Δευτέρα 28 Αυγούστου 2017

Παρατηρήσεις ΙΣΘ στη διαβούλευση για τη διαμόρφωση της ιατρικής νομοθεσίας

Θεσσαλονίκη, 28 Αυγούστου 2017
Αρ. Πρωτ. : 3970/Γ

Προς τον Υπουργό Υγείας κ. Α. Ξανθό

Ιατρικός LogoΚύριε Υπουργέ,

Σας αποστέλλουμε συνημμένα τις παρατηρήσεις μας επί του νομοσχεδίου για την Μεταρρύθμιση της νομοθεσίας περί Ιατρικών Συλλόγων , όπως αυτές κατατέθηκαν την Παρασκευή 25/8/2017 προς δημόσια διαβούλευση.

Παρακαλούμε να λάβετε υπόψη σας ότι οι σύλλογοι που σας έχουν καταθέσει απόψεις αριθμούν συνολικά το 70-75% των γιατρών της χώρας.

Ο Πρόεδρος                                      Ο Γεν. Γραμματέας 

Dr. Εξαδάκτυλος Αθανάσιος                Νίτσας Νικόλαος


ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΣΤΟ ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΥΓΕΙΑΣ –
ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ ΤΗΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ ΠΕΡΙ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΣΥΛΛΟΓΩΝ

Εισαγωγή
Η μεταρρύθμιση της νομοθεσίας περί ΙΣ είναι αναγκαία καθώς τα σημερινά νομοθετήματα, έχουν διάρκεια ζωής πολλών δεκαετιών. Στόχος πέραν του εκσυγχρονισμού θα πρέπει να είναι η ενίσχυση του ρόλου των ΙΣ.

Παρατηρήσεις επί του νομοσχεδίου
Άρθρο 1 – Παράγραφος 1
Πανελλήνιος Ιατρικός Σύλλογος
1. Ο Πανελλήνιος Ιατρικός Σύλλογος (Π.Ι.Σ.) αποτελεί Νομικό Πρόσωπο Δημοσίου Δικαίου σωματειακής μορφής, με έδρα την Αθήνα. Αποτελεί το κεντρικό συντονιστικό όργανο και την εποπτεύουσα οργάνωση όλων των Ιατρικών Συλλόγων και των ιατρών της χώρας. Αποτελεί το ανώτατο θεσμικό, συνδικαλιστικό όργανο των γιατρών και συμβουλευτικό όργανο της πολιτείας για θέματα υγείας και κοινωνικής ασφάλισης.
Θεωρούμε ότι πρέπει να απαλειφθεί ο χαρακτηρισμός σωματειακής μορφής και συνδικαλιστικό όργανο.

Άρθρο 1 – Παράγραφος 2γ
Ο Π.Ι.Σ. σκοπό έχει τη διαχείριση ζητημάτων υγείας στην επικράτεια. Ιδίως δε έχει ως σκοπούς:
γ) Τη συνεργασία με τις πανεπιστημιακές αρχές και τα θεσμικά όργανα του κράτους για τον αριθμό εισακτέων στις ιατρικές σχολές, των μεταγραφών, την αναγνώριση πανεπιστημιακών τίτλων και σπουδών στην αλλοδαπή, καθώς και τη διαμόρφωση προγραμμάτων σπουδών.
Ο αριθμός των εισακτέων στις ιατρικές σχολές θα πρέπει να ορίζεται με τη σύμφωνη γνώμη του ΠΙΣ.

Άρθρο 1 – Παράγραφος 2ε
ε) Τη διασφάλιση των επαγγελματικών εννόμων συμφερόντων των ιατρών σε όλους τους τομείς, με διεκδίκηση και υπογραφή συλλογικών συμβάσεων εργασίας που θα διασφαλίζει την αξιοπρεπή επαγγελματική και επιστημονική άσκηση του ιατρικού λειτουργήματος-επαγγέλματος σε κάθε ιδιωτική ή δημόσια σχέση εργασίας.
Η λέξη διεκδίκηση είναι περιττή.

Άρθρο 4 – Παράγραφος 4
Πιστοποιητικό ορθής άσκησης ιατρικού επαγγέλματος (certificate of good standing).
4. Για το σκοπό αυτό ο Πανελλήνιος Ιατρικός Σύλλογος φυλάσσει αρχείο με τα ηλεκτρονικά προσωπικά δεδομένα όλων των ιατρών της χώρας. Κάθε Ιατρικός Σύλλογος είναι υποχρεωμένος να αποστέλλει αμελλητί προς τον Πανελλήνιο Ιατρικό Σύλλογο κάθε καταδικαστική απόφαση και μεταβολή κάθε γιατρού. Κάθε τελεσίδικη πειθαρχική απόφαση του Ιατρικού Συλλόγου, που εγγράφεται στο μητρώο του ιατρού, θα βεβαιώνεται και στο πιστοποιητικό ορθής άσκησης ιατρικού επαγγέλματος.
Να απαλειφθεί ειδάλλως δεν έχει νόημα η ύπαρξη των ΙΣ.

Άρθρο 8 – Παράγραφος 1
Γενική Συνέλευση – Συνεδριάσεις
1. Η Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία, όταν παρίστανται τα μισά πλέον ενός των μελών αυτής. Σε περίπτωση μη επίτευξης απαρτίας, η Γενική Συνέλευση αναβάλλεται για την επόμενη ημέρα, οπότε θεωρείται ότι βρίσκεται σε απαρτία οσαδήποτε και αν είναι τα παρόντα μέλη αυτής.
Η ΓΣ σε περίπτωση μη επίτευξης απαρτίας αναβάλλεται για την επόμενη μέρα οπότε θεωρείται σε απαρτία με το 40% των μελών της. Σε όλα τα όργανα και όλες τις ψηφοφορίες να καθιερωθεί η δυνατότητα επιστολικής και ηλεκτρονικής ψήφου. Για τις μείζονες αποφάσεις της ΓΣ να απαιτείται το 50%+1 των μελών (μείζονες αποφάσεις θεωρούνται οι αποφάσεις για απεργία και όλες όσες δεν είναι διαδικαστικού χαρακτήρα).

Άρθρο 9 – Παράγραφος 6
Εκλογή εκπροσώπων στη Γενική Συνέλευση του Π.Ι.Σ.
6. Δεν δικαιούται ο Ιατρικός Σύλλογος να συμμετέχει με εκπροσώπους στον Πανελλήνιο Ιατρικό Σύλλογο, αν ο Ιατρικός Σύλλογος δεν είναι οικονομικά τακτοποιημένος για το προηγούμενο έτος των αρχαιρεσιών, έναντι του Πανελλήνιου Ιατρικού Συλλόγου τριάντα (30) ημέρες πριν τις αρχαιρεσίες.
Να απαλειφθεί.

Άρθρο 17
Ολομέλεια των Προέδρων και Διοικητικό Συμβούλιο του Π.Ι.Σ.
Συγκροτείται όργανο που απαρτίζεται από το Διοικητικό Συμβούλιο του Π.Ι.Σ. και τους Προέδρους των Ιατρικών Συλλόγων της χώρας ή τους νόμιμους αναπληρωτές τους. Συγκαλείται μετά από πρόσκληση του Προέδρου του Π.Ι.Σ. με ημερήσια διάταξη που καθορίζει το Διοικητικό Συμβούλιο του Π.Ι.Σ. και αποφασίζει για θέματα με το Διοικητικό Συμβούλιο του Π.Ι.Σ..
Δεν καθορίζονται οι αρμοδιότητες του οργάνου και η σχέση του με τη ΓΣ.

Άρθρο 18 – Παράγραφος 2
Α.Π.Σ.Ι. (Ανώτατο Πειθαρχικό Συμβούλιο των Ιατρών)
2. Το Α.Π.Σ.Ι. είναι πενταμελές και αποτελείται από τον Πρόεδρο αυτού και τέσσερα μέλη. Ο Πρόεδρος και τα τακτικά μέλη του Α.Π.Σ.Ι., καθώς και ο Αντιπρόεδρος και τα αναπληρωματικά μέλη αυτού είναι μέλη της Γενικής Συνέλευσης του Π.Ι.Σ. και εκλέγονται από τη Γενική Συνέλευση μαζί με τις αρχαιρεσίες για την ανάδειξη των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου του Π.Ι.Σ. Ο Πρόεδρος, ο Αντιπρόεδρος και τα μέλη του Α.Π.Σ.Ι. πρέπει, για να καταλάβουν το σχετικό αξίωμα, να ασκούν τουλάχιστον είκοσι έτη το ιατρικό επάγγελμα.
Να απαλειφθεί η υποχρέωση των μελών του ΑΠΣΙ να είναι και μέλη της ΓΣ του ΠΙΣ.

Άρθρο 20 – Παράγραφος 2
Περιουσιακή αυτοτέλεια Π.Ι.Σ. και Ιατρικών Συλλόγων
2. Η διαχείριση της περιουσίας τους υπόκειται μόνο στον έλεγχο του Διοικητικού Συμβουλίου τους και της Γενικής Συνέλευσής τους που εγκρίνει στην Εκλογοαπολογιστική Συνέλευση τα πεπραγμένα και ασκεί τον οικονομικό έλεγχο μέσω και της Εξελεγκτικής Επιτροπής.
Τα οικονομικά των ΙΣ και του ΠΙΣ δεν είναι σωστό να βρίσκονται μόνο στον έλεγχο του ΔΣ και των ΓΣ. Να συνεχιστεί η υποχρέωση υποβολής των προϋπολογισμών προς τις περιφέρειες και το ελεγκτικό συνέδριο για λόγους διαφάνειας.

Άρθρο 21 – Παράγραφος 1
Σκοπός
1. Οι Ιατρικοί Σύλλογοι είναι Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου σωματειακής μορφής.
Να απαλειφθεί το σωματειακής μορφής.

Άρθρο 21 – Παράγραφος 6
6. Με απόφασή της η Γενική Συνέλευση του Ιατρικού Συλλόγου μπορεί να ανακαλέσει οποιοδήποτε γιατρό από οποιαδήποτε θέση στην οποία έχει ορισθεί με απόφαση του Ιατρικού Συλλόγου.
Το ΔΣ κι όχι η ΓΣ να μπορεί να ανακαλέσει γιατρό από οποιαδήποτε θέση έχει οριστεί με απόφαση του ΙΣ.

Άρθρο 25 – Παράγραφος 4
Ετήσια Δήλωση
4. Το Διοικητικό Συμβούλιο κάθε Ιατρικού Συλλόγου, με αιτιολογημένη απόφασή του, μπορεί να διαγράφει από το μητρώο του τους ιατρούς, οι οποίοι, παρά τις επανειλημμένες υπομνήσεις του Συλλόγου, δεν υπέβαλαν την κατά νόμο δήλωσή τους και την εισφορά τους. Επίσης μπορεί να προβαίνει σε όλες τις νόμιμες ενέργειες, εξωδικαστικές και δικαστικές, προκειμένου να εισπράξει και δικαστικώς τις εισφορές με τον εκάστοτε ισχύοντα νόμιμο τόκο υπερημερίας.
Η διαγραφή από το μητρώο του ΙΣ να επιφέρει την άμεση ανάκληση της αδείας άσκησης επαγγέλματος από τον ΠΙΣ.

Άρθρο 27 – Παράγραφος 1
Αλληλογραφία
1. Οι Ιατρικοί Σύλλογοι αλληλογραφούν απευθείας προς όλες τις τοπικές και κεντρικές Αρχές για ζητήματα της περιφέρειάς τους και τους ιδιώτες, ενώ προς τις κεντρικές Αρχές μόνο μέσω του Π.Ι.Σ., όταν πρόκειται για ζητήματα γενικής φύσης.
Να απαλειφθεί.

Άρθρο 33 – Παράγραφος 1
Διοικητικό Συμβούλιο
1. Αριθμός μελών
α. Το Διοικητικό Συμβούλιο του Ιατρικού Συλλόγου αποτελείται από τον πρόεδρο, τον αντιπρόεδρο, το γραμματέα, τον ταμία και ένα σύμβουλο, όταν ο αριθμός των μελών του Συλλόγου δεν υπερβαίνει τους 50, τρεις συμβούλους, όταν ο αριθμός των μελών δεν υπερβαίνει τους 150, πέντε συμβούλους, όταν ο αριθμός των μελών δεν υπερβαίνει τους 250, επτά συμβούλους, όταν ο αριθμός των μελών είναι μέχρι 1.000, εννιά συμβούλους, όταν ο αριθμός των μελών δεν υπερβαίνει τις 3.000, έντεκα συμβούλους, όταν ο αριθμός των μελών είναι μέχρι 10.000, και δεκατρείς συμβούλους, όταν ο αριθμός των μελών είναι από 10.001 και πάνω.
β. Ο αριθμός των κατά την προηγούμενη παράγραφο εκλεκτέων μελών του Διοικητικού Συμβουλίου υπολογίζεται με βάση τον αριθμό των εγγεγραμμένων μελών στο μητρώο του Συλλόγου, όπως έχει αυτό τρεις (3) μήνες πριν τις αρχαιρεσίες. Δικαίωμα να ψηφίσουν στις αρχαιρεσίες για εκλογή του Διοικητικού Συμβουλίου έχουν οι εγγεγραμμένοι στο μητρώο γιατροί που δεν διατελούν σε προσωρινή παύση και έχουν ανανεώσει το ετήσιο δελτίο ταυτότητας. Προς βεβαίωση των ανωτέρω καταρτίζεται από το Διοικητικό Συμβούλιο και εκτίθεται στα γραφεία του Συλλόγου επτά ημέρες τουλάχιστον πριν την εκλογή, κατάλογος των εχόντων δικαίωμα ψήφου μελών, ο οποίος υπόκειται στον έλεγχο κάθε μέλους του Συλλόγου και διορθώνεται από το Διοικητικό Συμβούλιο μετά από αίτηση μέλους ή οποιουδήποτε δικαιολογεί ειδικό έννομο συμφέρον, και η οποία πρέπει να είναι αιτιολογημένη και τεκμηριωμένη και να υποβάλλεται στο Διοικητικό Συμβούλιο του Συλλόγου πέντε (5) τουλάχιστον ημερολογιακές ημέρες πριν την ημερομηνία των αρχαιρεσιών.
15 συμβούλους όταν ο αριθμός των μελών είναι <10000 και 17 όταν είναι από >10000.

Άρθρο 36 –  Παράγραφος 4
Αρχαιρεσίες – Διαδικασία σε Εκλογικά Τμήματα
4. Υπάρχει δυνατότητα μετά από αίτημα του Δ.Σ. του οικείου Ιατρικού Συλλόγου προς τον Π.Ι.Σ. και απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Π.Ι.Σ., αφού εξετάσει συνολικά τις ιδιαιτερότητες κάθε αιτήματος, για επιστολική ή ηλεκτρονική ψήφο. Οι προϋποθέσεις και λεπτομέρειες για επιστολική ή ηλεκτρονική ψήφο, καθώς και ο απαραίτητος εξοπλισμός με κριτήριο πάντοτε τη διασφάλιση της αποφυγής νόθευσης του εκλογικού αποτελέσματος, καθορίζονται από το Διοικητικό Συμβούλιο του Π.Ι.Σ.. Προϋπόθεση για να ψηφίσει γιατρός με επιστολική ή ηλεκτρονική ψήφο, θα πρέπει να είναι η οικονομική τακτοποίησή του τουλάχιστον δεκαπέντε (15) ημέρες πριν την ημερομηνία των αρχαιρεσιών.
Υπάρχει απόφαση του οικείου ΙΣ για επιστολική ή ηλεκτρονική ψήφο, χωρίς να απαιτείται απόφαση του ΠΙΣ.

Άρθρο 46
Εποπτεία Υπουργού – Αναστολή αρχαιρεσιών
Ο Υπουργός Υγείας μπορεί με αιτιολογημένη απόφασή του μετά από πρόταση του Π.I.Σ. να αναστέλλει για χρονικό διάστημα, που δεν υπερβαίνει τους έξι (6) μήνες, τη διενέργεια αρχαιρεσιών για την ανάδειξη Διοικητικών και Πειθαρχικών Συμβουλίων των Ιατρικών Συλλόγων και του Πανελληνίου Ιατρικού Συλλόγου.

Να απαλειφθεί.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου