Πέμπτη, 26 Ιουνίου 2014

3 ανοιχτοί διαγωνισμοί για προμήθειες ύψους 120 εκατομμυρίων ευρώ στο ΕΣΥ

Σε τρεις ανοικτούς διαγωνισμούς, για την προμήθεια υλικών αρθροπλαστικής, καρδιακών βαλβίδων και βηματοδοτών - απινιδωτών προχωρούν τον Σεπτέμβριο το υπουργείο Υγείας και η Επιτροπή Προμηθειών Υγείας, για την κάλυψη των αναγκών των Δημόσιων νοσοκομείων της χώρας.

ΙΑΤΡΙΚΟΣ ΤΥΠΟΣ

Αναλυτικά, ο συνολικός προϋπολογισμός προμήθειας υλικών αρθροπλαστικής για δύο έτη ανέρχεται σε 59.146.873,20 ευρώ με ΦΠΑ με κριτήριο κατακύρωσης την χαμηλότερη τιμή ανά είδος. Σύμφωνα με την σχετική προκήρυξη, τελευταία ημέρα υποβολής προσφορών είναι η 24η Σεπτεμβρίου 2014, ημέρα Τετάρτη και ώρα 14:00, στα Κεντρικά Γραφεία της Επιτροπής Προμηθειών Υγείας.

Για την προμήθεια καρδιακών βαλβίδων έχουν προϋπολογιστεί ανά έτος 7.255.978,60 ευρώ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ και 14.511.957,20 ευρώ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ για τα δύο έτη της συμφωνίας πλαίσιο. Κριτήριο κατακύρωσης, η χαμηλότερη τιμή ανά είδος και τελευταία ημέρα υποβολής προσφορών έχει οριστεί η 10η Σεπτεμβρίου 2014, ημέρα Τετάρτη και ώρα 14:00, στα Κεντρικά Γραφεία της Επιτροπής Προμηθειών Υγείας.

Για βηματοδότες και απινιδωτές έχουν προϋπολογιστεί ανά έτος 22.787.507,72 ευρώ με ΦΠΑ και συνολικού προϋπολογισμού για δύο έτη 45.575.015,44 ευρώ με ΦΠΑ. Κριτήριο κατακύρωσης, η χαμηλότερη τιμή ανά είδος και τελευταία ημέρα υποβολής προσφορών ορίζεται η 17η Σεπτεμβρίου 2014, ημέρα Τετάρτη και ώρα 14:00, στα Κεντρικά Γραφεία της Επιτροπής Προμηθειών Υγείας

Και στις τρεις περιπτώσεις δικαίωμα συμμετοχής έχουν α) Φυσικά ή Νοµικά Πρόσωπα, β) Ενώσεις προµηθευτών που υποβάλουν κοινή προσφορά, γ) Συνεταιρισµοί, δ) Κοινοπραξίες προµηθευτών, ενώ εγγύηση συμμετοχής έχει οριστεί ποσοστό 1% επί της συνολικής προϋπολογισθείσας δαπάνης.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου