Πέμπτη 31 Δεκεμβρίου 2015

ΑΝΑΛΥΣΗ εγκυκλίου Φ.100043/οικ 55133/1277/23.12.2015 από Β. Σταθόπουλο


“Αγαπητοί συνάδελφοι,

ατυχώς για τον Κλάδο μας οι εξελίξεις στο ασφαλιστικό είναι ραγδαίες, ασχέτως εάν εμείς τις παρακολουθούμε απαθείς ως θεατές. 

Η τελευταία εγκύκλιος που επισυνάπτεται (ΑΔΑ: Ω0ΥΟ465Θ1Ω-ΨΧΨ) αναπροσαρμόζει τις μειωμένες προϋποθέσεις συνταξιοδότησης για το ΕΤΑΑ σταδιακά στα όρια ηλικίας των 62 ετών και 40 ετών εργασίας. Ακόμη αυξάνει τα όρια ειδικών ομάδων, που μέχρι πρόσφατα δεν είχαν όριο ηλικίας (ανάπηρα τέκνα κλπ). Η τελευταία εγκύκλιος ήταν αρκούντως δυσνόητη, ώστε να κατανοηθεί με μια πρώτη ανάγνωση και για το λόγο αυτό έγινε προσπάθεια να απλοποιηθεί όσο είναι δυνατό χωρίς να αφαιρεθεί ύλη.”


ΑΝΑΛΥΣΗ εγκυκλίου Φ.100043/οικ 55133/1277/23.12.2015
περί ΑΝΑΠΡΟΣΑΡΜΟΓΩΝ των κριτηρίων συνταξιοδότησης του Ν.4336/2015

Α. Εξαιρούνται από την αύξηση ορίων ηλικίας συνταξιοδότησης:

Ø Οι συνταξιοδοτούμενοι βάσει του Ν.612/1977 καθώς και οι μητέρες και οι χήροι πατέρες ανίκανων τέκνων για κάθε βιοποριστική εργασία.

Ø Όσοι έχουν θεμελιωμένα συνταξιοδοτικά δικαιώματα μέχρι 18.8.2015 που σημαίνει ότι μέχρι την ημερομηνία αυτή είχαν συμπληρώσει τόσο τον απαιτούμενο χρόνο ασφάλισης όσο και το όριο ηλικίας και μπορούν να ασκηθούν οποτεδήποτε (!).


Β. ΝΕΟΙ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΙ (ασφάλιση μετά την 1.1.1993)

Στους "νέους" ασφαλισμένους του ΤΣΑΥ δεν αναπροσαρμόζονται τα όρια ηλικίας συνταξιοδότησης, οπότε παραμένουν για πλήρη σύνταξη τα 40 έτη εργασίας στην ηλικία των 62 ετών ή στην ηλικία των 67 ετών με άνω των 15 ετών εργασίας (ΑΔΑ:Β4ΣΞΛ-ΩΘΑ).

Εξαίρεση: καταργείται η ευεργετική συνταξιοδότηση γονέων ή συζύγων ή αδελφών αναπήρων ατόμων (Ν.3996/2011, §1, άρθρο 37), για όσους βγαίνουν στη σύνταξη μετά την 19.8.2015, όπου απαιτείται πλέον η συμπλήρωση του ηλικιακών ορίων των παλαιών ασφαλισμένων.


ΠΑΛΑΙΟΙ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΙ (ασφάλιση μέχρι 31.12.1992)

α) Για τους ασφαλισμένους, οι οποίοι ΔΕΝ είχαν κατοχυρώσει συνταξιοδοτικό δικαίωμα ΕΩΣ το 2012, (δεν επέρχεται άλλη αλλαγή με τον Ν.4336/2015), έχουν εξομοιωθεί ήδη με τους νέους ασφαλισμένους και συνεπώς απαιτείται η συμπλήρωση 40 ετών εργασίας & ηλικίας 62 ετών.

Για τους ασφαλισμένους, οι οποίοι είχαν κατοχυρώσει συνταξιοδοτικό δικαίωμα ΕΩΣ το 2012 και για τους οποίους προβλεπόταν μέχρι πρότινος χρόνος ασφάλισης για την θεμελίωση συνταξιοδοτικού δικαιώματος μεγαλύτερος ή ίσος των 35 ετών ασφάλισης, ήτοι:

ü με τη συμπλήρωση 35 ετών ασφάλισης και του 60ου έτους της ηλικίας για τους άνδρες και του 58ου για τις γυναίκες (κατοχύρωση συνταξιοδοτικού δικαιώματος το 2010)-

ü με τη συμπλήρωση 36 ετών ασφάλισης και του 60ου έτους της ηλικίας -για τους άνδρες και του 58ου για τις γυναίκες (κατοχύρωση συνταξιοδοτικού δικαιώματος το 2011

ü με τη συμπλήρωση 37 ετών ασφάλισης και του 60ου έτους της ηλικίας για τους άνδρες και του 59ου για τις γυναίκες (κατοχύρωση συνταξιοδοτικού δικαιώματος το 2012)

τα όρια ηλικίας αυξάνονται και καταλήγουν σταδιακά στα 62 έτη σύμφωνα με τον πίνακα 1

β) για τους ασφαλισμένους που συνταξιοδοτούντο βάσει προγενέστερου νομοθετικού πλαισίου χωρίς όριο ηλικίας:

Καταργείται η ευεργετική συνταξιοδότηση γονέων ή συζύγων ή αδελφών αναπήρων ατόμων με 25ετία χωρίς όριο ηλικίας (Ν.3996/2011, §1, άρθρο 37), καθώς για όσους βγαίνουν στη σύνταξη μετά την 19.8.2015, τίθεται ως όριο το 55ο έτος και όσοι από αυτούς υπάγονται στον πίνακα 1 το όριο συνταξιοδότησης σταδιακά αυξάνεται μέχρι να συμπληρωθούν τα 25 έτη ασφάλισης.

γ) Όσοι παλαιοί ασφαλισμένοι με προγενέστερη νομοθεσία του Ν.4336/2015 είχαν κατοχυρώσει μία εκ των δύο προυποθέσεων συνταξιοδότησης και είχαν καταληκτικό όριο τα 67 έτη, (πχ γυναίκες ασφαλισμένες με 21 ½ έτη το 2010), αναπροσαρμόζονται και συνταξιοδοτούνται σύμφωνα με τον πίνακα 2. Μετά την 1.1.2022 επιπροσθέτως προυποτίθεται και η συμπλήρωση 25εέτών εργασίας.


Γ. Μεταβολές στα όρια ηλικίας για τη λήψη δεύτερης σύνταξης γήρατος για τους παλαιούς ασφαλισμένους.

Οι ασφαλισμένοι του ΕΤΑΑ μπορούν να λάβουν δεύτερη σύνταξη λόγω γήρατος από τον φορέα με τη συμπλήρωση του 67ου έτους της ηλικίας & 20 ετών ασφάλισης (ή 16 ετών για μειωμένη σύνταξη γήρατος κατά 50%).

Σε περίπτωση ταυτόχρονης υποβολής αίτησης συνταξιοδότησης και στους δύο φορείς ή εντός εξαμήνου από την ημερομηνία έναρξης της συνταξιοδότησης από τον πρώτο φορέα ασφάλισης, οι ασφαλισμένοι δικαιούνται να λάβουν δεύτερη σύνταξη γήρατος από το ΕΤΑΑ εφόσον πληρούν τις σχετικές προϋποθέσεις που προβλέπονται για τους ασφαλισμένους του φορέα που πρόκειται να λάβουν μία μόνο σύνταξη. Συνεπώς, στην περίπτωση αυτή το όριο ηλικίας συνταξιοδότησης προσδιορίζεται βάσει των Πινάκων 1 &ι 2, σύμφωνα με τα προαναφερόμενα.

Για τους εμμίσθους ασφαλισμένους του ΤΣΑΥ, που συνταξιοδοτούνται με τις προϋποθέσεις που προβλέπονται για όσους πρόκειται να λάβουν μία μόνο σύνταξη και μετά την παρέλευση της ανωτέρω εξάμηνης προθεσμίας, το όριο ηλικίας συνταξιοδότησης προσδιορίζεται βάσει του πίνακα 1 (καταληκτικό όριο τα 62 έτη) και πίνακα 2 (τα 67 έτη).

Δεδομένου ότι χορηγείται μειωμένη σύνταξη γήρατος με μείωση 3% για κάθε έτος ηλικίας που υπολείπεται μέχρι τη συμπλήρωση του 67ου έτους της ηλικίας, θα επιβάλλεται στις περιπτώσεις αυτές η πρόσθετη μείωση ύψους 10%, εκτός εάν το δικαίωμα για συνταξιοδότηση έχει θεμελιωθεί μέχρι την 18.8.2015, αλλά ασκείται μετά την ανωτέρω ημερομηνία.

Συμπεράσματα:

ü Τα όρια συνταξιοδότησης αυξάνουν σε σχέση με τα προηγούμενα νομοθετικά πλαίσια προς τα 62 έτη για πλήρη σύνταξη και 67 έτη για μειωμένα χρόνια εργασίας.

ü Τα λεγόμενα θεμελιωμένα συνταξιοδοτικά δικαιώματα «επαναθεμελιώνονται» ετεροχρονισμένα, άρα δεν υπάρχει χρονικό σημείο χωρίς μελοντικές αναπροσαρμογές

Βασίλης Σταθόπουλος
Οδοντίατρος

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου