Παρασκευή 24 Φεβρουαρίου 2017

Δήλωση εναντίωσης στον ΕΦΚΑ από Φαρμακοποιούς και Γιατρούς


Μια Δήλωση Εναντίωσης – Επιφύλαξης, που θα αποσταλεί στο Υπουργείο Εργασίας, καλεί τους Φαρμακοποιούς να υπογράψουν ο Πανελλήνιος Σύλλογος τους (ΠΦΣ), αναλαμβάνοντας το συντονισμό συλλογής και αποστολής τους.

Η νομική αυτή κίνηση προφύλαξης των δικαιωμάτων των Φαρμακοποιών απέναντι στις αλλαγές στο ασφαλιστικό, που συνοδεύουν τον ΕΦΚΑ, ακολουθεί την προσφυγή στο ΣτΕ του ΠΦΣ.

Ρητά δηλώνω ότι πάσης φύσεως σχετική καταβολή με οιονδήποτε τρόπο και αν γίνεται, δεν συνιστά αναγνώριση χρέους ή αποδοχή των εκδοθεισών πράξεων και οφειλών, τις οποίες και επιφυλάσσομαι κατά τα ανωτέρω να προσβάλω είτε ατομικά, είτε μέσω των θεσμικών φορέων στους οποίους υπάγομαι.

Στην Ημερίδα, που διοργάνωσε για το ασφαλιστικό ο Σύλλογος, ακαδημαϊκοί και εργατολόγοι ανέλυσαν τόσο την Δήλωση Εναντίωσης- Επιφύλαξης όσο και ειδικότερα θέματα που αφορούν όλους τους υγειονομικούς όπως οι μονοσυνταξιούχοι και το μέλλον τους .

Αντίστοιχο κείμενο (επισυνάπτεται) μπορούν να υπογράψουν και οι γιατροί, μετά από σχετικη ενημέρωση του Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών, στον οποίο καλούνται να το αποστείλουν στη συνέχεια. “Υπάλληλος του ΙΣΑ θα το πρωτοκολλήσει, κάθε ένα χωριστά, στο πρωτόκολλο του ΕΦΚΑ (πρώην ΤΣΑΥ).

Η δήλωση των Φαρμακοποιών

Προς τον Ε.Φ.Κ.Α

Ο κάτωθι υπογεγραμμένος ………………………… του …….. και της ……….., φαρμακοποιός, κάτοικος ………….., οδός ……………, με ΑΜΚΑ …….………….., δηλώνω δια της παρούσης ότι οι μηνιαίες καταβολές ασφαλιστικών εισφορών, στις οποίες προβαίνω από 01.01.2017 και εφεξής, δυνάμει των ατομικών ειδοποιήσεων του ΕΦΚΑ που μου κοινοποιούνται, γίνονται με τη ρητή επιφύλαξη της ασκήσεως κάθε νομίμου δικαιώματός μου, και ιδίως της Διοικητικής ή/και Δικαστικής αμφισβήτησης και προσβολής του κύρους αυτών (των ειδοποιήσεων) και όλων των σχετικών πράξεων, προσωρινών ή οριστικών, ενώπιον παντός αρμοδίου δικαστηρίου και αρχής.

Ρητά δηλώνω ότι πάσης φύσεως σχετική καταβολή με οιονδήποτε τρόπο και αν γίνεται, δεν συνιστά αναγνώριση χρέους ή αποδοχή των εκδοθεισών πράξεων και οφειλών, τις οποίες και επιφυλάσσομαι κατά τα ανωτέρω να προσβάλω είτε ατομικά, είτε μέσω των θεσμικών φορέων στους οποίους υπάγομαι.

Ήδη κατά της πράξης υπολογισμού των εισφορών έχει ασκηθεί αίτηση ακύρωσης από τον Πανελλήνιο Φαρμακευτικό Σύλλογο, του οποίου και είμαι μέλος.

Για το λόγο αυτό επισημαίνω ότι σε περίπτωση ευδοκίμησης των σχετικών ενεργειών κατά του κύρους των πράξεων αυτών – ύστερα από την δικαστική αναγνώριση της αντισυνταγματικότητας των σχετικών διατάξεων και των βασιζόμενων σε αυτές πράξεων ή την ακύρωση τους και για οποιοδήποτε άλλο λόγο – τα ποσά που θα έχουν καταβληθεί από εμένα αχρεωστήτως θα αναζητηθούν εντόκως και με κάθε νόμιμο μέσο.

Με τον ίδιο τρόπο επιφυλάσσομαι όπως αναζητήσω την άρση της ζημίας και την αποκατάσταση της ηθικής βλάβης που μου έχει προκληθεί από τις αυθαίρετες και παράνομες ενέργειες των αρμοδίων οργάνων.

Αθήνα, …. Φεβρουαρίου 2017

Ο Δηλών

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου