Δευτέρα, 28 Απριλίου 2014

Π.Ε.Ι.Κ: Εθνικοποιούνται οι Ιδιωτικές Κλινικές - Υποχρεωτική παροχή περίθαλψης χωρίς πληρωμή !!!

Προς
ΕΟΠΥΥ Επιτροπή Διαπραγμάτευσης
Υπόψη Προέδρου υπό-Επιτροπής Κλινικών
Αντιπροέδρου Β’ ΕΟΠΥΥ
Κου Αλέξανδρου Γαρύφαλλου 

Αριθμ. Πρωτ. 244
Αθήνα, 28-4-2014

ΘΕΜΑ: Παρατηρήσεις για την νέα ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΗΣ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗΣ των Γενικών Κλινικών – Έκδοση Νο 3 και για τα Κριτήρια Αξιολόγησης και Κατηγοριοποίησης Γενικών Ιδιωτικών Κλινικών

Αξιότιμε Κύριε Αντιπρόεδρε

Η Πανελλήνια Ένωση Ιδιωτικών Κλινικών αφού μελέτησε το νέο κείμενο της ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΗΣ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗΣ (έκδοση 3), που μας αποστείλατε στις 23-4-2014, καθώς και τα Κριτήρια Αξιολόγησης και Κατηγοριοποίησης των Γενικών ιδιωτικών Κλινικών κατά την έκτακτη Συνεδρίαση του ΔΣ της 25-4-2014, κατέληξε ότι το νέο κείμενο σύμβασης δεν διαφέρει σε τίποτα από το αρχικό που είχατε αναρτήσει καθώς δεν λάβατε υπόψη σας τις απόψεις και θέσεις μας όπως αυτές εκφράστηκαν κατά τις επανειλημμένες συναντήσεις των εκπροσώπων μας με την Επιτροπή σας.

Επαναλαμβάνουμε τις θέσεις μας όπως αυτές σας έχουν γνωστοποιηθεί από τις 19-1-2014 με το υπ’ αριθμ. πρωτ. 236 έγγραφο μας αλλά και κατά την διάρκεια των πολύωρων συναντήσεων μας.

Ειδικότερα:

1. Η σύμβαση που μας αποστείλατε βρίθει ασαφειών, αοριστιών, επαχθών και καταχρηστικών όρων για τους παρόχους.

Πρόκειται για εξόχως καταπλεονεκτική σύμβαση, η οποία επιφυλάσσει όλα τα δικαιώματα υπέρ του ενός συμβαλλόμενου, του ΕΟΠΥΥ, ενώ σαφέστατα σε δυσμενέστατη θέση βρίσκεται ο έτερος συμβαλλόμενος, οι πάροχοι υγείας.

Σε περίπτωση υπογραφής αυτής της σύμβασης οι κλινικές θα βρεθούν σε εξαιρετικά δυσχερή θέση.


2. Η συγκεκριμένη σύμβαση 

δεν προβλέπει την νοσηλεία σε Ψυχιατρικές Κλινικές, σε Ειδικές Παθολογικές Κλινικές, την πραγματοποίηση Αιμοκαθάρσεων σε Μονάδες Τεχνητού Νεφρού των Κλινικών, αγνοεί τις κλινικές που λειτουργούν με το ΠΔ 517/1991 (Προοίμιο), δεν προβλέπει τρόπο πληρωμής των παρόχων !!!!, καταργεί την συνεργασία για την πραγματοποίηση διαγνωστικών εξετάσεων σε εξωτερικούς ασθενείς (Κεφάλαιο Δ, άρθρο 12), είναι ουσιαστικά εξάμηνης διάρκειαςκαι όχι διετούς (Κεφάλαιο ΣΤ, άρθρο 2), προβλέπει ανισοβαρή αποζημίωση κλινικών που λειτουργούν με τα ίδια Προεδρικά Διατάγματα και συνεπώς με ίδια λειτουργικά κόστη, επιβάλλοντας την ευρωπαϊκή πρωτοτυπία της κατηγοριοποίησης – αστεριοποιησης των κλινικών (κεφάλαιο Δ-άρθρο 6, κεφάλαιο Ε – άρθρο 2.11),

αναφέρει «εξάντληση μηνιαίων πιστωτικών γραμμών» !!!;;;; ανά πάροχο (Κεφάλαιο Δ, άρθρο 13), εθνικοποιώντας τις υπηρεσίες μαςμε την υποχρέωση μας να νοσηλεύουμε το Β’ εξάμηνο το 2014 όχι απλώς δωρεάν αλλά με ζημία λογω της επιβάρυνσης μας με το κόστος παροχής των υπηρεσιών μας,

μας υποχρεώνει σε εκ των προτέρων αποδοχή οποιασδήποτε τροποποίησης του Κανονισμού Παροχών, σε οποιαδήποτε απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, ακόμη και με αναδρομικότητα, αφαιρώντας από εμάς το δικαίωμα της δικαστικής προσφυγής,

υποχρεώνει σε δέσμευση του 70% των κλινών χωρίς διαφορά θέσης (Κεφάλαιο Α, άρθρα 2, 4),

αμφισβητεί τις υπογραφές των νομίμων εκπροσώπων του ΕΟΠΥΥ, των ελεγκτών ιατρών και μάλιστα εσαεί χρονικά, θα κρίνει εκ των υστέρων εάν κάποιος ασθενής είχε ανάγκη της νοσηλείας !!!! (κεφάλαιο Α-άρθρο 7, κεφάλαιο Δ-άρθρο 11),

δεν αναφέρει ποιον επιβαρύνουν οι αμοιβές των θεραπόντων ιατρών, των φαρμάκων υψηλού κόστους που ξεπερνούν την ημερήσια φαρμακευτική αποζημίωση,

στερεί την δυνατότητα αμφισβήτησης και ανταπάντησης σε οποιαδήποτε καταγγελία και επιβολή προστίμου (κεφάλαιο Α, άρθρα 3,5,6),

επαναφέρει χειρόγραφα φύλλα νοσηλείας και άλλα έντυπα (κεφάλαιο Β, άρθρα 8,9),

μας υποχρεώνει οι Διοικητικές και λοιπές υπηρεσίες μας, πλην των νοσηλευτικών και ιατρικών, να εργάζονται 24 ώρες ημερησίως, 365 ημέρες τον χρόνο για να δίνουν ότι ζητηθεί σε ενδεχόμενο έλεγχο ελεγκτικών οργάνων (κεφάλαιο Β, άρθρο 13),

προβλέπει ποινική ρήτρα 15% που την θεωρεί εύλογη για οποιαδήποτε παράβαση, ανεξάρτητα βαρύτητας, σκοπιμότητας και επαναληψιμοτητας (κεφάλαιο Ε, άρθρα 2.8, 2.9, 2.10) και πολλά άλλα.

Αποκλείει από την υπογραφή σύμβασης οποιαδήποτε κλινική στην οποία έχει επιβληθεί οποιαδήποτε ποινή, για οποιοδήποτε λόγο από τον ΕΟΠΥΥ (Προοίμιο)
Παρατηρήσεις για τα Κριτήρια Αξιολόγησης και Κατηγοριοποίησης Γενικών Ιδιωτικών Κλινικών.

Δεν μπορούμε να αποδεχτούμε τασυγκεκριμένα Κριτήρια Αξιολόγησης και Κατηγοροποιησης των Γενικών Ιδιωτικών Κλινικών διότι: 

ΔΕΝ λαμβάνετε υπόψη σας το Νομοθετικό Πλαίσιο λειτουργίας των Κλινικών (ΠΔ 235/2000, ΠΔ 198/2007, ΠΔ 517/1991) και τις υποχρεώσεις σε εξοπλισμό που τα Προεδρικά Διατάγματα προβλέπουν, 

ΔΕΝ λαμβάνετε υπόψη σας ότι μέχρι σήμερα ίσχυαν πληθυσμιακά κριτήρια στην προμήθεια ιατρικού εξοπλισμού ιοντιζουσων και μη ακτινοβολιών και 

ΔΕΝ λαμβάνετε υπόψη σας στα Κριτήρια Κ5 (Εξοπλισμός) τις Ιατρικές Ειδικότητες - Τμήματα που έχει σε λειτουργία η κάθε κλινική.
Σύμφωνα με το ΠΔ 198/2007 (άρθρο 2 – παραγρ. 1) «Οι Ιδιωτικές Κλινικές διακρίνονται σε Γενικές, Μικτές και Ειδικές. Γενικές θεωρούνται όσες διαθέτουν οπωσδήποτε παθολογικό και χειρουργικό τμήμα νοσηλείας.» 

Συνεπώς, ποια η σκοπιμότητα αγοράς και λειτουργίας ιατρικών μηχανημάτων για ειδικότητες – τμήματα που δεν διαθέτει μια κλινική, παρότι είναι Γενικη και ποια η σκοπιμότητα βαθμολόγησης για ιατρικά μηχανήματα υψηλού κόστους για επεμβάσεις και θεραπείες που καλύπτονται από την κοινωνική ασφάλιση.

Άλλωστε η πρόσβαση των ασθενών σε Κλινικές που διαθέτουν τα μηχανήματα αυτά είναι ελεύθερη με την προϋπόθεση βέβαια της δυνατότητας του ασθενούς να αποδεχτεί την μεγάλη οικονομική του επιβάρυνση.

Αγνοείτε βέβαια ότι οι ασθενείς επιλέγουν το Νοσοκομείο ή την Κλινικη που έχουν εμπιστοσύνη για την αποκατάσταση της υγείας τους και όχι ο ΕΟΠΥΥ.

Συνεπώς η αξιολόγηση των Κλινικών πραγματοποιείται ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΑ από τους ασθενείς, οι οποίοι είναι οι μοναδικοί ΚΡΙΤΕΣ μας.

Ο ρόλος της Κοινωνικής ασφάλισης είναι να αποζημιώνει το ΙΔΙΟ σε όσους πληρούν τις προϋποθέσεις της κείμενης Νομοθεσίας λειτουργίας των.

Εάν πιστεύετε ότι πρέπει να τροποποιηθεί το Νομοθετικό Πλαίσιο λειτουργίας των Ιδιωτικών Κλινικών είμαστε έτοιμοι να το συζητήσουμε με την Πολιτική Ηγεσία του Υπουργείου Υγείας.

Τελειώνοντας, δηλώνουμε ότι εάν επιμείνετε στην έκδοση Νο 3 της Σύμβασης Νοσοκομειακής Περίθαλψης και στα συγκεκριμένα Κριτήρια Αξιολόγησης τότε είναι ολοφάνερο ότι πρόθεση σας είναι να κλείσετε περισσότερες από 100 κλινικές και μάλιστα άμεσα (φυσικά μετά τις εκλογές της 25ης Μαΐου).

Να είστε όμως κάτι περισσότερο από βέβαιοι ότι τα ολιγοπώλια και τα μονοπώλια θα αυξήσουν σε δυσθεώρητα ύψη τις δαπάνες του ΕΟΠΥΥ.

Η υγεία του Ελληνικού λαού απαιτεί χρηματοδότηση και όχι καταστροφή κλάδων παρόχων.

Με τιμή
Για την Πανελλήνια Ένωση Ιδιωτικών Κλινικών
Γρηγόρης Σαραφιανός
Πρόεδρος ΔΣ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου