Παρασκευή 23 Ιουλίου 2021

Πώς θα γίνουν οι εξετάσεις για ιατρική ειδικότητα - Ποιοι θα εξεταστούν στην Αττική και ποιοι στη Θεσσαλονίκη [εγκύκλιος]

Οι υποψήφιοι υποβάλλουν αιτήσεις στον ΠΙΣ, 20 μέρες πριν από την έναρξη της εξεταστικής περιόδου.

Εγκύκλιο για τον τρόπο διενέργειας των εξετάσεων απόκτησης ιατρικής ειδικότητας, εξέδωσε την Πέμπτη ο αναπληρωτής υπουργός Υγείας.
IATRONET

Στην εγκύκλιο, που παρατίθεται πιο κάτω, ο Βασίλης Κοντοζαμάνης διευκρινίζει ότι στα εξεταστικά κέντρα του νομού Αττικής εξετάζονται οι ιατροί που έχουν εκπαιδευτεί στα νοσηλευτικά ιδρύματα της Στερεάς Ελλάδας, Πελοποννήσου, Ζακύνθου, Κεφαλληνίας, νήσων Βορείου και Βορειανατολικού Αιγαίου, Κυκλάδων, Δωδεκανήσου και Κρήτης.

Στα εξεταστικά κέντρα του νομού Θεσσαλονίκης εξετάζονται οι ιατροί, που έχουν εκπαιδευτεί στα νοσηλευτικά ιδρύματα της Μακεδονίας, Θράκης, Ηπείρου, Θεσσαλίας, Κέρκυρας και Λευκάδας.

Οι εξεταστικές περίοδοι ορίζονται σε τέσσερις τον χρόνο: τους μήνες Φεβρουάριο, Μάιο, Σεπτέμβριο και Δεκέμβριο. Οι εξετάσεις διενεργούνται μέσα στο
δεύτερο δεκαήμερο κάθε εξεταστικής περιόδου, από τριμελείς εξεταστικές επιτροπές για κάθε ειδικότητα.

Οι ημέρες και ώρες ορίζονται κάθε φορά από τον Πανελλήνιο Ιατρικό Σύλλογο (ΠΙΣ), μετά από γνώμη της αντίστοιχης εξεταστικής επιτροπής και δημοσιοποιούνται από αυτόν. Οι υποψήφιοι υποβάλλουν τις αιτήσεις συμμετοχής τους στις εξετάσεις στον ΠΙΣ τουλάχιστον 20 μέρες πριν από την έναρξη της εξεταστικής περιόδου.

Οι υποψήφιοι υποβάλλονται σε γραπτή και προφορική δοκιμασία. Στην προφορική δοκιμασία υποβάλλονται, μόνο εάν έχουν επιτύχει στη γραπτή δοκιμασία, τουλάχιστον με βαθμό που αντιστοιχεί στον βαθμό (5), ο οποίος αποτελεί τη βάση της βαθμολογικής κλίμακας, μηδέν έως δέκα (0 - 10).

Ο ιατρός που αποτυγχάνει στην προφορική εξέταση, σε επόμενη εξεταστική περίοδο συμμετέχει μόνο στην προφορική δοκιμασία.
Επίδομα

Στους ειδικευόμενους ιατρούς, οι οποίοι εκπαιδεύονται σε νοσηλευτικά ιδρύματα που βρίσκονται εκτός των νομών Αττικής και Θεσσαλονίκης, καταβάλλεται από το νοσοκομείο εκπαίδευσής τους, εντός του τελευταίου τριμήνου της εκπαίδευσης, επίδομα ποσού 200 ευρώ, που αποτελεί εφάπαξ αποζημίωση για την κάλυψη των κάθε φύσης εξόδων για τη συμμετοχή τους στις εξετάσεις απόκτησης του τίτλου ειδίκευσης.

Κάθε ειδικευόμενος ιατρός αιτείται στο νοσοκομείο ειδίκευσής του την εφάπαξ αποζημίωση των 200 ευρώ, τέσσερις μήνες πριν την ολοκλήρωση του χρόνου ειδίκευσής του.

Ο ειδικευόμενος ιατρός με την αίτησή του υποβάλλει βεβαίωση της αρμόδιας υπηρεσίας του οικείου Νοσοκομείου, για την ακριβή ημερομηνία ολοκλήρωσης της ειδίκευσής του.

Το επίδομα, το οποίο καταβάλλεται σε κάθε ειδικευόμενο ιατρό μία φορά μόνον, για την πρώτη εξεταστική περίοδο, στην οποία αυτός λαμβάνει μέρος με το νέο σύστημα πανελλαδικών εξετάσεων, υπόκειται στις προβλεπόμενες από την κείμενη νομοθεσία κρατήσεις και φόρο εισοδήματος.

Ο υποψήφιος που αποτυγχάνει στις εξετάσεις δεν δικαιούται το ανωτέρω επίδομα για τις επόμενες φορές που θα συμμετέχει σε αυτές.

Ιατροί που έχουν ολοκληρώσει την εκπαίδευσή τους, ανεξαρτήτως του χρόνου περάτωσης αυτής, καθώς και ιατροί που συμμετείχαν σε εξετάσεις, οι οποίες διενεργήθηκαν με το σύστημα των καταργηθέντων εξεταστικών Επιτροπών σε έδρες πλην της Αθήνας και Θεσσαλονίκης για την απόκτηση τίτλου ειδικότητας και απορρίφθηκαν, δύνανται να αιτηθούν για μία φορά την εφάπαξ αποζημίωση των 200 ευρώ στην αρμόδια υπηρεσία του νοσηλευτικού ιδρύματος, στο οποίο
ήταν τοποθετημένοι για την εκπαίδευσή τους, κατά την πρώτη συμμετοχή τους στο νέο σύστημα πανελλαδικών εξετάσεων.
Ολοκλήρωση

Η ημερομηνία ολοκλήρωσης της ειδίκευσης δύναται να τροποποιηθεί σε περίπτωση λήψης αναρρωτικής άδειας και οποιασδήποτε άδειας που απαιτείται ο ειδικευόμενος να την υπηρετήσει, προκειμένου να ολοκληρώσει την ειδίκευσή του, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία, οπότε μετατίθεται ανάλογα η ημερομηνία καταβολής της σχετικής αποζημίωσης.

Σε κάθε εξεταστική περίοδο τα νοσοκομεία αποστέλλουν έγκαιρα στον Πανελλήνιο Ιατρικό Σύλλογο ονομαστικές καταστάσεις των ειδικευόμενων ιατρών, τοποθετημένων σε αυτά, στις οποίες αναφέρονται επιπλέον τα στοιχεία των ειδικευομένων ιατρών (ονοματεπώνυμο, πατρώνυμο, ΑΜΚΑ, ΑΦΜ), η ημερομηνία ολοκλήρωσης της ειδίκευσής τους, η ειδικότητά τους και η ημερομηνία καταβολής του ποσού των 200 ευρώ.

Κατόπιν ελέγχου και διασταύρωσης των στοιχείων, ο οποίος διενεργείται από τον Π.Ι.Σ. σε συνεργασία με τα νοσηλευτικά Ιδρύματα της χώρας, σε περιπτώσεις ιατρών, στους οποίους καταβλήθηκε η αποζημίωση των 200 ευρώ και δεν συμμετείχαν στις τρεις τελευταίες εξεταστικές περιόδους, από την ημερομηνία ολοκλήρωσης της ειδικότητας τους, ο εκκαθαριστής κάθε νοσηλευτικού ιδρύματος ενημερώνει εγγράφως τους ιατρούς ότι οφείλουν να επιστρέψουν το ποσό, σύμφωνα με την ισχύουσα κάθε φορά νομοθεσία περί αχρεωστήτως καταβληθέντων ποσών.

Δημ.Κ.
Επιπλέον Πληροφορίες

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου