Πέμπτη 22 Δεκεμβρίου 2016

Τροπολογία επεκτείνει τα rebate & clawback του ΕΟΠΥΥ


Τροπολογία επεκτείνει τα rebate & clawback του ΕΟΠΥΥ

Τροπολογία με την οποία προβλέπεται επέκταση της εφαρμογής rebate & clawback σε όλους τους παρόχους του ΕΟΠΥΥ και ταυτόχρονα ρυθμίζει εκ νέου και τα όρια δαπανών για τις ως άνω παροχές υγεία κατέθεσε το υπουργείο Υγείας στην Βουλή.

dikaiologitika.gr

Παράλληλα, η προτεινόμενη αυτή διάταξη ρυθμίζει ζητήματα που σχετίζονται με τον υπολογισμό και την είσπραξη/συμψηφισμό από τον Ε.Ο.Π.Υ.Υ. του ποσού αυτόματης επιστροφής για τις περιπτώσεις παρόχων που έχουν υποβάλλει ενστάσεις κτλ. 

Ειδικότερα η προτεινόμενη διάταξη ρυθμίζει την επέκταση της εφαρμογής rebate & clawback σε όλους τους παρόχους του Εθνικού Οργανισμού Παροχής Υπηρεσιών Υγείας και ταυτόχρονα ρυθμίζει εκ νέου και τα όρια δαπανών για τις ως άνω παροχές υγείας. 

Παράλληλα, η προτεινόμενη αυτή διάταξη ρυθμίζει ζητήματα που σχετίζονται με τον υπολογισμό και την είσπραξη/συμψηφισμό από τον Ε.Ο.Π.Υ.Υ. του ποσού αυτόματης επιστροφής για τις περιπτώσεις παρόχων που έχουν υποβάλλει ενστάσεις κτλ. 

Σε αυτές τις περιπτώσεις, όπου το τελικό ποσό της εκκαθάρισης δεν έχει σαφώς καθοριστεί, το ποσό της υπέρβασης θα υπολογίζεται επί του αιτούμενου ποσού μετά την αφαίρεση τυχόν rebate και όχι επί του ποσού της εκκαθαρισθείσας οφειλής. Η προτεινόμενη διάταξη ρυθμίζει την επέκταση της δυνατότητας σύναψης συμβάσεων του Ε.Ο.Π.Υ.Υ. με παρόχους πέρα από τους μέχρι σήμερα συμβαλλόμενους, μέσω της αλλαγής του Ε.Κ.Π.Υ. 

Ταυτόχρονα, ρυθμίζει τις περιπτώσεις για τις οποίες δεν προκύπτει συμφωνία με τους λοιπούς παρόχους καθώς και την υποχρέωση τήρησης μητρώου παρόχων από τον Ε.Ο.Π.Υ.Υ.. Η προτεινόμενη διάταξη στοχεύει στον ορθολογισμό και στον έλεγχο των πραγματικών δαπανών του Οργανισμού μέσω της τήρησης από τον Ε.ΟΠ.Υ.Υ. ηλεκτρονικού συστήματος παρακολούθησης συμφωνιών. Η ανωτέρω επεξεργασία πραγματοποιείται χωρίς τη συναίνεση εκάστου ασφαλισμένου, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρου 7 παρ. 2 εδ. ε' περ. δδ' του Ν. 2472/1997, ως ισχύει (ΦΕΚ Α', 50), καθόσον επιτελείται, στα πλαίσιο της άσκησης δημόσιου ελέγχου επί των δαπανών κοινωνικών παροχών υγείας σε είδος από τον ΕΟΠΥΥ. 

Με την προτεινόμενη διάταξη τροποποιείται η παρ. 7α του άρθρου 52 του Ν. 4430/2016 (Α'205) προκειμένου να αντιμετωπιστούν ζητήματα εκδόσεως παραστατικών που αφορούν παρασχεθείσες υπηρεσίες κατά το χρονικό διάστημα από 01.01.2012 έως 31.01.2016. Με την παρούσα διάταξη επιτυγχάνεται η ορθότερη κατανομή τμήματος ιδίων εσόδων του Οργανισμού με σκοπό την αποτελεσματική αξιοποίησή τους προς όφελος του δημοσίου συμφέροντος. 

Με την παρούσα διάταξη επιτυγχάνεται η απλοποίηση των διαδικασιών ελέγχου, με γνώμονα την άμεση και αποτελεσματική εξυπηρέτηση των ασφαλισμένων, διασφαλίζοντας παράλληλα το δημόσιο συμφέρον, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία περί ηλεκτρονικής διακυβέρνησης. Με την παρούσα διάταξη προβλέπεται ρητά η δυνατότητα του Οργανισμού να καθορίζει ανώτατες τιμές αποζημίωσης για τις αναφερόμενες κατηγορίες υλικών, μοσχευμάτων και σκευασμάτων ειδικής διατροφής, κατά το μεταβατικό διάστημα από τη δημοσίευση του παρόντος και μέχρι το πέρας των εργασιών της Επιτροπής Διαπραγμάτευσης και, εν συνεχεία, της υπογραφής σχετικών συμβάσεων. Με την παρούσα διάταξη προβλέπεται ότι από 1-7-2017 επεκτείνεται η διαδικασία εκκαθάρισης υποβολών παρόχων του ΕΟΠΥΥ που περιγράφεται στο νόμο 4368 /2016 άρθρο 90 παρ. 7 εδάφιο α και β ,και στις υποβολές των συμβεβλημένων φαρμακοποιών. 

Με αυτό τον τρόπο διασφαλίζεται η κοινή αντιμετώπιση από τον Οργανισμό όλων των παρόχων στα θέματα της υποβολής, του ελέγχου, της εκκαθάρισης και της πληρωμής των λογαριασμών. Με σκοπό την ομαλή μετάβαση στην νέα διαδικασία με την δεύτερη παράγραφο του νόμου ρυθμίζεται η διαδικασία υποβολής, επεξεργασίας και πληρωμής με πρόχειρο λογιστικό έλεγχο των υποβολών των φαρμακείων, ενώ παράλληλα διασαφηνίζεται η έως σήμερα ακολουθούμενη διαδικασία, λόγω της ύπαρξης παράλληλων αρμοδιοτήτων σε διαφορετικές διατάξεις της νομοθεσίας. Επιπλέον, προστίθεται εδάφιο σχετικό με την παράταση της έναρξης της διαδικασίας για τα νοσοκομεία του ΕΣΥ έως 01.07.2017. Με την παρούσα διάταξη προβλέπεται, ότι σε περίπτωση μεταφοράς υπαλλήλων στον ΕΟΠΥΥ σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 3918/2011, για τους οποίους έχει γίνει κατά το χρόνο της μεταφοράς δέσμευση ποσού προς εξυπηρέτηση αναγκών μισθοδοσίας τους, το ως άνω ποσό ακολουθεί τον υπάλληλο κατά τη μεταφορά του αυτοδικαίως. 

Η προτεινόμενη ρύθμιση κρίνεται επιβεβλημένη για τους εξής λόγους: Το συνολικό όριο της φαρμακευτικής δαπάνης των δημόσιων νοσοκομείων και των φαρμακείων του ΕΟΠΥΥ αυξάνεται για το έτος 2016 κατά 20.000.000,00 ευρώ και ανέρχεται στο συνολικό ποσό των 590.000.000,00 ευρώ. Ουσιαστικά και πραγματικά, το ποσό αυτό των 20.000.000,00 ευρώ αυξάνει το όριο της φαρμακευτικής δαπάνης των νοσοκομείων, τα οποία, κατά το έτος 2016, υποχρεώθηκαν να αντιμετωπίσουν και να καλύψουν και τα υγειονομικά ζητήματα των προσφύγων, των μεταναστών και των ανασφάλιστων πολιτών. Το ποσό των 590.000.000,00 ευρώ κατανέμεται ως εξής: 510.000.000,00 ευρώ στα νοσοκομεία του ΕΣΥ, 13.000.000,00 ευρώ στο ΓΝΘ «ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ» και 67.000.000,00 ευρώ στον ΕΟΠΥΥ, συμπεριλαμβανόμενου στο τελευταίο αυτό ποσό του συνόλου του ορίου της φαρμακευτικής δαπάνης, ύψους 7.000.000,00 ευρώ, των δημόσιων νοσοκομείων Αιγινήτειο, Αρεταίειο και ΝΙΜΙΤΣ, τα οποία δεν εποπτεύονται διοικητικά και οικονομικά από το Υπουργείο Υγείας, πλην προμηθεύονται τα φάρμακά τους από τα φαρμακεία του ΕΟΠΥΥ. 

Περαιτέρω, είναι αναγκαίο να διευκρινιστεί ο υπολογισμός και η επιβολή του υπερβάλλοντος ποσού επιστροφής για τη νοσοκομειακή φαρμακευτική δαπάνη του ΕΟΠΥΥ, ανά φαρμακευτική εταιρεία. Συγκεκριμένα αυτό θα γίνεται από τον ίδιο το φορέα, δεδομένου ότι σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 4052/2012, όπως αυτός τροποποιήθηκε με το ν. 4093/2012, «το υπερβάλλον μηνιαίο ποσό αναζητείται εκ μέρους των φορέων Κοινωνικής ασφάλισης από τους ΚΑΚ». Επίσης, σύμφωνα με το άρθρο 12 του ν. 4238/2014, η διεύθυνση Φαρμάκου του ΕΟΠΥΥ είναι αρμόδια για την έκδοση των οικείων αποφάσεων καταλογισμού είσπραξης υποχρεωτικών εκπτώσεων (rebate) και επιστροφής υπερβάλλουσας μηνιαίας διαφοράς (clawback). Επίσης, ο φορέας διαθέτει τη διοικητική και διαχειριστική επάρκεια για την ενεργοποίηση του μηχανισμού αυτόματης επιστροφής νοσοκομειακής φαρμακευτικής δαπάνης, τον υπολογισμό και την επιβολή του υπερβάλλοντος ποσού στις φαρμακευτικές εταιρείες. Δεν αναζητούνται τα επιβληθέντα ποσά επιστροφής για την υπερβάλλουσα νοσοκομειακή φαρμακευτική δαπάνη από δημόσιους φορείς (ΙΦΕΤ, Παστέρ). 

Ρυθμίζονται θέματα σχετικά με τη διαδικασία συμψηφισμού του clawback με οφειλές των φαρμακευτικών εταιρειών. Με την διάταξη αυτή ρυθμίζονται ζητήματα που φορούν διαδικασίες καταλογισμού αχρεωστήτως ληφθεισών παροχών υγείας σε είδος και διασφαλίζεται η αποτελεσματικότητα αυτών. Επιπλέον εναρμονίζεται το πλαίσιο της παραγραφής των εν λόγω αξιώσεων του ΕΟΠΥΥ με ότι ισχύει για το ΙΚΑ-ΕΤΑΜ . Η προτεινόμενη ρύθμιση, με την οποία παρατείνονται, αναδρομικά από τη λήξη τους και μέχρι το τέλος του έτους 2017, οι μεταβατικές περίοδοι της εξαίρεσης των νομικών προσώπωνδημοσίου δικαίου του τομέα υγείας του Υπουργείου Υγείας και των Διοικήσεων Υγειονομικών Περιφερειών (Δ.Υ.Πε.) κρίνεται επιβεβλημένη προκειμένου να καταστεί δυνατή η ολοκλήρωση της έκδοσης/τροποποίησης των οργανισμών των εν λόγω φορέων συμφωνά με το πρότερο νομικό πλαίσιο και την ευέλικτη διαδικασία των Κ.Υ.Α. και όχι με Προεδρικά Διατάγματα, η χρονοβόρα διαδικασία έκδοσης των οποίων είναι βέβαιον ότι θα έχει δυσμενείς συνέπειες στην ομαλή λειτουργία τους.

4 σχόλια:

 1. Ρε παιδιά έλεος πια.

  Γιατί τα συνδικαλιστικά μας όργανα δεν μας οργανώνουν να βγούμε έξω από τον ΕΟΠΥΥ μία και καλή και να βρούμε την υγεία μας?

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 2. http://www.hellenicparliament.gr/UserFiles/18a4e643-1429-4e6b-a317-d7c6a29adabf/9857983.pdf
  Εδω ολη η τροπολογια

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 3. Είναι ντροπή αυτό που συμβαίνει με τον ΕΟΠΥΥ.Μας ξεφτυλισουν συνέχεια.Απορω γιατί οι εκπρόσωποι των οργάνων δεν αντιδρούν.Ακομη και η ΠΑΣΙΔΙΚ είναι οκ;

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 4. Οι λαικοί ΗΡΩΕΣ που μας κυβερνούν, διαχρονικά και οχι μόνο οι παρόντες, έχουν στο μυαλό τους τον άλλο λαικό ήρωα, τον καραγκιόζη όταν έκανε λογαριασμό μετον Χατζιαβάτη, πέντε που σου χρωστάω και πένε που μου δίνεις και πατσίσαμε!!!!!!!!!!!!!αυτό λέγεται και πολιτική ευθύνη.

  ΑπάντησηΔιαγραφή