Σάββατο, 26 Απριλίου 2014

Να διευθετηθεί άμεσα το ζήτημα με την λειτουργία του ασφαλιστικού ταμείου ΤΥΔΚΥ, ώστε να εξυπηρετούνται οι γιατροί


Δημοσιεύθηκε Πέμπτη, 24 Απριλίου 2014 18:56

Προς τον
κ. Δημ. Κοντό
Πρόεδρο του ΕΟΠΥΥ
Κηφισίας 39

Αθήνα

Αθήνα, 24/4/2014

ΑΠ 44154

ΘΕΜΑ: «Να διευθετηθεί άμεσα το ζήτημα με την λειτουργία του ασφαλιστικού ταμείου ΤΥΔΚΥ, ώστε να εξυπηρετούνται οι γιατροί»

Ο Ιατρικός Σύλλογος Αθηνών ενημερώθηκε από ιατρούς- μέλη του, ότι έχει ανακύψει σοβαρό ζήτημα με την λειτουργία του ταμείου ΤΥΔΚΥ.

Ειδικότερα πληροφορηθήκαμε ότι όλοι οι υπάλληλοι που εργάζονταν στο εν λόγω Ταμείο, έχουν τεθεί σε καθεστώς διαθεσιμότητας και θα κληθούν να αναλάβουν νέα καθήκοντα στις 08.05.2014. Όπως αντιλαμβάνεστε, τα ανωτέρω συνεπάγονται ότι οι διοικητικές υπηρεσίες παραμένουν κλειστές και ως εκ τούτου δεν υπάρχει δυνατότητα εξυπηρέτησης των ιατρών.

Περαιτέρω, δημιουργείται ζήτημα με την εκκαθάριση και πληρωμή των ληξιπρόθεσμων οφειλών του εν λόγω ταμείου προς τους ιατρούς, καθώς και με τις Βεβαιώσεις Παρακρατήσεως Φόρου, οι οποίες πρέπει να προσκομίζονται στις αρμόδιες Δ.Ο.Υ.

Παρακαλούμε να έχουμε άμεσα τις αναγκαίες διευκρινίσεις για την ενημέρωση των μελών μας

ΓΙΑ ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

ΤΟΥ ΙΑΤΡΙΚΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΑΘΗΝΩΝ

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Ο ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

Γ. ΠΑΤΟΥΛΗΣ ΕΥΣΤ. ΤΣΟΥΚΑΛΟΣ

1 σχόλιο:

 1. Με την υπ’ αριθμ. Υ10β/Γ.Π.οικ. 103872/24−10−2012 απόφαση του Υπουργού Υγείας και κατόπιν διατύπωσης θετικής γνώμης της Διαρκούς Επιτροπής Κοινωνικών Υποθέσεων της Βουλής (18−10−2012), διορίστηκε ο κος ΚΑΤΣΙΒΕΛΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ του Ανδρέα, Διοικητής της 6ης Υγειονομικής Περιφέρειας Πελοποννήσου, Ιονίων Νήσων, Ηπείρου και Δυτ. Ελλάδος του Υπουργείου Υγείας, σε αντίστοιχη οργανική θέση της κατηγορίας Ε.Θ του Ν. 3528/07, με βαθμό 1ο. H περ. ε της παρ.1 του αρθρ.14 του ν.3852/2010 (“Καλλικράτης”) “Κωλύματα και ασυμβίβαστα” ορίζει: 1. Δεν μπορούν να εκλεγούν ή να είναι δήμαρχοι, δημοτικοί σύμβουλοι, σύμβουλοι της δημοτικής ή τοπικής κοινότητας ή εκπρόσωποι της τοπικής κοινότητας: ε) Υπάλληλοι με οποιαδήποτε σχέση εργασίας του Δημοσίου, των περιφερειών, των νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου, των κρατικών νομικών προσώπων ιδιωτικού δικαίου, των δημοσίων επιχειρήσεων και των επιχειρήσεων τη διοίκηση των οποίων ορίζει άμεσα ή έμμεσα το Δημόσιο, με διοικητική πράξη ή ως μέτοχος, στους δήμους στα διοικητικά όρια των οποίων άσκησαν καθήκοντα προϊσταμένου οργανικής μονάδας επιπέδου Γενικής Διεύθυνσης ή Διεύθυνσης, μέσα στο δεκαοκτάμηνο πριν από τη διενέργεια των δημοτικών εκλογών. Ο Υποψήφιος Δήμαρχος Τριφυλίας κος Παναγιώτης Κατσίβελας ως διορισμένος ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ασκεί καθήκοντα Γενικής Διεύθυνσης στην 6η Υγειονομική Περιφέρεια Πελοποννήσου, Ιονίων Νήσων, Ηπείρου και Δυτ. Ελλάδος. Σύμφωνα με τον ΝΟΜΟ 3329/2005 - ΦΕΚ 81/Α/4.4.2005 “Εθνικό Σύστημα Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και λοιπές διατάξεις”, Άρθρο 3, παράγραφος 31, ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ενεργεί ως Γενικός Διευθυντής της Δ.Υ.ΠΕ. κατά τις οικείες διατάξεις του ισχύοντος Υπαλληλικού Κώδικα, ασκεί ιεραρχικό και πειθαρχικό έλεγχο και μπορεί να αναθέτει τη διενέργεια Ένορκης Διοικητικής Εξέτασης σε οποιονδήποτε υπάλληλο των φορέων ευθύνης του, άρα έχει ΚΩΛΥΜΑ ΕΚΛΟΓΙΜΟΤΗΤΑΣ?????? Στον Ν. 3528/2007 ορίζεται ότι ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ Υγειονομικής Περιφέρειας ασκεί καθήκοντα ΓΕΝΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ και προΐσταται της Κεντρικής Υπηρεσίας. Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ της 6ης Υγειονομικής Περιφέρειας κος Παναγιώτης Κατσίβελας ασκεί τα ΔΙΕΥΘΥΝΤΙΚΑ καθήκοντά του σε όλη την περιοχή ευθύνης της 6ης Υγειονομικής Περιφέρειας Πελοποννήσου, Ιονίων Νήσων, Ηπείρου και Δυτ. Ελλάδος, άρα και στον Δήμο Τριφυλίας. Άρα είναι εφαρμοστέα η διάταξη της περ. ε της παρ.1 του αρθρ.14 του ν.3852/2010 (“Καλλικράτης”), άρα έχει ΚΩΛΥΜΑ ΕΚΛΟΓΙΜΟΤΗΤΑΣ?????? Η Εγκύκλιος υπ’ αριθμ. 14 του Υπουργείου Εσωτερικών για τη διενέργεια των εκλογών της 18ης Μαΐου 2014 για την ανάδειξη ΤΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΑΡΧΩΝ, στο ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α’, ΕΚΛΟΓΕΣ – ΕΚΛΟΓΕΙΣ – ΕΚΛΟΓΙΜΟΙ, 3. Κωλύματα Εκλογιμότητας, ορίζει ότι δεν μπορούν να εκλεγούν στα αξιώματα των δημοτικών αρχών:
  ix. Υπάλληλοι με οποιαδήποτε σχέση εργασίας του Δημοσίου, των περιφερειών, των νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου, των κρατικών νομικών προσώπων ιδιωτικού δικαίου, των δημοσίων επιχειρήσεων και των επιχειρήσεων τη διοίκηση των οποίων ορίζει άμεσα ή έμμεσα το Δημόσιο, με διοικητική πράξη ή ως μέτοχος, στους δήμους στα διοικητικά όρια των οποίων άσκησαν καθήκοντα προϊσταμένου οργανικής μονάδας επιπέδου Γενικής Διεύθυνσης ή Διεύθυνσης, μέσα στο δεκαοκτάμηνο πριν από τη διενέργεια των δημοτικών εκλογών.
  Το σχετικό κώλυμα εκλογιμότητας εκτείνεται σε όλες τις εκλογικές περιφέρειες που περιλαμβάνονται στην εδαφική περιφέρεια την οποία κατά το νόμο εκτείνεται η αρμοδιότητα του υπαλλήλου. Τα ανωτέρω πρόσωπα μπορούν να θέσουν υποψηφιότητα, εφόσον είχαν κατά νόμιμο τρόπο απαλλαγή από τα καθήκοντά τους, με τη τήρηση της διαδικασίας του άρθρου 86, παρ. 6 του Υπαλληλικού Κώδικα, πριν τις 17 Νοεμβρίου 2012.
  Ο προϊστάμενος επιπέδου ΓΕΝΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ασκεί τα καθήκοντά του στα όρια όλων των Δήμων της περιοχής ευθύνης του. Άρα σε όλους τους Δήμους της 6ης Υγειονομικής Περιφέρειας. Ο Υποψήφιος Δήμαρχος Τριφυλίας – ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ της 6ης Υγειονομικής Περιφέρειας κος Παναγιώτης Κατσίβελας έχει ΚΩΛΥΜΑ ΕΚΛΟΓΙΜΟΤΗΤΑΣ ΑΦΟΥ ΔΕΝ ΠΑΡΑΙΤΗΘΗΚΕ ΠΡΟ ΔΕΚΑΟΚΤΑΜΗΝΟΥ??????
  Ν.Σ.Κ.

  ΑπάντησηΔιαγραφή