Δευτέρα 30 Μαΐου 2022

Τροπολογία για την κάλυψη δαπανών για την αποζημίωση ιδιωτών γιατρών που συνδράμουν το ΕΣΥ

Photo
Eurokinissi / ΜΠΟΛΑΡΗ ΤΑΤΙΑΝΑ

Τροπολογία που αφορά - μεταξύ άλλων - στην κάλυψη των δαπανών μετακίνησης των μαθητών προτύπων σχολείων, την καταβολή αποζημίωσης ιδιωτών ιατρών που μετακινούνται για κάλυψη εφημεριών ΕΣΥ και την παράταση συμβάσεων φύλαξης κτιρίων του υπουργείου Οικονομικών και της ΑΑΔΕ, κατατέθηκε το βράδυ της Παρασκευής στο νομοσχέδιο του υπουργείου Προστασίας του Πολίτη με τίτλο «Ψηφιοποίηση των διαδικασιών επιδόσεων εγγράφων και αποδέσμευση της Ελληνικής Αστυνομίας από τη διενέργεια επιδόσεων εγγράφων της ποινικής και πολιτικής δίκης και λοιπές επείγουσες διατάξεις του υπουργείου Προστασίας του Πολίτη». Το συγκεκριμένο νομοσχέδιο έχει προγραμματιστεί να συζητηθεί στην ολομέλεια της Βουλής την ερχόμενη Τρίτη, 31/05/2022.

Α. Με τις διατάξεις της υπόψη τροπολογίας προβλέπονται τα ακόλουθα:

1. Παρατείνεται από τη λήξη της (13.5.2019) έως την έκδοση απόφασης του υπουργού Υγείας και πάντως για χρονικό διάστημα όχι πέραν των τριών (3) μηνών, η θητεία του Κεντρικού Συμβουλίου Υγείας που συγκροτήθηκε με την αρ. Α1β/Γ.Π.οικ.33401(13-05-2019 απόφαση του γενικού γραμματέα του Υπουργείου Υγείας.

2. Παρατείνεται, επίσης, αυτοδικαίως από τη λήξη της και σε κάθε περίπτωση όχι πέραν της οριζόμενης στην υπό ψήφιση διάταξη ημερομηνίας, η ισχύς των ακόλουθων ρυθμίσεων:

- του άρθρου 29 του ν. 48 16/2021 περί της αποζημίωσης των ιατρών διαφόρων ειδικοτήτων για τη μετακίνηση σε νοσοκομεία της ίδιας ή άλλης Υγειονομικής Περιφέρειας (Υ.Πε.),

- του άρθρου πεντηκοστού πρώτου του ν.4839/2021 περί της αποζημίωσης των ιδιωτών ιατρών για την κάλυψη κενών ενεργού (εικοσιτετράωρης) εφημερίας στα νοσοκομεία του Εθνικού Συστήματος Υγείας,

- του άρθρου 90 του ν. 4850/2021 περί της αποζημίωσης των ενεργών εφημεριών που πραγματοποιούνται καθ' υπέρβαση του ανώτατου προβλεπόμενου ανά βαθμό και ζώνη αριθμού ενεργών εφημεριών.

3. Τροποποιείται η εξουσιοδοτική διάταξη του άρθρου 91 του ν. 4850/2021 ως προς το χρονικό διάστημα (από 1.1.2022 έως 31.8.2022) ρύθμισης με ΚΥΑ των αναφερόμενων στην εν λόγω διάταξη ζητημάτων.

4. Παρατείνονται αυτοδικαίως, από τη λήξη τους έως την ολοκλήρωση των διαγωνιστικών διαδικασιών για τη σύναψη νέων συμβάσεων και σε κάθε περίπτωση όχι πέραν της 31 ης. 10.2022, οι συμβάσεις παροχής υπηρεσιών φύλαξης, που έχουν συναφθεί για την κάλυψη των σχετικών αναγκών των κτιρίων των υπηρεσιών του υπουργείου Οικονομικών και της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ), η ισχύς των οποίων λήγει την 31η.5.2022.

5. Παρέχεται η δυνατότητα παράτασης των ατομικών συμβάσεων εργασίας ορισμένου χρόνου του προσωπικού που απασχολείται για την καθαριότητα του Πανεπιστημίου Πατρών, για το οριζόμενο χρονικό διάστημα.

6.α. Τροποποιούνται - συμπληρώνονται οι διατάξεις του άρθρου 186 του ν.3852/2010, που αναφέρονται στις αρμοδιότητες των Περιφερειών, στις οποίες υπάγεται εφεξής και η μεταφορά μαθητών των προτύπων και πειραματικών σχολείων.

6.β. Θεωρούνται νόμιμες οι δαπάνες των Περιφερειών που έχουν διενεργηθεί για τη μεταφορά μαθητών προτύπων και πειραματικών σχολείων κατά τα σχολικά έτη 2020-2021 και 2021-2022 και μέχρι την έναρξη ισχύος των προτεινόμενων διατάξεων.

7. Μετατίθεται, για την 31η.12.2022, η ημερομηνία, από την οποία τα Κέντρα Διά Βίου Μάθησης (Κ.Δ.Β.Μ.) υποχρεούνται να υποβάλλουν τα προγράμματα που παρέχουν, προς πιστοποίηση στον Εθνικό Οργανισμό Πιστοποίησης Προσόντων και Επαγγελματικού Προσανατολισμού (Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π.).

Όπως αναφέρεται στη συνοδευτικη έκθεση του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους, από τις προτεινόμενες διατάξεις προκαλούνται τα ακόλουθα οικονομικά αποτελέσματα:

Ι. Επί του κρατικού προϋπολογισμού

Δαπάνη ύψους έως 1,771 εκατ. ευρώ περίπου εξαιτίας της παράτασης των συμβάσεων φύλαξης, που έχουν συναφθεί για την κάλυψη των σχετικών αναγκών των κτιρίων των υπηρεσιών του Υπουργείου Οικονομικών και της ΑΑΔΕ, η οποία είναι εντός των ορίων των πιστώσεων που έχουν προβλεφθεί για τον σκοπό αυτό.

II. Επί του κρατικού προϋπολογισμού και των προϋπολογισμών των φορέων Γενικής Κυβέρνησης κατά περίπτωση

1. Δαπάνη από:

- την καταβολή αποζημίωσης στους μετακινούμενους ιατρούς κλάδου ΕΣΥ για την παροχή των αναφερομένων στην υπό ψήφιση διάταξη ιατρικών υπηρεσιών.

- την κάλυψη των δαπανών μετακίνησης των μετακινούμενων ιατρών την καταβολή αποζημίωσης στους ιδιώτες ιατρούς για την κάλυψη κενών εφημερίας σε νοσοκομεία του ΕΣΥ

Το ύψος της εν λόγω δαπάνης δεν δύναται να υπολογισθεί καθώς εξαρτάται από πραγματικά γεγονότα (αριθμός μετακινούμενων ιατρών, εφημεριών κ.λπ.).

2. Ενδεχόμενη δαπάνη από την καταβολή αποζημίωσης στους ιατρούς κλάδου ΕΣΥ για την πραγματοποίηση καθ' υπέρβαση ενεργών εφημεριών.

ΙΙΙ. Επί του προϋπολογισμού Πανεπιστημίου Πατρών (φορέας Γενικής Κυβέρνησης)

Δαπάνη από τη δυνατότητα παράτασης των ατομικών συμβάσεων εργασίας ορισμένου χρόνου του προσωπικού που απασχολείται για την καθαριότητα του ανωτέρω Πανεπιστημιακού Ιδρύματος, για το οριζόμενο χρονικό διάστημα. Το ύψος της εν λόγω δαπάνης, σύμφωνα με στοιχεία του αρμόδιου Υπουργείου, ανέρχεται στο ποσό των 480.000 ευρώ, περίπου.

IV. Επί των προϋπολογισμών των ΟΤΑ β' βαθμού (φορείς Γενικής Κυβέρνησης)

1. Ετήσια δαπάνη του προϋπολογισμού των περιφερειών από την κάλυψη των δαπανών μεταφοράς μαθητών των προτύπων και πειραματικών σχολείων, η οποία σύμφωνα με στοιχεία του αρμόδιου Υπουργείου, εκτιμάται στο ποσό των 7 εκατ. ευρώ.

2.Νομιμοποίηση δαπανών των περιφερειών που έχουν διενεργηθεί για τη μεταφορά μαθητών των προτύπων και πειραματικών σχολείων κατά τα σχολικά έτη 2020-2021 και 2021-2022 και μέχρι την έναρξη ισχύος των προτεινόμενων διατάξεων. Για το ύψος των δαπανών που νομιμοποιούνται δεν εστάλησαν στοιχεία από το αρμόδιο υπουργείο.

1 σχόλιο: