Δευτέρα 24 Αυγούστου 2020

Δημιουργείται νέα ψηφιακή πλατφόρμα για την εκκαθάριση παλαιών οφειλών προς παρόχους υγείας

Νέα ψηφιακή πλατφόρμα για την εκκαθάριση παλαιών οφειλών προς παρόχους υγείας δημιουργεί η κυβέρνηση
Στη δημιουργία ειδικής ψηφιακής πλατφόρμας μέσω της οποίας θα εκκαθαρισθούν παλαιές οφειλές του κλάδου υγείας των Ταμείων πριν αυτά ενσωματωθούν στον ΕΟΠΥΥ, προχωρά η κυβέρνηση.

Πρόκειται για μία ψηφιακή διαδικασία ώστε να εκκαθαρισθούν ληξιπρόθεσμες οφειλές του κράτους και των Ταμείων προς τους ιδιώτες.


Ειδικότερα, στην Ενιαία Ψηφιακή Πύλη της Δημόσιας Διοίκησης (gov.gr) δημιουργείται πλέον ηλεκτρονική υπηρεσία, μέσω της οποίας εκκαθαρίζονται και πληρώνονται ληξιπρόθεσμες υποχρεώσεις του κλάδου υγείας των Φορέων Κοινωνικής Ασφάλισης (ΦΚΑ), που εντάχθηκαν στον ΕΟΠΥΥ, προς τα φαρμακεία, λοιπούς συμβεβλημένους ιδιώτες παρόχους υπηρεσιών υγείας (ιατρούς, κλινικές, διαγνωστικά κέντρα, εργαστήρια κ.λπ.), φαρμακευτικές εταιρείες, προμηθευτές υγειονομικού και λοιπού υλικού κ.λπ.

Εξαιρούνται οι ληξιπρόθεσμες υποχρεώσεις του πρώην Ο.Π.Α.Δ./ Τομέας Ασφαλισμένων Δημοσίου, πρώην Οίκου Ναύτου και πρώην Τ.Α.Υ.Τ.Ε.Κ.Ω., και αφο- ρούν την περίοδο από 1.1.2006 έως την ένταξη εκάστου κλάδου υγείας στον Ε.Ο.Π.Υ.Υ.

Η διαδικασία

Οι ιδιώτες – πάροχοι που επιθυμούν να υπαχθούν στην ηλεκτρονική υπηρεσία «Μηχανισμός εκκαθάρισης ληξιπροθέσμων οφειλών υγείας» υποβάλλουν ηλεκτρονικά αίτηση – υπεύθυνη δήλωση στην Ενιαία Ψηφιακή Πύλη της Δημόσιας Διοίκησης (gov.gr).

Αξιοσημείωτο είναι ότι η υπαγωγή στην ηλεκτρονική υπηρεσία είναι προαιρετική, και προϋποθέτει, για την ολοκλήρωση της διαδικασίας, την παραίτηση των ιδιωτών-παρόχων από τις αξιώσεις τόκων υπερημερίας και αποζημιώσεων για έξοδα είσπραξης με αντάλλαγμα την άμεση τακτοποίηση των ληξιπρόθεσμων προς αυτούς οφειλών. Όπως διευκρινίζεται πάντως, σε περίπτωση μη υπαγωγής στην ηλεκτρονική υπηρεσία δεν θίγονται οι αξιώσεις των ιδιωτών παρόχων, συμπεριλαμβανομένων των τόκων υπερημερίας και λοιπών εξόδων.

Οι ενδιαφερόμενοι ιδιώτες – πάροχοι εισέρχονται στην ηλεκτρονική υπηρεσία «Μηχανισμός εκκαθάρισης ληξιπροθέσμων οφειλών υγείας» και υποβάλουν αρχικά αίτηση μέσα σε αποκλειστική προθεσμία δύο μηνών από την ημερομηνία έναρξης λειτουργίας της πλατφόρμας, αφού προηγουμένως αυθεντικοποιηθούν με τη χρήση των κωδικών διαπιστευτηρίων της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων Δημόσιας Διοίκησης του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης (taxisnet).

Τα εντάλματα

Με βάση το σχετικό ΦΕΚ, μετά την επιτυχή υποβολή της αίτησης, οι αρμόδιες υπηρεσίες του e-E.Φ.Κ.Α. διενεργούν τους νόμιμους ελέγχους και διασταυρώσεις των στοιχείων και αναρτούν στην πλατφόρμα τα τελικά εγκεκριμένα από την υπηρεσία ποσά, απορρίπτοντας τα υπόλοιπα.

Στη συνέχεια ο ιδιώτης – πάροχος, αποδέχεται ή απορρίπτει κατά περίπτωση τα ποσά που έχουν εγκριθεί από την υπηρεσία. Στην περίπτωση αποδοχής του ποσού, υποβάλλει τυποποιημένο κείμενο της υπεύθυνης δήλωσης του ν. 1599/1986 (Α’75) με την οποία ο αιτών δηλώνει ότι αποδέχεται ανεπιφύλακτα τη ρύθμιση για όλες τις απαιτήσεις του που εμπεριέχονται στην αίτηση του και που δεν έχουν εκχωρηθεί και ότι παραιτείται χωρίς επιφύλαξη από τυχόν ένδικα μέσα και βοηθήματα που έχουν ασκηθεί μέχρι και τον χρόνο υποβολής της αίτησης καθώς και από οποιαδήποτε άλλη αξίωση.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου