Παρασκευή 26 Απριλίου 2013

Εξώδικο απέστειλε ο Ιατρικός Σύλλογος Πατρών στον ΕΟΠΥΥ σχετικά με τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν


Ο Σύλλογός μας, ενεργών ως εκπρόσωπος των μελών του ιατρών ενώπιον κάθε δημόσιας Αρχής (άρθρα 11, 12 και 13 του βασιλικού διατάγματος της 11-10/7-11-1957 (ΦΕΚ Α΄ 225), διαμαρτύρεται εντονότατα με την παρούσα για την αντιμετώπιση που υφίστανται τα μέλη μας και γενικότερα ο ιατρικός κόσμος από τον Οργανισμό σας και κατ’ επέκταση από το Ελληνικό Δημόσιο, που νομοθετεί διακριτικά και κατά τρόπο που παραβιάζει το Σύνταγμα και στοιχειώδη δικαιώματα των ιατρών.

Είναι γνωστό ότι από το 2009 τα ασφαλιστικά Ταμεία και Οργανισμοί τελείως παράνομα, αντισυμβατικά και καταχρηστικά δεν έχουν πληρώσει επισκέψεις, εξετάσεις και πράξεις των συμβεβλημένων ιατρών εν όλω ή εν μέρει. Το ίδιο ισχύει σήμερα και για τον Οργανισμό σας, καθολικό διάδοχό τους βάσει του νόμου 3818/2011. Η απαράδεκτη αυτή κατάσταση έχει οδηγήσει τους περισσότερους συναδέλφους στα όρια της οικονομικής καταστροφής. Και έρχεται τώρα ο Οργανισμός σας, δυστυχώς με την συνέργεια της ίδιας της Πολιτείας και των οργάνων της, και θέτει προαπαιτούμενα για την άρση της αντισυμβατικής, παράνομης και καταχρηστικής συστηματικής καθυστέρησης και ουσιαστικής άρνησης εκπλήρωσης νόμιμων υποχρεώσεων.

Πιο συγκεκριμένα, για την έναρξη διαδικασίας εκκαθάρισης επιβάλλει την αποδοχή αναγκαστικής έκπτωσης και την υποβολή υπεύθυνης δήλωσης παραίτησης των ιατρών από στοιχειώδη νόμιμα δικαιώματά τους, από αγωγές και από τοκοδοσία, χωρίς καν να δοθεί ένα επίσημο χρονοδιάγραμμα πληρωμών, ενόψει ενός ιδιαίτερα βεβαρημένου χρονικού αναξιοπιστίας και επανειλημμένων αθετήσεων επίσημων δεσμεύσεων αποπληρωμής των ληξιπρόθεσμων οφειλών προς τους ιατρούς. Επισημαίνουμε τις μεγάλες καθυστερήσεις της τάξεως του εξαμήνου στην αποπληρωμή των υπηρεσιών του εργαστηριακού τομέα, που έχει να αντιμετωπίσει το κόστος των αναλωσίμων υλικών, καθώς και την καθυστέρηση απόδοσης οφειλών προς τον κλινικό / κλινικοεργαστηριακό τομέα, η οποία αγγίζει το τετράμηνο.

Θεωρούμε ότι, υπό τις συνθήκες αυτές, η επιβολή αναγκαστικών όρων στους ιατρούς προκειμένου να προβεί ο Οργανισμός σας σε καταβολή ποσών που δικαιούνται με βάση τη σύμβασή τους και το νόμο, είναι παράνομη, αντισυνταγματική (άρθρα 2 παρ. 1, 4 παρ. 1 και 17), αντίθετη στο 1ο Πρόσθετο Πρωτόκολλο της Ευρωπαϊκής Σύμβασης Δικαιωμάτων του Ανθρώπου (ΕΣΔΑ) περί προστασίας της περιουσίας, καθώς και σε κάθε έννοια χρηστής διοικήσεως. Πέραν αυτού, οι ιατροί αντιμετωπίζουν και κατάφορα άνιση και διακριτική μεταχείριση, κατά παράβαση της αρχής της ισότητας των ελλήνων πολιτών που καθιερώνει το άρθρο 4 παρ. 1 του Συντάγματος σε σχέση με άλλους παρόχους υπηρεσιών υγείας, για τους οποίους προβλέπεται όροι εξόφλησης περιέργως προνομιακοί.

Τονίζουμε, παρενθετικά, ότι η απόδοση των οφειλομένων πρέπει να γίνει στο 100% της υποβληθείσας δαπάνης, ενώ θα πρέπει να περιληφθούν και οι μήνες που εκκρεμεί η τελική εκκαθάριση του 10%, δεδομένου ότι και σύμφωνα με το νόμο 4232/2013 (άρθρο 3) αποφάσεις το ποσόν της οφειλής, σύμφωνα με τον Ν.4132/13 αρθ.3, που θα αποδίδεται ως προκαταβολή, πρέπει να είναι η διαφορά της συνολικής οφειλής αφαιρούμενης της αντίστοιχης έκπτωσης 10-15%, αποκλειόμενης κάθε περαιτέρω μείωσης με το αιτιολογικό του πρόχειρου λογιστικού ελέγχου. Αυτό επιβεβαιώνεται και από τον ρητό ορισμό του νόμου ότι «Εάν μετά την χορήγηση της προκαταβολής κατά τον έλεγχο και την εκκαθάριση των παραστατικών, προκύψει οφειλόμενο ποσό μικρότερο του προκαταβληθέντος, η διαφορά παρακρατείται από τους επόμενους λογαριασμούς των προμηθευτών της παραγράφου 1.», ενώ τίποτε αντίθετο δεν προκύπτει, ούτε και θα ήταν δυνατόν να προκύψει από τις υπ’ αριθ. ΟΙΚ. 9425 / 4-2-2012 (ΦΕΚ Β΄ 188) και οικ. 18579 (ΦΕΚ Β΄427 / 25-2-2013) αποφάσεις.

Πρέπει να επισημανθεί εδώ η αποδεδειγμένη αδυναμία εκκαθάρισης του τελικού 10% των δεδουλευμένων οφειλών για την κάλυψη των ιατρικών υπηρεσιών υγείας που παρέχονται στον Οργανισμό σας από την έναρξη της λειτουργίας του έως και σήμερα, κάτι το οποίο προφανώς οφείλεται στον πολυδαίδαλο, γραφειοκρατικό και όλως αναποτελεσματικό διοικητικό μηχανισμό του Οργανισμού, με σοβαρές ανεπάρκειες στις διαδικασίες διεκπεραίωσης, εκκαθάρισης, ενταλματοποίησης των οφειλομένων ποσών και διενέργειας ελεγκτικού έργου.

Σύμφωνα με τα ανωτέρω, η συμπεριφορά και οι απαιτήσεις του Οργανισμού σας, αλλά και της Πολιτείας γενικότερα, δεν είναι δυνατόν να αποστερήσουν τους ιατρούς από τα δικαιώματά τους εφόσον η αποπληρωμή, ενόψει και της τεράστιας μέχρι σήμερα καθυστέρησης και των δυσμενέστατων συνεπειών για τους ιατρούς, δεν πραγματοποιηθεί εντός εύλογα συντόμου χρόνου, που, πάντως, σε καμία περίπτωση δεν θα πρέπει να υπερβαίνει τα νόμιμα όρια που θέτει ο νόμος (Κώδικας Διοικητικής Διαδικασίας) και σας καλούμε με την παρούσα να ενεργήσετε άμεσα προς την κατεύθυνση αυτή.

Σε περίπτωση υπέρβασης του ευλόγου χρόνου κατά την προεκτεθείσα έννοια και νέας αθέτησης των υποχρεώσεων έναντι των ιατρών, ο Σύλλογός μας ρητώς δηλώνει ότι προτίθεται άμεσα να αναλάβει πρωτοβουλία υπεράσπισης της αξιοπρέπειας και των δικαιωμάτων των ιατρών, δυναμικής διεκδίκησης των δεδουλευμένων και καταλογισμού και προσωπικών ευθυνών σε κάθε ενεχόμενο όργανο. Είναι δε σαφές ότι, σε τέτοια περίπτωση, τυχόν υποβληθείσα δήλωση παραίτησης δικαιωμάτων από μέλη μας ιατρούς θα αποβάλλει οποιαδήποτε ισχύ, που θα υφίσταται μόνο εάν καταστεί συνεπής η διοίκηση του ΕΟΠΥΥ ως προς την υποχρέωση τήρησης της κείμενης νομοθεσίας όσον αφορά την καταβολή των ληξιπρόθεσμων οφειλών.

Με επιφύλαξη κάθε εν γένει δικαιώματος και αξιώσεως των μελών του Ιατρικού Συλλόγου Πατρών, αρμόδιος δικαστικός επιμελητής να επιδώσει νόμιμα την παρούσα προς τον κ. Πρόεδρο του ΕΟΠΥΥ, ως νόμιμο εκπρόσωπο αυτού, για να λάβει γνώση και για τις νόμιμες συνέπειες, καλούμενο ταυτόχρονα να ενεργήσει σύμφωνα με τα ανωτέρω. Η παρούσα να αντιγραφεί ολόκληρη στην έκθεση επιδόσεως».

ZOUGLA.GR

- Posted using BlogPress from my iPad

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου