Πέμπτη 30 Μαρτίου 2017

Τι αλλάζει στην Ηλεκτρονική Υγεία την επόμενη 2ετία;


Με νέες δράσεις Ηλεκτρονικής Υγείας εμπλουτίζει την πλατφόρμα της η ΗΔΙΚΑ, προκειμένου να ανταποκριθεί στα ευρωπαϊκά στάνταρ.

Στο πλαίσιο αυτό και με γνώμονα τον εντοπισμό ευκαιριών για την υλοποίηση έργων στρατηγικής σημασίας για το χώρο της κοινωνικής ασφάλισης και της υγείας, η Διοίκηση του φορέα συμμετείχε για πρώτη φορά στην υποβολή προτάσεων προς χρηματοδότηση των Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων CEF TELECOM «ΣΥΝΔΕΟΝΤΑΣ ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΗ (Connecting Europe Facility – CEF TELECOM) και HORIZON 2020.

Από το σύνολο των υποβληθέντων προτάσεων βάσει του πλάνου της ΗΔΙΚΑ, η ΕΕ ενέκρινε τις εξής:
Aνάπτυξη διασυνοριακών ηλεκτρονικών υπηρεσιών υγείας στην Ελλάδα (Deployment of Generic Cross Border eHealth Services in Greece) στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Έργου “CEF TELECOM”

Στόχος του έργου είναι η Ελλάδα να προσφέρει υψηλής ποιότητας διασυνοριακή υγειονομική περίθαλψη για τους πολίτες που ζουν στο εξωτερικό, αλλά και τους πολίτες – επισκέπτες από άλλα κράτη μέλη της Ε.Ε. Δεδομένου ότι η Ελλάδα είναι ένας τουριστικός προορισμός και δέχεται πάνω από 20 εκατ. τουρίστες ετησίως, αναμένεται η ανάπτυξη των διασυνοριακών Υπηρεσιών Υγείας να επηρεάσει την οικονομική ανάπτυξη.

Επίσης, στόχος είναι η διασυνοριακή ηλεκτρονική συνταγογράφηση και η διανομή φαρμάκου να παρέχει ασφάλεια καθώς και να ενημερώνονται οι Υπηρεσίες Υγείας της χώρας προέλευσης του ασθενούς και να μπορούν οι επαγγελματίες υγείας να έχουν πρόσβαση στον Ηλεκτρονικό φάκελο Υγείας του ασθενούς.

Η Η.ΔΙ.Κ.Α. Α.Ε είναι συντονιστής εταίρος καθώς και το εθνικό σημείο επαφής για την ηλεκτρονική υγεία. Θα σχεδιάσει και θα συμβάλλει στις φάσεις προετοιμασίας του προγράμματος. Το έργο περιλαμβάνει:
Το οργανωτικό πλαίσιο για την ηλεκτρονική υγεία
Το μοντέλο διακυβέρνησης για τις υποδομές ψηφιακών υπηρεσιών eHealth
Περίληψη δεδομένων ασθενούς για ηλεκτρονική ανταλλαγή (Patient Summary)
Υλοποίηση πλατφόρμας που προσφέρει την δυνατότητα διασυνοριακής λειτουργίας μιας σειράς εφαρμογών και υπηρεσιών ηλεκτρονικής υγείας και συγκεκριμένα:

– Επεκτάσεις του συστήματος Ηλεκτρονικής Συνταγοράφησης ώστε να αναγνωρίζονται και να μπορούν να εκτελούνται συνταγές φαρμάκων οι οποίες έχουν εκδοθεί από άλλα κράτη μέλη και το αντίθετο (οι συνταγές που εκδίδονται στην Ελλάδα να μπορούν να εκτελεστούν από τα συστήματα συνταγογράφησης των άλλων κρατών μελών (cross border ePrescription / eDispensation)).

– Δυνατότητα δημιουργίας και προβολής του Συνοπτικού Ιατρικού Ιστορικού (Patient Summary) με συγκεκριμένα δεδομένα υγείας των πολιτών (τα οποία έχουν κριθεί ως τα απαραίτητα για την αντιμετώπιση έκτακτων περιστατικών) και διάθεση αυτού σε μορφή που θα μπορεί να χρησιμοποιηθεί από όλα τα κράτη μέλη που συμμετέχουν στο δίκτυο.

– Υπηρεσίες και υποδομές ασφάλειας και αναγνώρισης χρηστών και ρόλων σε ευρωπαϊκό επίπεδο

Στο εταιρικό σχήμα συμμετέχουν επίσης το Υπουργείο Υγείας, το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης και το Ινστιτούτο Επικοινωνίας και Πληροφοριακών Συστημάτων (ΕΠΙΣΕΥ).

Ο συνολικός προϋπολογισμός του έργου είναι 932.772€ και η διάρκεια υλοποίησης 4 έτη.
Υλοποίηση του σημείου πρόσβασης ανταλλαγής ασφαλιστικών δεδομένων σε Ευρωπαϊκό επίπεδο για το έργο EESSI* (Implementation of the EESSI Access Point in Greece) στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Έργου “CEF TELECOM”

Στόχος του έργου είναι η υλοποίηση του σημείου πρόσβασης ανταλλαγής δεδομένων που αφορούν στην κοινωνική ασφάλιση σε Ευρωπαϊκό Επίπεδο, η εφαρμογή του οποίου θα φιλοξενείται στην Η.ΔΙ.Κ.Α. Α.Ε. ώστε να διευκολυνθεί η μετάβαση από την έντυπη στην ηλεκτρονική ανταλλαγή πληροφοριών ασφαλιστικών δεδομένων μεταξύ των μελών κρατών. Τέτοια παραδείγματα αφορούν στην ηλεκτρονική ανταλλαγή των ενσήμων ενός πολίτη ο οποίος έχει εργαστεί σε διάφορες χώρες της Ε.Ε., καθώς και στην ανταλλαγή πληροφοριών αποζημίωσης περίθαλψης για έναν πολίτη που νοσηλεύθηκε σε άλλο νοσοκομείο μιας άλλης χώρας της Ε.Ε. Η Στο πλαίσιο αυτό, η Η.ΔΙ.Κ.Α. θα προμηθευτεί συστήματα και θα υλοποιήσει διεπαφές λογισμικού για τη διασύνδεση επιλεγμένων ΦΚΑ.

Συντονιστής εταίρος είναι η Η.ΔΙ.Κ.Α. Α.Ε, ο συνολικός προϋπολογισμός του έργου είναι 950.000€ και η διάρκεια υλοποίησης 2 έτη.

(*) EESSI: Electronic Exchange of Social Security Information
Μετασχηματισμός των ελληνικών υπηρεσιών ηλεκτρονικής διακυβέρνησης σε διασυνοριακές υπηρεσίες ηλ. ταυτότητας (Transformation of Greek e-Gov Services to eIDAS Cross Border Services)

Στόχος του έργου είναι η εφαρμογή του ευρωπαϊκού κανονισμού eIDAS , o οποίος θέτει τις προϋποθέσεις και τις υποχρεώσεις των κρατών μελών για τη δημιουργία και αναγνώριση ηλεκτρονικών ταυτοτήτων και την εξασφάλιση ασφαλών ηλεκτρονικών συναλλαγών. Η καθιέρωση τυπικής ηλεκτρονικής διαδικασίας για τη διενέργεια συναλλαγών στο Δημόσιο Τομέα, έχει σαν αποτέλεσμα την προσφορά υπηρεσιών υψηλής προστιθέμενης αξία. Στο πλαίσιο αυτό η Η.ΔΙ.Κ.Α. Α.Ε αναλαμβάνει την ενσωμάτωση της λειτουργικότητας του eIDAS σε επιλεγμένες ηλεκτρονικές υπηρεσίες υγείας και κοινωνικής ασφάλισης που παρέχει όπως είναι το σύστημα ηλεκτρονικής συνταγογράφησης, τα e-Ραντεβού, ο ΑΜΚΑ, το Εθνικό Μητρώο Ασφάλισης-Ασφαλιστικής Ικανότητας (ΑΤΛΑΣ). Για παράδειγμα, οποιοσδήποτε Ευρωπαίος πολίτης, ο οποίος διαθέτει στοιχεία ταυτοποίησης συμβατά με το eIDAS, θα μπορεί να χρησιμοποιεί την υπηρεσία e-Ραντεβού, για να κλείσει ραντεβού σε μία Ελληνική Μονάδα ΠΕΔΥ.

Συντονιστής του έργου είναι το Υπουργείο Διοικητικής Ανασυγκρότησης και στο εταιρικό σχήμα συμμετέχουν η Η.ΔΙ.Κ.Α. Α.Ε., το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, η Γενική Γραμματεία Εμπορείου και Προστασίας Καταναλωτή, το Πανεπιστήμιο Πειραιά, το Πανεπιστήμιο Αιγαίου, το Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, και το Ελληνικό Δίκτυο Έρευνας και Τεχνολογίας.

Ο συνολικός προϋπολογισμός του έργου είναι 765.959,63€ και η διάρκεια υλοποίησης 1 έτος.
Ευρωπαϊκό Σχήμα Εκτίμησης της Συμμόρφωσης της Διαλειτουργικότητας στην Ηλ.Υγεία (EU eHealth Interoperability Conformity Assessment Scheme – EUROCAS) στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Προγράμματος HORIZON 2020

Το Euro-CAS, είναι ένα ευρωπαϊκό δίκτυο για την εκτίμηση της συμμόρφωσης και της διαλειτουργικότητας στην ηλεκτρονική υγεία (eHealth). Έχει σκοπό να υποστηρίξει και να αναπτύξει την υιοθέτηση και εκκίνηση δοκιμών σχετικά με τα πρότυπα και τις προδιαγραφές της ηλεκτρονικής υγείας όπως ορίζονται στο Ευρωπαϊκό πλαίσιο διαλειτουργικότητας (eHealth ΕΙF) με τη δημιουργία ενός βιώσιμου ευρωπαϊκού συστήματος εκτίμησης και αξιολόγησης της συμμόρφωσης στα πρότυπα, προωθώντας ευρύτερα τη διαλειτουργικότητα της ηλεκτρονικής υγείας στο σύνολο της ευρωπαϊκής αγοράς.

H H.ΔΙ.Κ.Α. Α.Ε. έχει μικρή συμμετοχή στο εν λόγω έργο με κύριο αντικείμενο τη διοργάνωση workshop για τη διάχυση των αποτελεσμάτων του έργου. Στο εταιρικό σχήμα συμμετέχουν συνολικά 16 ακαδημαϊκοί και ερευνητικοί φορείς αντιπροσωπεύοντας το μεγαλύτερο μέρος των χωρών της Ευρώπης όπως Αυστρία, Ιταλία, Βέλγιο, Λουξεμβούργο, Πορτογαλία, Πολωνία, Κροατία, Ολλανδία, Γαλλία, κτλ

Ο συνολικός προϋπολογισμός του έργου είναι 995.287,50€ και η διάρκεια υλοποίησης 2 έτη.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου