Τετάρτη 25 Απριλίου 2012

ΤΟ ΜΕΛΛΟΝ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΤΩΝ ΕΛΕΥΘΕΡΟΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ ΙΑΤΡΩΝ

Στην παρούσα ενημέρωσής μας, με στόχο την ποιοτική και συνεχή συμβουλευτική υποστήριξη του ελευθεροεπαγγελματία ιατρού, παρουσιάζονται αφενός οι αλλαγές στην σχετική Νομοθεσία που επηρεάζουν το άμεσο μέλλον του και αφετέρου η αναγκαιότητα δραστηριοποίησής του μέσω συνεργασιών ιατρείων-πολυιατρείων και παραρτημάτων αυτών.
Α. ΑΛΛΑΓΕΣ ΣΤΗΝ ΣΧΕΤΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ
Οι σημαντικότερες αλλαγές που εισήχθησαν με τον Ν.3919/2011 (σύμφωνα και με τις οδηγίες εφαρμογής αυτού που περιέχονται στην εγκύκλιο του Υπουργείου Υγείας_Αριθ.Πρωτ. Υ3β/Γ.Π./ΟΙΚ.130/20.2.2012), με τον Ενιαίο Κανονισμό Παροχών Υγείας του Ε.Ο.Π.Υ.Υ. (Φ.Ε.Κ. αρ. 2456/3.11.2011) και με τον Ν.4025/2011 (αρ. ΦΕΚ 228/2.11.2011) συνοψίζονται στις εξής:
 1. Δεν απαιτείται προηγούμενη διοικητική άδεια για την λειτουργία των ιδιωτικών φορέων παροχής υπηρεσιών Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας.
 2. Αρμόδια αρχή για την χορήγηση , αναστολή , ανάκληση κι ακύρωση άδειας λειτουργίας ιατρείων-πολυιατρείων ορίζεται ο κατά τόπους ιατρικός σύλλογος.
 1. Το ιδιωτικό ιατρείο ή πολυιατρείο θα λειτουργεί ελεύθερα μετά την πάροδο τριμήνου από την αναγγελία έναρξής του συνοδευόμενη από τα νόμιμα δικαιολογητικά που υποβάλλονται προς σχετικό έλεγχο στον αρμόδιο ιατρικό σύλλογο. Ο αρμόδιος ιατρικός σύλλογος είναι υποχρεωμένος εντός του τριμήνου να εκδώσει ανακοίνωση – βεβαίωση λειτουργίας εφόσον πληρούνται οι σχετικές προϋποθέσεις.
 2. Οι επιστημονικά υπεύθυνοι των ιδιωτικών φορέων παροχής υπηρεσιών Π.Φ.Υ. και οι επιστημονικοί διευθυντές των εν λόγω φορέων δεν υποχρεούνται να ανήκουν στον ιατρικό σύλλογο της περιφέρειας που είναι εγκατεστημένος ο φορέας-πολυιατρείο.
 3. Τα φυσικά ή νομικά (εταιρείες) πρόσωπα δύνανται να είναι κάτοχοι περισσότερης της μιας άδειας ίδρυσης και λειτουργίας ανά την Επικράτεια κι επιτρέπεται να λειτουργούν παραρτήματα.
 4. Δεν υπάρχει περιορισμός στην επιλογή του νομικού προσώπου ούτε και στην μετοχική σύνθεση του ιδιωτικού φορέα Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας.
 5. Οριοθετούνται τα μηνιαία έσοδα του ελευθεροεπαγγελματία ιατρού προερχόμενα από ιατρικές υπηρεσίες σε ασφαλισμένους που καλύπτει ο Ε.Ο.Π.Υ.Υ. (καλύπτει το μεγαλύτερο μέρος των ασφαλισμένων της χώρας). Συγκεκριμένα ο καθορισμός μηνιαίου πλαφόν επισκέψεων (200 επισκέψεις ανά μήνα) με ακαθάριστη αμοιβή 10 ευρώ ανά επίσκεψη από τον Ε.Ο.Π.Υ.Υ., μειώνει το εισόδημα του ελευθεροεπαγγελματία ιατρού σε εξαιρετικά χαμηλά επίπεδα.
Θα πρέπει να σημειωθεί ότι αναμένεται εντός των επόμενων ημερών δημοσίευση σχετικής Υπουργικής απόφασης όπου θα καθορίζει όλες τις σχετικές προϋποθέσεις – δικαιολογητικά και θα συντομεύει ακόμη περισσότερο τις σχετικές διαδικασίες που απαιτούνται για την βεβαίωση λειτουργίας ιατρείου – πολυιατρείου.
Β. ΑΝΑΛΥΣΗ ΣΥΝΕΠΕΙΩΝΑΠΟ ΤΙΣ ΑΛΛΑΓΕΣ ΣΤΗΝ ΣΧΕΤΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ
Συνοψίζοντας τις συνθήκες που αναμένεται να αναδυθούν από τις αλλαγές αυτές προκύπτουν τα εξής:
 1. Το μηνιαίο πλαφόν του Ε.Ο.Π.Υ.Υ. σε συνάρτηση με την νομοθετικές αλλαγές περί απελευθέρωσης του επαγγέλματος και κατάργησης παλαιότερων περιορισμών (Ν.3919/2011), θα αναγκάσουν ένα μέρος των ασφαλισμένων να απευθυνθούν σε ιατρούς που δεν έχουν συμπληρώσει το μηνιαίο πλαφόν του Ε.Ο.Π.Υ.Υ. εντείνοντας τον ανταγωνισμό μεταξύ των ιατρών. Το γεγονός αυτό θα μειώσει το εισόδημα του ελευθεροεπαγγελματία ιατρού. Η μείωση αυτή του εισοδήματος τουλάχιστον για το μεταβατικό στάδιο των επόμενων 12-18 μηνών, θα διαφέρει από ιατρό σε ιατρό και θα εξαρτάται από τον βαθμό διαφοροποίησης των προσφερόμενων υπηρεσιών του κάθε ιατρού σε σχέση με τους ανταγωνιστές του.
 1. Με την δημιουργία όλων των ευνοϊκών προυποθέσεων, οι νεοεισερχόμενοι εταιρικοί όμιλοι στο χώρο της υγείαςπου θα προκύψουν από σχετικές επενδύσεις ιδιωτικών επενδυτικών κεφαλαίων, θα έχουν ως βασικό στόχο να κυριαρχήσουνστην προσφορά ιατρικών υπηρεσιών της χώρας:
 • θα προχωρήσουν σε ανάπτυξη εκτεταμένου δικτύου σε όλους του Νομούς της χώρας,
 • θα αξιοποιήσουν την εκμετάλλευση οικονομιών κλίμακαςλόγω του μεγέθους τους κι έτσι θα επιτύχουν μειώσεις στο μέσο κόστος,
 • θα απασχολούν κατά κύριο λόγο ιατρούς με χαμηλές μηνιαίες αποδοχές,
 • θα επωφελούνται τουευνοϊκού φορολογικού καθεστώτος εν αντιθέσει με την συνεχώς αυξανόμενη φορολογική επιβάρυνση των ελευθέρων επαγγελματιών,
 • θα διαθέτουν πολύ μεγάλη ρευστότητα κεφαλαίων και ευκολότερη πρόσβαση σε τραπεζικά δάνεια σε σχέση με τους ελευθεροεπαγγελματίες ιατρούς,
 • Θα προσφέρουν σε έναν συγκεκριμένο χώρο μία ευρύτητα ιατρικών ειδικοτήτων κι έχοντας μειωμένο μέσο κόστος και πλεονάζουσα ρευστότητα θα έχουν την δυνατότητα σχετικά εύκολα να προσελκύσουν όλο και περισσότερους ασθενείς που σήμερα απευθύνονται σεελευθεροεπαγγελματίες ιατρούς.
 • θα συνάψουν στρατηγικές συμφωνίες με μεγάλες ασφαλιστικές εταιρείες σχετικά με την ιδιωτική ασφάλιση της ιατρικής περίθαλψης .
Η αξιοποίηση των παραπάνω ανταγωνιστικών πλεονεκτημάτων θα έχει σαν αποτέλεσμα οι μεγάλοι επενδυτικοί Όμιλοι να αποκτήσουν ηγετική και κυρίαρχη θέση στην προσφορά ιατρικών υπηρεσιών της χώρας μας και να οδηγήσουν εύκολα στο περιθώριο τον ελευθεροεπαγγελματία ιατρό που δεν θα δραστηριοποιηθεί άμεσα αλλά θα παραμείνει αδρανής σε αυτές τις σημαντικές εξελίξεις που έχουν ήδη δρομολογηθεί.
Τελικό συμπέρασμα:Ο ελευθεροεπαγγελματίας ιατρός θα πρέπει άμεσα να δραστηριοποιηθεί με σκοπό να προκύψουν εκείνες οι ευέλικτες συνεργασίες ιατρείων-πολυιατρείων-παραρτημάτωνπου θα δημιουργήσουν ανταγωνιστικά πλεονεκτήματα και θα αποτρέψουν την κυριαρχία των μεγάλωνεταιρικών ομίλων στο χώρο της υγείας.
Η ταχύτητα με την οποία θα δραστηριοποιηθεί ο ελευθεροεπαγγελματίας ιατρός αποτελεί σημαντική παράμετρο επιτυχίας των κατάλληλων συνεργασιών ιατρείων-πολυιατρείων αφού ενδεχόμενη καθυστέρηση – αδράνεια θα ισχυροποιήσει περαιτέρω τους μεγάλους εταιρικούς ομίλους .
Οι υπηρεσίες που προσφέρουμε ως αποτέλεσμα της επιστημονικής μας κατάρτισης , της μακρόχρονης επαγγελματικής μας εμπειρίας και της υπευθυνότητάς μας, είναι σε θέση να υποστηρίξουν τον ελευθεροεπαγγελματία ιατρό ώστενα μπορέσει
να διαχειριστεί κατά το καλύτερο δυνατόν τρόποτους κινδύνους που αναδύονται από τις πρωτόγνωρες συνθήκες που έχουν διαμορφωθεί στο χώρο της υγείας στην χώρα μας, εκμεταλλευόμενος ταυτόχρονα ευκαιρίες που θα προκύψουν από συγκεκριμένους τρόπους δραστηριοποίησής του.
 ΒΑΣΙΛΗΣ Κ. ΜΕΛΛΟΣ – ΛΑΜΠΡΟΣ Κ. ΜΕΛΛΟΣ
ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΥΓΕΙΑΣ
Αρχιμήδους 4, Π. Φάληρο_ T.K. 175 63 , Τηλ.-Fax: 210-9858235 , Kιν.: 6972254044 , 6977708875
e-mail: info@synergein.gr

ISARKADIAS.GR

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου