Τετάρτη 31 Μαΐου 2017

Νέο σύστημα επιλογής προϊστάμενων και στις Μονάδες Υγείας! Όλα τα κριτήρια

Με εξαιρετικά επείγουσα διευκρινιστική εγκύκλιο του υπουργείου Διοικητικής Ανασυγκρότησης καθορίζονται τα νέα κριτήρια αξιολόγησης και κρίσης των προϊσταμένων.

Health Report.gr

Ειδικότερα το υπουργείο Διοικητικής Ανασυγκρότησης δημοσιοποίησε εγκύκλιο την οποία υιοθετεί και το υπουργείο υγείας, βάση της οποίας δίνονται διευκρινιστικές οδηγίες για την εφαρμογή του νέου νόμου (2017) με τον οποίο θα γίνονται οι επιλογές των προϊσταμένων στο δημόσιο.


Με τις νέες διατάξεις του νόμου τροποποιούνται παλαιότερα άρθρα του νόμου που αφορούν στις προϋποθέσεις, στα κριτήρια και στη διαδικασία επιλογής των προϊσταμένων οργανικών μονάδων.

Τα κριτήρια αξιολόγησης με τις νέες διατάξεις είναι:

Μοριοδότηση βάσει τυπικών, εκπαιδευτικών προσόντων και προσόντων επαγγελματικής κατάρτισης,
Μοριοδότηση βάσει εργασιακής εμπειρίας και άσκησης καθηκόντων ευθύνης, Μοριοδότηση βάσει αξιολόγησης και
Μοριοδότηση βάσει συνέντευξης.

Ειδικότερα, διευκρινίζονται τα εξής:

Άρθρο 84 του Υ.Κ. – Προϊστάμενοι Οργανικών Μονάδων

1. ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΕ ΘΕΣΕΙΣ ΕΥΘΥΝΗΣ

Ως προϊστάμενοι Γενικής Διεύθυνσης επιλέγονται υπάλληλοι της κατηγορίας ΠΕ ή TE, εφόσον:

α) έχουν ασκήσει καθήκοντα προϊσταμένου Γενικής Διεύθυνσης για ένα (1) έτος τουλάχιστον ή

β) έχουν ασκήσει καθήκοντα προϊσταμένου Διεύθυνσης για τρία (3) τουλάχιστον έτη ή

γ) είναι κάτοχοι αναγνωρισμένου συναφούς διδακτορικού διπλώματος ή απόφοιτοι της Εθνικής Σχολής Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης (Ε.Σ.Δ.Δ.Α.) ή κάτοχοι αναγνωρισμένου συναφούς μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών και κατέχουν το βαθμό Α’ με πλεονάζοντα χρόνο τουλάχιστον οκτώ (8) έτη στο βαθμό αυτόν
ή

δ) κατέχουν το βαθμό Α’ με πλεονάζοντα χρόνο τουλάχιστον δέκα (10) έτη στο βαθμό αυτόν.

Ως προϊστάμενοι Διεύθυνσης ή αντίστοιχου ή ενδιάμεσου (μεταξύ Διευθύνσεως και Τμήματος) επιπέδου οργανικών μονάδων επιλέγονται υπάλληλοι κατηγορίας ΠΕ ή TE εφόσον:
α) έχουν ασκήσει καθήκοντα προϊσταμένου Διεύθυνσης επί ένα (1) έτος τουλάχιστον ή

β) είναι κάτοχοι αναγνωρισμένου συναφούς διδακτορικού διπλώματος ή απόφοιτοι της Ε.Σ.Δ.Δ.Α. ή κάτοχοι αναγνωρισμένου συναφούς μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών και κατέχουν το βαθμό Α’ με πλεονάζοντα χρόνο τουλάχιστον έξι (6) έτη στο βαθμό αυτόν
ή γ) κατέχουν το βαθμό Α’ και έχουν ασκήσει συνολικά τουλάχιστον για τρία (3) έτη καθήκοντα
προϊσταμένου Τμήματος

δ) κατέχουν το βαθμό Α’ με πλεονάζοντα χρόνο τουλάχιστον δέκα (10) έτη στο βαθμό αυτόν.
ή

Ως προϊστάμενοι Τμήματος ή αντίστοιχου επιπέδου οργανικής μονάδας επιλέγονται υπάλληλοι ΠΕ ή TE ή ΔΕ εφόσον:

Για την πλήρωση των παραπάνω θέσεων ευθύνης επισημαίνονται τα εξής:

α) κατέχουν το βαθμό Α’

β) έχουν ασκήσει για τουλάχιστον ένα (1) έτος καθήκοντα προϊσταμένου Τμήματος.
ή Υπάλληλος που κατέχει το βασικό τίτλο σπουδών, ο οποίος αποτελεί το τυπικό προσόν του κλάδου, οι υπάλληλοι του οποίου προβλέπεται από τις οικείες οργανικές διατάξεις να προΐστανται στη θέση που προκηρύσσεται, μπορεί να συμμετέχει στη διαδικασία επιλογής ανεξαρτήτως του κλάδου στον οποίο ανήκει.


ΟΡΓΑΝΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ

2. Οργανικές μονάδες για την επιλογή προϊσταμένων σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 84-86 του Υ.Κ., είναι η Γενική Διεύθυνση, η Διεύθυνση, το Τμήμα, το αυτοτελές Τμήμα, οι οργανικές μονάδες αντίστοιχου επιπέδου προς τις προαναφερόμενες, καθώς και τυχόν ενδιάμεσα επίπεδα διοίκησης, όπως αυτά προβλέπονται από τις οικείες οργανικές διατάξεις. Όπου αναφέρεται οργανική μονάδα επιπέδου Διεύθυνσης λογίζεται και η Υποδιεύθυνση.
3. ΟΡΙΖΟΝΤΙΕΣ ΘΕΣΕΙΣ ΕΥΘΥΝΗΣ

Οι οργανικές μονάδες επιπέδου Γενικής Διεύθυνσης και Διεύθυνσης που προβλέπονται στις οικείες οργανικές διατάξεις και οι αρμοδιότητές τους είναι όμοιες ή παρεμφερείς σε όλους τους φορείς που υπάγονται στο πεδίο εφαρμογής του Υ.Κ., ιδίως Γενική Διεύθυνση Διοικητικής Υποστήριξης, Οικονομικών Υπηρεσιών, Οικονομικών και Διοικητικών Υπηρεσιών, Πληροφορικής, Διεύθυνση
Διοικητικού/Προσωπικού, Πληροφορικής, Προμηθειών, Προϋπολογισμού, νοούνται ως οριζόντιες θέσεις ευθύνης.

Για τον καθορισμό των αποδεκτών βασικών τίτλων σπουδών και των πρόσθετων προσόντων που απαιτούνται για την πλήρωση των οριζόντιων θέσεων ευθύνης επιπέδου Γενικής Διεύθυνσης με αντικείμενο οικονομικές ή και οικονομικές αρμοδιότητες έχει εκδοθεί η αριθ.πρωτ. ΔΙΔΑΔ/Φ.35.40/2022/οικ.23459/25-09-2014 κοινή υπουργική απόφαση (Β’ 2595), κατ’ εξουσιοδότηση της παρ. 6α του άρθρου 24 του ν.4270/2014 (Α’ 143), οι οποίες τυγχάνουν εφαρμογής ως ειδικότερες διατάξεις κατά την πλήρωση των εν λόγω θέσεων ευθύνης.

Στο σημείο αυτό διευκρινίζεται ότι οι προαναφερόμενες διατάξεις του ν. 4270/2014 καθώς και το άρθρο 3 της εν λόγω Κ.Υ.Α. τροποποιήθηκαν με τις διατάξεις του άρθρου έκτου του ν. 4464/2017 (Α’ 46), σύμφωνα με τις οποίες, προβλέπεται ότι ως προϊστάμενοι ΓΔΟΥ επιλέγονται πλέον υπάλληλοι με τριετή, και αν δεν υπάρχουν υποψήφιοι, με διετή τουλάχιστον εμπειρία σε θέματα οικονομικού αντικειμένου.

Περαιτέρω με τις διατάξεις του άρθρου πέμπτου του ν. 4464/2017 τροποποιήθηκαν οι διατάξεις της περ. δ ́ της παρ. 2 του άρθρου 54 του ν. 4178/2013 σύμφωνα με τις οποίες «2. Με τους Οργανισμούς των φορέων της παραγράφου 1 καθορίζονται:

α) … β) … γ) … δ) Η γενική περιγραφή καθηκόντων κάθε θέσης ευθύνης, οι κλάδοι από τους οποίους θα προέρχονται οι Προϊστάμενοι των οργανικών μονάδων, καθώς και τυχόν πρόσθετα ειδικά προσόντα που απαιτούνται για την πλήρωση κάθε θέσης ευθύνης…». Ως εκ τούτου δεν ισχύει πλέον η αριθ.πρωτ. ΔΙΔΑΔ/Φ.35.40/2014/οικ.23441/25-09-2014 (Β ́ 2595) υπουργική απόφαση που αφορούσε στον καθορισμό των αποδεκτών βασικών πτυχίων ή διπλωμάτων και πρόσθετων προσόντων για την πλήρωση των υπόλοιπων οριζόντιων θέσεων ευθύνης επιπέδου Γενικής Διεύθυνσης, η οποία είχε εκδοθεί κατ ́ εξουσιοδότηση των προαναφερόμενων διατάξεων πριν από την τροποποίησή τους με τις διατάξεις του άρθρου πέμπτου του ν.4464/2017, δεδομένου ότι τυχόν πρόσθετα ειδικά προσόντα που απαιτούνται για την πλήρωση κάθε θέσης ευθύνης καθορίζονται πλέον από τις οικείες οργανικές διατάξεις.
4. ΚΛΑΔΟΙ ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΩΝ ΟΡΓΑΝΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ

Οι διατάξεις του άρθρου 84 του Υ.Κ. ορίζουν τις κατηγορίες που δύνανται να προΐστανται ανά επίπεδο θέσης ευθύνης. Περαιτέρω με τις ίδιες διατάξεις αλλά και με τις προαναφερόμενες διατάξεις του άρθρου 54 του ν.4178/2013 προβλέπεται ότι με τις οικείες οργανικές διατάξεις δύνανται να εξειδικεύονται οι κλάδοι από τους οποίους θα προέρχονται οι προϊστάμενοι των οργανικών μονάδων, καθώς και τυχόν πρόσθετα ειδικά προσόντα που απαιτούνται για την πλήρωση κάθε θέσης ευθύνης, πέραν των κατ ́ αρχήν προβλεπομένων στις σχετικές διατάξεις του Υ.Κ.
5. ΠΡΟΒΑΔΙΣΜΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΩΝ

Όταν οι οικείες οργανικές διατάξεις προβλέπουν διαζευκτικά τη δυνατότητα επιλογής σε θέση προϊσταμένου υπαλλήλων διαφορετικών κατηγοριών προσωπικού (π.χ. υπάλληλοι κλάδου ΠΕ Διοικητικού-Οικονομικού ή ΤΕ Διοικητικού-Λογιστικού), τότε δεν ισχύει το προβάδισμα των κατηγοριών.

Όταν, όμως, από τις οικείες οργανικές διατάξεις, προβλέπεται δυνατότητα επιλογής σε θέση προϊσταμένου «εν ελλείψει» υπαλλήλων προβαδίζουσας κατηγορίας, τότε ισχύει το προβάδισμα των κατηγοριών (άρθρο 97 του Υ.Κ.) και οι υπάλληλοι της κατηγορίας που έπεται κατά το προβάδισμα μπορούν να συμμετέχουν στην κρίση μόνο αφού εξαντληθούν οι υποψήφιοι της προβαδίζουσας κατηγορίας, ακόμη και με τις ελάχιστες προϋποθέσεις επιλογής που ορίζονται στις διατάξεις του Υ.Κ.
6. ΑΣΚΗΣΗ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ ΕΥΘΥΝΗΣ

Βάσει των διατάξεων της παρ. 3 του άρθρου δεύτερου του ν. 4464/2017, με τις οποίες τροποποιούνται οι διατάξεις του άρθρου 85 του Υ.Κ., προβλέπεται ότι για την εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 84 και 85 του Υ.Κ. λαμβάνεται πλέον υπόψη αποκλειστικά η εν τοις πράγμασι άσκηση καθηκόντων ευθύνης επιπέδου Γενικής Διεύθυνσης, Διεύθυνσης ή Τμήματος αντίστοιχα, που έχει διανυθεί σε Υπουργεία, Γενικές και Ειδικές Γραμματείες, αποκεντρωμένες διοικήσεις, Ν.Π.Δ.Δ., Ανεξάρτητες Αρχές, Ο.Τ.Α. Α’ και Β’ βαθμού και Ν.Π.Δ.Δ. αυτών, καθώς και σε αυτοτελείς δημόσιες υπηρεσίες.

Στο σημείο αυτό διευκρινίζεται ότι η έννοια του όρου «έχουν ασκήσει καθήκοντα προϊσταμένου» δεν περιορίζεται αποκλειστικά και μόνο στην άσκηση των καθηκόντων αυτών ύστερα από επιλογή των υπαλλήλων από το ΕΙ.Σ.Ε.Π., τα Σ.Ε.Π. ή το οικείο Υπηρεσιακό Συμβούλιο, αλλά περιλαμβάνει την με οιονδήποτε νόμιμο τρόπο άσκηση καθηκόντων προϊσταμένου, όπως π.χ. η νόμιμη αναπλήρωση βάσει των διατάξεων του άρθρου 87 του Υ.Κ. ή τοποθέτηση προϊστάμενων βάσει ειδικών διατάξεων.
7. ΚΩΛΥΜΑΤΑ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΑΣ

Δεν επιτρέπεται:

α) να είναι υποψήφιος για επιλογή σε θέση προϊσταμένου οποιουδήποτε επιπέδου υπάλληλος που αποχωρεί αυτοδικαίως από την υπηρεσία εντός ενός (1) έτους από την ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής των υποψηφιοτήτων,

β) να είναι υποψήφιος για την επιλογή προϊσταμένου ούτε να τοποθετηθεί προϊστάμενος υπάλληλος, ο οποίος διανύει δοκιμαστική υπηρεσία ή τελεί σε διαθεσιμότητα ή αργία ή έχει καταδικαστεί τελεσιδίκως για τα αναφερόμενα στη παράγραφο 1 του άρθρου 8 του Υ.Κ. αδικήματα ή του έχει επιβληθεί τελεσίδικα οποιαδήποτε πειθαρχική ποινή ανώτερη του προστίμου αποδοχών τεσσάρων (4) μηνών για οποιοδήποτε πειθαρχικό παράπτωμα μέχρι τη διαγραφή της ποινής κατά το άρθρο 145 του Υ.Κ..
8. ΧΡΟΝΟΣ ΣΥΝΔΡΟΜΗΣ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΩΝ–ΚΩΛΥΜΑΤΩΝ και ΠΡΟΣΟΝΤΩΝ ΕΠΙΛΟΓΗΣ

Οι προϋποθέσεις και τα προσόντα επιλογής πρέπει να συντρέχουν κατά την ημερομηνία λήξης της
προθεσμίας υποβολής αιτήσεων υποψηφιότητας.

Ειδικότερα, όσον αφορά το κώλυμα της παρ. 4β του άρθρου 84 του Υ.Κ., δεν πρέπει να συντρέχει τόσο κατά το χρόνο λήξης της προθεσμίας υποβολής της αίτησης υποψηφιότητας όσο και κατά την ημερομηνία τοποθέτησης από το αρμόδιο όργανο, λόγος για τον οποίο οι Διευθύνσεις Διοικητικού/Προσωπικού οφείλουν να ενημερώνουν αμελλητί το αρμόδιο Συμβούλιο επιλογής ή το αρμόδιο όργανο τοποθέτησης προϊσταμένων στην περίπτωση που ανακύψει το εν λόγω κώλυμα του υποψηφίου.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου