Τρίτη 30 Απριλίου 2013

Ανακοίνωση ΙΣΘ 30/4/2013 - Διαδικασία εξόφλησης ληξιπρόθεσμων οφειλών

Θεσσαλονίκη, 30 Απριλίου 2013 

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΛΗΞΙΠΡΟΘΕΣΜΩΝ ΕΟΠΥΥ

Αγαπητοί συνάδελφοι,
Ο ΙΣΘ διεκδικεί με κάθε νόμιμο και πρόσφορο μέσο την γρήγορη εξόφληση όλων των οφειλών αλλά και του παρακρατηθέντος 10% . Συνεχίζουμε τις καθημερινές πιέσεις προς τους αρμόδιους τόσο στο Υπουργείο Υγείας όσο και στον ΕΟΠΥΥ, οι οποίοι παρά τις κατά καιρούς διαβεβαιώσεις φαίνεται ότι δεν έχουν αντιληφθεί ακόμη ούτε το μέγεθος του προβλήματος ούτε τον εξαιρετικά επείγοντα χαρακτήρα του.
Αρκετά με τις παλινωδίες και την ολιγωρία . Τους καθιστούμε ατομικά υπεύθυνους και για κάθε παράνομη καθυστέρηση και θα κινηθούμε αναλόγως.

Αγαπητοί συνάδελφοι,
Όπως προκύπτει από τις μέχρι τώρα ανακοινώσεις για τη διαδικασία εξόφλησης των ληξιπρόθεσμων οφειλών των ασφαλιστικών ταμείων που συγχωνεύθηκαν στον ΕΟΠΥΥ συνοψίζουμε ότι:

Η διαδικασία αφορά ληξιπρόθεσμες οφειλές δαπανών ( επισκέψεις, πράξεις, εξετάσεις), που πραγματοποιήθηκαν μέχρι 31/12/2011 δηλ. περιλαμβάνονται και εκείνες που υποβλήθηκαν αρχές του 2012.
Η ηλεκτρονική δήλωση αποδοχής υποβάλλεται άμεσα αναγράφοντας και το IBAN μέσα από την ιστοσελίδα του ΕΟΠΥΥ από τις Εφαρμογές / Ληξιπρόθεσμες οφειλές / Ληξιπρόθεσμες οφειλές ΟΠΑΔ.
Στους ιατρούς αποδίδεται το ποσό που έχουν ζητήσει αφού αφαιρεθεί η μείωση 10% ή 15% ανάλογα με το ποσό ανά μηνιαία υποβολή. Για τους εργαστηριακούς η μείωση 10% ισχύει μέχρι τα 15000 ευρώ ανά μηνιαία υποβολή ενώ για τους κλινικούς μέχρι 4000 ευρώ ανά μηνιαία υποβολή. Σε περίπτωση μεγαλύτερου ποσού η μείωση αυξάνεται σε 15% για όλους. Για εκείνους που υπέβαλαν δαπάνες με συγκεντρωμένους περισσότερους μήνες έχουμε ήδη ζητήσει να επιμερισθεί η δαπάνη ανά μήνα ώστε να μην υπάρξει μεγαλύτερο «κούρεμα».
Εάν μαζί με τις εντολές εκδόθηκε Α.Π.Υ. ή τιμολόγιο τότε απαιτείται η έκδοση αθεώρητου πιστωτικού τιμολογίου όπου θα αναγράφεται το ποσό της μείωσης και θα αναφέρεται ο αριθμός και η ημερομηνία του αρχικού παραστατικού.
Εάν δεν έχει εκδοθεί Α.Π.Υ ή τιμολόγιο κατά την υποβολή των εντολών τότε εκδίδεται αθεώρητο τιμολόγιο παροχής υπηρεσιών και πιστωτικό τιμολόγιο με το ποσό της μείωσης.
Απαιτείται φορολογική ενημερότητα και ασφαλιστική ενημερότηταόταν το τελικό εισπρακτέο είναι περισσότερο από 1500 ευρώ.
Η έντυπη υπεύθυνη δήλωση αποδοχής των όρων της εξόφλησης (επισυνάπτεται ) με θεώρηση για το γνήσιο της υπογραφής ( από αστυνομικό τμήμα ή ΚΕΠ ) θα κατατεθεί όταν θα πάμε να καταθέσουμε και τα άλλα δικαιολογητικά ( τιμολόγια – ενημερότητες ).
Μέσα από την ιστοσελίδα του ΕΟΠΥΥ θα ενημερωνόμαστε για την εξέλιξη της διαδικασίας.
Με τον πρόσφατο νόμο προσδιορίζεται η μέγιστη προθεσμία αποπληρωμής για κάθε δημόσια αρχή και για νομικά πρόσωπα που παρέχουν υγειονομική μέριμνα και για τον ΕΟΠΥΥ σε εξήντα μέρες από την υποβολή των παραστατικών. Μετά την εκπνοή της προθεσμίας ο δικαιούχος δικαιούται τόκο υπερημερίας με επιτόκιο της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας προσαυξημένο κατά 8%.
Ο ΙΣΘ αποστέλλει εξώδικο δήλωση διαμαρτυρία στον ΕΟΠΥΥ ζητώντας την έγκαιρη ολοκλήρωση όλων των διαδικασιών από όλα τα ταμεία τονίζοντας ότι σε περίπτωση αθέτησης από τον ΕΟΠΥΥ της υποχρέωσης εξόφλησης εντός της νομίμου προθεσμίας οι ιατροί διατηρούν το δικαίωμα ανάκλησης της υπεύθυνης δήλωσης.

Όσοι έχουν καταθέσει προσφυγές εναντίον του ΟΠΑΔ και εφ όσον επιθυμούν να εξοφληθούν με την παραπάνω διαδικασία χρειάζεται,
να τηλεφωνήσουν στον ΙΣΘ ώστε να ενημερωθούν για τα στοιχεία της προσφυγής τα οποία θα αναγράψουν στην υπεύθυνη δήλωση,
να εκτυπώσουν την επισυναπτόμενη εξουσιοδότηση την οποία θα προσκομίσουν ή θα αποστείλουν ταχυδρομικά στον ΙΣΘ θεωρημένη για το γνήσιο της υπογραφής ώστε να αρχίσουν οι απαραίτητες νομικές διαδικασίες. Το κόστος αυτών των διαδικασιών θα καλυφθεί - μετά από συμφωνία με το δικηγορικό γραφείο - από το ποσό που καταβλήθηκε αρχικά..

Για τα άλλα ταμεία ( ΤΥΔΚΥ, ΟΑΕΕ, ΤΑΠΟΤΕ ) ακολουθούνται ανάλογες διαδικασίες οι λεπτομέρειες των οποίων θα μας γνωστοποιηθούν εντός των επομένων ημερών.
Όσοι έχουν καταθέσει προσφυγές και για άλλα ταμεία θα τους επιστραφούν τα επιπλέον ποσά που κατέβαλαν ( 20 ευρώ ανά ταμείο ) εφ όσον δεν έχει ολοκληρωθεί η διαδικασία κατάθεσης.

Χρήσιμο είναι κάθε συνάδελφος να προετοιμάσει για προσωπική του χρήση λίστες των απαιτήσεων του ανά ταμείο και ανά υποβολή με αναγραφή του ποσού και του αριθμού του αντίστοιχου παραστατικού ώστε να οργανώσει και να παρακολουθεί καλύτερα τις περαιτέρω ενέργειες του.

Ιατρικός Logo


Ο Πρόεδρος          Ο Γραμματέας


Τσάμης Δημήτρης  Νίτσας Νικόλαος

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου