Παρασκευή 25 Αυγούστου 2017

Παρατηρήσεις & Προτάσεις του ΙΑΤΡΙΚΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΑΘΗΝΩΝ Επί του Σχεδίου Νόμου «Μεταρρύθμιση της νομοθεσίας περί Ιατρικών Συλλόγων»

Αθήνα, 25 .8.2017
ΑΠ 21959

ΘΕΜΑ : Παρατηρήσεις & Προτάσεις του ΙΑΤΡΙΚΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΑΘΗΝΩΝ
Επί του Σχεδίου Νόμου
«Μεταρρύθμιση της νομοθεσίας περί Ιατρικών Συλλόγων»

Με γνώμονα τη συμβολή του Διοικητικού Συμβουλίου του Ιατρικού Συλλόγου στον αληθινό εκσυγχρονισμό και τον πραγματικό εκδημοκρατισμό του νομοθετικού πλαισίου που διέπει τους Ιατρικούς Συλλόγους, σύμφωνα με ομόφωνη απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών της 24.8.2017, επανερχόμαστε και υποβάλουμε τις ακόλουθες Προτάσεις & Παρατηρήσεις : 

Ι. Βασικές Παρατηρήσεις - Προτάσεις 

Κατ΄ αρχήν θα θέλαμε να διατυπώσουμε χωριστά, ενόψει της κεφαλαιώδους σημασίας τους τα παρακάτω: 
Προτείνουμε την κατάργηση της ρύθμισης του άρθρου 27 παρ. 1 σύμφωνα με την οποία «Οι Ιατρικοί Σύλλογοι αλληλογραφούν απευθείας προς όλες τις τοπικές και κεντρικές Αρχές για ζητήματα της περιφέρειάς τους και τους ιδιώτες, ενώ προς τις κεντρικές Αρχές μόνο μέσω του Π.Ι.Σ., όταν πρόκειται για ζητήματα γενικής φύσης.». Οι ΙΣ είναι νπδδ σωματειακής φύσης επιστημονικοί και επαγγελματικοί σύλλογοι με δική τους περιουσία, οικονομική, διοικητική και διαχειριστική αυτονομία και αυτοτέλεια. Τούτο δεν μπορεί να παραγνωρίζεται. Αντίθετα θα πρέπει να ορίζεται σαφώς. Η δυνατότητα κάθε Ιατρικού Συλλόγου να επικοινωνεί απευθείας με όλες τις δημόσιες αρχές αποτελεί αυτονόητο δικαίωμά τους σε ένα κράτος δικαίου. Σε κανένα άλλο τομέα της δημόσιας διοίκησης δεν τίθεται φίλτρο ή φίμωτρο σε εκλεγμένους εκπροσώπους εργαζομένων ή επιστημονικών ομάδων. Η κατάργηση της προϊσχύσασας ρύθμισης, που, σε κάθε περίπτωση, μόνο η παρούσα ηγεσία του Υπουργείου Υγείας «αναβίωσε και επικαλέστηκε», ήταν η πρόταση που θα θέλαμε να ζητήσει ο ίδιος ο ΠΙΣ. Πρόκειται για μία αναχρονιστική και βαθιά αντιδημοκρατική ρύθμιση του παρελθόντος η οποία στερεί τους ΙΣ από οποιαδήποτε φωνή, τους απαξιώνει και τους αποστερεί από οποιαδήποτε δυνατότητα χάραξης πολιτικής. Δεν δικαιούται να ομιλεί για εκσυγχρονισμό της νομοθεσίας των Ιατρικών Συλλόγων, όποιος δεν προτείνει την κατάργησή της. 

Σε μία δημοκρατία η τήρηση μίας ουσιαστικής αναλογίας τουλάχιστον στην εκπροσώπηση του Ιατρικού Σώματος στη Γενική Συνέλευση του ΠΙΣ, ώστε πράγματι ο ΠΙΣ να είναι εκπρόσωπος των ιατρών, θα αποτελούσε τη δεύτερη επιβεβλημένη για λόγους δημοκρατίας τροποποίηση της νομοθεσίας. Απαιτείται λοιπόν τροποποίηση της διάταξης του άρθρου 6. Τότε μόνο θα μπορεί να γίνει λόγος για εκσυγχρονισμό της νομοθεσίας με βάση την αρχή του κράτους δικαίου. Επειδή οι αριθμοί αποτελούν τον καλύτερο τρόπο αποκάλυψης της αλήθειας, σημειώνεται ότι κάποιοι θέλουν σύλλογοι όπως ο ΙΣ Αθηνών που εκπροσωπεί το 40% του ιατρικού πληθυσμού της χώρας να εκπροσωπούνται με ποσοστό της τάξης του 8-9% στη Γενική Συνέλευση του ΠΙΣ. Αυτός είναι ο ΠΙΣ που επιθυμούν να έχουν μόνο εκείνοι που θέλουν να χειραγωγούν τις «ομόφωνες» αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης του ΠΙΣ. Είναι συνεπώς επιβεβλημένη η τροποποίηση της ρύθμισης της διάταξης του άρθρου 6 του σχεδίου Νόμου. Πρόταση μας είναι η καθιέρωση απλής αναλογικής στην εκπροσώπηση των συλλόγων στον ΠΙΣ σύμφωνα με τον αριθμό των μελών εκάστου. Περαιτέρω δε προτείνεται να ορίζεται σαφώς ο ορισμός ενός εκπροσώπου για κάθε ΙΣ που αριθμεί έως 150 μέλη, για όσους δε ΙΣ έχουν περισσότερα από 150 μέλη, ένας εκπρόσωπος ανά 150 μέλη. Αυτό θα αποτελούσε μία ορθότερη τεχνοκρατική, πολιτική και δημοκρατική προσέγγιση του θέματος. 
Τρίτο και βασικό ζήτημα είναι η μεταβίβαση της αρμοδιότητας στον ΠΙΣ να εκδίδει πιστοποιητικά Good Standing, που επιχειρείται με τη διάταξη του άρθρου 4 του σχεδίου νόμου. Δεν συνάδει με την ίδια τη φύση του ΠΙΣ ως δευτεροβαθμίου οργάνου, του οποίου μέλη είναι μόνο οι ΙΣ και όχι οι ιατροί. Αποτελεί άλλο ένα οπισθοδρομικό μέτρο, που κινείται στοχευμένα ακριβώς στην ίδια κατεύθυνση ελέγχου και απαξίωσης των ΙΣ. Ο ΠΙΣ θα πρέπει να εκδίδει πιστοποιητικά Good Standing με βάση Βεβαίωση του οικείου ΙΣ (πρβλ. αρθρ. 4 και 21). 

Τέλος, παραγνωρίζεται η προβλεπόμενη από τις διατάξεις του ν. 4025/2011 αρμοδιότητα των ΙΣ για την έκδοση βεβαιώσεων λειτουργίας εποπτεία και των έλεγχο των ιδιωτικών μονάδων ΠΦΥ. Και τούτο παρά το γεγονός ότι οι αντίστοιχες διατάξεις του ν. 4025/2011 με τις οποίες νομοθετήθηκε η αρμοδιότητα του ΠΙΣ για την έκδοση της βεβαίωσης άσκησης ιατρικού επαγγέλματος και χρησιμοποίησης τίτλου ειδικότητας, ενσωματώθηκαν στη διάταξη του άρθρου 1 παρ. 2 του σχεδίου (πρβλ. περ ιγ και ιδ). Στα πλαίσια αναμόρφωσης της νομοθεσίας των ΙΣ θα πρέπει να υπάρχει ρητή αναφορά τόσο στην ως άνω αρμοδιότητά τους, όσο και στη δυνατότητα του νομοθέτη, αναγνωρίζοντας τη φύση τους ως νπδδ σωματειακής και επιστημονικής φύσης, να καθιδρύει και νέες αρμοδιότητες. Απαιτείται συνεπώς τροποποίηση και συμπλήρωση της διάταξης του άρθρου 21, που αφορά στους σκοπούς των ΙΣ. 

Τα παραπάνω αποτελούν για τον Ιατρικό Σύλλογο Αθηνών και κάθε δημοκράτη ιατρό «κόκκινη γραμμή». Η πλήρης αποδοχή των τεσσάρων παραπάνω προτάσεων είναι ο μόνος τρόπος προκειμένου ο ΠΙΣ να ανακτήσει το ανεπανόρθωτα τρωθέν κύρος του και να συνιστά αληθινά ένα «κεντρικό συντονιστικό όργανο» που πράγματι εκπροσωπεί το ιατρικό σώμα. Η διατήρησή τους, αντίθετα, συνιστά κατ΄ ουσία κατάργηση των Ιατρικών Συλλόγων. 

ΙΙ. Κατ΄άρθρο Παρατηρήσεις - Προτάσεις 

Πέρα από τα παραπάνω κεντρικά ζητήματα, χωρίς την αποδοχή των οποίων ουδείς δικαιούται να μιλάει για δημοκρατία, για εκπροσώπηση των ιατρών από τον ΠΙΣ ή για εκσυγχρονισμό της νομοθεσίας των Ιατρικών Συλλόγων, οι επιμέρους, κατ΄ άρθρο παρατηρήσεις και προτάσεις μας είναι οι ακόλουθες: 
Άρθρο 1: Ο ΠΙΣ αποτελεί το κεντρικό συντονιστικό όργανο όλων των Ιατρικών Συλλόγων της χώρας, αλλά όχι ευθέως των ιατρών της χώρας, οι οποίοι είναι μέλη των οικείων ΙΣ. Οι ιατροί θα πρέπει εξάλλου για το λόγο αυτό να εκπροσωπούνται στον ΠΙΣ με βάση την απλή αναλογική, κατά τα παραπάνω. (παρ.1). Θα πρέπει να τροποποιηθεί η περ. ιστ της παρ. 2 του άρθρου αυτού γιατί είναι αντίθετο στη φύση του ΠΙΣ η άσκηση εποπτείας επί όλων των Ιατρικών Συλλόγων, των ιατρικών εταιρειών και των επαγγελματικών ενώσεων των ειδικευμένων ιατρών, διατηρουμένης της αρμοδιότητάς του, του συντονισμού αυτών με αποφάσεις της ΓΣ του. Για τους ίδιους λόγους τα αυτά θα πρέπει να γίνουν δεκτά και όσον αφορά στην περίπτωση ιζ, του ιδίου άρθρου (εποπτεία συνεδρίων και εκδηλώσεων κλπ των ΙΣ). (παρ.2). Περαιτέρω τα Διοικητικά Συμβούλια των Ιατρικών Συλλόγων οφείλουν να συμμορφώνονται προς τις αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης, αλλά όχι του Διοικητικού Συμβουλίου του ΠΙΣ. Οι Ιατρικοί Σύλλογοι είναι εκ της φύσης τους και εκ του νόμου νπδδ σωματειακής φύσης επιστημονικοί και επαγγελματικοί σύλλογοι με δική τους περιουσία, οικονομική, διοικητική και διαχειριστική αυτονομία και αυτοτέλεια. (παρ. 3). 

Οι παραπάνω επιμέρους διατάξεις προτείνεται να τροποποιηθούν ως ακολούθως: «1. Ο Πανελλήνιος Ιατρικός Σύλλογος (Π.Ι.Σ.) αποτελεί Νομικό Πρόσωπο Δημοσίου Δικαίου σωματειακής μορφής, με έδρα την Αθήνα. Αποτελεί το κεντρικό συντονιστικό όργανο και την εποπτεύουσα οργάνωση όλων των Ιατρικών Συλλόγων. Αποτελεί το ανώτατο θεσμικό, συνδικαλιστικό όργανο των γιατρών και συμβουλευτικό όργανο της πολιτείας για θέματα υγείας και κοινωνικής ασφάλισης. 2.Ο Π.Ι.Σ. σκοπό έχει τη διαχείριση ζητημάτων υγείας στην επικράτεια. Ιδίως δε έχει ως σκοπούς: α)…….. ιστ) Η άσκηση συντονισμού βάσει των σκοπών του ως ανώτατο επιστημονικό και συνδικαλιστικό όργανο επί όλων των Ιατρικών Συλλόγων. ιζ) Η ίδρυση επιστημονικών επιτροπών για διάφορα ζητήματα υγείας ή που αφορούν τα έννομα συμφέροντα των ιατρών. ιη) Η ίδρυση Ινστιτούτων με σκοπό τη μελέτη ζητημάτων προαγωγής υγείας και συνεχιζόμενης ιατρικής εκπαίδευσης.

3.Τα Διοικητικά Συμβούλια των Ιατρικών Συλλόγων οφείλουν να συμμορφώνονται προς τις αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης του Πανελληνίου Ιατρικού Συλλόγου.»

Άρθρο 4- Τροποποίηση κατά τα παραπάνω. Προτείνεται η αναδιατύπωση της διάταξης ως ακολούθως : «Πιστοποιητικό ορθής άσκησης ιατρικού επαννέλματος (certificate of good standing). Ο Πανελλήνιος Ιατρικός Σύλλογος χορηγεί μετά από αίτηση του ιατρού πιστοποιητικό ορθής άσκησης ιατρικού επαγγέλματος (certificate of good standing), με βάση βεβαίωση του οικείου ΙΣ στην οποία πιστοποιείται ότι ο ιατρός έχει συμπεριφερθεί και συμπεριφέρεται σύμφωνα με τους εκάστοτε ισχύοντες κανόνες της νομοθεσίας, της ιατρικής επιστήμης, τέχνης και δεοντολογίας.» (πρβλ. σχετ. και προτεινόμενη τροποποίηση της διάταξης του άρθρου 21 του σχεδίου Νόμου). 

Άρθρο 6. Σύμφωνα με τα παραπάνω προτείνεται η διατύπωση της διάταξης αυτής ως ακολούθως : «Άρθρο 6. Γενική Συνέλευση – Μέλη. Η Γενική Συνέλευση του Π.Ι.Σ. αποτελείται από εκπροσώπους που εκλέγονται από τις Γενικές Συνελεύσεις των Ιατρικών Συλλόγων, με βάση τον αριθμό των μελών τους κατά την ακόλουθη αναλογία: 

α) Σύλλογοι που αριθμούν μέχρι 150 μέλη, εκλέγουν έναν εκπρόσωπο. β) Σύλλογοι που αριθμούν 151 μέλη και πάνω, εκλέγουν έναν εκπρόσωπο ανά 150 μέλη.

Στις γενικές συνελεύσεις του Πανελληνίου Ιατρικού Συλλόγου συμμετέχουν επίσης και οι πρόεδροι όλων των Ιατρικών Συλλόγων της Χώρας ή οι νόμιμοι αναπληρωτές τους, μετά ψήφου.»

Άρθρο 15 παρ. 1 και 2. Προτείνεται να απαλειφθεί και από τις δύο παραγράφους η φράση «..η οποία εγκρίνεται από τον Υπουργό Υγείας» αφού είναι αντιφατική με την αναγνωριζόμενη από τις ίδιες τις διατάξεις του σχεδίου νόμου (άρθρο 20) περιουσιακής και οικονομικής αυτοτέλεια του ΠΙΣ και των ΙΣ. 

Άρθρο 17. Η διάταξη είναι εντελώς αόριστη όσον αφορά στις αρμοδιότητες και το σκοπό σύστασης του οργάνου αυτού (Ολομέλεια των Προέδρων και Διοικητικό Συμβούλιο του ΠΙΣ). Υφίσταται για το λόγο αυτό σαφής κίνδυνος σύγχυσης αρμοδιοτήτων με αυτές της Γενικής Συνέλευσης του ΠΙΣ, ιδίως γιατί στη σύνθεσή του δεν συμμετέχουν μόνο οι Πρόεδροι των ΙΣ αλλά και τα μέλη του ΔΣ του ΠΙΣ. Προτείνεται η κατάργησή της. 

Άρθρο 21. Η διάταξη αυτή χρειάζεται τροποποίηση ώστε να είναι σαφές ότι οι ΙΣ είναι σωματειακής φύσης επιστημονικοί και επαγγελματικοί σύλλογοι με δική τους περιουσία, οικονομική, διοικητική και διαχειριστική αυτονομία και αυτοτέλεια, επιπλέον δε να συμπληρωθούν οι αρμοδιότητες των ΙΣ για τη χορήγηση βεβαίωσης για την έκδοση πιστοποιητικού goodstanding των ιατρών μελών τους και για τη σύναψη συλλογικών συμβάσεων με τον ΕΟΠΥΥ (πρβλ. αρθε. 11 παρ. 4 του ν. 4486/17) και άλλους φορείς του δημοσίου ή ιδιωτικού τομέα (όπως ασφαλιστικές εταιρείες), για τη χορήγηση βεβαίωσης λειτουργίας, την εποπτεία και τον έλεγχο των μονάδων ΠΦΥ της περιφέρειάς τους, αλλά και άλλες συναφείς αρμοδιότητες που είναι δυνατόν να τους απονεμηθούν με διάταξη νόμου, ΠΔ ή ΥΑ καθώς και για τη στελέχωσή τους με το αναγκαίο κατά την κρίση του Διοικητικού Συμβουλίου τους κατά περίπτωση προσωπικό με γνώμονα την εύρυθμη λειτουργία τους και την επίτευξη των σκοπών τους ή την κάλυψη των αναγκών των ιατρών μελών τους. Επιπλέον θα πρέπει στην παρ. 4 να τεθεί σαφώς ότι οι αποφάσεις των ΙΣ είναι υποχρεωτικές για τα μέλη του, αλλά και για κάθε τρίτο, φυσικό ή νομικό, πρόσωπο στο οποίο απευθύνονται ή το οποίο αφορούν εφόσον εκδίδονται στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων του. 

Προτείνεται η διάταξη να διατυπωθεί ως ακολούθως: 

«Άρθρο 21 

Φύση και Σκοπός των Ιατρικών Συλλόγων.

1. Οι ιατροί που ασκούν καθοιονδήποτε τρόπο το ιατρικό λειτούργημα στην Περιφέρεια κάθε ΙΣ αποτελούν τον Ιατρικό Σύλλογο, στον οποίο είναι υποχρεωτικά μέλη. Με την άσκηση της ιατρικής εξομοιώνεται και η κατοχή κάθε θέσης για την οποία απαραίτητο τυπικό προσόν είναι η κατοχή της βεβαίωσης άσκησης του ιατρικού επαγγέλματος. 

2. Οι Ιατρικοί Σύλλογοι είναι νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου, επιστημονικής και επαγγελματικής φύσης και σωματειακής μορφής.

3. Οι Ιατρικοί Σύλλογοι δεν χρηματοδοτούνται από τον Κρατικό Προϋπολογισμό. Έχουν δική τους περιουσία, οικονομική, διοικητική και διαχειριστική αυτονομία και αυτοτέλεια και διοικούνται από αιρετά Διοικητικά Συμβούλια.

4. Η διαχείριση και η αξιοποίηση της περιουσίας τους, η εποπτεία και ο έλεγχος των οικονομικών και διαχειριστικών πράξεων των Συλλόγων ανήκει αποκλειστικά στα Διοικητικά Συμβούλια και στις Γενικές Συνελεύσεις αυτών.

5. Οι Ιατρικοί Σύλλογοι μπορούν να ιδρύουν νομικά πρόσωπα με εταιρική ή μη μορφή για τη διαχείριση και αξιοποίηση της περιουσίας τους, σύμφωνα με τους σκοπούς τους.

6. Οι Ιατρικοί Σύλλογοι είναι αρμόδιοι για την μετά από αίτηση του ιατρού έκδοση βεβαίωσης με βάση την οποία ο ΠΙΣ εκδίδει πιστοποιητικό ορθής άσκησης ιατρικού επαγγέλματος (certificate of good standing), σύμφωνα με τα στοιχεία του μητρώου του. Στη βεβαίωση ο ΙΣ πιστοποιεί ότι ο ιατρός μέλος του έχει συμπεριφερθεί και συμπεριφέρεται σύμφωνα με τους εκάστοτε ισχύοντες κανόνες της νομοθεσίας, της ιατρικής επιστήμης, τέχνης και δεοντολογίας. 

7. Οι Ιατρικοί Σύλλογοι είναι αρμόδιοι για τη χορήγηση βεβαίωση λειτουργίας την εποπτεία και τον έλεγχο των ιδιωτικών φορέων ΠΦΥ και σε αυτούς μπορούν να ανατίθενται αντίστοιχες αρμοδιότητες με νόμο, ΠΔ ή ΥΑ. 

8. Σκοπός των Ιατρικών Συλλόγων είναι η μέριμνα για τη διατήρηση του ιατρικού σώματος ικανού από επιστημονικής και ηθικής απόψεως να εξυπηρετεί με προθυμία και αυταπάρνηση τη δημόσια υγεία, τους ασθενείς και την εναρμόνιση των αντικρουόμενων συμφερόντων μεταξύ των μελών τους και όλα αυτά προς το γενικότερο συμφέρον της κοινωνίας.

9. Οι σκοποί αυτοί επιδιώκονται ενδεικτικά μέσω:

α) Της εποπτείας της τήρησης των κανόνων της ιατρικής δεοντολογίας και της προαγωγής των ηθικών και δεοντολογικών κανόνων του ιατρικού επαγγέλματος στην περιφέρειά τους.

β) Της προβολής θέσεων και απόψεων επί ζητημάτων που αφορούν στη δημόσια υγεία, το περιβάλλον, την εκπαίδευση, τη συνεχιζόμενη ιατρική εκπαίδευση, την επαγγελματική κατάρτιση των ιατρών και την ιατρική δεοντολογία στην περιοχή της ευθύνης τους.

γ) Της παρακολούθησης της ποιότητας παροχής περίθαλψης σε επίπεδο πρωτοβάθμιας, δευτεροβάθμιας ή τριτοβάθμιας φροντίδας υγείας στο δημόσιο και ιδιωτικό τομέα στην περιφέρειά τους.

δ) Της μελέτης υγειονομικών θεμάτων και οργάνωσης επιστημονικών ιατρικών συνεδρίων με επιτροπές εμπειρογνωμόνων, καθώς και της υποβολής προτάσεων, εισηγήσεων και γνωμών που αφορούν στην αποτελεσματικότητα ή τη βελτίωση των μέτρων αυτών και της υγειονομικής εν γένει νομοθεσίας.

ε) Της έκδοσης περιοδικού δελτίου και διατήρησης διαδικτυακών ιστοσελίδων και ιστοτόπων με επιστημονικό ή συνδικαλιστικό περιεχόμενο προς πληρέστερη επιστημονική και επαγγελματική ενημέρωση των ιατρών και επικοινωνία με τους άλλους Συλλόγους και τον Π.Ι.Σ..

στ) Της εκπροσώπησης των ιατρών προς προάσπιση των εννόμων συμφερόντων τους ενώπιον των πολιτικών, ποινικών και διοικητικών δικαστηρίων και κάθε αρχής της χώρας και της αλλοδαπής.

ζ) Της σύναψης συλλογικών συμβάσεων με την Πολιτεία και με οργανισμούς ή άλλα νομικά πρόσωπα του δημοσίου ή ιδιωτικού τομέα, έναντι των οποίων υπάρχει δέσμευση ενός ή περισσοτέρων ιατρών περί παροχής ιατρικών υπηρεσιών.

η) Της μέριμνας για την αρτιότερη επιστημονική μόρφωση των γιατρών.

θ) Της περιφρούρησης της αξιοπρέπειας των μελών αυτών και της άσκησης πειθαρχικής εξουσίας επί εκείνων που συμπεριφέρονται τυχόν μη σύννομα.

ι) Της δημιουργίας κοινού συναδελφικού πνεύματος και ομαλών σχέσεων μεταξύ των γιατρών, με σκοπό την εξυπηρέτηση των ασθενών και της δημόσιας υγείας.

ια) Της φροντίδας και μέριμνας για τη συνδρομή των προϋποθέσεων για την αξιοπρεπή άσκηση του ιατρικού λειτουργήματος.

ιβ) Της μέριμνας για το σεβασμό και την τιμή που οφείλει να απολαμβάνει ο ιατρός από κάθε αρχή και εξουσία κατά την άσκηση του λειτουργήματος του.

ιγ) Της διατύπωσης γνωμών και προτάσεων που αφορούν στη βελτίωση της νομοθεσίας περί άσκησης του ιατρικού επαγγέλματος, στην ερμηνεία και στην εφαρμογή της. Στο πλαίσιο αυτό οι Ιατρικοί Σύλλογοι αναγνωρίζονται ως σύμβουλοι της πολιτείας.

ιδ) Της διατύπωσης κρίσεων και προτάσεων για τη βελτίωση της λειτουργίας των φορέων παροχής υπηρεσιών υγείας, σύμφωνα με τα σύγχρονα επιστημονικά δεδομένα.

10. Οι αποφάσεις των Ιατρικών Συλλόγων είναι υποχρεωτικές για τα μέλη τους, κάθε δε παράβαση αυτών αποτελεί πειθαρχικό παράπτωμα. Επίσης οι αποφάσεις τους είναι υποχρεωτικές για τα φυσικά ή νομικά πρόσωπα στα οποία απευθύνονται ή αφορούν, εφόσον εκδίδονται στα πλαίσια των αρμοδιοτήτων του ΙΣ.

11. Αποτελεί υποχρέωση όλων των φορέων ΝΠΙΔ και ΝΠΔΔ να αναγγέλουν στον οικείο ΙΣ την πραγματοποίηση συνεδρίων ή εκδηλώσεων ιατρικού αντικειμένου με αναφορά στη θεματολογία και τους ομιλητές με σκοπό την ορθή ιατρική πληροφόρηση και ενημέρωση.»

Άρθρο 22 παρ. 2. Θα πρέπει να προταχθεί η υποχρέωση του ιατρού εγγραφής στο ειδικό μητρώο του ΙΣ εκείνου στον οποίο αν και δεν είναι εγγεγραμμένος ασκεί καθοιονδήποτε τρόπο το ιατρικό λειτούργημα και να καθοριστεί σαφώς το ύψος της εισφοράς όσο και το ποσό που θα πρέπει να καταβάλλεται στον ΠΙΣ. 

Προτείνεται η αναδιατύπωση της παρ. 2 ως ακολούθως: 

«1. Γιατροί που ασκούν το επάγγελμα σε άλλες περιφέρειες από αυτές που είναι εγγεγραμμένοι υποχρεούνται α. να εγγράφονται στο ειδικό μητρώο μελών του Συλλόγου καταβάλλοντας ποσό που καθορίζεται εκάστοτε με απόφαση του Δ.Σ. του Ιατρικού Συλλόγου, και δεν μπορεί να είναι κατώτερο της εισφοράς που καταβάλλουν τα τακτικά μέλη. Μέρος αυτού του ποσού, ανάλογο αυτού που καταβάλλεται για τα τακτικά μέλη, καταβάλλεται προς τον Π.Ι.Σ. από τον Ιατρικό Σύλλογο. β. να λαμβάνουν βεβαίωση λειτουργίας φορέα παροχής Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας στον Ιατρικό Σύλλογο, στην περιφέρεια του οποίου ασκούν παράλληλα το ιατρικό επάγγελμα. Τα μέλη που εγγράφονται στο ειδικό μητρώο δεν έχουν δικαίωμα εκλέγειν και εκλέγεσθαι.».

Άρθρο 24. Θα πρέπει να διαγραφεί η φράση «έως ότου λειτουργήσει σύστημα κοινό (on line) με τον ΠΙΣ», καθώς και η υποχρέωση κοινοποίηση στον ΠΙΣ των μητρώων ιατρικών εταιρειών και κλινικών. Να οριστεί σαφώς ότι ο κάθε ΙΣ κοινοποιεί το μητρώο και το ειδικό μητρώο στον ΠΙΣ, αλλά όχι τα στοιχεία αυτού, κατά τα παραπάνω (πρβλ και τα αναφερόμενα υπό Ι.3.). Προτείνεται ακόμη να προστεθεί παράγραφος προκειμένου να οριστεί σαφώς η υποχρέωση κάθε φορέα παροχής ιατρικών υπηρεσιών του δημοσίου και του ιδιωτικού τομέα να ελέγχει την εγγραφή του ιατρού στα μητρώα ή στο ειδικό μητρώο του οικείου ΙΣ πριν την πρόσληψη ή την καθοιονδήποτε τρόπο αποδοχή των υπηρεσιών του, έλεγχο στον οποίο οφείλουν όλοι οι παραπάνω φορείς να προβαίνουν εντός του μηνός Μαρτίου εκάστου έτους. Παράλειψή τους δε θα επισύρει τις προβλεπόμενες ποινές από τα αρμόδια ελεγκτικά όργανα. 

Προτείνεται η αναδιατύπωση της διάταξης της παρ. 1 ως ακολούθως:

«Άρθρο 24

Μητρώα Ιατρικού Συλλόγου - Εγγραφή

1. Ο Ιατρικός Σύλλογος τηρεί: α. μητρώο των μελών αυτού. β. ειδικό μητρώο μελών για τα μέλη που είναι εγγεγραμμένα σε άλλους Ιατρικούς Συλλόγους. γ. μητρώο ιδιωτικών φορέων παροχής υπηρεσιών πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας που παρέχουν ιατρικές υπηρεσίες στην περιφέρειά του, και δ. μητρώο ιδιωτικών κλινικών. Ο Ιατρικός Σύλλογος υποχρεούται να υποβάλει στον ΠΙΣ αντίγραφα των υπό στοιχεία α και β τηρουμένων μητρώων, όχι όμως και των στοιχείων αυτών, με τις επερχόμενες εκάστοτε μεταβολές στο τέλος κάθε εξαμήνου (Ιούνιος-Δεκέμβριος). Η μη εμπρόθεσμη υποβολή των μητρώων και άμεσα των επερχομένων μεταβολών στους τιθέμενους χρόνους θεωρείται πειθαρχικό παράπτωμα του Προέδρου και του Γραμματέα του Ιατρικού Συλλόγου και τιμωρείται πειθαρχικά. Με την εγγραφή στα ειδικά μητρώα κλινικών ή εταιρειών παροχής ιατρικών υπηρεσιών, υπάρχει υποχρέωση καταβολής εισφοράς για κάθε έτος προς τον Ιατρικό Σύλλογο και αναλογικά προς τον Π.Ι.Σ., ανάλογα με τον αριθμό γιατρών που απασχολούν, και που ορίζεται από τον εκάστοτε Ιατρικό Σύλλογο. Οι ιδιωτικές εταιρείες που παρέχουν ιατρικές υπηρεσίες και εγγράφονται στα μητρώα γ. και δ., υποχρεούνται να ελέγχουν την εγγραφή κάθε ιατρού στα μητρώα ή στο ειδικό μητρώο του οικείου ΙΣ πριν την πρόσληψη ή την καθοιονδήποτε τρόπο αποδοχή των υπηρεσιών του, έλεγχο στον οποίο οφείλουν να προβαίνουν εντός του μηνός Μαρτίου εκάστου έτους, υπόκεινται δε σε όλες τις κείμενες διατάξεις της ιατρικής δεοντολογίας και νομοθεσίας, για την ορθή εφαρμογή των οποίων ελέγχονται από τα εκάστοτε προβλεπόμενα ελεγκτικά όργανα της πολιτείας. Την ως άνω υποχρέωση έχουν και οι αντίστοιχοι υγειονομικοί φορείς του δημοσίου τομέα και των ΟΤΑ.»

Επιπλέον στην παρ. 4 περ. γ΄ πρέπει να διαγραφεί η λέξη επικυρωμένο και η περ. ι, ενόψει των ισχυουσών διατάξεων, ενώ στην περ. ιβ, θα πρέπει να τεθεί «Δικαίωμα εγγραφής», αντί παραβόλου.


Άρθρο 25. Να διαγραφεί η φράση «και το ποσό της αντιμισθίας ή αμοιβής ανά επίσκεψη» από την παρ. 1β. Και τούτο γιατί δεν είναι αρμόδιοι οι ΙΣ να ελέγχουν το ποσό της αμοιβής του ιατρού στα πλαίσια της ελευθερίας των συμβάσεων. 

Στην παρ. 3 του ίδιου άρθρου να τεθεί αντί των 10 ημερών «εντός ευλόγου χρόνου», γιατί το διάστημα των 10 ημερών είναι ασφυκτικό.


Άρθρο 26. Ουδείς δικαιολογητικός λόγος υφίσταται για την κοινοποίηση απόφασης στον αιτούνται ιατρό με δικαστικό επιμελητή, ως συστατικό τύπο μάλιστα. Προτείνεται λοιπόν η απάλειψη της υποχρέωσης αυτής από την παρ.2. 

Προτείνεται να προστεθεί παράγραφος ώστε να είναι δυνατή η αναδρομική εγγραφή του ιατρού στα μητρώα του ΙΣ εκείνου ο οποίος αποδεδειγμένα ασκούσε την ιατρική έχοντας όλα τα τυπικά και ουσιαστικά προσόντα. Ομοίως να παρέχεται η δυνατότητα αναδρομικής διαγραφής στην αντίστροφη περίπτωση.

Προτείνεται η προσθήκη παραγράφου 3ης ως ακολούθως: 

«3. Το Διοικητικό Συμβούλιο του ΙΣ μπορεί με αιτιολογημένη απόφαση να προβεί στην αναδρομική εγγραφή ή διαγραφή του ιατρού για την τακτοποίηση του μητρώου του.»


Άρθρο 27 παρ. 1. Να διαγραφεί η διάταξη της παρ. 1 εδ. 2 κατά τα παραπάνω αναφερόμενα (πρβλ. Ι.1.) να διαγραφεί η φράση «ενώ προς τις κεντρικές Αρχές μόνο μέσω του Π.Ι.Σ., όταν πρόκειται για ζητήματα γενικής φύσης.» και να οριστεί σαφώς ότι οι Ιατρικοί Σύλλογοι αλληλογραφούν απευθείας προς όλες τις τοπικές και κεντρικές Αρχές για ζητήματα της περιφέρειάς τους και τους ιδιώτες. Στη διάταξη του άρθρου 27 παρ. 2. Θα πρέπει να προστεθεί, κατ΄ αντιστοιχία με ό,τι ισχύει και με τη ρύθμιση του άρθρου 2 για τον ΠΙΣ, ότι «Στη σφραγίδα των ΙΣ εμφανίζεται κύκλος με την επωνυμία καθενός και στη μέση το εθνόσημο». 

Προτείνεται η αναδιατύπωση της διάταξης ως ακολούθως:

«Άρθρο 27 

Αλληλογραφία

1. Οι Ιατρικοί Σύλλογοι αλληλογραφούν απευθείας προς όλες τις τοπικές και κεντρικές Αρχές για ζητήματα της περιφέρειάς τους ή ζητήματα γενικής φύσης και τους ιδιώτες

2. Τα έγγραφα υπογράφονται από τον Πρόεδρο και το Γραμματέα, σφραγίζονται με τη σφραγίδα του Ιατρικού Συλλόγου. Στη σφραγίδα των ΙΣ εμφανίζεται κύκλος με την επωνυμία καθενός και στη μέση το εθνόσημο»

12. Άρθρο 29. Χρήζει αναδιατύπωσης καθόσον, κατ΄ αναλογία προς τη διάταξη του άρθρου 5 που αφορά τον ΠΙΣ, η διάταξη αναφέρεται στα όργανα των ΙΣ και όχι στα όργανα διοίκησης του ΙΣ. Όργανα Διοίκησης τόσο του ΠΙΣ όσο και των ΙΣ είναι μόνο η ΓΣ και το ΔΣ.

Προτείνεται η αναδιατύπωση της διάταξης ως ακολούθως:

«Άρθρο 29. Όργανα του ΙΣ

1. Όργανα του Ιατρικού Συλλόγου είναι η Γενική Συνέλευση (Τακτική, Έκτακτη, Εκλογοαπολογιστική), το Διοικητικό Συμβούλιο, το Πειθαρχικό Συμβούλιο και η Εξελεγκτική Επιτροπή.

2. Όργανα Διοίκησης του Ιατρικού Συλλόγου είναι η Γενική Συνέλευση (Τακτική, Έκτακτη, Εκλογοαπολογιστική) και το Διοικητικό Συμβούλιο».

13. Άρθρο 32. Η έγκριση του Εσωτερικού Κανονισμού Λειτουργίας του ΙΣ από το ΔΣ του ΠΙΣ, πέραν της ΓΣ του ΙΣ παραγνωρίζει την διοικητική αυτοτέλεια των ΙΣ και πρέπει να απλειφθεί.

Άρθρο 33 παρ. 2α . Να οριστεί ότι και τα μέλη της ΕΕ εκπίπτουν από το αξίωμα σε περίπτωση καταδίκης τους με τελεσίδικη ποινή προσωρινής παύσης άσκησης του ιατρικού επαγγέλματος. Όμοια παρατήρηση και για την παραγρ. 2ε. 

Άρθρο 34 παρ. 1 εδ 2.Να γίνει αναφορά και στον αριθμό των υποψηφίων για την ΕΕ. 

Άρθρο 35. 

Στην παρ. 3 ατυχής κρίνεται η συμμετοχή τόσο στην τριμελή εφορευτική επιτροπή όσο και στην ΚΕΕ εκπροσώπων της οικείας περιφέρειας ιδία όταν στη διάταξη του άρθρου 45 προβλέπεται ρητά εποπτεία τόσο του ΠΙΣ όσο και τον ΙΣ μόνο από τον Υπουργό Υγείας. 

Επιπλέον ατυχής κρίνεται η διατήρηση της συμμετοχή δικαστικού λειτουργού ως προέδρου της ΚΕΕ όταν ήδη με νεότερη διάταξη νόμου η ρύθμιση αυτή έχει τροποποιηθεί (πρβλ. αρθρ. 52 του ν 4446/2016). 

Θα πρέπει να δοθεί η δυνατότητα κλήρωσης των μελών των Εφορευτικών Επιτροπών και σε απώτερο διάστημα των 5 ημερών και για το λόγο αυτό θα πρέπει να τεθεί στην παρ. 3 η φράση «το αργότερο» πριν τις λέξεις : πέντε (5) ημέρες πριν τις εκλογές. 

Θα πρέπει να προβλεφθεί η δυνατότητα με απόφαση του ΔΣ του ΙΣ τα μέλη της ΚΕΕ ή των εφορευτικών επιτροπών να συνεπικουρούνται από Δικηγόρους ή υπαλλήλους. 

Ατυχής επιπλέον κρίνεται η διατήρηση της αρμοδιότητας του Περιφερειάρχη να επικυρώσει το εκλογικό αποτέλεσμα στην παρ. 15 του ίδιου άρθρου, ιδία όταν στη διάταξη του άρθρου 45 προβλέπεται ρητά εποπτεία τόσο του ΠΙΣ όσο και τον ΙΣ μόνο από τον Υπουργό Υγείας. Προτείνεται η κατάργηση της παρ. 15. 

Άρθρο 36 παρ. 4 Είναι σωστή η πρόβλεψη δυνατότητας επιστολικής ή ηλεκτρονικής ψήφου, δεν θα πρέπει όμως προς τούτο να απαιτείται έγκριση του ΔΣ του ΠΙΣ, ενόψει της αυτοτέλειας κάθε ΙΣ. 

Προτείνεται η αναδιατύπωση της παρ. 4 ως ακολούθως:

«4. Υπάρχει δυνατότητα μετά από απόφαση του Δ.Σ. του οικείου Ιατρικού Συλλόγου να προβλεφθεί επιστολική ή ηλεκτρονική ψήφο. Προϋπόθεση για να ψηφίσει γιατρός με επιστολική ή ηλεκτρονική ψήφο, θα πρέπει να είναι η οικονομική τακτοποίησή του τουλάχιστον δεκαπέντε (15) ημέρες πριν την ημερομηνία των αρχαιρεσιών.»

Άρθρο 37 παρ. 1. Ορθότερο είναι να οριστεί ότι η 8ήμερη προθεσμία συγκρότησης του εκλεγέντος ΔΣ σε σώμα ξεκινά όχι από την ημερομηνία εκλογής, αλλά από την ημερομηνία έκδοσης των εκλογικών αποτελεσμάτων. 

Επίσης στη διάταξη αυτή θα πρέπει να προστεθεί στο άρθρο αυτό παράγραφος 4η με την οποία να ορίζεται, όπως και για τα μέλη του ΔΣ του ΠΙΣ στη διάταξη του άρθρου 16, ως ακολούθως : 

«4. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου του Ι.Σ. συμπεριλαμβάνονται στα οριζόμενα στις διατάξεις του άρθρου 30 παρ. 1 του Ν. 1264/1982, όπως ισχύει.».

Άρθρο 38. Αναιρεί την διοικητική αυτοτέλεια των ΙΣ η προβλεπόμενη στη παρ. 2 υποβολή των αποφάσεων των ΔΣ των ΙΣ στον έλεγχο του ΠΙΣ και του Υπουργείου Υγείας. Επιπλέον η διάταξη χρήζει συμπλήρωσης ενόψει της φύσης των ΙΣ ως νπδδ με διοικητική και οικονομική αυτοτέλεια. 

Προτείνεται η αναδιατύπωση της διάταξης αυτής ως ακολούθως:

«Άρθρο 38

Διοικητικό Συμβούλιο – Αρμοδιότητες.

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο διοικεί και διαχειρίζεται τις υποθέσεις εν γένει του Συλλόγου και εκτελεί όλα τα δια του παρόντος ανατιθέμενα σε αυτό έργα.

Ενδεικτικά στο Διοικητικό Συμβούλιο του Ιατρικού Συλλόγου ανήκει:

α) Η προαγωγή και προώθηση των σκοπών του Ιατρικού Συλλόγου και γενικότερα του ιατρικού σώματος.

β) Ο έλεγχος της δεοντολογικής άσκησης του ιατρικού λειτουργήματος.

γ) Η διευθέτηση των διενέξεων μεταξύ των μελών του κατά την άσκηση του λειτουργήματος, αλλά και η άσκηση της πειθαρχικής εξουσίας.

δ) Η διαχείριση των οικονομικών και της περιουσίας του Συλλόγου και η σχετική ετήσια λογοδοσία.

ε) Η παροχή εξουσιοδότησης στον Πρόεδρο ή άλλα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου για τη διαπραγμάτευση, κατάρτιση και υπογραφή οποιωνδήποτε συμβάσεων.

στ) Η πρόσληψη προσωπικού για την κάλυψη των λειτουργικών αναγκών του Συλλόγου.

2. Οι αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου υπόκεινται μόνο στον έλεγχο της Γενικής Συνέλευσης του Συλλόγου και στην κείμενη νομοθεσία.

3. Το Διοικητικό Συμβούλιο εκτελεί υποχρεωτικά τις αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης του Ιατρικού Συλλόγου και της Γενικής Συνέλευσης του Π.Ι.Σ..

4. Το Διοικητικό Συμβούλιο εκπροσωπεί τον Ιατρικό Σύλλογο και τους ιατρούς μέλη του.

5. Το Διοικητικό Συμβούλιο καταρτίζει δικαιοπραξίες και συνάπτει συμβάσεις για τα μέλη του Συλλόγου που συναινούν.

6. Το Διοικητικό Συμβούλιο στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων του, συγκροτεί από τα μέλη του συλλόγου επιτροπές ή ομάδες εργασίας για τη μελέτη θεμάτων που αφορούν στην προώθηση των σκοπών του.

6. Συμμετέχει στο Διοικητικό Συμβούλιο νοσοκομείων της περιφέρειας του Ιατρικού Συλλόγου, πέραν των μελών που διορίζονται κατά νόμο, δια του Προέδρου του ή εκπροσώπου που ορίζεται από το Δ.Σ.. Τα μέλη που ορίζονται από το Δ.Σ. του Ιατρικού Συλλόγου στο Διοικητικό Συμβούλιο νοσοκομείων της περιφέρειάς του, υποχρεούνται να ενημερώνουν άμεσα και κατά τακτά διαστήματα το Δ.Σ. του Ιατρικού Συλλόγου. Το Δ.Σ. μπορεί να ανακαλέσει τον εκπρόσωπο και να ορίσει άλλον, αν δεν ανταποκρίνεται στα καθήκοντά του.»

Άρθρο 39 παρ.1. Ουδείς δικαιολογητικός λόγος υφίσταται για την αποστολή της Η/Δ του ΔΣ προ τεσσάρων ημερών, αντί των 48ωρών που προβλέπει ο ν. 2690/99 (αρθρ. 14 του ΚΔΔ). 

Επιπλέον στη διάταξη του άρθρου 39 παρ. 5 ενώ ορίζεται ως υποχρεωτική η αντικατάσταση μέλους του ΔΣ που απουσιάζει επί 3 συνεδριάσεις, προβλέπεται κατά τρόπο καταρχάς αντιφατικό η προσφυγή στο ΔΣ του ΠΙΣ, γεγονός που θίγει την αυτοτέλεια των ΙΣ. 

Προτείνεται η διαγραφή του εδ. β της παρ. 5 της διάταξης 39.

Άρθρο 42. Είναι ατυχής η αναφορά σε βιβλία εσόδων- εξόδων και το βιβλίο απογραφής της περιουσίας του Συλλόγου, όπως ομοίως και στο αντίστοιχο άρθρο 13 παρ. 15 για τον ΠΙΣ. Επίσης η ρύθμιση ότι «τα βιβλία αριθμούνται και μονογράφονται από τον Πρόεδρο και τον Ταμία» θα πρέπει να απλειφθεί (παρ. 3). Άλλωστε αντίστοιχη ρύθμιση δεν αναφέρεται ούτε στο αντίστοιχο άρθρου 13 παρ.15 που αφορά στις αρμοδιότητες του Ταμία του ΠΙΣ. Αντ΄ αυτού να οριστεί ότι «Ο Ταμίας τηρεί τα κατάλληλα λογιστικά αρχεία σύμφωνα με το ισχύον λογιστικό πλαίσιο.», εν προκειμένω σήμερα το ν. 4308/14 – ΦΕΚ Α 251. 

Για τους λόγους αυτούς προτείνεται η αναδιατύπωση της διάταξης του άρθρου 42 ως ακολούθως: 

«Άρθρο 42. Tαμίας

1. Ο Ταμίας φυλάσσει τη χρηματική και κάθε άλλη περιουσία του Ιατρικού Συλλόγου, παραλαμβάνει τις εισφορές των μελών των οποίων οφείλει να υποβάλει κατάσταση όταν ζητηθεί και προς τον Σύλλογο και το Συμβούλιο και να δίνει ακριβή απολογισμό κατά το τέλος κάθε οικονομικού έτους.

2. Κάθε είσπραξη στο όνομα και για λογαριασμό του Ιατρικού Συλλόγου ενεργείται από τον Ταμία ή τον εντεταλμένο υπάλληλο του Συλλόγου.

3. Ο Ταμίας τηρεί τα κατάλληλα λογιστικά αρχεία σύμφωνα με το ισχύον λογιστικό πλαίσιο.

4. Κάθε πληρωμή ενεργείται με έγγραφη εντολή του Προέδρου και του Γραμματέα.

5. Σε περίπτωση κωλύματος ο Ταμίας αναπληρώνεται από άλλο μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου, που υποδεικνύεται από αυτό. Όταν τα εισπραττόμενα υπερβαίνουν τα συνήθη μηνιαία έξοδα του Συλλόγου, ο Ταμίας υποχρεούται να καταθέσει αυτά στην Τράπεζα της Ελλάδος ή σε μία από τις αναγνωρισμένες στην Ελλάδα Τράπεζες, που καθορίζεται από το Διοικητικό Συμβούλιο.»

Άρθρο 43. Στην παρ.1 θα πρέπει να διαγραφεί η φράση «βιβλία». Είναι εντελώς αόριστη η αναφορά στον έλεγχο της εν γένει οικονομικής διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου. Η ΕΕ δεν είναι αρμόδια να ελέγχει τις αποφάσεις του ΔΣ του ΙΣ, αλλά μόνο την νομιμότητα και κανονικότητα των εσόδων και εξόδων σύμφωνα με τις αποφάσεις του ΔΣ. 

Για τους λόγους αυτούς προτείνεται η αναδιατύπωση της διάταξης του άρθρου 43 ως ακολούθως: 

«Άρθρο 43

Εξελεγκτική Επιτροπή

1. Η Γενική Συνέλευση του Ιατρικού Συλλόγου εκλέγει ταυτόχρονα με τις αρχαιρεσίες προς ανάδειξη Διοικητικού Συμβουλίου, Πειθαρχικού Συμβουλίου και εκπροσώπων στον Π.Ι.Σ. και τρεις ελεγκτές εκ των μελών του Συλλόγου, καθώς και ισάριθμους αναπληρωματικούς, οι οποίοι ελέγχουν τα βιβλία και την νομιμότητα και κανονικότητα των εσόδων και εξόδων του ΙΣ σύμφωνα με τις αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου του και υποβάλλουν την έκθεσή τους στον Πρόεδρο του Ιατρικού Συλλόγου δεκαπέντε ημέρες τουλάχιστον πριν τη συνέλευση, στην οποία θα λογοδοτήσει το Διοικητικό Συμβούλιο.

2. Η Εξελεγκτική Επιτροπή, καλούμενη από τον Πρόεδρο του Ιατρικού Συλλόγου μετά την έγκριση των αρχαιρεσιών από την Περιφέρεια, συνέρχεται στα γραφεία του Συλλόγου και εκλέγει τον Πρόεδρο από τα μέλη της. Ο Πρόεδρος καλεί τα μέλη της Εξελεγκτικής Επιτροπής, η οποία προβαίνει σε έλεγχο της διαχείρισης του Συλλόγου, όταν το κρίνει αυτό αναγκαίο. Η σχετική έκθεση υποβάλλεται κατά τα οριζόμενα στην παράγραφο 1.

3. Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου υποχρεούται να υποβάλλει την έκθεση αυτή εντός δεκαπέντε ημερών και στον Π.Ι.Σ. και να παρέχει αντίγραφο σε κάθε αιτούντα. Η έκθεση αναγιγνώσκεται ενώπιον της Γενικής Συνέλευσης κατά την ετήσια λογοδοσία του Διοικητικού Συμβουλίου.»

Άρθρο 44 παρ. 4. Αναιρεί την αυτοτέλεια των ΙΣ και του ΠΙΣ η ανάγκη έγκρισης από τον Υπουργό Υγείας του ποσού που θα καταβάλλεται από τους ΙΣ στον ΠΙΣ. Ορθότερο είναι να γίνεται αναφορά σε ποσό του πράγματι καταβληθέντος ποσού εισφοράς, αναγνωρίζοντας έτσι και το δικαίωμα του ΔΣ κάθε ΙΣ να εξαιρεί της υποχρέωσης καταβολής εισφοράς με αιτιολογημένη απόφασή του κάποια μέλη του. Θα πρέπει να οριστεί σαφώς ότι στην περίπτωση αυτή δεν οφείλεται, αναλογικά, εισφορά ούτε στον ΠΙΣ. Στην ίδια διάταξη θα πρέπει να διατηρηθεί η ήδη υφιστάμενη ρύθμιση απαλλαγής της υποχρέωσης καταβολής εισφοράς στον ΙΣ (και άρα και στον ΠΙΣ) για τους ιατρούς που εγγράφονται για πρώτη φορά στον ΙΣ εφόσον δεν άσκησαν προηγουμένως το ιατρικό επάγγελμα και δεν μισθοδοτούνται. Οπωσδήποτε δε σήμερα στα έτη της οικονομικής κρίσης είναι άδικη η κατάργηση της ρύθμισης αυτής. Επιπλέον είναι ατυχής η κατάργηση της δυνατότητας να καταβάλλεται η εισφορά κατά εξάμηνο. 

Για τους λόγους αυτούς προτείνεται η αναδιατύπωση της διάταξης του άρθρου 44 παρ. 4 και η προσθήκη παρ. 5 και 6 (με αναρρύθμιση των επομένων) ως ακολούθως: 

«4. Οι Ιατρικοί Σύλλογοι καταβάλλουν στον Πανελλήνιο Ιατρικό Σύλλογο ως υποχρεωτική υπέρ αυτού εισφορά για τα τακτικά μέλη τους ποσό που προτείνεται με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης του Πανελληνίου Ιατρικού Συλλόγου. Καταβάλλουν επίσης αντίστοιχη εισφορά προς τον Πανελλήνιο Ιατρικό Σύλλογο για τα μέλη, φυσικά και νομικά πρόσωπα, που είναι εγγεγραμμένα στα Ειδικά Μητρώα, όπως ανωτέρω περιγράφονται.

5. Απαλλάσσονται της υποχρέωσης καταβολής εισφοράς στον ΙΣ, και άρα και στον ΠΙΣ, οι ιατροί που εγγράφονται για πρώτη φορά στον ΙΣ εφόσον δεν άσκησαν προηγουμένως το ιατρικό επάγγελμα και δεν μισθοδοτούνται. Η εισφορά είναι δυνατόν να καταβληθεί σε εξαμηνιαίες δόσεις, εμπρόθεσμα μέχρι 28/2 η Α’ εξαμηνιαία δόση και μέχρι 31/8 η Β’ εξαμηνιαία δόση .

6. Με ειδικώς αιτιολογημένη απόφασή του το ΔΣ του ΙΣ μπορεί να απαλλάξει μέλος ή κατηγορία μελών του από την υποχρέωση του συνόλου ή μέρους της εισφοράς. Στην περίπτωση αυτή δεν καταβάλλεται από τον ΙΣ η αντίστοιχη εισφορά τους προς τον ΠΙΣ.»

Άρθρο 45. Είναι εντελώς ατυχής, ως αυτονόητης, αλλά και κυρίως γιατί παραγνωρίζει την αυτοτέλεια του ΠΙΣ και των ΙΣ η εμπλοκή της Δικαιοσύνης με ρητή αναφορά σε διάταξη νόμου. Προτείνεται η διαγραφή της φράσης («παραπομπή στο αρμόδιο Δικαστήριο»). Επιπλέον σημειώνεται ότι εφόσον καταργείται η εποπτεία των ΙΣ από την Περιφέρεια θα πρέπει να διαγραφεί και η προβλεπόμενη αρμοδιότητα του Περιφερειάρχη να επικυρώνει τις αρχαιρεσίες των ΙΣ (άρθρ. 35 παρ. 15). Τέλος είναι σφάλμα ότι απαλείφθηκαν οι υφιστάμενες διατάξεις που προέβλεπαν τον ορισμό Διοικούσας Επιτροπής, ιδία εφόσον αναγνωρίζεται και υφίσταται εν τοις πράγμασι περίπτωση μερική ή ολικής ακύρωσης εκλογής. 

Για τους λόγους αυτούς προτείνεται η αναδιατύπωση της διάταξης ως ακολούθως: 

«Άρθρο 45

Εποπτεία Υπουργού — Επιβολή ποινής

1. Όλοι οι ανά το κράτος Ιατρικοί Σύλλογοι καθώς και ο Πανελλήνιος Ιατρικός Σύλλογος υπάγονται στην εποπτεία του Υπουργού Υγείας, ο οποίος δικαιούται να παραπέμψει στο Πειθαρχικό Συμβούλιο τα μέλη των Διοικήσεων των Ιατρικών Συλλόγων και του Πανελληνίου Ιατρικού Συλλόγου, τα οποία δεν συμμορφώνονται προς τις διατάξεις του παρόντος και κάθε άλλου νόμου, διαταγμάτων, κανονιστικών και ατομικών διοικητικών πράξεων, διαταγών και των κατά νόμον εκδιδομένων αποφάσεων των οικείων Συλλόγων. Δεν αποτελεί μη συμμόρφωση απλώς η άσκηση συνδικαλιστικής δραστηριότητας. Το Πειθαρχικό Συμβούλιο είναι αρμόδιο να αποφασίσει αν διαπράχθηκε παράβαση του νόμου και σε αυτήν την περίπτωση να επιβάλει στον υπαίτιο την ανάλογη προβλεπόμενη ποινή.

2. Με απόφαση του Υπουργού Υγείας διορίζεται πενταμελής Διοικούσα Επιτροπή σε περίπτωση ακύρωση της εκλογής της Διοίκησης ΙΣ, με ισάριθμα αναπληρωματικά μέλη. Το έργο της Διοικούσας Επιτροπής συνίσταται στην διεκπεραίωση των εντελώς τρεχουσών υποθέσεων και την προκήρυξη και διενέργεια εκλογών εντός δύο μηνών.»

Άρθρο 46 Να γίνει αναφορά και στην ΕΕ και τους Εκλέκτορες των ΙΣ. 

Άρθρο 47 Να γίνει ρητή αναφορά στη δυνατότητα των ΙΣ να συνάπτουν συλλογικές συμβάσεις για τα μέλη τους. 

Άρθρο 49 παρ.8. Προτείνεται η διαγραφή της σχετικής παραγράφου, καθόσον ο νομικός χαρακτηρισμός πειθαρχικού αδικήματος ως ποινικού εκφεύγει της αρμοδιότητας του Προέδρου του ΔΣ του ΙΣ, πολλώ μάλλον ως υποχρέωσή του. 

Άρθρο 50 παρ. 4 εδ 2 και 3. Προτείνεται η διαγραφή του καθόσον θίγει την αρχή της αμεροληψίας και στερεί τον ενδεχόμενα πειθαρχικά διωκόμενο ιατρό από το φυσικό δικαστή του. Η διάταξη προβλέπει τη δυνατότητα με απόφαση του ΔΣ ή του ΠΣ ΙΣ, χωρίς να καθορίζεται ποιών, ο ΠΙΣ να ορίζει άλλο ΠΣ για την εκδίκαση υποθέσεων. 

Άρθρο 63 παρ. 4. Να προστεθεί πρόβλεψη και για τις εκτέλεση με την ίδια διαδικασία των πειθαρχικών ποινών που εκδόθηκαν εντός της τελευταίας πενταετίας από την ψήφιση του νόμου. 

Προτείνεται η αναδιατύπωση της διάταξης της παρ.4 ως ακολούθως:

«4. Οι τελεσίδικες αποφάσεις των Πειθαρχικών Συμβουλίων εκτελούνται όσον αφορά τα επιβαλλόμενα πρόστιμα και τα έξοδα της διαδικασίας κατά τις περί αναγκαστικής εκτέλεσης διατάξεις της Πολιτικής Δικονομίας με επιμέλεια του Προέδρου του Ιατρικού Συλλόγου, όπου εδρεύει το Πειθαρχικό Συμβούλιο. Τα ίδια ισχύουν και για τις αποφάσεις του Α.Π.Σ.Ι., αλλά και για αποφάσεις των ΠΣ και του ΑΠΣΙ που εκδόθηκαν εντός της τελευταίας πενταετίας πριν την έκδοση του παρόντος νόμου και δεν έχουν εκτελεστεί.»

Άρθρο 66. Ο ΠΙΣ είναι εκείνος που έχει ενημέρωση για τις περιπτώσεις ιατρών που έχουν καταδικαστεί σε προσωρινή ή οριστική παύση άσκησης επαγγέλματος σε ένα κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, στο οποίο ασκούσαν το ιατρικό επάγγελμα. Επειδή δεν είναι εκ των προτέρων σε ποιόν ή ποιους ΙΣ θα αιτηθεί την εγγραφή του τιμωρηθείς ιατρός στη διάταξη του άρθρου 66 κρίνεται απαραίτητη η προσθήκη παρ.3 ως ακολούθως: 

«Ο Πρόεδρος του Πανελληνίου Ιατρικού Συλλόγου οφείλει αμελλητί και το αργότερο εντός 3 ημερών να κοινοποιεί σε όλους τους Ιατρικούς Συλλόγους κάθε απόφαση επιβολής πειθαρχικής ποινής που επιβάλλεται σε ιατρό με βάση απόφαση οργάνου της ΕΕ και του έχει γνωστοποιηθεί.».

Άρθρο 70. Να απαλειφθεί η αναφορά στον ΑΝ 1565/1939 που αφορά στην άσκηση του ιατρικού επαγγέλματος και όχι στη νομοθεσία των ΙΣ. 

Άρθρο 71. Να προστεθεί η φράση, εκτός αν άλλως ορίζεται, εφόσον γίνει δεκτή η παρατήρηση επί του άρθρου 63 παρ. 4. 

ΓΙΑ ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
ΤΟΥ ΙΑΤΡΙΚΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΑΘΗΝΩΝ 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ  Ο ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

Γ. ΠΑΤΟΥΛΗΣ  Α. ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου