Τετάρτη 29 Ιουνίου 2022

Προσωπικός γιατρός: Κάλεσμα του ΕΟΠΥΥ στους γιατρούς για συμβάσεις - Οι αμοιβές και οι υποχρεώσεις


Γιατρός σε νοσοκομείο (AP Photo/Jae C. Hong)

Την επίσημη πρόσκληση στους γιατρούς ώστε να γίνουν προσωπικοί γιατροί, απηύθυνε σήμερα ο ΕΟΠΥΥ. Ειδικότερα στη δημοσιότητα δόθηκε η ανοικτή Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την σύναψη συμβάσεων ώστε να γίνουν προσωπικοί γιατροί όσοι ενδιαφέρονται, μία διαδικασία που θα παραμείνει ανοικτή έως τις 31 Ιουλίου 2022.

Οι ειδικότητες είναι Γενικής/Οικογενειακής Ιατρικής και εσωτερικής Παθολογίας για τον εγγεγραμμένο πληθυσμό.

Με βάση την πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος ορίζεται σε αναλογία ένας (1) ιατρός ανά δύο χιλιάδες (2.000) εγγεγραμμένους πολίτες. Συνεπώς ο Προσωπικός Ιατρός, ο οποίος θα συνάψει σύμβαση με τον ΕΟΠΥΥ, θα έχει εγγεγραμμένο πληθυσμό ευθύνης, από ένα (1) μέχρι δύο χιλιάδες (2.000) άτομα «κατά κεφαλήν», και η αποζημίωση καθορίζεται ανάλογα με τον εγγεγραμμένο πληθυσμό και ανά την ηλικιακή ομάδα.

Η διάρκεια της σύμβασης θα είναι για δύο (2) έτη, με δυνατότητα αυτοδίκαιης παράτασης για ένα (1) έτος επιπλέον, εφόσον δεν υπάρξει καταγγελία της από το ένα ή το άλλο συμβαλλόμενο μέρος, και άρχεται από την υπογραφή της και από τα δύο μέρη.

Οι αμοιβές

Τα ποσά που θα λαμβάνουν οι γιατροί θα σχετίζονται με τις ηλικίες των εγγεγραμμένων πολιτών, καθώς όσο πιο ηλικιωμένοι τόσο και μεγαλύτερα τα ποσά αποζημίωσης.

Συγκεκριμένα οι συμβεβλημένοι με τον ΕΟΠΥΥ ιδιώτες ιατροί, ως Προσωπικοί Ιατροί: Για εγγεγραμμένους πολίτες έως δύο χιλιάδες (2.000) άτομα, αποζημιώνονται «κατά κεφαλήν» βάσει ποσών ανά ηλικιακή ομάδα, τα οποία ορίζονται ως ακολούθως στην πρόσκληση του ΕΟΠΥΥ:

ΗΛΙΚΙΑΚΗ ΟΜΑΔΑ ΠΟΣΟ ΕΤΗΣΙΑΣ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗΣ

16 (συμπληρωμένα σύμφωνα με την ημεροχρονολογία γεννήσεώς τους) – 49 ΕΤΩΝ 20 €

50-69 ΕΤΩΝ 30 €

70 ΕΤΩΝ ΚΑΙ ΑΝΩ 45 €

Η μηνιαία αποζημίωση υπολογίζεται πολλαπλασιάζοντας το πλήθος των εγγεγραμμένων ανά ηλικιακή ομάδα με το ομάδα με το ετήσιο ποσό αποζημίωσης που αντιστοιχεί στην εν λόγω ηλικιακή ομάδα σύμφωνα με τον αμέσως ανωτέρω πίνακα, αναγόμενο και καταβαλλόμενο σε μηνιαία βάση.

Η Διαδικασία

Για την υπογραφή της σύμβασης ακολουθείται μία ψηφιακή διαδικασία ώστε να υπάρχει απλούστευση της διοικητικής διαδικασίας, την απομακρυσμένη πρόσβαση με χρήση ψηφιακών εργαλείων για την εξάλειψη γραφειοκρατικών εμποδίων.

Συγκεκριμένα η Διεύθυνση Συμβάσεων του ΕΟΠΥΥ διεκπεραιώνει ψηφιακά τη διαδικασία σύναψης σύμβασης μέσω της εφαρμογής EOPYY.eContracts (ψηφιακές συμβάσεις).

Ο ενδιαφερόμενος Προσωπικός Ιατρός των ανωτέρω ειδικοτήτων καταθέτει αποκλειστικά και μόνο ηλεκτρονικό αίτημα σύναψης σύμβασης στη Διεύθυνση Συμβάσεων ΕΟΠΥΥ μέσω της διαδικτυακής πύλης (ιστοσελίδας https://personaldoctors.eopyy.gov.gr/ )

Στην ιστοσελίδα παρέχονται αναλυτικές οδηγίες υποβολής αιτήματος, με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά (ψηφιακής μορφής):

1. Αντίγραφο Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας ή Διαβατηρίου

2. Πιστοποιητικό οικείου Ιατρικού Συλλόγου της χώρας.

3. Άδεια/Βεβαίωση λειτουργίας ιδιωτικού ιατρείου στην ελληνική επικράτεια.

4. Υπεύθυνη Δήλωση, των προϋποθέσεων ΕΚΠΥ (άρθρο 1, ΦΕΚ 4949/Β/1.11.2018) (μέσω gov.gr)

5. Υπεύθυνη Δήλωση ότι δεν είναι τακτικός υπάλληλος του Δημοσίου ή ΝΠΔΔ ή ΟΤΑ ‘α ή β’ βαθμού ή Ανεξάρτητων Αρχών με τς διατάξεις του Ν.2190/1994 και ότι δεν λαμβάνει οποιαδήποτε άλλη αμοιβή από σχέση συνεργασίας με το δημόσιο.(μέσω gov.gr)

Από τη Διεύθυνση Συμβάσεων του ΕΟΠΥΥ διενεργείται ο προσυμβατικός έλεγχος δικαιολογητικών. Με την ολοκλήρωση του ελέγχου ενημερώνεται ο ενδιαφερόμενος ιατρός και το έντυπο «ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΙΑΤΡΟΥ» εκδίδεται από την πλατφόρμα EOPYY.eContracts με προσυμπληρωμένα τα απαραίτητα στοιχεία και τίθεται στη διάθεση του ιατρού προς υπογραφή.

Η υπογραφή της σύμβασης από τον ιατρό πραγματοποιείται ηλεκτρονικά μέσω του gov.gr (Ψηφιακή Βεβαίωση Εγγράφου link: https://www.gov.gr/ipiresies/polites-kai- kathemerinoteta/psephiaka-eggrapha-gov-gr/psephiake-bebaiose-eggraphou ).

Για την ολοκλήρωση της διαδικασίας, ο ιατρός μεταφορτώνει (upload) την ψηφιακά υπογεγραμμένη σύμβαση στην πλατφόρμα EOPYY.eContracts οπότε και η διαδικασία ολοκληρώνεται κατόπιν της ψηφιακής υπογραφής της σύμβασης από τον ΕΟΠΥΥ.

Επισημαίνεται ότι στη διαδικτυακή πύλη έχουν αναρτηθεί αναλυτικές οδηγίες για την εγγραφή και αυθεντικοποίηση του χρήστη.

Σημειώνεται, σε κάθε περίπτωση, ότι οι αιτούντες χρήστες είναι υπεύθυνοι για την αποκλειστική και ορθή χρήση των κωδικών πρόσβασης ή των λοιπών στοιχείων ταυτοποίησής τους. Για τεχνικά προβλήματα ο ενδιαφερόμενος ιατρός μπορεί να απευθύνει ηλεκτρονικά ερωτήματα στη Διεύθυνση Πληροφορικής του ΕΟΠΥΥ.

Μετά την καταχώριση της Αίτησης ο υποψήφιος δύναται —μέσω του συστήματος— να προεικονίσει ή/και να εκτυπώσει αντίγραφο αυτής με εμφάνιση του αριθμού πρωτοκόλλου και της ημερομηνίας υποβολής της.

Τα απαραίτητα δικαιολογητικά μαζί με την ψηφιακά υπογεγραμμένη ηλεκτρονική αίτηση, δεν απαιτείται να αποστέλλονται στον ΕΟΠΥΥ.

Σε περίπτωση διαπίστωσης ανακρίβειας δηλωμένων στοιχείων μετά την υπογραφή της σύμβασης, πέραν των προαναφερθέντων συνεπειών, ο ΕΟΠΥΥ δύναται να καταγγείλει τη συναφθείσα σύμβαση.

Επισημαίνεται ότι η πρόσκληση ενδιαφέροντος για την υποβολή αιτημάτων σύναψης σύμβασης Προσωπικών Ιατρών στο πανελλαδικό δίκτυο συμβεβλημένων με τον ΕΟΠΥΥ ιδιωτών Προσωπικών ιατρών, παραμένει ανοιχτή έως 31/07/2022.

15 σχόλια:

 1. ΔΕΝ ΜΠΟΡΩ ΝΑ ΚΑΤΑΛΑΒΩ ΓΙΑ ΠΟΙΟ ΛΟΓΟ ΔΕΝ ΛΕΝΕ ΞΕΚΑΘΑΡΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΦΗΜΕΡΙΕΣ ΠΑΡΑ ΤΙΣ ΚΡΥΒΟΥΝ ΠΙΣΩ ΑΠΤΙΣ ΠΑΡΑΠΟΜΠΕΣ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ 4931,ΑΠΟΤΙ ΚΑΤΑΛΑΒΑΙΝΩ ΜΑΣ ΑΦΟΡΟΥΝ ΤΑ ΑΡΘΡΑ 36-45

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 2. Απαξιωση και αδιαφορια θα πρεπει να ειναι η απαντηση των ιατρων στην προχειροτητα και την πληρη αναξιοπιστια .Αλλιως ειναι αξιοι της μοιρας τους

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 3. 2000 ασθενείς ανά ΠΙ σημαίνει ....5500 ΠΙ για να καλύψουν τον πληθυσμό της χώρας! Με ......60000 ευρώ στον καθένα έχουμε......330 εκ. ευρώ ΜΟΝΟ για τους ΠΙ !!! Το .....πιστεύει κανείς σας Συνάδελφοι? Προσέξτε καλά και μην ασχοληθείτε αν δεν ψηφιστούν τα ανάλογα κονδύλια.....η υπόθεση μυρίζει.....

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. Υπάρχουν ήδη 2500 γιατροί στα Κ.Υ. και ΤΟ.Μ.Υ. Εκεί βασίζονται οτι για να αυξήσουν το εισόδημά τους αυτοί οι γιατροί θα γράψουν όσους πιό πολλούς ασθενείς μπορούν.(Καθότι με την ιδεοληψία της μονιμότητας και πλήρους και αποκλειστικής απασχόλησης με τον μισθό πείνας θα θελήσουν να βελτιώσουν το εισόδημά τους) Μετά βασίζονται οι κυβερνώντες οτι κάποιοι ασθενείς θα γραφτούν στον γιατρό που ήδη έχουν ,χωρίς να κάνει σύμβαση ο γιατρός. Εάν δεχθεί βέβαια καθότι θα έχει υποχρέωση να ενημερώνει τον φάκελο του ασθενούς,που θα πληρώνει επίσκεψη. Αρα οι γιατροί που θα κάνουν σύμβαση με τον ΕΟΠΥΥ ,θα είναι λίγοι. Με άλλα λόγια κάνανε 3 ταχυτήτων Π.Ι. Και μένει να δούμε τι θα κάνει ο πολίτης ,είτε ασθενής, είτε υγιής.

   Διαγραφή
  2. Σωστά αυτά που λες συνάδελφε 11.04 αλλά .....μακράν δεν καλύπτουν 11 εκ. πληθυσμού ούτε αλλάζουν το γεγονός πως αν καλύψουν τον πληθυσμό θέλουν .....εκατοντάδες εκατομμύρια......

   Διαγραφή
 4. δεν διευκρινιζεται ποτε οι γιατροι θα μπορουν να πανε διακοπες

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 5. ετησια αποζημιωση 45 e ετησιως δηλαδη 3,75e τον μηνα.-απιστευτο .

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 6. ΚΑΠΟΙΟΙ ΣΥΝΑΔΕΛΦΟΙ ΕΙΝΑΙ ΙΑΤΡΟΙ ΚΑΙ ΣΤΑ ΚΑΠΗ ΤΩΝ ΔΗΜΩΝ. ΑΛΛΟΙ ΕΠΙΣΗΣ ΣΥΝΜΜΕΤΕΧΟΥΝ ΣΕ ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ ΤΩΝ ΚΕΠΑ. ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΕΙ ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΗ ΕΑΝ ΕΧΟΥΝ ΚΩΛΥΜΑ ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΙ ΙΑΤΡΟΙ ΜΕ ΤΗΝ ΚΑΙΝΟΥΡΓΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗ?

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. ΑΦΟΥ ΤΟ ΛΕΕΙ ΞΕΚΑΘΑΡΑ ΠΩΣ ΑΛΛΙΩΣ ΝΑ ΤΟ ΠΕΙ???ΖΗΤΑΕΙ ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ΠΩΣ ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΕΙ ΣΥΝΑΨΗ ΕΡΓΑΣΙΑΚΗΣ ΣΧΕΣΗΣ ΜΕ ΟΤΑ

   Διαγραφή
 7. Ενα νομοσχεδιο που εγινε, βιαστικά, με πολύ προχειρότητα, χωρις ξεκάθαρο τον τρόπο λειτουργίας του ιατρείου (δηλ. οσο αφορα τα ραντεβού, καθε πόσο θα ειναι, τι γινεται με τις επισκέψεις κατ οίκον σε αλλο χρόνο, τι γίνεται με την αμοιβή, ποτε θα καταβάλλεται-με τις γνωστές καθυστερήσεις 4μηνες- 6μηνες, οι αποδοχες ειναι εξευτελιστικές , στην ουσία 2 ευρω /κατ ατομο, θα αναγκαζομαστε να βουλώνουμε τρύπες, εφημερίες σε κεντρα υγειας ή νοσοκομείο κλπ)το αντιθετο ειναι πολύ αναλυτικο για τις υποχρεώσεις και τις πιθανές ποινες που θα μας επιβάλλονται
  Ας πάρουν μια ιδέα οι κυβερνώντες για να δουν πως δουλευει ο θεσμός του οικογενειακου γιατρού στη Γερμανια , με τι αποδοχες και με τι βοήθεια απο νοσηλευτικο προσωπικο και γραμματειακη υποστηριξη..
  Κριμα γιατι για αλλου ξοδεύονται εδώ και εκει πολλά χρήματα ,αλλά τον γιατρό τον θέλουν τζάμπα.......

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. Αλλιώς πως θα ζήσουν οι κουμπάροι και τα βαφτιστήρια ?

   Διαγραφή
 8. Ακόμη με τον ΠΙ ασχολείστε μερικοί; Εχει και πιό κάτω ακόμη στο επάγγελμά μας ;

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 9. Με τετοιες υποχρεώσεις και απολαβές ,απλά ντροπή σε όσους δηλώσουν

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 10. Φυσικα οι συλλογοι μας στηριζουν το νομοσχεδιο που απαξιωνει με τραγικο τροπο το ιατρικο επαγγελμα .Δεν θα εχει επιτυχια και θα ειναι βασικη αιτια εκλογικης ηττας

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 11. Το 2005 το χαρτακι του Δημοσιου αφηνε στον γιατρο καθαρα 12 ευρο ανα ασθενη αρα αν ερχοταν καθε μηνα : 144 ευρο το χρονο!! Μετα με τις 200 επισκεψεις απο 10 ευρο το κερδος ηταν περιπου 72 ευρο το χρονο (6*12 μηνες). Με τον οικογενειακο ιατρο φθασαμε περιπου στα 35 ευρο το χρονο!! Τωρα με τον προσωπικο γιατρο πεσαμε στα30 ευρο ανα ασθενη και κατα μεσο ορο !! Ποσο ποιο δραματικο να γινει!!

  ΑπάντησηΔιαγραφή