Τετάρτη 31 Δεκεμβρίου 2014

Πώς θα πληρωθούν τις υπερωρίες 68.050 υπάλληλοι στα νοσοκομεία, το ΕΚΑΒ και το ΠΕΔΥiatronet. Με τρεις σχετικές αποφάσεις του, ο αναπληρωτής υπουργός Λεωνίδας Γρηγοράκος καθορίζει το καθεστώς και τους δικαιούχους των υπερωριών μέσα στο 2015.

Δικαίωμα αποζημίωσης για υπερωριακή απασχόληση 68.050 υπαλλήλων νοσοκομείων, ΕΚΑΒ, του Πρωτοβάθμιου Εθνικού Δικτύου Υγείας (ΠΕΔΥ) και σε 1.300 χημικούς, ψυχολόγους και νοσοκομειακούς φαρμακοποιούς, δίνει το υπουργείο Υγείας.

Με τρεις σχετικές αποφάσεις του, ο αναπληρωτής υπουργός Λεωνίδας Γρηγοράκος καθορίζει το καθεστώς και τους δικαιούχους των υπερωριών μέσα στο 2015.

Η ωριαία αποζηµίωση του ανωτέρω προσωπικού ορίζεται, σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 20 του 4024/11 ( ΦΕΚ 226/27-10-11/Α΄), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

Η κατανομή των υπερωριών ανά φορέα και κλάδο έχει ως εξής:

Νοσοκομεία

Εγκρίνεται η αµοιβή υπερωριακής, νυχτερινής και εξαιρέσιµων ηµερών εργασίας 20 εκατομμυρίων ωρών, για περίπου 60.000 µόνιµους υπαλλήλους και υπαλλήλους µε σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου διαφόρων κλάδων και ειδικοτήτων των νοσοκομείων.

Η κατανοµή των ωρών ανά νοσοκοµείο ενεργείται µε απόφαση του υπουργού Υγείας, ανάλογα µε τις εµφανιζόµενες ανάγκες κάθε νοσηλευτικού ιδρύματος και εντός των ορίων των υφισταµένων πιστώσεων.

Ο αριθµός των συµµετεχόντων στις ανωτέρω εργασίες κατά νοσοκοµείο και οι ώρες ανά εργαζόµενο καθορίζονται σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 7 παρ.9 του Ν.3329/05.
ΕΚΑΒ

Οι υπερωρίες για το 2015 ανέρχονται σε 3,7 εκατομμύρια ώρες για περίπου 4.050 υπαλλήλους διαφόρων κλάδων και ειδικοτήτων (κεντρική υπηρεσία – παραρτήµατα).

Η δαπάνη για την πληρωµή των ανωτέρω αποζηµιώσεων περιορίζεται αποκλειστικά και µόνο µέσα στα πλαίσια των εγγεγραµµένων για το σκοπό αυτό πιστώσεων στον οικείο προϋπολογισµό και δεν δύναται να αυξηθεί παρά µόνο µε απόφαση του υπουργού Υγείας.
Φαρμακοποιοί - χημικοί

Εγκρίνεται, επίσης, η καταβολή 125.000 ημερών ενεργών εφηµεριών για το 2015 σε 1.300 παλλήλους που ανήκουν στους κλάδους των χηµικών, βιοχηµικών, κλινικών χηµικών, βιολόγων, φαρµακοποιών – νοσοκοµειακών φαρµακοποιών, ψυχολόγων, φυσικών νοσοκοµείων – ακτινοφυσικών και κτηνιάτρων.

Η κατανομή γίνεται με τον παρακάτω τρόπο:

Νοσοκοµεία Αθήνας – Πειραιά Θεσσαλονίκης: Οι φαρµακοποιοί – νοσοκοµειακοί φαρµακοποιοί, χηµικοί, βιοχηµικοί, κλινικοί χηµικοί, βιολόγοι, κτηνίατροι, φυσικοί νοσοκοµείων, ακτινοφυσικοί και ψυχολόγοι, µπορούν να πραγµατοποιούν το µέγιστο οκτώ εφηµερίες το µήνα, όταν οι ανάγκες το επιβάλλουν. 
Κατ΄ εξαίρεση επιτρέπεται η πραγµατοποίηση µέχρι δέκα εφηµερίες το µήνα σε τρεις φαρµακοποιούς, νοσοκοµειακούς φαρµακοποιούς του Κέντρου ∆ηλητηριάσεων του Γ.Ν. Παίδων Αθηνών «Π. και Α .Κυριακού».

Νοσοκοµεία επαρχίας: Στους φαρµακοποιούς – νοσοκοµειακούς φαρµακοποιούς, χηµικούς βιοχηµικούς, κλινικούς χηµικούς, βιολόγους, ψυχολόγους, κτηνιάτρους και φυσικούς νοσοκοµείων – ακτινοφυσικούς, επιτρέπεται η καταβολή αποζηµίωσης µέχρι δέκα εφηµεριών το µέγιστο κατά µήνα. 
Η ενεργός εφηµερία γίνεται σε 16ωρη συνεχή υπηρεσία τις εργάσιµες ηµέρες και 24ωρη Σάββατα, Κυριακές και αργίες.
ΠΕΔΥ

Για το ΠΕΔΥ, εγκρίνεται η καθιέρωση µε αµοιβή, υπερωριακής, νυχτερινής και εξαιρεσίµων ηµερών εργασίας 1,7 εκατομμυρίου ωρών για περίπου 4.000 µόνιµους υπαλλήλους και υπαλλήλους µε σχέση εργασίας Ιδιωτικού ∆ικαίου διαφόρων κλάδων και ειδικοτήτων.

Η κατανοµή των ωρών κατά ∆οµή ενεργείται µε απόφαση του υπουργού Υγείας ανάλογα µε τις εµφανιζόµενες ανάγκες και εντός των ορίων των υφισταµένων πιστώσεων. 

Δ.Κ.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου