Δευτέρα 29 Μαΐου 2017

Ευρωπαϊκά κεφάλαια 367,5 εκατ. ευρώ για την υγεία των ΕλλήνωνE-Health, ΠΦΥ, τουρισμός υγείας, R&D και Περιφερειακά Προγράμματα, οι κύριοι στόχοι των επενδύσεων για την υγεία την περίοδο 2014-2020.

Με 78 εκατ. ευρώ λιγότερα θα χρηματοδοτήσουν τα Ευρωπαϊκά Διαρθρωτικά και Επενδυτικά Ταμεία (ΕΔΕΤ) τη χώρα μας για το διάστημα μέχρι το 2020, στο πλαίσιο του πακέτου στήριξης της προγραμματικής περιόδου 2014-2020, σε σχέση με την προηγούμενη περίοδο 2007-2013. Η διαφοροποίηση της οικονομικής ενίσχυσης η οποία δεν αποτελεί ελληνικό φαινόμενο, αποδίδεται στην αλλαγή των επενδυτικών στοχεύσεων και οι οποίες αφορούν πολύ λιγότερο τις υποδομές και περισσότερο το κομμάτι των υπηρεσιών. 

Ιδιαίτερα ενδιαφέροντα είναι τα στοιχεία της σύγκρισης των δύο περιόδων, τα οποία περιέχονται στην εργασία "ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΤΗΣ ΥΓΕΙΑΣ ΜΕΣΩ ΤΩΝ ΕΔΕΤ (2007-2013 & 2014-2020), ΤΟ ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ ΤΗΣ ΔΑΝΙΑΣ, ΤΗΣ ΓΕΡΜΑΝΙΑΣ, ΤΗΣ ΠΟΡΤΟΓΑΛΙΑΣ, ΤΗΣ ΙΣΠΑΝΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ", την οποία εκπόνησαν και παρουσίασαν στο 43ο Ετήσιο Πανελλήνιο Ιατρικό Συνέδριο, η κα Σπυριδούλα-Διονυσία Διαμαντάτου (Υπουργείο Υγείας, Π.Γ.Ν. «Αττικόν) και ο κ. Δημήτριος Μπατάκης της Εταιρεία Ιατρικών Μελετών Κρήτης. 

2014-2020 vs 2007-2013

Σύμφωνα λοιπόν με τα στοιχεία της εργασίας για το διάστημα 2014-2020 έχουν προϋπολογιστεί για την Ελλάδα 367,46 εκατ. ευρώ έναντι 445,68 εκατ. ευρώ για το διάστημα 2007-2013 από τα ΕΔΕΤ. Για την τρέχουσα περίοδο η κατανομή αφορά σε 129 εκατ. ευρώ για υποδομές, μόλις 3 εκατ. ευρώ για υπηρεσίες ηλεκτρονικής υγείας (e-health) και 236 εκατ. ευρώ για πρόσβαση στην υγεία και για κοινωνικές υπηρεσίες. Αντίστοιχα το σύνολο των κεφαλαίων της προηγούμενης περιόδου, αφορούσε μόνο χρηματοδότηση υποδομών. 

Επίσης, φαίνεται ότι η Ελλάδα διατηρεί ψηλά στην «ατζέντα» των επενδύσεων τον τομέα της πρόσβασης και τις κοινωνικές υπηρεσίες, δηλαδή την Πρωτοβάθμια Φροντίδα Υγείας και είναι η πέμπτη χώρα στην Ευρώπη από πλευράς χρηματοδότησης σ' αυτό τον τομέα. Πρώτη έρχεται η Πολωνία με 910 εκατ. ευρώ, δεύτερη η Ρουμανία με 457 εκατ. ευρώ, τρίτη η Πορτογαλία με 455 εκατ. ευρώ και τέταρτη η Ιταλία με 400 εκατ. ευρώ. Στην ΕΕ των 28 υπάρχουν επίσης 11 χώρες που δε λαμβάνουν καμία χρηματοδότηση γι’ αυτό τον τομέα Υγείας. 

Όσον αφορά στις υποδομές, που η Ελλάδα θα λάβει 129 εκατ. ευρώ και πάλι η Πολωνία θα λάβει τα περισσότερα δηλαδή 1,36 δις. ευρώ και ακολούθως η Ρουμανία 319 εκατ. ευρώ. Η Πολωνία είχε επίσης λάβει 948 εκατ. ευρώ και κατά την προηγούμενη προγραμματική περίοδο. 

Αυτό το οποίο φαίνεται ως αρνητικό για τη χώρα, είναι αφενός τα ελάχιστα κεφάλαια για ηλεκτρονική υγεία, τα οποία είναι μόλις 3 εκατ. ευρώ με την Ελλάδα να είναι η τελευταία μεταξύ των 16 χωρών που χρηματοδοτούνται σ αυτό τον τομέα (υπάρχουν και 12 χώρες που δε λαμβάνουν χρηματοδότηση) . Και σ αυτό τον τομέα η Πολωνία διεκδικεί 349 εκατ. ευρώ και ακολουθεί η Ισπανία με 257 εκατ. ευρώ. Επίσης ένα ακόμη στοιχείο που προκαλεί προβληματισμό, είναι το γεγονός ότι η Ελλάδα βρίσκεται μεταξύ των 22 χωρών που δεν θα λάβουν καθόλου χρηματοδότηση στον τομέα για «Ενεργό και υγιή γήρανση». 

Συνολικά πάντως φαίνεται ότι η Ελλάδα, με βάση τα στοιχεία των ΕΔΕΤ (ESIF) της ΕΕ, λαμβάνει χαμηλή χρηματοδότηση, όταν αντίστοιχα οι Πορτογαλία και Ισπανία έχουν σημαντική αύξηση κονδυλίων. Συγκεκριμένα, η Πορτογαλία από 321,99 εκατ. ευρώ το διάστημα 2007-2013 λαμβάνει το 2014-2020 κεφάλαια 670,56 εκατ. ευρώ και η Ισπανία αντίστοιχα από 310,7 εκατ. ευρώ θα λάβει 500,7 εκατ. ευρώ. 

Ειδικότερα οι στόχοι των επενδύσεων υγείας από τα Διαρθρωτικά ταμεία για για το διάστημα 2014-2020 στην Ελλάδα, αφορούν στην ηλεκτρονική υγεία (e-health), την ΠΦΥ, τις ποιοτικές υπηρεσίες, τον Τουρισμό Υγείας, την Έρευνα και Ανάπτυξη και τα Περιφερειακά Επιχειρησιακά Προγράμματα (ΠΕΠ) για την Υγεία. Αντίστοιχα οι στόχοι για την περίοδο που προηγήθηκε (2007-2013) ήταν οι Υποδομές και Υπηρεσίες Υγείας, η e-health, η Πρόληψη και Αγωγή υγείας η Εκπαίδευση, η Παρακολούθηση υγείας και ο Τουρισμός υγείας. 

Προσεγγίσεις επενδύσεων 

Συνολικά, οι προσεγγίσεις της χρήσης των Διαρθρωτικών Ταμείων (ΔΤ) στην Υγεία την περίοδο 2014-2020 συνοψίζονται στα εξής:
 
1. Οι επενδύσεις στην Υγεία χρηματοδοτούνται σχεδόν αποκλειστικά από εθνικούς πόρους, ενώ τα ΔΤ αντιπροσωπεύουν μία μικρή πηγή χρηματοδότησης των επενδύσεων υγείας η οποία αφορά τους παρακάτω τομείς: 

- Έρευνα και ανάπτυξη (βιοιατρική, φαρμακευτικά) τεχνολογική καινοτομία. 
- Κατ' οίκον νοσηλεία, φροντίδα ηλικιωμένων, διασύνδεση υπηρεσιών υγείας και κοινωνικής φροντίδας. 
- Υγιές περιβάλλον εργασίας και εργαζόμενοι. 
- Βελτίωση της απασχολησιμότητας

2. Τα ΔΤ αντιπροσωπεύουν μια σημαντική πηγή χρηματοδότησης μεταρρυθμίσεων στα συστήματα υγείας. Τα ΔΤ υποστηρίζουν την εφαρμογή στρατηγικών προτεραιοτήτων υγείας που εναρμονίζονται με τους θεματικούς στόχους όπως αυτοί ορίζονται στο Κοινό Στρατηγικό Πλαίσιο. Οι κοινοί τομείς υποστήριξης είναι οι ακόλουθοι:

- Βελτίωση της πρόσβασης σε ποιοτικές υπηρεσίες υγείας.
- Στενότερη διασύνδεση υπηρεσιών υγείας και κοινωνικής φροντίδας.
- Επέκταση της χρήσης της ICT στην φροντίδα υγείας.
- Προώθηση προγραμμάτων πρόληψης και αγωγής υγείας

3. Τα ΔΤ υποστηρίζουν την εφαρμογή εθνικών μεταρρυθμίσεων στον τομέα της υγείας, όμως ο όγκος της χρηματοδότησης δεν είναι τόσο σημαντικός και η εστίαση της χρηματοδότησης διαχέεται σε ένα μεγαλύτερο αριθμό επενδυτικών στόχων που κυμαίνονται από τη βελτίωση της προσβασιμότητας στις υπηρεσίες υγείας , στην ενοποίηση κοινωνικών υπηρεσιών και υπηρεσιών υγείας, στην εξάπλωση του e-health, στην προώθηση της ιατρικής έρευνας και ανάπτυξης, στην επαγγελματική υγεία και στην απασχολισιμότητα του ανθρώπινου δυναμικού.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου