Τετάρτη 28 Αυγούστου 2013

Αντικατάσταση της αριθ. οικ. 14025/23-7-2013 απόφασης του Υπουργού Υγείας (ΦΕΚ Β’ 1789) «Μηχανισμός αυτόματων επιστροφών (claw back) έτους 2013 δαπανών νοσηλείας, διαγνωστικών εξετάσεων και φυσικοθεραπείας
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
YΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΓΕΙΑΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΩΝ ΤΟΥ Ε.Ο.Π.Υ.Υ.
Tαχ. Δ/νση Ταχ. Κώδικας Τηλέφωνο: e-mail
ΠΡΟΣ:
ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ
Αθήνα, 14 - 8 - 2013 Aριθ.Πρωτ.: Υ9/οικ.77307
: Μακεδονίας 8
: 104 33 ΑΠΟΔΕΚΤΕΣ ΠΙΝΑΚΑ ΔΙΑΝΟΜΗΣ : 210 8831577
: ypad@yyka.gov.gr

ΑΠΟΦΑΣΗ
ΑΔΑ: ΒΛΩΝΘ-ΚΑ1

Θέμα: Αντικατάσταση της αριθ. οικ. 14025/23-7-2013 απόφασης του Υπουργού Υγείας (ΦΕΚ Β’ 1789) «Μηχανισμός αυτόματων επιστροφών
(claw back) έτους 2013 δαπανών νοσηλείας, διαγνωστικών εξετάσεων και φυσικοθεραπείας»
Έχοντας υπ’ όψιν:
1. Τις διατάξεις του άρθρ. 100 του Ν. 4172/2013 (ΦΕΚ Α ́167) «Φορολογία
εισοδήματος, επείγοντα μέτρα εφαρμογής του ν. 4046/2012, του ν. 4093/2012
και του ν. 4127/2013 και άλλες διατάξεις».
2. Tις διατάξεις του άρθρ. 90 του Π.Δ. 63/2005 ΦΕΚ Α ́98) «Κώδικας
Νομοθεσίας για την κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα»,
3. Τις διατάξεις των άρθρων 2 και 4 του Π.Δ. 85/2012 (ΦΕΚ Α ́ 141).
4. Τις διατάξεις του Π.Δ. 95/2000 (ΦΕΚ Α’ 76. ́) «Οργανισμός του Υπουργείου
Υγείας και Πρόνοιας», όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.
5. Την αριθ. οικ. 14025/23-7-2013 απόφαση του Υπουργού Υγείας (ΦΕΚ
Β ́1789).
6. Το γεγονός ότι από την παρούσα δεν προκύπτει δαπάνη εις βάρος του Κρατικού Προϋπολογισμού.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

1. Η μηνιαία δαπάνη του Εθνικού Οργανισμού Παροχής Υπηρεσιών Υγείας (Ε.Ο.Π.Υ.Υ) για ιδιωτικές κλινικές, νοσοκομεία, κέντρα αποκατάστασης, ψυχιατρικές κλινικές, κέντρα αιμοκάθαρσης, κάθε άλλης ιδιωτικής ή ειδικού καθεστώτος μονάδας παροχής υπηρεσιών υγείας (κάθε είδους) ιδιωτικών διαγνωστικών κέντρων και εργαστηρίων φυσιοθεραπευτών και των υπολοίπων συμβεβλημένων ιδιωτών παρόχων υπηρεσιών υγείας, δεν μπορεί να υπερβαίνει το 1/12 των εγκεκριμένων πιστώσεων του προϋπολογισμού του Ε.Ο.Π.Υ.Υ. που εγγράφονται στους οικείους Κωδικούς Αριθμούς Εξόδων (ΚΑΕ) 0673.01 (ιδιωτικές κλινικές) και 0671.01 (παρακλινικές εξετάσεις), για το 2013. Συγκεκριμένα ο προϋπολογισμός της δαπάνης του ΕΟΠΥΥ για το 2013, δεν μπορεί να υπερβεί για νοσηλεία το ποσό των 520 € εκατομμυρίων (συμπεριλαμβανομένου του Φόρου Προστιθέμενης Αξίας) και για διαγνωστικές εξετάσεις και φυσιοθεραπεία το ποσό των 370 € εκατομμυρίων (συμπεριλαμβανομένου του Φόρου Προστιθέμενης Αξίας).
Το υπερβάλλον ποσό αναζητείται εκ μέρους του Ε.Ο.Π.Υ.Υ από τους συμβεβλημένους ιδιώτες παρόχους των ανωτέρω υπηρεσιών υγείας.

2. Το ανωτέρω υπερβάλλον ποσό υπολογίζεται σε εξαμηνιαία βάση και καταβάλλεται από τους ως άνω συμβεβλημένους ιδιώτες παρόχους υπηρεσιών υγείας, εντός μηνός από την έγγραφη ατομική ειδοποίησή τους, σε λογαριασμό τραπέζης που θα υποδείξει ο Ε.Ο.Π.Υ.Υ. Σε περίπτωση απράκτου παρελεύσεως της ως άνω προθεσμίας, το Διοικητικό Συμβούλιο του Ε.Ο.Π.Υ.Υ. αναστέλλει αυτοδικαίως και αζημίως ως προς αυτόν, τη σύμβαση του συμβεβλημένου παρόχου με τον Ε.Ο.Π.Υ.Υ, για το χρονικό διάστημα μέχρι την καταβολή του συνολικού οφειλομένου ποσού εντόκως από αυτόν (πάροχο) του ποσού ή την είσπραξή του κατά τις διατάξεις του Κώδικα Είσπραξης Δημοσίων Εσόδων.

3. Ως βάση υπολογισμού του ποσού επιστροφής που αντιστοιχεί ανά μήνα σε κάθε συμβεβλημένο πάροχο χρησιμοποιείται ο μηνιαίος λογαριασμός που αυτός υποβάλει στον Ε.Ο.Π.Υ.Υ., έναντι των παρεχόμενων για το αντίστοιχο χρονικό διάστημα υπηρεσιών υγείας στους ασφαλισμένους του. Δεν αναγνωρίζονται και δεν αποζημιώνονται από τον Ε.Ο.Π.Υ.Υ. δαπάνες που υποβάλλονται σε αυτόν μετά την πάροδο είκοσι (20) ημερών από τη λήξη έκαστου ημερολογιακού μήνα.

4. Το συνολικό ποσό της επιστροφής υπολογίζεται σε εξαμηνιαία βάση, στη βάση της διαφοράς ανάμεσα στην προϋπολογισμένη και την πραγματική δαπάνη που προκύπτει από την αιτούμενη από τους παρόχους δαπάνη αφού αφαιρεθούν τυχόν επιστροφές (rebates), τυχόν άλλες εκπτώσεις καθώς και μη αποδεκτές δαπάνες και σφάλματα.
Το ποσό που αντιστοιχεί σε κάθε πάροχο υπολογίζεται ανάλογα με το μερίδιό του στο σύνολο της τελικής δαπάνης της αντίστοιχης κατηγορίας, σταθμιζομένων των μη αποδεκτών δαπανών.

5. Ο Ε.Ο.Π.Υ.Υ. δύναται να συμψηφίζει το παραπάνω πόσο με ισόποση οφειλή του προς τους αναφερόμενους στην προηγούμενη παράγραφο ιδιώτες παρόχους για την παροχή από αυτούς προς τον Ε.Ο.Π.Υ.Υ υπηρεσιών υγείας. Ο συμψηφισμός γίνεται μόνο μεταξύ των επιστρεφόμενων ποσών από τους ιδιώτες παρόχους υπηρεσιών υγείας και εκκαθαρισμένων οφειλών του Ε.Ο.Π.Υ.Υ προς αυτούς, που δημιουργήθηκαν εντός του ίδιου έτους. Η απόδοση από τον Ε.Ο.Π.Υ.Υ. γίνεται μέχρι του ποσού της εκκαθάρισης.

6. Η απόφαση έχει αναδρομική ισχύ από 01/1/2013 και διάρκεια έως 31/12/2013 με την εξαίρεση του εδαφίου β ́ της παραγράφου 3 της παρούσας, η οποία ισχύει από τη δημοσίευση του Ν. 4172/2013.

7. Τα ποσά, που έχουν ήδη καταβληθεί για το 2013 από τον Ε.Ο.Π.Υ.Υ. προς τους παρόχους, θα υπολογισθούν εκ νέου σύμφωνα με την παρούσα απόφαση.
Η αριθ. οικ. 14025/23-7-2013 απόφαση του Υπουργού Υγείας παύει να ισχύει. Η απόφαση αυτή να δημοσιευτεί στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης.

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΥΓΕΙΑΣ

ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΜΠΕΖΑΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ – ΑΔΩΝΙΣ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ

ΑΠΟΔΕΚΤΕΣ ΓΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑ: Εθνικό Τυπογραφείο
με την παράκληση να δημοσιευθεί

Β. ΑΠΟΔΕΚΤΕΣ ΓΙΑ ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ
1. Γρ. Προέδρου του Ε.Ο.Π.Υ.Υ.
Κηφισίας 39 Αθήνα Τ.Κ. 151 23
2. Γρ. Αντιπροέδρου του Ε.Ο.Π.Υ.Υ.
Κηφισίας 39 Αθήνα Τ.Κ. 151 23
3. Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών Ε.Ο.Π.Υ.Υ.
Κηφισίας 39 Αθήνα Τ.Κ. 151 23
. ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΔΙΑΝΟΜΗ
1. Γραφείο κ. Υπουργού Υγείας
2. Γραφείο Υφυπουργού Υγείας κ. Α. Μπέζα 3. Γρ. Γεν. Γραμματέα Υπουργείου Υγείας 4. Γρ. Προϊστ Γεν. Δ/νσης Υγείας
5. Δ/νση Υγειον. Περ. Ασφ. Ε.Ο.Π.Υ.Υ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου