Σάββατο 3 Φεβρουαρίου 2024

Αποκλειστικό: Το νέο νομοσχέδιο για την Ψυχιατρική Μεταρρύθμιση

Συντάκτης: Αιμίλιος Νεγκής - Virus.com.gr

Η ριζική αναδιάρθρωση του συστήματος οργάνωσης και διοίκησης των υπηρεσιών ψυχικής υγείας είναι ο βασικός σκοπός του νομοσχεδίου, που έχει ετοιμάσει ο υφυπουργός Υγείας Δημ. Βαρτζόπουλος και τίθεται σε δημόσια διαβούλευση την ερχόμενη εβδομάδα. Επιπλέον, προβλέπει τη σύσταση ενιαίου φορέα για τις εξαρτήσεις, με τη συγχώνευση ΟΚΑΝΑ-ΚΕΘΕΑ.

Εκτός από τους ΟΚΑΝΑ και ΚΕΘΕΑ, που καταργούνται, το ίδιο συμβαίνει και με τα Ψυχιατρικά Νοσοκομεία Αττικής και Θεσσαλονίκης, τα οποία εντάσσονται στο λεγόμενο Εθνικό Δίκτυο Υπηρεσιών Ψυχικής Υγείας. Θα συμμετέχουν πάντως στο εκάστοτε ισχύον πρόγραμμα εφημεριών του ΕΣΥ, όπως ισχύει σήμερα.

Ακόμη, καταργείται ο ανεξάρτητος θεσμός του Εθνικού Συντονιστή για τα ναρκωτικά και οι αρμοδιότητες του μεταφέρονται στον πρόεδρο του νέου ενιαίου φορέα. Το γεγονός αυτό είναι προβληματικό, καθώς προκαλεί σύγκρουση συμφερόντων (ο κρινόμενος θα είναι και κριτής!).

Το νομοσχέδιο φέρει τον τίτλο: «Ολοκλήρωση της ψυχιατρικής μεταρρύθμισης» και στα 47 άρθρα του μεταξύ άλλων περιλαμβάνει:
Τη δημιουργία και οργάνωση ενός Εθνικού Δικτύου Υπηρεσιών Ψυχικής Υγείας (Ε.Δ.Υ.Ψ.Υ.), που διαρθρώνεται σε Περιφερειακά Δίκτυα Υπηρεσιών Ψυχικής Υγείας (Πε.Δ.Υ.Ψ.Υ.), τα οποία λειτουργούν στις Διοικήσεις Υγειονομικών Περιφερειών (Δ.ΥΠε.) και διοικούνται από τον αρμόδιο για θέματα ψυχικής υγείας Υποδιοικητή της οικείας Υγειονομικής Περιφέρειας (Υ.Πε.).
Καθορίζει τη στελέχωση στη Διεύθυνση Υπηρεσιών Ψυχικής Υγείας σε κάθε Υ.Πε. και ποιες υπηρεσίες εντάσσονται στο προαναφερόμενο Δίκτυο και πώς διασυνδέονται μεταξύ τους.
Προβλέπει τη διασύνδεση των δομών και φορέων παροχής υπηρεσιών ψυχικής υγείας μεταξύ τους, αλλά και με τους λοιπούς φορείς και δομές του Εθνικού Συστήματος Υγείας (Ε.Σ.Υ.), για τη στοχευμένη εισαγωγή, πορεία και ανακατεύθυνση των ασθενών εντός του Δικτύου.
Καθορίζει το πλαίσιο αποζημίωσης των εποπτευόμενων ιδιωτικών φορέων παροχής υπηρεσιών ψυχικής υγείας από τον Εθνικό Οργανισμό Παροχής Υπηρεσιών Υγείας (Ε.Ο.Π.Υ.Υ.) και τους λοιπούς ασφαλιστικούς οργανισμούς δυνάμει συμβάσεων, η υπογραφή και διατήρηση σε ισχύ των οποίων θα προϋποθέτει την τήρηση από μέρους τους ελάχιστων κριτηρίων λειτουργίας ποιότητας και ασφάλειας των ωφελουμένων κατά την λειτουργία τους.
Τη σύσταση Μητρώου Μονάδων Ψυχικής Υγείας (Μ.Ψ.Υ.) Νομικών Προσώπων Ιδιωτικού Δικαίου, στο οποίο εγγράφονται υποχρεωτικά και υπό την προϋπόθεση της τήρησης ελάχιστων αναγκαίων όρων και προϋποθέσεων, τα νομικά πρόσωπα που ιδρύουν και λειτουργούν Μονάδες Ψυχικής Υγείας (Μ.Ψ.Υ.) στον ιδιωτικό, κερδοσκοπικό και μη κερδοσκοπικό τομέα, για τον αποτελεσματικότερο έλεγχο της ποιότητας των παρεχόμενων υπηρεσιών.
Τη δημιουργία ενός Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος Επιδημιολογικής Επιτήρησης και Θεραπευτικής Διαχείρισης ατόμων με προβλήματα ψυχικής υγείας.
Τη σύσταση νομικού προσώπου ιδιωτικού δικαίου με την επωνυμία «Εθνικός Οργανισμός Πρόληψης και Αντιμετώπισης Εξαρτήσεων» (Ε.Ο.Π.Α.Ε.), στον οποίο εντάσσονται και με τον οποίο διασυνδέονται και διαλειτουργούν όλοι οι εγκεκριμένοι οργανισμοί και φορείς θεραπείας.
Καθορίζει το πλαίσιο ίδρυσης και λειτουργίας από τον Ε.Ο.Π.Α.Ε. δομών, μονάδων, υπηρεσιών και προγραμμάτων για την αντιμετώπιση των εν γένει εξαρτήσεων, εξαρτητικών συμπεριφορών και εθισμών.
Την οργάνωση και λειτουργία σε όλη την Επικράτεια ενός Δικτύου Κέντρων Σωματικής Αποτοξίνωσης.
Τη δημιουργία ενός Πληροφοριακού Συστήματος Προγραμμάτων (Π.Σ.Π.) του Ε.Ο.Π.Α.Ε., που λειτουργεί ως Υποσύστημα του Πληροφοριακού Συστήματος Επιδημιολογικής Επιτήρησης και Θεραπευτικής Διαχείρισης.

Εθνικό Δίκτυο Υπηρεσιών Ψυχικής Υγείας

Με βάση το νομοσχέδιο το Εθνικό Δίκτυο Υπηρεσιών Ψυχικής Υγείας (Ε.Δ.Υ.Ψ.Υ.) θα ξεκινήσει να λειτουργεί την 1η Απριλίου 2024. Στο δίκτυο εντάσσονται:
το σύνολο των μονάδων του «Ψυχιατρικού Νοσοκομείου Αττικής» (που καταργείται) πλην των μονάδων Απεξάρτησης από τα Ναρκωτικά «18ΑΝΩ» και Απεξάρτησης από το Αλκοόλ αυτού, που μεταφέρονται στον «Εθνικό Οργανισμό Πρόληψης και Αντιμετώπισης Εξαρτήσεων» (Ε.Ο.Π.Α.Ε.).
Το «Ψυχιατρικό Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης», πλην του Προγράμματος Εναλλακτικής Θεραπείας Εξαρτημένων Ατόμων “ΑΡΓΩ”», του Τμήματος Αποκατάστασης Τοξικοεξαρτημένων «ΙΑΝΟΣ» και της Μονάδας Απεξάρτησης από Αλκοόλ, Φάρμακα και Τυχερά Παιχνίδια που επίσης μεταφέρονται στον Ε.Ο.Π.Α.Ε.
όλα τα Ψυχιατρικά Τμήματα Ενηλίκων, Παιδιών και Εφήβων του Ψυχιατρικού Τομέα και των λοιπών Τομέων των Γενικών Νοσοκομείων του Εθνικού Συστήματος Υγείας (Ε.Σ.Υ.) και των Πανεπιστημιακών Νοσοκομείων και οι Πανεπιστημιακές Ψυχιατρικές Κλινικές των Γενικών Νοσοκομείων του Ε.Σ.Υ.,
τα Κέντρα Παιδοψυχικής Υγιεινής (Κ.ΠΨ.Υ.) και οι λοιπές δημόσιες Μονάδες Ψυχικής Υγείας (Μ.Ψ.Υ.) των Δ.Υ.Πε.
το Ψυχιατρείο Κρατουμένων Κορυδαλλού και το Ψυχιατρικό Τμήμα Γυναικών του Σωφρονιστικού Καταστήματος Ελαιώνα Θηβών.
όλα τα παραρτήματα, τα προγράμματα, τα Κέντρα Ψυχικής Υγείας (Κ.Ψ.Υ.), τα Κοινοτικά Κέντρα Ψυχικής Υγείας Παιδιών και Εφήβων (Κο.Κε.Ψυ.Π.Ε.), οι δημόσιες Μονάδες Ψυχοκοινωνικής Αποκατάστασης (Μ.Ψ.Α.) και οι λοιπές αποκεντρωμένες μονάδες που υπάγονται στις προαναφερόμενες δομές.

Από την άλλη, το Ψυχιατρικό Νοσοκομείο Αττικής «ΔΡΟΜΟΚΑΪΤΕΙΟ» δεν καταργείται αλλά διασυνδέεται με το δίκτυο. Ακόμη, το Εθνικό Δίκτυο Υπηρεσιών Ψυχικής Υγείας θα εποπτεύει και όλους τους ιδιωτικούς φορείς παροχής υπηρεσιών ψυχικής υγείας κερδοσκοπικού και μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, όπως ιδιωτικές ψυχιατρικές κλινικές, Κοινωνικοί Συνεταιρισμοί Περιορισμένης Ευθύνης, νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου (Ν.Π.Ι.Δ.) που ιδρύουν και λειτουργούν Μονάδες Ψυχικής Υγείας καθώς και οι ιδιώτες ψυχίατροι, που είναι συμβεβλημένοι με τον ΕΟΠΥΥ.

Οι δημόσιοι φορείς υπηρεσιών ψυχικής υγείας, δύνανται να συνεργάζονται με φορείς της τοπικής αυτοδιοίκησης, ιδιώτες παρόχους , πολυϊατρεία και ιδιώτες ιατρούς για τη διασφάλιση των παρεχόμενων υπηρεσιών. Το πλαίσιο συνεργασίας, οι υπηρεσίες που περιλαμβάνονται στη συνεργασία αυτή και κάθε αναγκαία σχετική λεπτομέρεια θα καθορίζονται με κοινή υπουργική απόφαση.


Σε κάθε Διοίκηση Υγειονομικής Περιφέρειας (Δ.Υ.Πε.) συστήνεται, εδρεύει και λειτουργεί ένα Επιστημονικό Συμβούλιο Ψυχικής Υγείας (Ε.Συ.Ψ.Υ.), που αποτελείται από εννέα μέλη. Η θητεία τους θα είναι διετής. Το Ε.Συ.Ψ.Υ. γνωμοδοτεί κατόπιν αιτήματος ή εισηγείται αυτοβούλως προς τον Υποδιοικητή της οικείας Υ.Πε. για θέματα ανάπτυξης των πολιτικών ψυχικής υγείας στην οικεία Υγειονομική Περιφέρεια.

«Εθνικός Οργανισμός Πρόληψης και Αντιμετώπισης Εξαρτήσεων»

Στον νέο ενιαίο οργανισμό για τις εξαρτήσεις μεταφέρονται και εντάσσονται, με το σύνολο των δομών, μονάδων, υπηρεσιών και προγραμμάτων που έχουν ιδρύσει και λειτουργούν οι εξής φορείς:ο καταργούμενος με το νομοσχέδιο, ως αυτοτελές νομικό πρόσωπο, «Οργανισμός κατά των Ναρκωτικών» (Ο.ΚΑ.ΝΑ.),
το καταργούμενο με το νομοσχέδιο, ως αυτοτελές νομικό πρόσωπο, «Κέντρο Θεραπείας Εξαρτημένων Ατόμων» (ΚΕ.Θ.Ε.Α.),
από το καταργούμενο, με νομοσχέδιο, ως αυτοτελές νομικό πρόσωπο, «Ψυχιατρικό Νοσοκομείο Αττικής»:
α) η Μονάδα Απεξάρτησης από τα Ναρκωτικά «18ΑΝΩ» και
β) η Μονάδα Απεξάρτησης από το Αλκοόλ,
από το καταργούμενο «Ψυχιατρικό Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης»:
α) το «Πρόγραμμα Εναλλακτικής Θεραπείας Εξαρτημένων Ατόμων “ΑΡΓΩ”», β) το Τμήμα Αποκατάστασης Τοξικοεξαρτημένων «ΙΑΝΟΣ» και γ) η Μονάδα Απεξάρτησης από Αλκοόλ, Φάρμακα και Τυχερά Παιχνίδια,
από το Γενικό Νοσοκομείο Ιωαννίνων «Χατζηκώστα», το «Πολυδύναμο Κέντρο αντιμετώπισης της κρίσης των χρηστών Ναρκωτικών και Αλκοολισμού» και
από το Γενικό Νοσοκομείο Κέρκυρας «Αγ. Ειρήνη», η Μονάδα Απεξάρτησης «Διάπλους».

Ο Ε.Ο.Π.Α.Ε. θα διοικείται από 9μελές Δ.Σ. με 3ετή θητεία με δυνατότητα ανανέωσης άλλη μία φορά. Στο Δ.Σ. μετέχουν υποχρεωτικά ο επικεφαλής του συντονιστικού οργάνου δίωξης ναρκωτικών και εκπρόσωπος της Κεντρικής Ένωσης Δήμων Ελλάδας (Κ.Ε.Δ.Ε.) ή οι αναπληρωτές τους.

Ειδικές ρυθμίσεις

Το μόνιμο και επικουρικό προσωπικό και το προσωπικό Ι.Δ.Α.Χ και Ι.Δ.Ο.Χ., ιατρών και ψυχολόγων, που υπηρετεί αποκλειστικά στα Ψυχιατρικά Τμήματα Ενηλίκων, Παιδιών και Εφήβων του Ψυχιατρικού Τομέα και Λοιπών Τομέων των Γενικών και Πανεπιστημιακών Νοσοκομείων και στις Πανεπιστημιακές Κλινικές των Γενικών Νοσοκομείων που μεταφέρονται στο Ε.Δ.Υ.Ψ.Υ. καθίσταται αυτοδικαίως προσωπικό των οικείων Δ.Υ.Πε. και παρέχει τις υπηρεσίες του με την ίδια σχέση εργασίας.

Το μόνιμο νοσηλευτικό προσωπικό ΤΕ και ΠΕ, το οποίο δεν διαθέτει ειδικότητα και παρέχει τις υπηρεσίες του στις δομές παροχής υπηρεσιών ψυχικής υγείας του Ε.Δ.Υ.Ψ.Υ., επί 18 μήνες αδιαλείπτως, δικαιούται να αιτηθεί και να λάβει, ανεξαρτήτως οποιασδήποτε ποσόστωσης, την ειδικότητα της Νοσηλευτικής Ψυχικής Υγείας ή της Κοινοτικής Νοσηλευτικής, αναλόγως του αντικειμένου των καθηκόντων του.

Για την κάλυψη των αναγκών του Πε.Δ.Υ.Ψ.Υ. δύναται, με απόφαση του Διοικητή της Υ.Πε., να διατίθεται στις δομές παροχής υπηρεσιών ψυχικής υγείας το απαραίτητο για τη διασφάλιση της εύρυθμης λειτουργίας τους νοσηλευτικό και λοιπό, κάθε κατηγορίας και κλάδου, προσωπικό από έτερους φορείς του Εθνικού Συστήματος Υγείας (Ε.Σ.Υ.) της ιδίας Υγειονομικής Περιφέρειας. Η μετακίνηση του προσωπικού του προηγούμενου εδαφίου σε δομές παροχής υπηρεσιών ψυχικής υγείας έτερης Δ.Υ.Πε. γίνεται με κοινή απόφαση των Διοικητών των αντίστοιχων Υγειονομικών Περιφερειών, χωρίς γνώμη των αρμόδιων Υπηρεσιακών Συμβουλίων.

Δείτε το πλήρες νομοσχέδιο

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου