Κυριακή 29 Σεπτεμβρίου 2019

Νέα μέλη στο Διοικητικό Συμβούλιο του ΕΟΠΥΥ

Δημοσιεύτηκε το ΦΕΚ με το οποίο ορίζονται νέα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου του ΕΟΠΥΥ

Συγκεκριμένα τα νέα μέλη είναι

1. Βασιλική Φακουκάκη του Ιωάννη Προϊσταμένη της Δ/νσης Ανθρώπινου Δυναμικού και Δι- οικητικής Υποστήριξης του Υπουργείου Υγείας, τακτικό μέλος, με αναπληρώτριά της την Παρασκευή Καψιώχα του Γεωργίου, με Α.Δ.Τ. ΑΕ 794559, Προϊσταμένη της Δ/νσης Ανθρώπινου Δυναμικού Νομικών Προσώπων του Υπουργείου Υγείας, σε αντικατάσταση των Φρά- γκου Καλλιόπης του Γεωργίου, με Α.Δ.Τ. ΑΚ 679769, η οποία υπέβαλε παραίτηση σύμφωνα με το με αριθμ. 3585/5.9.2019 έγγραφο του Γραφείου Υπουργού (ανω- τέρω στοιχείο 3) και Μπούργαλη Παύλου του Γρηγορίου, με Α.Δ.Τ. Π 579207, λόγω λύσης της υπαλληλικής του σχέσης, σύμφωνα με την ανωτέρω υπό στοιχείο 5 δια- πιστωτική πράξη.

2. Παναγιώτη Πρεζεράκο του Ηλία, Γενικό Γραμματέα Δημόσιας Υγείας, του Υπουργείου Υγείας, τακτικό μέλος, με αναπληρωτή του τον Ιωάννη Κωτσιόπουλο του Αναστασίου, Γενικό Γραμματέα Υπηρεσιών Υγείας του Υπουργείου Υγείας, σε αντικατάσταση των Κλεόβουλου Αλεξιάδη του Βύρωνα, και Κωνσταντίνου Γαλανάκη του Γεωργίου, λόγω υποβολής παραιτήσεων εκ μέρους τους, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στο ανωτέρω με αριθμ. 3585/5.9.2019 έγγραφο του Γραφείου Υπουργού (ανωτέρω στοιχείο 3).

3. Σταύρο Κουράκο του Βασίλειου, ιατρό, τακτικό μέλος, με αναπληρωτή του τον Γεώργιο Κρητικό του Δημητρίου, Γεωπόνο, σε αντικατάσταση των Ηλία Παπαδόπουλου του Γεωργίου και Ευάγγελου Τριγώνη του Ζαχαρία, λόγω υποβολής παραιτήσεων εκ μέρους τους, σύμφωνα με τα αναφερόμενα ανωτέρω με αριθμ. 3585/5.9.2019 και 66548/19.9.2019 έγγραφα από το Γραφείου του Υπουργού (στοιχεία 3 και 4).

4. Μαρία Γεωργίου του Δημητρίου, υπάλληλο του Υπουργείου Οικονομικών, ως τακτικό μέλος, με αναπληρώτριά της την Ελένη Τρίμμη του Ιωάννη, απόφοιτη της Εθνικής Σχολής Δημόσιας Διοίκησης, σε αντικατάσταση των Ψαλτάκου Μιχαήλ του Γρηγορίου, και Παναγιώτη Καλαρά του Γεωργίου, σύμφωνα με τα αναφερόμενα ανωτέρω με αριθμ. 3585/5.9.2019 και 66611/19.9.2019 έγγραφα (στοιχεία 3 και 4).

Β. Η Αντιπρόεδρος του ΕΟΠΥΥ Θεανώ Καρποδίνη του Εμμανουήλ, η οποία διορίστηκε με τη μνημονευόμενη στο ως άνω στοιχείο 2γ απόφαση, ορίζεται Αντιπρόεδρος του Δ.Σ. του Ε.Ο.Π.Υ.Υ. και αναπληρώνεται στα καθήκοντά της από το τακτικό μέλος, Μαρία Γεωργίου του Δημητρίου.

Γ. Η θητεία των ανωτέρω οριζόμενων στην παρ. Α μελών λήγει με τη λήξη της θητείας των λοιπών μελών, όπως αυτή είχε ορισθεί στην αρχική πράξη ορισμού τους, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην υπ’ αριθμ. Α2β/Γ.Π.64865/31.8.2017 (ΦΕΚ 425/ΥΟΔΔ/31.8.2017, Α.Δ.Α.: 7ΗΦΗ465ΦΥΟ-ΙΛΡ) απόφαση του Υπουργού και του Αναπληρωτή Υπουργού Υγείας με περιεχόμενο τον ορισμό μελών στο Διοικητικό Συμβούλιο του Εθνικού Οργανισμού Παροχής Υπηρεσιών Υγείας (Ε.Ο.Π.Υ.Υ.), όπως τροποποιήθηκε μεταγενέστερα και ισχύει.


Για το θέμα είχαμε γράψει πρώτη φόρα στις 21 Αυγούστου "Τι τρέχει με τον ΕΟΠΥΥ;" και ξαναγράψαμε στις 13 Σεπτεμβρίου "Τι συνεχίζει να τρέχει με τον ΕΟΠΥΥ;" και τέλος το Βόμβα έτοιμη να σκάσει ο ΕΟΠΥΥ. Μέχρι και σήμερα δεν έχει Διοικητικό Συμβούλιο

Μετά από τον ορισμό των νέων μελών πιστεύουμε ότι το Δ.Σ του ΕΟΠΥΥ θα μπει στους κανονικούς ρυθμούς λειτουργίας μετά από διάστημα δύο μηνών.

3 σχόλια:

  1. Καλή όρεξη νδουληδες μην φάτε και τα πόμολα όπως 40 χρόνια τωρα

    ΑπάντησηΔιαγραφή
  2. 5 χρόνια μακριά από την κουτάλα σίγουρα έπαθαν στερητικό σύνδρομο ! Μπορεί να μην έχουν να πουν τίποτα καλό για τον μέσο ιατρό αλλά ......βουρ στον πατσά!

    ΑπάντησηΔιαγραφή