Τετάρτη 26 Απριλίου 2017

Τι ορίζει νέα απόφαση ΕΟΠΥΥ για τις Στέγες Υποστηριζόμενης Διαβίωσης Ατόμων με ΑναπηρίαΝέες προϋποθέσεις εισαγωγής, το κόστος νοσηλίου- τροφείου και ο τρόπος πληρωμής σε Στέγες Υποστηριζόμενης Διαβίωσης Ατόμων με Αναπηρίες, ορίζει απόφαση ΔΣ του ΕΟΠΥΥ. 
Health view.gr

Σύμφωνα με την απόφαση,

Στις Στέγες Υποστηριζόμενης Διαβίωσης (ΣΥΔ) Ατόμων με Αναπηρία εισάγονται, μετά από έλεγχο της ασφαλιστικής τους ικανότητας:

α) Για ΣΥΔ-Διαμερίσματα , Άτομα με Αναπηρία που έχουν ελαφριά και μέση νοητική υστέρηση ή άλλη αναπηρία (με ανεπτυγμένο βαθμό αυτονομίας και αυτοεξυπηρέτησης) για τα οποία δεν απαιτείται υψηλού βαθμού υποστήριξη εκ μέρους του Φορέα.


β) Για ΣΥΔ –Οικοτροφεία Άτομα με Αναπηρία που έχουν βαρεία νοητική υστέρηση, αυτισμό, εγκεφαλική παράλυση, κινητικές ή πολλαπλές αναπηρίες (με περιορισμένο βαθμό αυτονομίας και αυτοεξυπηρέτησης) για τα οποία απαιτείται υψηλού βαθμού υποστήριξη εκ μέρους του Φορέα.

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ

Για την εισαγωγή και απόδοση του ειδικού νοσηλίου-τροφείου από τον Ε.Ο.Π.Υ.Υ., είναι απαραίτητα τα κάτωθι δικαιολογητικά:

Χρονολογημένη κατά προτεραιότητα αίτηση του γονέα ή του κηδεμόνα ή του δικαστικού συμπαραστάτη, στη Σ.Υ.Δ. υποδοχής

Αναλυτική ιατρική γνωμάτευση από ιατρό σχετικής με την πάθηση ειδικότητας

Η γνωμάτευση θα χορηγείται από Ιατρό Συντονιστή Διευθυντή, Διευθυντή Ε.Σ.Υ. ή επιμελητή Α’ σχετικής με την πάθηση ειδικότητας (π.χ. Παιδοψυχιάτρου, ψυχιάτρου και παιδιάτρους εξειδικευμένους στην αναπτυξιολογία προκειμένου για παιδιά), κρατικών ή πανεπιστημιακών νοσοκομείων ή μονάδων υγείας-ΠΕΔΥ, ή κέντρο παιδοψυχικής υγιεινής ΠΕΔΥ ή κέντρο ψυχικής υγείας-ιατροπαιδαγωγικό κέντρο δημόσιο ή εποπτευόμενο από δημόσιο φορέα.

Απόφαση προσδιορισμού ποσοστού αναπηρίας από τα ΚΕΠΑ ή από αρμόδια Υγειονομική Επιτροπή, η οποία λειτουργούσε προ της συστάσεως των ΚΕΠΑ, και η απόφαση βρίσκεται εν ισχύ.

Βεβαίωση κοινωνικής έρευνας από Κοινωνικούς Λειτουργούς Δημόσιου Νοσοκομείου ή του ευρύτερου Δημόσιου τομέα όπου υπάρχει.

Βεβαίωση για το δείκτη νοημοσύνης εφάπαξ όπου προβλέπεται, από ψυχολόγο

δημόσιου ή ιδιωτικού φορέα όπου δεν υπάρχει δημόσιος, στην περιοχή όπου κατοικεί ο ασθενής και σε έλλειψη δομής τοπικά από αντίστοιχη δομή στην ευρύτερη περιφέρεια, όπου υπάρχει.

Έκθεση της Διεπιστημονικής Ομάδας του Φορέα λειτουργίας της Σ.Υ.Δ. περί καταλληλότητας της Σ.Υ.Δ. για το συγκεκριμένο άτομο και της ανάγκης ένταξης του ατόμου σε Σ.Υ.Δ. και σύμφωνη γνώμη του Δ.Σ. του φορέα για την αποδοχή εισδοχής του διαμένοντα στη Σ.Υ.Δ.

Τα ανωτέρω απαιτούνται για την αρχική εισαγωγή στη Σ.Υ.Δ. και στη συνέχεια ανάλογα με την βαρύτητα και την ιδιαιτερότητα του κάθε περιστατικού και την κρίση της Διεπιστημονικής Ομάδας του Φορέα της Σ.Υ.Δ. παρατείνεται η χρονική διάρκεια κατ΄έτος.

ΠΟΣΑ ΠΟΥ ΧΟΡΗΓΟΥΝΤΑΙ

Ο Ε.Ο.Π.Υ.Υ. θα αποζημιώνει την συμβαλλόμενη Σ.Υ.Δ. με το ειδικό νοσήλιο-τροφείο για τα Άτομα με Αναπηρίες τα οποία διαβιούν σε Σ.Υ.Δ., ανά ημέρα, άτομο και είδος αναπηρίας :

Για τα άτομα με ελαφριά και μέση νοητική υστέρηση ή άλλη αναπηρία (με ανεπτυγμένο βαθμό αυτονομίας και αυτοεξυπηρέτησης) για τα οποία δεν απαιτείται υψηλού βαθμού υποστήριξη εκ μέρους του Φορέα, το ύψος του ημερήσιου νοσηλίου-τροφείου ορίζεται στο ποσό των σαράντα ευρώ (40 €), το άτομο.

Για τα άτομα με βαρειά νοητική υστέρηση, αυτισμό, εγκεφαλική παράλυση, κινητικές ή πολλαπλές αναπηρίες (με περιορισμένο βαθμό αυτονομίας και αυτοεξυπηρέτησης) για τα οποία απαιτείται υψηλού βαθμού υποστήριξη εκ μέρους του Φορέα, το ύψος του ημερήσιου νοσηλίου-τροφείου ορίζεται στο ποσό των εβδομήντα ευρώ (70€), το άτομο.

Ο αριθμός, το είδος της αναπηρίας, ο βαθμός αυτονομίας των κατοίκων των Σ.Υ.Δ., περιλαμβάνονται στον Κανονισμό Λειτουργίας τους. Στον Κανονισμό Λειτουργίας των Σ.Υ.Δ., περιλαμβάνεται επίσης και η φύση και συχνότητα των παρεχόμενων Υπηρεσιών Υποστήριξης, καθώς και ο αριθμός των μελών της Ομάδας Υποστήριξης κάθε Σ.Υ.Δ..

Το ανωτέρω νοσήλιο-τροφείο χορηγείται και για άτομα με αναπηρίες, τα οποία διαβιούν σε Στέγες Αυτόνομης Διαβίωσης, οι οποίες λειτουργούσαν νομίμως πριν την έκδοση της υπ’ αριθμ. Π3β/Φ. ΓΕΝ/ΓΠ οικ.3394/10-01-2007 (ΦΕΚ 74/Β’) Κοινής Υπουργικής Απόφασης.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου