Δευτέρα 29 Απριλίου 2013

ΕΟΠΥΥ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ: «Ληξιπρόθεσμες οφειλές (προ 31-12-2011)»

ΘΕΜΑ: «Ληξιπρόθεσμες οφειλές (προ 31-12-2011)».

Σας γνωρίζουμε ότι η Υπηρεσία εργάζεται πυρετωδώς, κατόπιν εντολής του Προέδρου Δ.Σ. του Ε.Ο.Π.Υ.Υ. και της Δ/νσης Οικονομικού του Ε.Ο.Π.Υ.Υ., για την εκκαθάριση των εν θέματει οφειλών και ήδη σε δυο βδομάδες καταχωρήσαμε 3.000 παλαιά πρωτοκόλλα στο νέο ηλεκτρονικό πρόγραμμα του Ε.Ο.Π.Υ.Υ. 

Σε λίγες μέρες θα μπορεί ο κάθε πάροχος υγείας (ιατροί, ιατρικές εταιρείες κ.α.) να βλέπει στην οθόνη του την πορεία των οριστικοποιήσεων μας προς ενταλματοποίηση και πληρωμή.

Σύμφωνα με το έγγραφο α.π. 280/8-04-2013 της Κεντρικής Υπηρεσίας (επισυνάπτεται) στην παρούσα φάση δεν απαιτείται να προσέλθουν στην Υπηρεσία μας οι γιατροί για να προσκομίσουν Τιμολόγια Παροχής Υπηρεσιών και αντίστοιχα Πιστωτικά Τιμολόγια, φορολογικές και ασφαλιστικές ενημερότητες καθώς και Υπεύθυνες Δηλώσεις. Ο λόγος είναι η εξαιρετικά επείγουσα ανάγκη εκκαθάρισης στο νέο ηλεκτρονικό πρόγραμμα.

Οι γιατροί και γενικά όλοι οι πάροχοι υγείας θα κληθούν μια φορά ο καθένας, όταν ολοκληρωθεί η εκκαθάριση, να υποβάλλουν τα παραπάνω δικαιολογητικά.

Ως προς την ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ που είναι αναρτημένη στο διαδίκτυο, πρέπει όλοι οι πάροχοι (γιατροί κ.λ.π.) να την στείλουν ηλεκτρονικά.

Κάποιοι γιατροί ανησύχησαν γιατί στην Υπεύθυνη Δήλωση αναφέρεται η φράση «Ως υφιστάμενες οφειλές νοούνται εκείνες για τις οποίες έχουν εκδοθεί τα προβλεπόμενα κατά περίπτωση παραστατικά στοιχεία μέχρι την 31-12-2011».
Διευκρινίζουμε προς τούτο ότι οι Α.Π.Υ. δεν ήταν τότε υποχρεωτικές βάσει του Κ.Φ.Σ. και επομένως δεν πρέπει να ανησυχούν εάν τις εκδώσουν όταν κληθούν (και μετά την ηλεκτρονική υποβολή της Υπεύθυνης Δήλωσης).

Επίσης εννοείται ότι η υποβολή των τελευταίων μηνών του 2011 έγινε στο 2012, όμως τα προβλεπόμενα παραστατικά (εντολές περιθάλψεως και συγκεντρωτικές, αναλυτικές καταστάσεις αφορούν μέχρι 31-12-2011).

Παρακαλούμε ενημερώστε τα μέλη σας. 

Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ

ΓΚΑΝΑΤΣΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου