Τρίτη, 29 Οκτωβρίου 2013

10.000 ευρώ από τον ΟΑΕΔ σε πτυχιούχους για να κάνουν τη δική τους επιχείρηση

Οι όροι και οι προϋποθέσεις για τη συμμετοχή

Ποια δικαιολογητικά πρέπει να συγκεντρώσουν

Ζεστό χρήμα 10.000 ευρώ σε 2.000 άνεργους πτυχιούχους για να κάνουν τη δική τους νέα μικρή επιχείρηση ετοιμάζει ο ΟΑΕΔ. Το νέο πρόγραμμα αναμένεται να αρχίσει να «τρέχει» τον Νοέμβριο και όπως αποκάλυψε ο διοικητής του Οργανισμού, Θεόδωρος Αμπατζόγλου, «θα εστιάσει στη δημιουργία μικρών αλλά υγιών και ικανών να επιβιώσουν επιχειρήσεων». Η συγκεκριμένη δράση αποτελεί τη συνέχεια προγραμμάτων επιδότησης του ΟΑΕΔ για νέους ελεύθερους επαγγελματίες. Είναι η πρώτη φορά που η δράση αφορά πτυχιούχους ανέργους, ενώ είναι πιθανόν να μην υπάρξει ηλικιακός περιορισμός. Οι απαραίτητες προϋποθέσεις για να ενταχθεί κάποιος στο πρόγραμμα «Ενίσχυσης 2.000 ανέργων πτυχιούχων με 10.000 ευρώ» για τη δημιουργία νέων μικρών επιχειρήσεων είναι:

Να έχει την ιδιότητα του ανέργου (διαθέτοντας δελτίο ανεργίας σε ισχύ, με ημερομηνία έναρξης της δραστηριότητάς τους ή μέχρι και 30 μέρες πριν από την έναρξη) και να έχει ωφεληθεί από τη διαδικασία της εξατομικευμένης παρέμβασης.

Να έχει παρακολουθήσει σεμινάριο επιχειρηματικότητας σε Κέντρο Προώθησης της Απασχόλησης (ΚΠΑ) του ΟΑΕΔ.

Να έχει ελληνική υπηκοότητα ή υπηκοότητα κράτους – μέλους της ΕΕ ή να είναι ομογενής που έχει δικαίωμα διαμονής και απασχόλησης στη χώρα μας.

Να διαθέτει Αριθμό Φορολογικού Μητρώου (ΑΦΜ) και οι άντρες υποψήφιοι να έχουν εκπληρώσει ή να έχουν νόμιμα απαλλαγεί από τις στρατιωτικές τους υποχρεώσεις.

Να έχει κάνει έναρξη δραστηριότητας στην αρμόδια ΔΟΥ προτού κάνει αίτηση ένταξης στο επιδοτούμενο πρόγραμμα.

Δύναται να υπαχθεί στο πρόγραμμα με την προϋπόθεση ότι μετέχει με ποσοστό τουλάχιστον 51% στο εταιρικό κεφάλαιο, μέλος:

- Ομόρρυθμης Εταιρείας (ΟΕ)
- Ετερόρρυθμης Εταιρείας (ΕΕ), μόνο για το ομόρρυθμο μέλος της, και
- ΕΠΕ.

Στο επόμενο στάδιο, πριν από την ένταξη των δικαιούχων στο πρόγραμμα, πραγματοποιείται αξιολόγηση σε επίπεδο κατηγορίας κριτηρίων:

Εξετάζεται η πληρότητα της υποβαλλόμενης αίτησης (συμπληρωμένο το σύνολο των υποχρεωτικών πεδίων και ιδιότητα ανέργου).

Εξετάζεται το επιχειρηματικό σχέδιο ως προς την οικονομοτεχνική του επάρκεια, την ύπαρξη στοιχείων δικτύωσης ή καινοτομιών στα προϊόντα ή τις υπηρεσίες που θα παρέχει η επιχείρηση ή και στη διαδικασία παραγωγής και διάθεσης αυτών κ.λπ.

Μετά την ένταξη στο πρόγραμμα, πραγματοποιείται έλεγχος στο χώρο της επιχείρησης από δύο ελεγκτές του Οργανισμού.

Συγκεκριμένα ελέγχονται τα εξής:

- Βεβαίωση έναρξης της δραστηριότητας της επιχείρησης από τη ΔΟΥ.
- Εξοφλημένα τιμολόγια και λογιστικά έγγραφα, αξίας τουλάχιστον ίσης με το ποσό της α’ δόσης της επιχορήγησης που αφορούν δαπάνες.
- Καταστατικό σύστασης της εταιρίας – εφόσον συμμετέχει ο ενδιαφερόμενος.
- Μισθωτήριο ή τίτλος ιδιοκτησίας του χώρου στον οποίο στεγάζεται η επιχείρηση ή παραχωρητήριο θεωρημένα από την αρμόδια ΔΟΥ.
- Αδεια άσκησης επαγγέλματος – όπου απαιτείται – και εγγραφή στο αρμόδιο επαγγελματικό επιμελητήριο.
- Να απασχολούνται αποκλειστικά στην επιχείρησή τους και να είναι ασφαλισμένοι τον ασφαλιστικό φορέα που υπάγεται η επιχείρηση.
- Η επιχείρηση να λειτουργεί σε κατάλληλα διαμορφωμένο χώρο (εκτός χώρου κατοικίας).

ΠΟΙΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΕΠΙΔΟΤΟΥΝΤΑΙ

Οι δαπάνες που επιδοτούνται από το πρόγραμμα είναι:
- Λειτουργικά έξοδα (μίσθωση χώρου, κατανάλωση ΔΕΗ κ.λπ.).
- Παροχή υπηρεσιών (νομική υποστήριξη, λογιστική υποστήριξη κ.λπ.).
- Αναλώσιμα (γραφική ύλη κ.λπ.).
- Αποσβέσεις παγίων.
- Αποδοχές και ασφαλιστικές εισφορές προσλαμβανομένου προσωπικού.

Ολες οι παραπάνω δαπάνες θεωρείται ότι αποδεικνύουν τη λειτουργία της επχείρησης. Πιστοποιούνται με εξοφλημένα τιμολόγια και λογιστικά έγγραφα ισοδύναμης αποδεικτικής αξίας, περασμένα στα επίσημα θεωρημένα από την αρμόδια ΔΟΥ βιβλία της επιχείρησης και πρέπει να συνάδουν με την ικανοποίηση του στόχου της πράξης. Τα εν λόγω τιμολόγια θα πρέπει να αντιστοιχούν σε αξία τουλάχιστον ίση με το εκάστοτε ποσό της επιχορήγησης μέχρι την ολοκλήρωση της πράξης. Η επιδότηση καταβάλλεται σε ισόποσες δόσεις μετά την ολοκλήρωση κάθε σταδίου. Οι αναλυτικοί όροι και οι προϋποθέσεις της επιδότησης θα ανακοινωθούν όταν οριστικοποιηθεί ο οδηγός του προγράμματος.

ΠΗΓΗ: «ΕΡΓΑΣΙΑ ΤΩΡΑ»

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου