Δευτέρα 30 Μαΐου 2016

ΠΦΣ ΠΡΟΣ ΥΥΚΑ: Κατάργηση της διάταξης του ν. 4368/2016 περί διανομής των ποσών που προκύπτουν από ποινές ή εκπτώσεις στο προσωπικό ΕΟΠΥΥΘέμα: «Κατάργηση της παρ. 6 του άρθρου 90 του Ν. 4368/2016 περί διανομής των ποσών που προκύπτουν από ποινές ή εκπτώσεις βάσει των ελέγχων στο προσωπικό και υπηρεσίες του ΕΟΠΥΥ»

Το Δ.Σ. του Π.Φ.Σ. δυνάμει της υπ’ αριθμόν 10 αποφάσεώς του κατά τη συνεδρίαση της 16ης Μαΐου 2016 καταδικάζει απερίφραστα την παρ. 6 του άρθρου 90 του Ν. 4368/2016 (ΦΕΚ Α΄ 21), η οποία ορίζει ότι:

«6. Ο Ε.Ο.Π.Υ.Υ. εφαρμόζει ελέγχους προκειμένου να εντοπίσει και να αποτρέψει παραβατική συμπεριφορά εκ μέρους των παρόχων του. Οι έλεγχοι πραγματοποιούνται τόσο σε πραγματικό χρόνο με επιτόπιες επισκέψεις στους παρόχους και απομακρυσμένα με χρήση νέων τεχνολογιών όσο και εκ των υστέρων με έλεγχο των δικαιολογητικών και με χρήση νέων τεχνολογιών και στατιστικής μεθοδολογίας. Τα ποσά που προκύπτουν από ποινές ή εκπτώσεις βάσει των ελέγχων εισπράττονται ή συμψηφίζονται και εν συνεχεία κατανέμονται σε ειδικό ΚΑΕ ο οποίος, με απόφαση του Δ.Σ. του Ε.Ο.Π.Υ.Υ., δύναται να χρησιμοποιηθεί σε ετήσια βάση για αναπτυξιακούς σκοπούς του Οργανισμού. Συγκεκριμένα, σε ετήσια βάση: 

α) ποσοστό δύο τοις εκατό (2%) του ποσού, το οποίο σε καμία περίπτωση δεν μπορεί να υπερβαίνει τα τέσσερα εκατομμύρια ευρώ, διανέμεται στο προσωπικό του Οργανισμού,ανάλογα με τη θέση, το βαθμό του, καθώς και το βαθμό συμμετοχής του τόσο κατά το στάδιο του σχεδιασμού των νέων μεθοδολογιών ελέγχου όσο και κατά το στάδιο διενέργειας των ανωτέρω ελέγχων, 
β) ποσοστό τέσσερα τοις εκατό (4%), το οποίο σε καμία περίπτωση δεν μπορεί να υπερβαίνει τα δύο εκατομμύρια ευρώ, αξιοποιείται για την προαγωγή προγραμμάτων ενημέρωσης προς τους ασφαλισμένους του Οργανισμού, αναφορικά με τους σκοπούς και τους στόχους του σε δεδομένη χρονική περίοδο, 
γ) ποσοστό τέσσερα τοις εκατό (4%), το οποίο σε καμία περίπτωση δεν μπορεί να υπερβαίνει τα τέσσερα εκατομμύρια ευρώ, χρησιμοποιείται για την ανάπτυξη των υποδομών του Οργανισμού τόσο σε νέες τεχνολογίες, που σχετίζονται με τον έλεγχο και τον εξορθολογισμό των δαπανών, καθώς και με την ανάπτυξη συστημάτων δημιουργίας νέων πηγών εσόδων, όσο και σε κτηριακές εγκαταστάσεις, δ
) ποσοστό πενήντα τοις εκατό (50%) καλύπτει υποχρεώσεις του Οργανισμού προς την Π.Φ.Υ. των Δ.Υ.Πε. και ε) ποσοστό σαράντα τοις εκατό (40%) καλύπτει λοιπές υποχρεώσεις του Οργανισμού.»

Είναι απολύτως απαράδεκτη η προσπάθεια να βαφτιστεί μισθολογική αύξηση προς τους εργαζομένους του ΕΟΠΥΥ η υπόσχεση περί παροχής οικονομικών κινήτρων προκειμένου να διαπιστώσουν περισσότερες παραβάσεις και να επιβληθούν μεγαλύτερες ποινές. Ο Π.Φ.Σ. έχει αποδείξει πολλάκις, ότι πρώτος αυτός έχει ζητήσει να αποκαλυφθούν όσοι διαπράττουν παραβάσεις της φαρμακευτικής νομοθεσίας και να τιμωρηθούν παραδειγματικά. Η παροχή όμως bonus στο προσωπικό του ΕΟΠΥΥ για την επιβολή μεγάλων και δυσβάστακτων ποινών κατά δικαίων και αδίκων (οι οποίες ποινές δεν αναστέλλονται από την κατάθεση ενδικοφανούς προσφυγής ενώπιον της Επιτροπής Ενστάσεων του ΕΟΠΥΥ) εκτός από αντισυνταγματική και παράνομη, είναι ηθικά κατακριτέα και απαράδεκτη.

Για το λόγο αυτό θα πρέπει να γίνει σαφές τοις πάσι ότι τυχόν ποινές που επιβληθούν κατ’ εφαρμογή της άνω διατάξεως στερούνται νομιμότητας και είναι απολύτως ακυρωτέες, δεδομένου ότι παραβάσεις διαπιστώνονται και ποινές επιβάλλονται από πρόσωπα ή υπηρεσίες που δύναται ευλόγως να θεωρηθεί ότι έχουν συμφέρον και κίνητρο για την επιβολή περισσότερων και μεγαλύτερων δυνατών ποινών.

Ομοίως, αποφάσεις της Επιτροπής Ενστάσεων του ΕΟΠΥΥ (του άρθρου 43 του Ν. 4316/2014) επί προσφυγών κατά αποφάσεων της Γενικής Επιθεωρήτριας της ΥΠΕΔΥΦΚΑ είναι απολύτως ακυρωτέες, καθώς στην εν λόγω Επιτροπή συμμετέχουν μέλη που υπηρετούν στο προσωπικό του ΕΟΠΥΥ και δύναται ευλόγως να θεωρηθεί ότι έχουν συμφέρον και κίνητρο να απορριφθούν οι κρινόμενες προσφυγές.

Κατόπιν των ανωτέρω αιτούμεθα την άμεση κατάργηση παρ. 6 του άρθρου 90 του Ν. 4368/2016.

Ο Π.Φ.Σ. δηλώνει ότι θα προβεί σε κάθε ενέργεια για την κατάργηση της ως άνω διατάξεως.
Είμαστε στη διάθεσή σας για οποιαδήποτε διευκρίνιση.

Με εκτίμηση

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                            Ο ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΛΟΥΡΑΝΤΟΣ     ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΑΚΡΥΓΙΑΝΝΗΣ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου