νόμιμα ασκεί τη συγκεκριμένη επαγγελματική δραστηριότητα και ότι δεν του έχει απαγορευτεί, έστω και προσωρινά η άσκησή της κατά το χρόνο χορήγησης της βεβαίωσης.
Φωτοαντίγραφο διαβατηρίου ή αστυνομικής ταυτότητας αυτού.
Τίτλοι σπουδών, που πιστοποιούν ότι ο πάροχος διαθέτει εκπαίδευση συναφή για την άσκηση του επαγγέλματος του διαιτολόγου ή αποδεικτικά επαγγελματικής πείρας τουλάχιστον δυο ετών στο διάστημα των τελευταίων δέκα ετών που προηγούνται της παροχής υπηρεσιών στην Ελλάδα, σε περίπτωση που το επάγγελμα δεν είναι νομοθετικά ρυθμιζόμενο στο κράτος μέλος εγκατάστασης. Τα ανωτέρω έγγραφα υποβάλλονται επικυρωμένα και μεταφρασμένα στην ελληνική γλώσσα.
Στοιχεία σχετικά με την χρήση υποδομής στην ελληνική επικράτεια, στο μέτρο που αυτή είναι απαραίτητη για την παροχή της υπηρεσίας.
Νομικά πρόσωπα
Στην περίπτωση νομικού προσώπου, πρέπει να συνοδεύονται από τα εξής:
Βεβαίωση αρμόδιας Αρχής του Κράτους Μέλους εγκατάστασης, ότι η εταιρεία είναι νόμιμα εγκατεστημένη σε αυτό και νόμιμα παρέχει τη συγκεκριμένη επαγγελματική δραστηριότητα και ότι δεν της έχει απαγορευτεί, έστω και προσωρινά η παροχή της εν λόγω δραστηριότητας κατά το χρόνο χορήγησης της βεβαίωσης. Σε περίπτωση που δεν προβλέπεται αδειοδότηση για τη συγκεκριμένη δραστηριότητα από το κράτος μέλος εγκατάστασης, προσκομίζεται βεβαίωση αρμόδιας αρχής του κράτους μέλους εγκατάστασης σχετικά με τη νόμιμη σύσταση της εταιρείας και το νόμιμο εκπρόσωπο αυτής
Φωτοαντίγραφο διαβατηρίου ή αστυνομικής ταυτότητας του νομίμου εκπροσώπου της εταιρείας και του/ων ατόμου/ων που θα δραστηριοποιηθεί στην ελληνική επικράτεια.
Τίτλοι σπουδών, που πιστοποιούν ότι το άτομο που θα δραστηριοποιηθεί στην ελληνική επικράτεια διαθέτει εκπαίδευση συναφή για την άσκηση του επαγγέλματος του διαιτολόγου ή αποδεικτικά επαγγελματικής πείρας τουλάχιστον δυο ετών στο διάστημα των τελευταίων δέκα ετών που προηγούνται της παροχής υπηρεσιών στην Ελλάδα, σε περίπτωση που το επάγγελμα δεν είναι νομοθετικά ρυθμιζόμενο στο κράτος μέλος εγκατάστασης. Τα ανωτέρω έγγραφα υποβάλλονται επικυρωμένα και μεταφρασμένα στην ελληνική γλώσσα.
Στοιχεία σχετικά με την χρήση υποδομής στην ελληνική επικράτεια, στο μέτρο που αυτή είναι απαραίτητη για την παροχή της υπηρεσίας.
Δ.Κ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου