Παρασκευή 25 Αυγούστου 2017

Επιστολή ΙΣΠατρών προς ΠΙΣ και ΙΣ σχετικά με τη διαβούλευση της ιατρικής νομοθεσίας

Προς: 
Πανελλήνιο Ιατρικό Σύλλογο
Ιατρικούς Συλλόγους της χώρας

Κοινοποίηση:

Υπουργό Υγείας, κ Ανδρέα Ξανθό

Το Διοικητικό Συμβούλιο του Ιατρικού Συλλόγου Πατρών συνεδρίασε χθες 24/08/2017 εκφράζοντας ομόφωνα την άποψη ότι η αναμόρφωση της ιατρικής νομοθεσίας είναι ένα απαραίτητο βήμα για τον εκσυγχρονισμό της λειτουργίας των Ιατρικών Συλλόγων και του ΠΙΣ.

Επισημαίνουμε ότι δεν κλήθηκε κανένα μέλος του ΙΣΠ, ως μεγάλος Σύλλογος της χώρας, να καταθέσει άποψη στην ειδική επιτροπή του ΠΙΣ που συστάθηκε το 2014 για την αναμόρφωση της ιατρικής νομοθεσίας.

Με γνώμονα την αναβάθμιση του θεσμικού και λειτουργικού ρόλου του ΠΙΣ και Ιατρικών Συλλόγων, ο Ιατρικός Σύλλογος Πατρών καταθέτει τις κάτωθι παρατηρήσεις και επισημάνσεις  στην ανοιχτή διαβούλευση του Υπουργείου Υγείας, κατά άρθρο.


Άρθρο 1
1. Ο Πανελλήνιος Ιατρικός Σύλλογος (Π.Ι.Σ.) αποτελεί Νομικό Πρόσωπο Δημοσίου Δικαίου σωματειακής μορφής για την προάσπιση επαγγελματικών / εργασιακών, επιστημονικών δικαιωμάτων των μελών και θεσμικών ζητημάτων που αφορούν τη δημόσια υγεία με έδρα την Αθήνα. Αποτελεί το κεντρικό δευτεροβάθμιο συντονιστικό όργανο και την εποπτεύουσα οργάνωση όλων των Ιατρικών Συλλόγων, των οποίων μέλη είναι οι ιατροί της χώρας.

Άρθρο 2.
Ιζ) Η άσκηση εποπτείας επί των Πανελληνίων  ιατρικών συνεδρίων και εκδηλώσεων ή μαθημάτων συνεχιζόμενης ιατρικής εκπαίδευσης, καθώς και επί των συναφών δραστηριοτήτων Ιατρικών Συλλόγων, επιστημονικών εταιρειών και άλλων ιδιωτικών φορέων.

Άρθρο 2 Παράγραφος 3
Τα Διοικητικά Συμβούλια των Ιατρικών Συλλόγων οφείλουν να συμμορφώνονται προς τις αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσής τους και του Διοικητικού Συμβουλίου (απαλείφεται) της Γενικής Συνέλευσης του Πανελληνίου Ιατρικού Συλλόγου.

‘Αρθρο 13 Παράγραφος 17.
Το Δ.Σ. του Π.Ι.Σ. θα αποφασίζει για τη διεξαγωγή των εκλογών στους Ιατρικούς Συλλόγους, που θα διενεργούνται σε κοινή τακτή ημερομηνία σε πανελλήνια κλίμακα, εκτός εξαιρετικών ειδικών περιπτώσεων. Το ίδιο θα ισχύσει και σε περίπτωση αναστολής των εκλογών με απόφαση του Υπουργού Υγείας κατόπιν πρότασης του ΠΙΣ.

Άρθρο 4
Πιστοποιητικό ορθής άσκησης ιατρικού επαγγέλματος (certificate of
good standing).
Οι Ι.Σ. εκδίδουν την αρχική βεβαίωση ορθής άσκησης ιατρικού επαγγέλματος, διαβιβάζοντας το έγγραφο στον Πανελλήνιο Ιατρικό Σύλλογο, που θα εκδώσει το τελικό πιστοποιητικό, το οποίο θα παραλάβει ο αιτών ιατρός από τον οικείο Ιατρικός Σύλλγος.
Η ισχύουσα νομοθεσία δεν απαιτεί επικυρωμένα αντίγραφα.
4. Για το σκοπό αυτό ο Πανελλήνιος Ιατρικός Σύλλογος φυλάσσει αρχείο με τα ηλεκτρονικά προσωπικά δεδομένα όλων των ιατρών της χώρας μετά από ειδική εξουσιοδότηση του ιατρού, πλην ευαίσθητων προσωπικών δεδομένων. Κάθε Ιατρικός Σύλλογος είναι υποχρεωμένος να αποστέλλει αμελλητί προς τον Πανελλήνιο Ιατρικό Σύλλογο κάθε καταδικαστική πειθαρχική απόφαση και μεταβολή κάθε γιατρού.

Άρθρο 6. Πρόταση για αναλογική εκπροσώπηση με βάσει τον κατάλογο των ψηφισάντων.

Άρθρο 8
Γενική Συνέλευση – Συνεδριάσεις
1. Η Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία, όταν παρίστανται τα μισά πλέον
ενός των μελών αυτής. Σε περίπτωση μη επίτευξης απαρτίας, η Γενική Συνέλευση αναβάλλεται για την επόμενη ημέρα, οπότε θεωρείται ότι βρίσκεται
σε απαρτία (διαγράφεται) οσαδήποτε και αν είναι τα παρόντα μέλη αυτής με το ¼ των μελών αυτής.
(διαγράφονται)
12. Η εξαίρεση μέλους αποφασίζεται από τη Γενική Συνέλευση με απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων μελών.
13. Τα οριζόμενα στις προηγούμενες παραγράφους δεν εφαρμόζονται σε περίπτωση που δηλώνεται αποχή ή ζητείται η εξαίρεση τόσων μελών της Γενικής Συνέλευσης ώστε τα απομένοντα να μη σχηματίζουν την προβλεπόμενη απαρτία.[1]

Άρθρο 10
7. Μπορούν να εκλέγονται και οι Πρόεδροι ή Αντιπρόεδροι ψηφοδελτίων των μειοψηφησάντων συνδυασμών.
12. Στη δεύτερη κατανομή συμμετέχουν όλοι οι συνδυασμοί, όπως και οι μεμονωμένοι υποψήφιοι που δεν έχουν εκλεγεί από την πρώτη κατανομή.

Άρθρο 12
Διοικητικό Συμβούλιο – Συγκρότηση σε σώμα
Εντός οκτώ (8) ημερών από την κατά το προηγούμενο άρθρο, επικυρωμένη από το Υπουργείο Υγείας, εκλογή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, ο πλειοψηφών εκλεγείς από το ψηφοδέλτιο που έλαβε τις περισσότερες ψήφους καλεί τους εκλεγέντες συμβούλους προς εκλογή Προέδρου, Α’ και Β’ Αντιπροέδρων, Γενικού Γραμματέα και Ταμία.

Άρθρο 13
Διοικητικό Συμβούλιο – Σύγκληση, Αρμοδιότητες, Λειτουργία
1. Το Διοικητικό Συμβούλιο συγκαλείται από τον Πρόεδρο αυτού. Τα μέλη του
Διοικητικού Συμβουλίου καλούνται από τον Πρόεδρο με ατομικές προσκλήσεις, οι οποίες αποστέλλονται πριν από τουλάχιστον 5 (πέντε) ημερολογιακές ημέρες ταχυδρομικά με απόδειξη αποστολής, μπορούν δε να σταλούν και τηλεομοιοτυπικά (φαξ) ή με μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (email), εφόσον αποδεικνύεται η αποστολή και βεβαιώνεται η ημέρα και χρονολογία αυτής και η υπογραφή του προσώπου που έκανε την πρόσκληση.

Άρθρο 13
11. Η εξαίρεση (μέλους) μπορεί να διατάσσεται και αυτεπαγγέλτως από το Διοικητικό Συμβούλιο του Π.Ι.Σ.. (διαγράφεται)
12. Τα οριζόμενα στις προηγούμενες παραγράφους δεν εφαρμόζονται σε περίπτωση που δηλώνεται αποχή ή ζητείται η εξαίρεση τόσων μελών του Διοικητικού Συμβουλίου του Π.Ι.Σ. ώστε τα απομένοντα μέλη να μη σχηματίζουν την προβλεπόμενη απαρτία. (διαγράφεται)

Άρθρο 17
Ολομέλεια των Προέδρων και Διοικητικό Συμβούλιο του Π.Ι.Σ.
Συγκροτείται όργανο που απαρτίζεται από το Διοικητικό Συμβούλιο του Π.Ι.Σ. και τους Προέδρους των Ιατρικών Συλλόγων της χώρας ή τους νόμιμους αναπληρωτές τους. Συγκαλείται μετά από πρόσκληση του Προέδρου του Π.Ι.Σ. με ημερήσια διάταξη που καθορίζει το Διοικητικό Συμβούλιο του Π.Ι.Σ. και εισηγείται θέματα και θέσεις προς το Διοικητικό Συμβούλιο του Π.Ι.Σ..

Άρθρο 19
Εξελεγκτική Επιτροπή
1. Η Γενική Συνέλευση του Πανελληνίου Ιατρικού Συλλόγου εκλέγει  ταυτόχρονα με τις αρχαιρεσίες προς ανάδειξη Διοικητικού Συμβουλίου, Πειθαρχικού Συμβουλίου και τρεις ελεγκτές εκ των εκπροσώπων των Συλλόγων.

Ιατρικοί Σύλλογοι
Άρθρο 21
Οι Ιατρικοί Σύλλογοι είναι Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου σωματειακής μορφής για την προάσπιση επαγγελματικών / εργασιακών, επιστημονικών δικαιωμάτων των μελών και θεσμικών ζητημάτων που αφορούν τη δημόσια υγεία και το δημόσιο συμφέρον.

-        Απουσία άρθρων σημαντικών για τη λειτουργία και την υπόσταση των Ι.Σ. καθώς δεν αναφέρεται η έδρα ή επωνυμία και η περιοχή ευθύνης των Ι.Σ. ούτε ο τύπος της σφραγίδας.  Θα δημιουργηθεί πρόβλημα: α) με τη νομιμοποίηση των ΙΣ προς τρίτους & β) με νομούς που έχουν 2 ΙΣ με τα όρια ευθύνης τους ή μελλοντική συγχώνευση Ι.Σ. αν δεν οριοθετηθούν ακριβώς οι περιοχές ανά Ι.Σ. Επίσης δεν προβλέπεται περίπτωση κατάργησης (λίγα μέλη) ή δημιουργία νέου Ι.Σ. με ΠΔ όταν ιδιαίτερες συνθήκες το απαιτούν)

(Προσθήκη άρθρο 2 ΒΔ 57)
Άρθρο 2. 
1) Oι γιατροί στην περιφέρεια κάθε Yγειονομικού Kέντρου, οι οποίοι ασκούν νόμιμα το επάγγελμα τους αποτελούν ιατρικό σύλλογο.
2) Oι ιατρικοί σύλλογοι είναι Nομικά Πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου και εδρεύουν στην έδρα του Yγειονομικού Kέντρου.
3) Kάθε ιατρικός σύλλογος λαμβάνει την επωνυμία της πόλεως όπου έχει την έδρα του το Yγειονομικό Kέντρο. Περισσότεροι σύλλογοι που βρίσκονται στον ίδιο Nομό παίρνουν το όνομά τους από την πόλη όπου έχει την έδρα του ο Σύλλογος. Στη σφραγίδα των Iατρικών Συλλόγων εμφανίζεται κύκλος με την επωνυμία καθενός, και στη μέση το εθνόσημο.
4) Tο Δ.Σ. του I.Σ. μπορεί να ορίσει αντιπροσωπείες του κατά τμήματα, των οποίων την περιφέρεια, τη λειτουργία καθώς και το έργο καθορίζει με απόφαση του, που εγκρίνεται από τον Π.I.Σ. και κυρώνεται από τον Yπουργό Kοινωνικής Πρόνοιας. Oι αποφάσεις αυτές δημοσιεύονται στην Eφημερίδα της Kυβερνήσεως.
5) Oι ιατρικοί Σύλλογοι που βρίσκονται εκτός της έδρας του Yγειονομικού Kέντρου διαλύονται, ενώ η περιουσία, τα μητρώα και τα αρχεία τους περιέρχονται στον I.Σ. της έδρας του οικείου υγειονομικού Kέντρου, εκτός από τους Iατρικούς Συλλόγους, των οποίων ο αριθμός των μελών δεν είναι κατώτερος των τριάντα μελών. Tα μέλη των διαλυμένων ιατρικών συλλόγων θεωρούνται μέλη των Iατρικών Συλλόγων της περιφέρειας του οικείου Yγειονομικού Kέντρου.
6) Mε διάταγμα μπορούν να συσταθούν και άλλοι Iατρικοί Σύλλογοι των οποίων η έδρα και η προσωνυμία όπως και κάθε άλλη λεπτομέρεια καθορίζονται με το ίδιο Διάταγμα. Eπίσης με διάταγμα είναι δυνατόν να υπαχθεί περιφέρεια κάποιου Συλλόγου σε άλλο Σύλλογο, εφόσον οι συγκοινωνιακές συνθήκες ή άλλοι λόγοι το δικαιολογούν.

Άρθρο 21. 2.
Σκοπός των Ιατρικών Συλλόγων είναι η μέριμνα για τη διατήρηση του ιατρικού σώματος ικανού από επιστημονικής και ηθικής απόψεως να εξυπηρετεί με προθυμία και αυταπάρνηση τη δημόσια υγεία, τους ασθενείς και η «προάσπιση ηθικών, οικονομικών, επαγγελματικών συμφερόντων των μελών του» την εναρμόνιση των αντικρουόμενων συμφερόντων μεταξύ των μελών τους (διαγράφεται) και όλα αυτά προς το γενικότερο συμφέρον της κοινωνίας.

Άρθρο 22
Μέλη
1.    Κάθε ιατρός που ασκεί το ιατρικό επάγγελμα στην ελληνική επικράτεια υποχρεούται να εγγράφεται ως μέλος σε έναν Ιατρικό Σύλλογο. Ειδικότερα οι γιατροί, οι οποίοι είναι επαγγελματικώς εγκατεστημένοι σε υπηρεσίες δημόσιας υγείας (ιατροί ΕΣΥ, πανεπιστημιακοί, στρατιωτικοί, ιατροί σταθερών δομών του ΕΟΠΥΥ, ΠΕΔΥ, ΤΟΜΥ ή άλλων ασφαλιστικών οργανισμών, ειδικευόμενοι και ιατροί υπηρεσίας υπαίθρου) υποχρεωτικά εγγράφονται στον οικείο Ιατρικό Σύλλογο, όπου ασκούν το επάγγελμά τους και βρίσκεται η υπηρεσία τους.

Άρθρο24. Μητρώα Ιατρικών Συλλόγων
2. Η μη άμεση εγγραφή σε Ιατρικό Σύλλογο ή στα ειδικά μητρώα Ιατρικού Συλλόγου ή η παράλειψη δήλωσης παροχής υπηρεσιών σε ιδιωτική κλινική ή
εταιρεία παροχής ιατρικών υπηρεσιών αποτελεί σοβαρό πειθαρχικό παράπτωμα. Τα γραφεία προσωπικού των Δημοσίων δομών και οι εργοδότες ιδιωτικών δομών υποχρεούνται να ζητούν από τον ιατρό βεβαίωση εγγραφής του στον οικείο ΙΣ προκειμένου να αναλάβουν υπηρεσία.
3. Στο μητρώο του Ιατρικού Συλλόγου εγγράφεται ο ιατρός εφόσον υποβάλει
την περί εγγραφής αίτησή του εντός ανατρεπτικής προθεσμίας δύο (2) μηνών
από την παραλαβή της βεβαίωσης άσκησης ιατρικού επαγγέλματος. Πριν την εγγραφή στον οικείο Ιατρικό Σύλλογο απαγορεύεται η από το γιατρό άσκηση του επαγγέλματος αυτού. Η ίδια απαγόρευση ισχύει και για τους ιατρούς που εγγράφονται στο ειδικό μητρώο μελών, καθώς και στις ιατρικές εταιρείες και ιδιωτικές κλινικές που εγγράφονται στο αντίστοιχο μητρώο.
4. Για την εγγραφή απαιτείται τουλάχιστον α. αίτηση του ιατρού σε έντυπο  του οικείου Ιατρικού Συλλόγου, β. υπεύθυνη δήλωση ότι δεν είναι μέλος άλλου Ιατρικού Συλλόγου ή υπεύθυνη δήλωση ότι δεν είναι εγγεγραμμένος στο ειδικό μητρώο άλλων Ιατρικών Συλλόγων ή, σε περίπτωση μετεγγραφής, υπεύθυνη δήλωση σε ποια ειδικά μητρώα άλλων Ιατρικών Συλλόγων είναι εγγεγραμμένος, καθώς και επίσημη βεβαίωση εγγραφής και μεταβολών του προηγούμενου Ιατρικού Συλλόγου, στον οποίον ήταν εγγεγραμμένος, στην οποία θα αναφέρονται και πιθανές ποινικές ή πειθαρχικές καταδίκες, γ. επικυρωμένο αντίγραφο πτυχίου καθώς και επίσημη μετάφρασή του αν πρόκειται για πανεπιστημιακό ίδρυμα της αλλοδαπής, δ. επικυρωμένο αντίγραφο αναγνώρισης πτυχίου ΔΟΑΤΑΠ ή ΔΙΚΑΤΣΑ, αν πρόκειται για πανεπιστημιακό ίδρυμα της αλλοδαπής, … ι. βεβαίωση του επίσημου ασφαλιστικού οργανισμού ότι κατεβλήθη το δικαίωμα εγγραφής του
σε αυτόν,
5. Σε περίπτωση μετεγγραφής, η εγγραφή στο νέο Σύλλογο γίνεται ταυτόχρονα με τη διαγραφή του από τον προηγούμενο, ηλεκτρονικά. Ο ιατρός υποχρεούται εντός δεκαπέντε (15) ημερών να προσέλθει αυτοπροσώπως για να επιβεβαιώσει τη μετεγγραφή του. Σε διαφορετική περίπτωση, διαγράφεται αναδρομικά μετά από απόφαση του Διοικητικού  Συμβουλίου. Ο Ιατρικός Σύλλογος από τον οποίο μετεγγράφεται, υποχρεούται να ενημερώσει πλήρως για τη διαδικασία το γιατρό, ο οποίος βεβαιώνει ενυπογράφως ότι έλαβε πλήρη ενημέρωση.


Άρθρο 27 - Αλληλογραφία
1.    Οι Ιατρικοί Σύλλογοι αλληλογραφούν απευθείας προς όλες τις τοπικές και κεντρικές Αρχές για ζητήματα της περιφέρειάς τους και τους ιδιώτες, ενώ προς τις κεντρικές Αρχές με ενημέρωση του Π.Ι.Σ., όταν πρόκειται για ζητήματα γενικής φύσης.

Άρθρο 33.
β.Προς βεβαίωση των ανωτέρω καταρτίζεται από το Διοικητικό Συμβούλιο και εκτίθεται στα γραφεία του Συλλόγου δεκαπέντε ημέρες τουλάχιστον πριν την εκλογή[2], κατάλογος των εχόντων δικαίωμα ψήφου μελών, ο οποίος υπόκειται στον έλεγχο κάθε μέλους του Συλλόγου και διορθώνεται από το Διοικητικό Συμβούλιο μετά από αίτηση μέλους ή οποιουδήποτε δικαιολογεί ειδικό έννομο συμφέρον, και η οποία πρέπει να είναι αιτιολογημένη και τεκμηριωμένη και να υποβάλλεται στο Διοικητικό Συμβούλιο του Συλλόγου πέντε (5) τουλάχιστον ημερολογιακές ημέρες πριν την ημερομηνία των αρχαιρεσιών.

Άρθρο 33 παρ. 3α: «Δικαίωμα να εκλέγουν έχουν τα μέλη που είναι οικονομικώς τακτοποιημένα στον Ιατρικό Σύλλογο δεκαπέντε (15) μέρες πριν τις αρχαιρεσίες» (Η καταληκτική ημερομηνία 8 ημερών προ των εκλογών δημιουργεί ασφυκτικά πλαίσια ως προς την για να υπάρχει επαρκές περιθώριο ενστάσεων-διορθώσεων του καταλόγου όπως ίσχυε μέχρι σήμερα.)

Άρθρο 34
Ανακήρυξη υποψηφίων
1. Οι υποψήφιοι για τη θέση μέλους Διοικητικού Συμβουλίου, Πειθαρχικού Συμβουλίου, Εξελεγκτικής Επιτροπής και εκπροσώπου στον Π.Ι.Σ. αναγράφονται σε ξεχωριστά ψηφοδέλτια είτε εντασσόμενοι σε συνδυασμούς
είτε ως μεμονωμένοι υποψήφιοι. (Ο αριθμός των υποψηφίων κάθε συνδυασμού δεν μπορεί να υπερβαίνει το διπλάσιο του αριθμού των εκλεγομένων για το Διοικητικό Συμβούλιο, το Πειθαρχικό Συμβούλιο και τους
εκπροσώπους στον Π.Ι.Σ..)

Άρθρο 35. Αρχαιρεσίες
2. Τα μέλη καλούνται με ατομικές προσκλήσεις, οι οποίες αποστέλλονται τουλάχιστον προ σαράντα (40) ημερολογιακών ημερών ταχυδρομικά με απόδειξη αποστολής, μπορούν δε να σταλούν τηλεομοιοτυπικά (φαξ) …

Άρθρο 37
Διοικητικό Συμβούλιο – Συγκρότηση σε σώμα
1.     Εντός οκτώ (8) ημερών από την κατά το προηγούμενο άρθρο, επικυρωμένη από τον Περιφερειάρχη, εκλογή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, ο πλειοψηφών εκλεγείς από το ψηφοδέλτιο που έλαβε τις περισσότερες ψήφους καλεί τους εκλεγέντες συμβούλους προς εκλογή Προέδρου, Αντιπροέδρων, Γενικού Γραμματέα και Ταμία.

Άρθρο 38
2.    Οι αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου υπόκεινται μόνο στον έλεγχο της Γενικής Συνέλευσης του Συλλόγου, του Υπουργείου Υγείας και του Π.Ι.Σ. και στην κείμενη νομοθεσία.

Άρθρο 39
3. Το Διοικητικό Συμβούλιο βρίσκεται σε απαρτία όταν ο αριθμός των παρισταμένων μελών είναι μεγαλύτερος των απόντων. Σε περίπτωση μη επίτευξης απαρτίας, το Διοικητικό Συμβούλιο αναβάλλεται για την επόμενη ημέρα, κατά την οποία θεωρείται ότι βρίσκεται σε απαρτία οσαδήποτε και αν είναι τα παρόντα μέλη.

Άρθρο 47. Επιπλέον ο Π.Ι.Σ. και οι Ιατρικοί Σύλλογοι δικαιούνται και νομιμοποιούνται ενεργητικά στο όνομά τους ή ασκώντας τα δικαιώματα των ιατρών να εγείρουν απευθείας αιτήσεις ακυρώσεως ή προσφυγές ή αγωγές ή κάθε άλλο ένδικο μέσο ή εξωδικαστική ενέργεια για λογαριασμό των ιατρών-μελών τους κατά του Δημοσίου, ΟΤΑ, νοσοκομείων, ασφαλιστικών οργανισμών και λοιπών ΝΠΔΔ, καθώς και κάθε άλλου προσώπου, με τα οποία έχουν συμβληθεί οι γιατροί, ζητώντας την εκπλήρωση των συμβατικών τους υποχρεώσεων απέναντι στους ιατρούς, καθώς και τη διεκδίκηση των αξιώσεων που αφορούν στις αμοιβές των ιατρών, τις οποίες δικαιούνται για την άσκηση του ιατρικού έργου τους. Επίσης ασκούν το ίδιο δικαίωμα για θεσμικού τύπου ζητήματα προάσπισης των συνταγματικών δικαιωμάτων των μελών και θωράκισης της δημόσιας υγείας του πληθυσμού.

Άρθρο 50 Το Πειθαρχικό Συμβούλιο του Ιατρικού Συλλόγου έχει δυνατότητα για ατιμωτικά πειθαρχικά αδικήματα ή κακουργήματα κατά το ποινικό δίκαιο
Άρθρο 33.2. δ. Στερούνται του δικαιώματος του εκλέγεσθαι όσοι έχουν εκκρεμή υπόθεση για ατιμωτικό αδίκημα κατά τον Ποινικό Κώδικα ή κακούργημα.

Ευελπιστούμε ότι οι προτεινόμενες τροποποιήσεις θα ληφθούν σοβαρά υπόψιν από την ηγεσία του Υπουργείου Υγείας καθώς η μη διόρθωσή τους θα προκαλέσει σοβαρή υποβάθμιση στο θεσμικό χαρακτήρα των Ιατρικών Συλλόγων, ανεπανόρθωτες δυσλειτουργίες, παρέμβαση στην αυτοτέλεια των Ι.Σ. και στις δημοκρατικές διαδικασίες, που απέχουν σημαντικά από το πνεύμα και την ουσία των αποφάσεων που ελήφθησαν στις Γενικές Συνελεύσεις του ΠΙΣ.

Η εκπρόθεσμη ψήφιση του Νομοσχεδίου σε σχέση με το υπάρχων εκλογικό χρονοδιάγραμμα, μπορεί να δημιουργήσει σημαντικά προβλήματα νομιμότητας της εκλογικής διαδικασίας των Ιατρικών Συλλόγων της χώρας.

Μετά τιμής,

Για το Διοικητικό Συμβούλιο

Η Πρόεδρος             Ο Αντιπρόεδρος      Ο Γενικός Γραμματέας

Άννα Μαστοράκου   Γεώργιος Σκρουμπής   Γεώργιος Πατριαρχέας 

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου