Τρίτη 24 Μαΐου 2016

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΠΟΣΕΥΠ ΕΟΠΥΥ - ΠΕΔΥ

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΣΥΛΛΟΓΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΥ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΕΟΠΥΥ-ΠΕΔΥ (ΠΟΣΕΥΠ ΕΟΠΥΥ-ΠΕΔΥ)

ΕΔΡΑ: ΑΘΗΝΑ-ΑΝΕΓΝΩΡΙΣΜΕΝΟ ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΑΡ.279-ΕΙΔ-2658
ΚΑΝΙΓΓΟΣ 19 Τ.Κ. 10677, ΤΗΛ. 2103845732, ΦΑΞ 2103834869
Ηλεκτρονική διεύθυνση www.poseyppedy.gr email: info@poseyppedy.gr

Αθήνα, 24/5/2016

ΑΠ 229

ΕΝΩΠΙΟΝ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ
ΑΙΤΗΣΗ ΑΚΥΡΩΣΕΩΣ

Της ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑΣ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ ΣΥΛΛΟΓΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΥ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΕΟΠΥΥ-ΠΕΔΥ (ΠΟΣΕΥΠ ΕΟΠΥΥ-ΠΕΔΥ), η οποία εδρεύει στην Αθήνα (οδός Κάνιγγος 19) και εκπροσωπείται νόμιμα (ΑΦΜ 090365415).

Κατά
1) Του Υπουργού Υγείας
2) Του Αναπληρωτού Υπουργού Υγείας

Και Κατά

Της υπ' αριθμ. Α2α/Γ.Π.οικ.22407/23-3-2016 (Β' 794) κοινής κανονιστικής απόφασης των ανωτέρω Υπουργών, με τον τίτλο «Διαδικασία και όροι μετακίνησης και απόσπασης ιατρικού προσωπικού» 

1. Με την προσβαλλομένη, η οποία δημοσιεύθηκε στην ΕτΚ στις 23-3-2016 (Β' 794), ρυθμίσθηκαν η διαδικασία και οι όροι μετακίνησης και απόσπασης των ειδικευμένων ιατρών κλάδου Ε.Σ.Υ. (μεταξύ των οποίων περιλαμβάνονται και τα μέλη του σωματείου μας), κατόπιν νομοθετικής εξουσιοδοτήσεως των άρθρων 39 και 40 παρ. 6 του Ν. 4368/2016 (Α΄ 21), με το οποίο αντικαταστάθηκε . 

Μεταξύ άλλων ρυθμίσεων, με την προσβαλλομένη ορίσθηκαν τα εξής:

«Άρθρο 1 (Προϋποθέσεις και διαδικασία απόσπασης ειδικευμένων ιατρών κλάδου Ε.Σ.Υ). 
α. Οι ειδικευμένοι ιατροί κλάδου Ε.Σ.Υ μπορούν να αποσπώνται για την κάλυψη υπηρεσιακών αναγκών για χρονικό διάστημα έως έξι (6) μήνες συνολικά ανά θητεία, σε Νοσοκομεία, Κέντρα Υγείας, Περιφερειακά Ιατρεία, Πολυδύναμα Περιφερειακά Ιατρεία και Αποκεντρωμένες Μονάδες Υγείας (στο εξής θα αποκαλούνται φορείς παροχής υπηρεσιών υγείας) της ίδιας ή άλλης Δ.Υ.Πε. Για τις αποσπάσεις μεταξύ φορέων παροχής υπηρεσιών υγείας της ίδιας Δ.Υ.Πε. εκδίδεται απόφαση του Διοικητή της Δ.Υ.Πε. ενώ για τις αποσπάσεις μεταξύ φορέων παροχής υπηρεσιών διαφορετικών Δ.Υ.Πε, εκδίδεται κοινή απόφαση των δυο Διοικητών. 
β. Ο Διοικητής του Νοσοκομείου, μετά από εισήγηση του Διευθυντή Ιατρικής Υπηρεσίας, υποβάλλει στη Δ.Υ.Πε. αίτημα κάλυψης υπηρεσιακών αναγκών με απόσπαση ειδικευμένου ιατρού κλάδου Ε.Σ.Υ.. Με απόφαση του Διοικητή της Υ.Πε. αποσπάται ιατρός που υπηρετεί σε φορέα της οικείας Δ.Υ.Πε. για την κάλυψη της εν λόγω υπηρεσιακής ανάγκης. Ο Διοικητής της Υ.Πε. απευθύνει αίτημα στις υπόλοιπες Δ.Υ.Πε. σε περίπτωση που δεν υπάρχει η δυνατότητα κάλυψης της εν λόγω υπηρεσιακής ανάγκης από ιατρό που υπηρετεί σε φορέα αρμοδιότητάς του. Με κοινή απόφαση των Διοικητών των δυο εμπλεκόμενων Υ.Πε. αποσπάται ιατρός για την κάλυψη της εν λόγω υπηρεσιακής ανάγκης. 
γ. Σε περίπτωση που οι Διοικητές των εμπλεκόμενων Δ.Υ.Πε, διαφωνούν με αποτέλεσμα να είναι αδύνατη η κάλυψη της υπηρεσιακής ανάγκης, για την απόσπαση αποφασίζει ο Υπουργός Υγείας. Στην περίπτωση αυτή διαβιβάζονται στο Υπουργείο Υγείας πλήρως αιτιολογημένες εκθέσεις των Διοικητών των οικείων Υ.Πε., θετικές ή/και αρνητικές, στις οποίες αναγράφεται επιπλέον, αναλυτικά το σύνολο των ιατρών κλάδου Ε.Σ.Υ. και των επικουρικών της συγκεκριμένης ειδικότητας που υπηρετεί στους φορείς αρμοδιότητας της κάθε Δ.Υ.Πε., αφαιρουμένων όσων απουσιάζουν για οποιονδήποτε λόγο (μακροχρόνια αναρρωτική άδεια, άδεια άνευ αποδοχών, εκπαιδευτική άδεια κ.α). Αιτήματα αποσπάσεων τα οποία δεν θα συνοδεύονται από τις ανωτέρω αναφερόμενες αιτιολογικές εκθέσεις, επιστρέφονται χωρίς να εξετάζονται. 
δ. Η ανωτέρω απόσπαση μπορεί να παρατείνεται για ακόμη ένα (1) έτος, εφόσον ο ενδιαφερόμενος συναινεί, μετά από απόφαση του Διοικητή της Υ.Πε. ή κοινή απόφαση των Διοικητών των Υ.Πε. και εισήγηση του Διοικητικού Συμβουλίου του νοσοκομείου στο οποίο ο ιατρός κατέχει οργανική θέση αλλά και του νοσοκομείου στο οποίο αποσπάται. ε. Από τις ανωτέρω διατάξεις εξαιρούνται οι μητέρες ιατροί με παιδιά κάτω των έξι (6) ετών, οι οποίες μπορούν να αποσπώνται μόνον μετά από δική τους αίτηση στις από το νόμο οριζόμενες περιπτώσεις».

2. Η εξουσιοδοτική διάταξη του άρθρου 75 του ν. 2071/1992, όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 39 του Ν. 4368/2016 (Α΄ 21) έχει ως εξής:

«Οι ιατροί κλάδου Ε.Σ.Υ. μπορούν να αποσπώνται, για την κάλυψη υπηρεσιακών αναγκών σε Νοσοκομεία, Κέντρα Υγείας, Περιφερειακά Ιατρεία, Πολυδύναμα Περιφερειακά Ιατρεία και Αποκεντρωμένες Μονάδες Υγείας, εντός της ίδιας ΔΥ.Πε. με απόφαση του Διοικητή της ΔΥ.Πε. ή σε άλλη Υγειονομική Περιφέρεια με κοινές αποφάσεις των Διοικητών των οικείων Υ.Πε.., για χρονικό διάστημα όχι μεγαλύτερο των έξι (6) μηνών συνολικά ανά θητεία. 
Σε περίπτωση διαφωνίας των δυο Διοικητών, η απόσπαση γίνεται μόνο με απόφαση του Υπουργού Υγείας. Από τη διάταξη αυτή εξαιρούνται και δεν μπορούν να αποσπώνται οι ιατροί-μητέρες με παιδιά κάτω των έξι (6) ετών. Με απόφαση του Διοικητή της Υ.Πε. ή με κοινή απόφαση των Διοικητών των Υ.Πε., κατόπιν εισήγησης του Δ.Σ. του Νοσοκομείου στο οποίο κατέχει θέση αλλά και του Νοσοκομείου στο οποίο αποσπάται, μπορεί να παρατείνεται για ακόμη ένα (1) έτος η απόσπαση, εφόσον ο ενδιαφερόμενος συναινεί. Κατ' εξαίρεση, οι ιατροί Ε.Σ.Υ. μπορούν να αποσπώνται μετά από αίτησή τους, για λόγους υγείας, εντός της ίδιας Υγειονομικής Περιφέρειας με απόφαση του Διοικητή της οικείας Υ.Πε. ή σε άλλη Υγειονομική Περιφέρεια με κοινές αποφάσεις των Διοικητών των οικείων Υ.Πε., για χρονικό διάστημα όχι άνω των τριών (3) ετών. Με υπουργική απόφαση δύνανται να καθορίζονται οι όροι, οι προϋποθέσεις και κάθε περαιτέρω λεπτομέρεια για τη διαδικασία της απόσπασης του ιατρικού προσωπικού και της μετακίνησής του».

3. Όπως παγίως γίνεται δεκτό από την νομολογία, η απόσπαση (όπως και η μετάταξη) ως υπηρεσιακή μεταβολή, δεν εμπίπτει κατ' αρχήν (όπως η μετάθεση) στην ειδική προστασία του άρθρου 103 παρ. 4 Σ, συνεπάγεται όμως ουσιώδη μεταβολή της υπηρεσιακής καταστάσεως του υπαλλήλου και όταν προβλέπεται χωρίς τη συναίνεση αυτού αποτελεί μέτρο εξαιρετικής φύσεως και είναι επιτρεπτή μόνο εφόσον προβλέπεται από ειδική διάταξη νόμου προς εξυπηρέτηση υπηρεσιακής ανάγκης (βλ. ΣτΕ 4237/2005 και πρβλ. ΣτΕ 1236/1958, 393/1959, 1562/1973). 

Ως εκ της φύσεώς της η απόσπαση, που αποτελεί προσωρινή απομάκρυνση του υπαλλήλου από τη θέση του, όταν δεν γίνεται με την συναίνεση του υπαλλήλου, σύμφωνα με το πνεύμα της ανωτέρω συνταγματικής διατάξεως, μπορεί να προβλέπεται από τον νόμο μόνο για την κάλυψη αναγκών προσωρινού χαρακτήρα (βλ. και άρθρο 68 § 1 ΥΚ, το οποίο απηχεί την ανωτέρω συνταγματική ρύθμιση).

Με την προσβαλλομένη επιτρέπεται όμως η απόσπαση ιατρού, χωρίς την συναίνεσή του, από οποιοδήποτε φορέα παροχής υπηρεσιών υγείας της Χώρας (νοσοκομείο, κέντρα υγείας, περιφερειακά ιατρείο, πολυδύναμο περιφερειακό ιατρεία και αποκεντρωμένη μονάδα υγείας) σε οποιοδήποτε άλλο φορέα παροχής υπηρεσιών υγείας, οπουδήποτε στην Επικράτεια και αν ευρίσκεται, ακόμη και σε νησί, με μόνη την απόφαση του Διοικητού της Δ.Υ.Π.ε, ή, σε περίπτωση που η απόσπαση γίνεται στην περιφέρεια άλλης Δ.Υ.Π.ε, με κοινή απόφαση των δύο Διοικητών ή, σε περίπτωση διαφωνίας τους, με απόφαση του Υπουργού Υγείας. Για την απόσπαση αυτή δεν προβλέπεται καμία εγγύηση της υπηρεσιακής κατάστασης του ιατρού (ούτε καν απλή γνώμη του υπηρεσιακού συμβουλίου). Μάλιστα, κατά παράβαση της ανωτέρω συνταγματικής διατάξεως (άρθρο 103 § 4 Σ) δεν προβλέπεται καν ότι η υπηρεσιακή ανάγκη για την οποία αποφασίζεται η απόσπαση θα πρέπει είναι έκτακτη και απρόβλεπτη, και πάντως προσωρινή. Έτσι όμως ένα κατά το πνεύμα του Συντάγματος εξαιρετικό μέτρο, κατά παράβαση του άρθρου 103 Σ, μεταβάλλεται από την προσβαλλομένη (όπως και από την εξουσιοδοτική διάταξη νόμου, η οποία αποτελεί το νόμιμο έρεισμά της και η οποία θα πρέπει επίσης να κριθεί αντισυνταγματική από το Δικαστήριό σας) σε τακτικό μέτρο ελαστικοποίησης της υπηρεσιακής κατάστασης των υπηρετούντων στις Δ.Υ.Πε. ιατρών και σε μέσο καταστρατήγησης των περί μεταθέσεως εγγυήσεων του Συντάγματος (άρθρο 103 § 4 Σ) αλλά και της αρχής του ορθολογικού προγραμματισμού και στελέχωσης των δημοσίων υπηρεσιών υγείας, που κατοχυρώνεται στο άρθρο 21 § 3 εδ. 1 Σ, σύμφωνα με το οποίο: «Το Κράτος μεριμνά για την υγεία των πολιτών».

Για τους λόγους αυτούς θα πρέπει να ακυρωθεί η προσβαλλομένη.

4. Επειδή η Ομοσπονδία μας, η οποία έχει νομίμως συσταθεί κατά τις διατάξεις του Ν. 1264/1982, αποτελεί δευτεροβάθμια συνδικαλιστική οργάνωση, η οποία σύμφωνα με το καταστατικό της εκπροσωπεί συνδικαλιστικά τους ιατρούς και οδοντιάτρους που υπηρετούν στο δημόσιο σύστημα πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας (ΠΕΔΥ, το οποίο υπάγεται στις επτά Δ.Υ.Πε. της χώρας), πανελλαδικά και για όλες τις Δ.Υ.Πε. Οι εκπροσωπούμενοι δε από εμάς ιατροί και οδοντίατροι πλήττονται άμεσα και δυσμενώς από την προσβαλλομένη, αφού με αυτήν επηρεάζεται δυσμενώς η υπηρεσιακή τους κατάσταση και εργασιακή ασφάλεια, δυνάμενοι να αποσπασθούν, παρά την θέλησή τους, οποτεδήποτε από οποιοδήποτε φορέα σε οποιοδήποτε φορέα και μάλιστα οπουδήποτε ανά την Επικράτεια, χωρίς να τηρούνται οι προβλεπόμενες από το Σύνταγμα εγγυήσεις.

Επειδή η παρούσα αίτησή μας είναι νόμιμη, βάσιμη και αληθής.

ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ

ΖΗΤΟΥΜΕ

- Να γίνει δεκτή η αίτηση.

- Να ακυρωθεί η προσβαλλομένη υπ' αριθμ. Α2α/Γ.Π.οικ.22407/ 23-3-2016 (Β' 794) κοινή απόφαση των ανωτέρω Υπουργών.

- Να καταδικασθεί το αντίδικο στην δικαστική μας δαπάνη.

Αθήνα, 23/5/2016

Ο πληρεξούσιος δικηγόρος

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Κ. ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ 
ΔΙΚΗΓΟΡΟΣ 
ΜΑΥΡΟΜΜΑΤΑΙΩΝ 12 ΑΘΗΝΑ 
ΤΗΛ.: 210 3606009, 6944 447396 
e-mail:dvassiliou@ath.forthnet.gr 
ΑΜΔΣΑ 16772, ΑΦΜ 038837030 
ΔΟΥ Α' ΑΘΗΝΩΝ 

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου