Δευτέρα, 27 Νοεμβρίου 2017

ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ ΠΡΟΥΣΑΝΙΔΗ ΓΙΑ ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΟΥΣ

ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ
ΙΟΡΔΑΝΗ Α. ΠΡΟΥΣΑΝΙΔΗ
και συνεργάτες δικηγόροι 
Πανεπιστημίου 59 & Εμμ.Μπενάκη 5
ΑΘΗΝΑ ΤΚ 105 64 FAX: 2103217465
ΤΗΛ. 210 3214637 – 3254247
e mail: prousanidis.i@dsa.gr

ΠΡΟΣ

Τη Διοίκηση της ΕΙΝΑΠ

Θέμα: Μη θεώρηση χρηματικών ενταλμάτων πληρωμής αποδοχής επικουρικών ιατρών

Α) 1. Τέθηκε υπ’ όψη μου η 23/2017 πράξη της Επιτρόπου Π. Δημοπούλου, με την οποία δεν ενέκρινε το χρηματικό ένταλμα πληρωμής αποδοχών επικουρικών ιατρών, οι οποίοι εργάζονται στο νοσοκομείο «Ο Άγιος Σάββας». Επικαλείται το γεγονός ότι έχουν υπερβεί το 24μηνο και γι’ αυτό, σύμφωνα με το Π.Δ. 164/2004, δε νομιμοποιούνται να εργάζονται και, κατά συνέπεια, να πληρώνονται τις αποδοχές τους.

Μου ζητήθηκε, με την από 20.11.2017 ηλεκτρονική επιστολή της ΕΙΝΑΠ, να γνωμοδοτήσω, σχετικά. Λαμβάνοντας υπ’ όψη ότι είναι γενικότερο ζήτημα, που αφορά ή θ’ αφορά το σύνολο των επικουρικών ιατρών, κατέληξα ότι επιβάλλεται να γνωμοδοτήσω για το όλο.


Β) Ιστορικά, η κατηγορία των επικουρικών ιατρών προβλέφθηκε από το άρθρο 23 του Ν. 2519/1977. Προβλέφθηκε η δυνατότητα πρόσληψης ιατρών για θέσεις οι οποίες, αν και προκηρύχθηκαν, δεν πληρώθηκαν, επειδή δε δηλώθηκε συμμετοχή. Η δυνατότητα αυτή ίσχυε για όλη τη χώρα, εκτός από τα νοσοκομεία Αθήνας, Πειραιά και Θεσσαλονίκης.

Ακολούθησε το άρθρο 11 παρ. 22 του Ν. 2889/2001, το οποίο επέβαλε την τήρηση στο Υπουργείο Υγείας καταλόγου υποψηφίων επικουρικών ιατρών, οι οποίοι διατίθενται στα νοσοκομεία. Ορίστηκε, ακόμα, ότι οι προσλήψεις επικουρικών ιατρών εξαιρούνται από την αναστολή διορισμών και προσλήψεων κατά τη διαδικασία της ΠΥΣ 55/1998, όπως κάθε φορά ισχύει.

Με μια σειρά νόμους παρατείνονταν οι συμβάσεις επικουρικών ιατρών, με αποτέλεσμα να υπογράφεται μεταξύ αυτών και των νοσοκομείων συμβάσεις παράτασης. Αναφέρω τον τελευταίο, το άρθρο 95 παρ. 1α του Ν. 4486/2017. Όρισε ότι η θητεία των επικουρικών ιατρών, που υπηρετούν κατά τη δημοσίευσή του και λήγει στις 30.9.2017 μπορεί να παραταθεί έως 31.12.2018, «εφ’ όσον υπάρχει ανάλογη πίστωση στον προϋπολογισμό του νοσοκομείου ή της οικείας ΔΥΠε.».

Γ) 1. Η επίτροπος, αναφέρθηκε, δε θεώρησε το χρηματικό ένταλμα, επειδή συμπληρώθηκε ο συνολικός χρόνος των 24 μηνών. Ορίζει η παρ. 1 του άρθρου 6 του Π.Δ. 164/2004 ότι οι συμβάσεις, που καταρτίζονται διαδοχικώς, απαγορεύεται να υπερβαίνουν τους 24 συνολικά μήνες. Όμως, η παρ. 2 του ίδιου άρθρου ορίζει ότι επιτρέπεται η υπέρβαση των 24 μηνών απασχόλησης «μόνο στις περιπτώσεις ειδικών, από τη φύση και το είδος της εργασίας τους, κατηγοριών εργαζομένων που προβλέπονται από την κείμενη νομοθεσία…».

Διατυπώνω τη γνώμη ότι είναι δυνατή υπέρβαση των 24 μηνών στην περίπτωση των επικουρικών ιατρών. Πρόκειται για περίπτωση ειδική, από τη φύση και το είδος της εργασίας, κατηγορία εργαζομένων, η οποία προβλέπεται από τη νομοθεσία. Προβλέπεται, δηλαδή, από τη νομοθεσία η ειδική κατηγορία εργαζομένων επικουρικών ιατρών. Λαμβάνοντας υπ’ όψη το άρθρο 21 παρ. 3 του Συντάγματος, το οποίο επιβάλλει στο Κράτος να μεριμνά για την υγεία των πολιτών, η οποία (υγεία) εξυπηρετεί το δημόσιο συμφέρον, σε συνδυασμό με την πραγματικότητα, που επιβάλλει την ικανοποίηση των αναγκών παροχής υπηρεσιών υγείας, ο νομοθέτης την ρύθμισε ψηφίζοντας την διάταξη παράτασης των συμβάσεων επικουρικών ιατρών. Κατά συνέπεια, οι επικουρικοί ιατροί νομίμως συνεχίζουν να εργάζονται και νομίμως δικαιούνται τις αποδοχές, που αντιστοιχούν στην εργασία τους. Η άρνηση, επομένως, Επιτρόπων να θεωρούν σχετικά χρηματικά εντάλματα, παραβιάζει τη νομιμότητα.

Η επίκληση του άρθρου 103 παρ. 8 του Συντάγματος, από την Επίτροπο, δε νομιμοποιεί την αρνητική πράξη της. Δε την νομιμοποιεί, επειδή, κατ’ άρθρο 93 παρ. 4 του Συντάγματος, μόνο τα δικαστήρια κρίνουν αν μια διάταξη είναι ή όχι συνταγματική. Κατά συνέπεια, όσο δεν κριθεί αμετάκλητα από δικαστήριο ότι η διάταξη του άρθρου 95 παρ. 1α του Ν. 4486/2017 είναι αντισυνταγματική, παράγει αποτελέσματα.

Αθήνα 22 Νοεμβρίου 2017

Ιορδάνης Α. Προυσανίδης

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου