Πέμπτη 30 Σεπτεμβρίου 2021

Clawback: Παράταση έως το 2025 και μείωση της φαρμακευτικής δαπάνης

Παράταση έως το 2025 του μέτρου της αυτόματης επιστροφής της υπέρβασης της φαρμακευτικής δαπάνης (clawback), ενώ ρυθμίζει και τη διαδικασία σταδιακής μείωσης της προβλέπει τροπολογία του υπουργείου Οικονομικών. Παράλληλα, διευκρινίζεται πως η σύνδεση δαπάνης και ΑΠΕ θα ισχύσει από το 2022.

Healthpharma.gr

Με το άρθρο 2 της νέας τροπολογίας που κατατέθηκε στο σχέδιο νόμου «Πρόληψη και αντιμετώπιση περιστατικών κακοποίησης και παραμέλησης ανηλίκων, Πρόγραμμα «Κυψέλη» για την αναβάθμιση της ποιότητας των παρεχόμενων υπηρεσιών σε βρεφικούς, βρεφονηπιακούς και παιδικούς σταθμούς, διατάξεις για την προώθηση της αναδοχής και της υιοθεσίας, «Προσωπικός Βοηθός για τα Άτομα με Αναπηρία» και άλλες διατάξεις.», παρατείνεται και για το έτος 2025 ο μηχανισμός αυτόματης επιστροφής της φαρμακευτική δαπάνης και της δαπάνης υπηρεσιών υγείας (clawback) και επανακαθορίζεται για το χρονικό διάστημα 2022-2025 η εφαρμογή του ανωτέρω μηχανισμού για τη φαρμακευτική δαπάνη.

Ειδικότερα, καθορίζεται, για καθένα από τα ανωτέρω έτη, δεσμευτικό όριο μείωσης του ποσού που εισπράττεται στο πλαίσιο του μηχανισμού αυτόματης επιστροφής, σε σχέση με το συνολικό ύψος του clawback του έτους αναφοράς (2020).
Σε περίπτωση που το ποσό του clawback εκάστου έτους είναι:

– μεγαλύτερο του ύψους του clawback του έτους 2020, τότε το ανώτατο όριο της φαρμακευτικής δαπάνης αυξάνεται κατά το ποσό που προσδιορίζεται για κάθε έτος (50 εκ. ευρώ για το 2022, 150 εκ. ευρώ για το 2023, 300 εκ. ευρώ για το 2024, 400 εκ. ευρώ για το 2025) και η επιπρόσθετη δαπάνη που προκαλείται σε βάρος των προϋπολογισμών των εμπλεκόμενων φορέων υγείας καλύπτεται από τον κρατικό προϋπολογισμό,

– μικρότερο του ύψους του clawback του έτους 2020, τότε το ανώτατο όριο της φαρμακευτικής δαπάνης αυξάνεται κατά το ποσό της διαφοράς που προκύπτει ανάμεσα στον στόχο μείωσης (50 εκ. ευρώ για το 2022, 150 εκ. ευρώ για το 2023, 300 εκ. ευρώ για το 2024, 400 εκ. ευρώ για το 2025) και την πραγματική μείωση του clawback εκάστου έτους και η επιπρόσθετη δαπάνη που προκαλείται σε βάρος των προϋπολογισμών των εμπλεκόμενων φορέων υγείας καλύπτεται επίσης από τον κρατικό προϋπολογισμό.

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

Με την προτεινόμενη διάταξη προωθείται η παράταση και στο έτος 2025 του μηχανισμού αυτόματης επιστροφής (clawback) στη φαρμακευτική δαπάνη του Εθνικού Οργανισμού Παροχής Υπηρεσιών Υγείας. (Ε.Ο.Π.Υ.Υ.), των νοσοκομείων του Εθνικού Συστήματος Υγείας (Ε.Σ.Υ.) και του Γενικού Νοσοκομείου (ΓΝ) Παπαγεωργίου και στη δαπάνη υπηρεσιών υγείας του Ε.Ο.ΠΎ.Υ. με στόχο τη συγκράτηση του ύψους των εν λόγω δαπανών με σκοπό την επίτευξη των δημοσιονομικών στόχων της γενικής κυβέρνησης, καθώς και τη διατήρηση της δημοσιονομικής βιωσιμότητας.

Παράλληλα, ως αντιστάθμισμα για τις αρνητικές συνέπειες του εν λόγω μηχανισμού στην αναπτυξιακή προοπτική του κλάδου της φαρμακοβιομηχανίας αλλά και στη γενικότερη προσπάθεια ανάκαμψης της ελληνικής οικονομίας, προβλέπεται ο επανασχεδιασμός της εφαρμογής του μηχανισμού αυτόματης επιστροφής (clawback) στη φαρμακευτική δαπάνη προς την κατεύθυνση της συσχέτισης του ύψους του επιβαλλόμενου clawback με τα δεσμευτικά όρια της φαρμακευτική δαπάνης για τα έτη 2022-2025.

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗ ΔΙΑΤΑΞΗ

Άρθρο 2
Παράταση εφαρμογής του μηχανισμού αυτόματης επιστροφής (clawback) φαρμακευτικής δαπάνης και δαπάνης υπηρεσιών υγείας – Μείωση του clawback και εξορθολογισμός της φαρμακευτικής δαπάνης – Τροποποίηση του άρθρου 25 του ν. 4549/2018

Στο άρθρο 25 του ν. 4549/2018 (Α’ 105), περί των ρυθμίσεων για τον μηχανισμό αυτόματης επιστροφής (clawback) της φαρμακευτικής δαπάνης και της δαπάνης υπηρεσιών υγείας, α) τροποποιείται το πρώτο εδάφιο της παρ. 1, ως προς το καταληκτικό έτος εφαρμογής του μηχανισμού αυτόματης επιστροφής, β) τροποποιείται το πρώτο εδάφιο της παρ. 2, ως προς το καταληκτικό έτος αναπροσαρμογής των επιτρεπόμενων ορίων δαπανών για τη φαρμακευτική δαπάνη και τη δαπάνη υπηρεσιών υγείας, γ) προστίθενται παρ. 3 και 4, και το άρθρο 25 διαμορφώνεται ως εξής:

«Άρθρο 25
Ρυθμίσεις για τον μηχανισμό αυτόματης επιστροφής

1. Ο μηχανισμός αυτόματης επιστροφής (clawback) του άρθρου 11 του ν. 4052/2012 (Α’ 41), της κατ’ εξουσιοδότηση εκδοθείσας υπό στοιχεία Γ5/63587/2015 απόφασης του Υπουργού Υγείας (Β’ 1803) και του άρθρου 100 του ν. 4172/2013 (Α’ 167), εφαρμόζεται και στα έτη 2019 έως 2025. Αρχικό έτος βάσης υπολογισμού για την πρώτη εφαρμογή του παρόντος είναι το 2018, και για καθένα από τα επόμενα έτη το εκάστοτε προηγούμενο έτος. Για το έτος 2019, η κατανομή των ορίων της φαρμακευτικής δαπάνης, της νοσοκομειακής φαρμακευτικής δαπάνης των φαρμακείων του Ε.Ο.Π.Υ.Υ., της δαπάνης για παρεχόμενες υπηρεσίες υγείας από τον Ε.Ο.Π.Υ.Υ., καθώς και της νοσοκομειακής φαρμακευτικής δαπάνης των νοσοκομείων του Ε.Σ.Υ. και του ΓΝΘ Παπαγεωργίου ορίζεται με απόφαση του Υπουργού Υγείας.
Ειδικά για τα έτη 2020-2022, τα όρια δαπανών του Ε.Ο.Π.Υ.Υ. έχουν ως εξής:

α) Φαρμακευτική δαπάνη ύψους 2.088 εκατομμυρίων ευρώ, εκ των οποίων 87 εκατομμύρια ευρώ για τη νοσοκομειακή φαρμακευτική δαπάνη των φαρμακείων του Ε.Ο.Π.Υ.Υ. (φάρμακα υψηλού κόστους του καταλόγου 1 Α της παρ. 2 του άρθρου 12 του ν. 3816/2010) και 2.001 εκατομμύρια ευρώ για τη λοιπή φαρμακευτική δαπάνη του Ε.Ο.Π.Υ.Υ. β) Δαπάνη υπηρεσιών υγείας ύψους 1.553 εκατομμυρίων ευρώ.

Ειδικά για τα έτη 2020-2022, το όριο της νοσοκομειακής φαρμακευτικής δαπάνης των νοσοκομείων του Ε.Σ.Υ. και του ΓΝΘ Παπαγεωργίου ορίζεται σε 528 εκατομμύρια ευρώ.

2. Για τα έτη 2023-2025, τα επιτρεπόμενα όρια δαπανών για τη φαρμακευτική δαπάνη και τη δαπάνη υπηρεσιών υγείας αναπροσαρμόζονται, αποκλειστικά βάσει της προβλεπόμενης κατ’ έτος μεταβολής του πραγματικού ΑΕΠ σε σταθερές τιμές, όπως αυτή απεικονίζεται στον προϋπολογισμό κάθε έτους. Η κατανομή των ορίων στις κατηγορίες δαπανών της νοσοκομειακής φαρμακευτικής δαπάνης των φαρμακείων του Ε.Ο.Π.Υ.Υ. (φάρμακα υψηλού κόστους του καταλόγου ΙΑ της παρ. 2 του άρθρου 12 του ν. 3816/2010), της λοιπής φαρμακευτικής δαπάνης του Ε.Ο.Π.Υ.Υ., της δαπάνης υπηρεσιών υγείας του Ε.Ο.Π.Π.Υ. και της νοσοκομειακής φαρμακευτικής δαπάνης των νοσοκομείων του Ε.Σ.Υ. και του ΓΝΘ Παπαγεωργίου, εξειδικεύεται ετησίως με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Υγείας.

3. α) Στην περίπτωση που το συνολικό ύφος της αυτόματης επιστροφής (clawback) της φαρμακευτικής δαπάνης, της νοσοκομειακής φαρμακευτικής δαπάνης των φαρμακείων του Ε.Ο.Π.Υ.Υ., καθώς και της νοσοκομειακής φαρμακευτικής δαπάνης των νοσοκομείων του Ε.Σ.Υ. και του ΓΝΘ Παπαγεωργίου για το έτος 2022 παρουσιάσει, με βάση τα απολογιστικά στοιχεία, αύξηση σε σχέση με το συνολικό ύψος της αυτόματης επιστροφής (clawback) της αντίστοιχης δαπάνης του έτους 2020, τα ετήσια συνολικά όρια της φαρμακευτικής δαπάνης και της νοσοκομειακής φαρμακευτικής δαπάνης των φαρμακείων του Ε.Ο.Π.Υ.Υ., των νοσοκομείων του ΕΣΥ και του ΓΝΘ Παπαγεωργίου των παρ. 1 και 2 για το έτος 2022 προσαυξάνονται κατά το ποσό των 50 εκατομμυρίων ευρώ.

Στην περίπτωση που το συνολικό ύψος της αυτόματης επιστροφής (clawback) της φαρμακευτικής δαπάνης, της νοσοκομειακής φαρμακευτικής δαπάνης των φαρμακείων του Ε.Ο.Π.Υ.Υ., καθώς και της νοσοκομειακής φαρμακευτικής δαπάνης των νοσοκομείων του Ε.Σ.Υ. και του ΓΝΘ Παπαγεωργίου για το έτος 2022 παρουσιάζει, με βάση τα απολογιστικά στοιχεία, μείωση μικρότερη από 50 εκατομμύρια ευρώ σε σχέση με το συνολικό ύψος της αυτόματης επιστροφής (clawback) της αντίστοιχης δαπάνης του έτους 2020, τα αντίστοιχα ετήσια συνολικά όρια της φαρμακευτικής δαπάνης και της νοσοκομειακής φαρμακευτικής δαπάνης των φαρμακείων του Ε.Ο.Π.Υ.Υ., των νοσοκομείων του ΕΣΥ και του ΓΝΘ Παπαγεωργίου των παρ. 1 και 2 προσαυξάνονται κατά τη διαφορά που προκύπτει ανάμεσα στον στόχο της μείωσης των 50 εκατομμυρίων ευρώ και στην πραγματική μείωση του ύψους της αυτόματης επιστροφής (clawback).

β. Στην περίπτωση που το συνολικό ύψος της αυτόματης επιστροφής (clawback) της φαρμακευτικής δαπάνης, της νοσοκομειακής φαρμακευτικής δαπάνης των φαρμακείων του Ε.Ο.Π.Υ.Υ., καθώς και της νοσοκομειακής φαρμακευτικής δαπάνης των νοσοκομείων του Ε.Σ.Υ. και του ΓΝΘ Παπαγεωργίου για το έτος 2023 παρουσιάσει, με βάση τα απολογιστικά στοιχεία, αύξηση σε σχέση με το συνολικό ύψος της αυτόματης επιστροφής (clawback) της αντίστοιχης δαπάνης του έτους 2020, τα ετήσια συνολικά όρια της φαρμακευτικής δαπάνης και της νοσοκομειακής φαρμακευτικής δαπάνης των φαρμακείων του Ε.Ο.Π.Υ.Υ., των νοσοκομείων του ΕΣΥ και του ΓΝΘ Παπαγεωργίου των παρ. 1 και 2 για το έτος 2023 προσαυξάνονται κατά το ποσό των 150 εκατομμυρίων ευρώ.

Στην περίπτωση που το συνολικό ύψος της αυτόματης επιστροφής (clawback) της φαρμακευτικής δαπάνης, της νοσοκομειακής φαρμακευτικής δαπάνης των φαρμακείων του Ε.Ο.Π.Υ.Υ., καθώς και της νοσοκομειακής φαρμακευτικής δαπάνης των νοσοκομείων του Ε.Σ.Υ. και του ΓΝΘ Παπαγεωργίου για το έτος 2023, παρουσιάζει, με βάση τα απολογιστικά στοιχεία, μείωση μικρότερη από 150 εκατομμύρια ευρώ σε σχέση με το συνολικό ύψος της αυτόματης επιστροφής (clawback) της αντίστοιχης δαπάνης του έτους 2020, τα αντίστοιχα ετήσια συνολικά όρια της φαρμακευτικής δαπάνης και της νοσοκομειακής φαρμακευτικής δαπάνης των φαρμακείων του Ε.Ο.Π.Υ.Υ., των νοσοκομείων του ΕΣΥ και του ΓΝΘ Παπαγεωργίου των παρ. 1 και 2 προσαυξάνονται κατά τη διαφορά που προκύπτει ανάμεσα στον στόχο της μείωσης των 150 εκατομμυρίων ευρώ και στην πραγματική μείωση του ύψους της αυτόματης επιστροφής (clawback).

γ. Στην περίπτωση που το συνολικό ύψος της αυτόματης επιστροφής clawback της. φαρμακευτικής δαπάνης, της νοσοκομειακής φαρμακευτικής δαπάνης των φαρμακείων του. Ε.Ο.Π.Υ.Υ., καθώς και της νοσοκομειακής φαρμακευτικής δαπάνης των νοσοκομείων του. Ε.Σ.Υ. και του ΓΝΘ Παπαγεωργίου για το έτος 2024 παρουσιάσει, με βάση τα απολογιστικά. στοιχεία, αύξηση σε σχέση με το συνολικό ύψος της αυτόματης επιστροφής (clawback) της. αντίστοιχης δαπάνης του έτους 2020, τα ετήσια συνολικά όρια της φαρμακευτικής δαπάνης. και της νοσοκομειακής φαρμακευτικής δαπάνης των φαρμακείων του Ε.Ο.Π.Υ.Υ., των νοσοκομείων του ΕΣΥ και του ΓΝΘ Παπαγεωργίου των παρ. 1 και 2 για το έτος 2024 προσαυξάνονται κατά το ποσό των 300 εκατομμυρίων ευρώ.

Στην περίπτωση που το συνολικό ύψος της αυτόματης επιστροφής (clawback) της. φαρμακευτικής δαπάνης, της νοσοκομειακής φαρμακευτικής δαπάνης των φαρμακείων του. Ε.Ο.Π.Υ.Υ., καθώς και της νοσοκομειακής φαρμακευτικής δαπάνης των νοσοκομείων του. Ε.Σ.Υ. και του ΓΝΘ Παπαγεωργίου για το έτος 2024 παρουσιάζει, με βάση τα απολογιστικά. στοιχεία, μείωση μικρότερη από 300 εκατομμύρια ευρώ σε σχέση με το συνολικό ύψος της. αυτόματης επιστροφής (clawback) της αντίστοιχης δαπάνης του έτους 2020, τα αντίστοιχα. ετήσια συνολικά όρια της φαρμακευτικής δαπάνης και της νοσοκομειακής φαρμακευτικής. δαπάνης των φαρμακείων του Ε.Ο.Π.Υ.Υ.,των νοσοκομείων του ΕΣΥ και του ΓΝΘ Παπαγεωργίου των παρ. 1 και 2 προσαυξάνονται κατά τη διαφορά που προκύπτει ανάμεσα. στο στόχο της μείωσης των 300 εκατομμυρίων ευρώ και στην πραγματική μείωση του ύψους. της αυτόματης επιστροφής (clawback).

δ. Στην περίπτωση που το συνολικό ύψος της αυτόματης επιστροφής (clawback) της. φαρμακευτικής δαπάνης, της νοσοκομειακής φαρμακευτικής δαπάνης των φαρμακείων του. Ε.Ο.Π.Υ.Υ., καθώς και της νοσοκομειακής φαρμακευτικής δαπάνης των νοσοκομείων του. Ε.Σ.Υ. και του ΓΝΘ Παπαγεωργίου για το έτος 2025 παρουσιάσει, με βάση τα απολογιστικά. στοιχεία, αύξηση σε σχέση με το συνολικό ύψος της αυτόματης επιστροφής (clawback) της. αντίστοιχης δαπάνης του έτους 2020, τα ετήσια συνολικά όρια της φαρμακευτικής δαπάνης. και της νοσοκομειακής φαρμακευτικής δαπάνης των φαρμακείων του Ε.Ο.Π.Υ.Υ., των. νοσοκομείων του ΕΣΥ και του ΓΝΘ Παπαγεωργίου των παρ. 1 και 2 για το έτος 2025. προσαυξάνονται κατά το ποσό των 400 εκατομμυρίων ευρώ.

Στην περίπτωση που το συνολικό ύψος της αυτόματης επιστροφής (clawback) της. φαρμακευτικής δαπάνης, της νοσοκομειακής φαρμακευτικής δαπάνης των φαρμακείων του. Ε.Ο.Π.Υ.Υ., καθώς και της νοσοκομειακής φαρμακευτικής δαπάνης των νοσοκομείων του. Ε.Σ.Υ. και του ΓΝΘ Παπαγεωργίου για το έτος 2025 παρουσιάζει, με βάση τα απολογιστικά. στοιχεία, μείωση μικρότερη από 400 εκατομμύρια ευρώ σε σχέση με το συνολικό ύψος της. αυτόματης επιστροφής (clawback) της αντίστοιχης δαπάνης του έτους 2020, τα αντίστοιχα. ετήσια συνολικά όρια της φαρμακευτικής δαπάνης και της νοσοκομειακής φαρμακευτικής. δαπάνης των φαρμακείων του Ε.Ο.Π.Υ.Υ., των νοσοκομείων του ΕΣΥ και του ΓΝΘ. Παπαγεωργίου των παρ. 1 και 2 προσαυξάνονται κατά τη διαφορά που προκύπτει ανάμεσα. στο στόχο της μείωσης των 400 εκατομμυρίων ευρώ και στην πραγματική μείωση του ύψους. της αυτόματης επιστροφής (clawback).

4. Η ενδεχόμενη προκαλούμενη δαπάνη από την εφαρμογή της παρ. 3 θα βαρύνει τον κρατικό προϋπολογισμό.

Το ύψος και η κατανομή της ετήσιας αύξησης των ορίων ανάμεσα στις ανωτέρω κατηγορίες. της φαρμακευτικής δαπάνης προσδιορίζονται ετησίως με κοινή απόφαση των Υπουργών. Οικονομικών και Υγείας.».

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου