Κυριακή 19 Σεπτεμβρίου 2021

Η πορεία του ΠΙΣ μετά την απόφαση του ΣτΕ

19/09/2021

Αγαπητοί συνάδελφοι,

Λόγω του κενού διοίκησης που έχει δημιουργηθεί στον ΠΙΣ μετά την απόφαση του ΣτΕ, νιώθουμε θεσμικά υποχρεωμένοι να κοινοποιήσουμε την άποψή μας. Θεωρούμε ότι μπορεί και πρέπει να συνεχίζει να λειτουργεί ο ΠΙΣ με την επικυρωμένη από το ΥΥ δεύτερη διοίκηση (22/06/2019), όταν και αν υπογράψει ο νέος Υπουργός Υγείας την επικύρωση της πρώτης σύνθεσης (03/03/2019) τότε νομιμοποιείται να συνεδριάσει με την σύνθεση των πρώτων εκλογών.

Υπενθυμίζουμε ότι ο ΣτΕ ακύρωσε την απόφαση Ξανθού σχετικά με το αποτέλεσμα των πρώτων εκλογών, αναπέμποντας πάλι το θέμα στο Υπουργείο Υγείας, το οποίο εδώ και ένα τρίμηνο, δεν έχει ακόμη αποφανθεί για το θέμα. Πιστεύουμε ότι η απόφαση του ΣτΕ ουδόλως επηρεάζει τη νομιμότητα της δεύτερης σύνθεσης και δεν δημιουργεί κενό διοίκησης, βάσει των σχετικών γνωμοδοτήσεων που επισυνάπτονται.

Προσδοκούμε σε άμεση επίσημη συνάντηση με τη νέα ηγεσία του ΥΥ για τα επείγοντα θέματα που απασχολούν τον κλάδο. Για τους λόγους αυτούς ζητούμε να επανέλθει ο ΠΙΣ σε καθεστώς θεσμικής κανονικότητας, να συνεδριάσει άμεσα το Δ.Σ. του ΠΙΣ, να συγκληθεί η ολομέλεια των Προέδρων με φυσική παρουσία, αλλά και να προγραμματιστεί Γενική Συνέλευση με ζωντανή παρουσία των εκλεκτόρων, ώστε να δοθεί βήμα δημοκρατικού διαλόγου στο ιατρικό σώμα και κατάθεση απόψεων για την επίλυση των σοβαρών προβλημάτων που μαστίζουν την ιατρική κοινότητα και τον ΠΙΣ.

Μετά τιμής,

Άννα Μαστοράκου, Πυρηνικός Ιατρός, Ά Αντιπρόεδρος ΠΙΣ, Πρόεδρος Ι.Σ. Πατρών

Δρ. Γ. Ελευθερίου, Αγγειοχειρουργός, Εκλέκτορας ΙΣΑ, Γενικός Γραμματέας ΠΙΣ

--------------------------------------------------------------------------------------------------------

Σας παραθέτουμε τις γνωμοδοτήσεις των δικηγόρων Αχιλλέα Παπουτσάκη και Έλενα Παπαευαγγέλου

ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΕΙΣ 

Το ΣτΕ με την 728/2021 απόφασή του ακύρωσε την ΥΑ, με την οποία ο ΥΥ αρνήθηκε να επικυρώσει το αποτέλεσμα των εκλογών στον ΠΙΣ της 3.3.2019, μόνο κατά το μέρος, που δεν επικύρωσε αλλά ακύρωσε τις εκλογές. Κατά το υπόλοιπο πληγέν μέρος της ΥΑ (ορισμός παλαιού ΔΣ για διενέργεια εκλογών) ανέβαλε την κρίση του και όρισε ρητή δικάσιμο στις 16.9.2021 και μετ’αναβολήν στις 7.10.2021.  

Μετά ταύτα το Δικαστήριο ανέπεμψε την υπόθεση στον ΥΥ, προκειμένου αυτός να αποφασίσει, αν θα επικυρώσει τα αποτελέσματα των εκλογών της 3.3.2019 ή αν θα αρνηθεί να τα επικυρώσει, για τυχόν άλλους όμως λόγους και όχι για τους λόγους που το Δικαστήριο έκρινε, ότι δεν είναι νόμιμοι. Έκρινε δε σαφώς, ότι αν ο ΥΥ επικυρώσει τα αποτελέσματα αυτά, αυτομάτως επικυρώνεται η συγκρότηση του ΔΣ που προέκυψε από τις εκλογές αυτές (της 3.3.2019).  

Αποτέλεσμα αυτών των κρίσεων είναι, ότι μέχρις επικυρώσεως των αποτελεσμάτων των εκλογών της 3.3.2019, δεν παράγουν έννομες συνέπειες τα αποτελέσματα των εκλογών αυτών και δεν υφίσταται το ΔΣ, που εξελέγη απ’αυτές.  

Μέχρι τότε και λόγω: (α) του τεκμηρίου νομιμότητας, που παράγουν οι διοικητικές πράξεις και (β) του γεγονότος, ότι τα αποτελέσματα των επαναληπτικών εκλογών της 22.6.2019 καθώς και η νομιμότητα ανάδειξης και συγκρότησης του ΔΣ, που πρόεκυψε απ’αυτές, ουδόλως έχει πληγεί ή έχει επηρεασθεί από τις μέχρι σήμερα εκδοθείσες αποφάσεις του ΣτΕ, παράγουν έννομες συνέπειες τα αποτελέσματα των εκλογών της 22.6.2019 και υφίσταται νομίμως το ΔΣ, που προέκυψε απ’ αυτές.  

Κατόπιν αυτών στα άνω ερωτήματα προσήκουν οι εξής απαντήσεις:  

Μέχρις επικυρώσεως από τον ΥΥ των αποτελεσμάτων των εκλογών της 3.3.2019, νόμιμο ΔΣ (αλλά και τα λοιπά όργανα του ΠΙΣ), με πλήρεις εξουσίες, είναι το ΔΣ που προέκυψε από τις εκλογές της 22.6.2019.  

Η απόφαση του ΣτΕ δεν συμπαρασύρει σε ακύρωση της δεύτερης εκλογικής διαδικασίας (22.6.2019) καθώς καμμία κρίση και διάταξη επ’αυτής δεν διέλαβε.   

Η απόφαση του ΣτΕ δεν κλονίζει τη λειτουργία του ΠΙΣ, καταργώντας την υφιστάμενη διοίκηση (22/06/2019), αντιθέτως αφήνει το ΔΣ των εκλογών της 22.6.2019 αλώβητο.   

Η απόφαση του ΣτΕ δεν υποχρεώνει τον Υπουργό Υγείας σε επικύρωση του εκλογικού αποτελέσματος της 3.3.2019, του απαγορεύει όμως να αρνηθεί την επικύρωση για τους ίδιους λόγους, που το Δικαστήριο έκρινε ως μη νόμιμους. Ερμήνευσε δε και διευκρίνισε τις διατάξεις του ν.4512/2018 ως προς την εξουσία του ΥΥ προς έλεγχο των εκλογικών αποτελεσμάτων και επιβεβαίωσε και διατύπωσε ακόμα πιο ξεκάθαρα τον παλαιότερο νομολογιακό κανόνα, ότι ο ΥΥ δεν έχει την εξουσία να ελέγχει τους ουσιαστικούς όρους ανάδειξης των οργάνων του ΠΙΣ.  

  Με εκτίμηση  

Αχιλλέας Παπουτσάκης  

Νομικός Σύμβουλος ΙΣΠ 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Όπως προκύπτει ιδίως από τις τελικές σκέψεις του Δικαστηρίου (σκ. 16 και 17) το Δικαστήριο ακύρωσε την απόφαση Ξανθού μόνο κατά το μέρος που δεν επικύρωσε το αρχικό-τότε εκλογικό αποτέλεσμα με συγκεκριμένη αιτιολογία επί κάθε μία από τις επάλληλες αιτιολογίες της απόφασης Ξανθού και ανέπεμψε στη Διοίκηση (δηλ. τον ΥΥ) προκειμένου να επικυρώσει (ή όχι) το εκλογικό αυτό αποτέλεσμα, κατά τα λοιπά θέματα δε ανέβαλε, απείχε δηλαδή το Δικαστήριο από οποιαδήποτε άλλη κρίση.  

Η υφιστάμενη συγκρότηση του ΔΣ του ΠΙΣ και του ΑΠΣΙ ουδόλως έχει πληγεί μέχρι σήμερα είτε με την απόφαση του Δικαστηρίου είτε με άλλο τρόπο.  

Το αν τελικώς θα πληγεί ή όχι εξαρτάται από το αν ο ΥΥ θα επικυρώσει το εκλογικό αποτέλεσμα της 3.3.2019 και ό,τι ήθελε επακολουθήσει αυτής της όποιας κρίσης του.  

Όπως αναφέρεται στην απόφαση «εφόσον επικυρωθούν οι αρχαιρεσίες της 3.3.2019, καθίσταται νόμιμη η από 16.3.2019 συγκρότηση του Διοικητικού Συμβουλίου του Π.Ι.Σ. που προέκυψε από τις αρχαιρεσίες αυτές», και αντίστοιχα η αρχική συγκρότηση του ΑΠΣΙ.  

Συνεπώς, κατά την άποψή μου (ορθή ή λανθασμένη) η Διοίκηση του ΠΙΣ, αλλά και το ΑΠΣΙ παραμένουν σήμερα ως έχουν εν αναμονή των ανωτέρω.  

Ελενα Παπαευαγγέλου 

Δικηγόρος

2 σχόλια:

  1. Με την αμοιβή των ιατρών που είναι στο ......δεκαδικό μικτά θα κάνετε κάτι κ. Μαστορακου η μας φτάνουν καθημερινά μας περισσεύουν;

    ΑπάντησηΔιαγραφή
  2. Δεν μπορουν να καταλαβουν καποιοι οτι η συντριπτικη πλειοψηφια του ιατρικου σωματος αδιαφορει πληρως και παντελως για τα οφφικια του ΠΙΣ .

    ΑπάντησηΔιαγραφή