Τετάρτη 24 Οκτωβρίου 2012

Η άποψη του Ι.Σ.Α. σχετικά με την αναγραφή φαρμακευτικής αγωγής και παρακλινικών εξετάσεων στο βιβλιάριο υγείας των ασφαλισμένων
Προς την

Διοίκηση Ε.Ο.Π.Υ.Υ

Λεωφόρος Κηφισίας, 39

Αμαρούσιο Αττικής

Αθήνα, 24.10.2012
Α.Π. 33244
ΘΕΜΑ: «Η ΑΠΟΨΗ ΤΟΥ ΙΣΑ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΝΑΓΡΑΦΗ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΚΛΙΝΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΣΤΟ ΒΙΒΛΙΑΡΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΤΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΩΝ»

Κοινοποιήθηκε στον ΙΣΑ, η με αριθμ. πρωτ. 43499/16.10.2012 εγκύκλιος του Οργανισμού σας, δυνάμει της οποίας υποχρεώνετε τους ιατρούς που παρέχουν τις υπηρεσίες τους στους ασφαλισμένους του Ε.Ο.Π.Υ.Υ, πλέον της ηλεκτρονικής συνταγογράφησης, να αναγράφουν την φαρμακευτική αγωγή και τις παρακλινικές εξετάσεις και στο βιβλιάριο υγείας του ασφαλισμένου, παραπέμποντας και στην υπ΄ αριθμ. πρωτ. 40901/01.10.2012 σχετική εγκύκλιο σας.

Επί των ανωτέρω εγγράφων σας, επιθυμούμε να σας γνωστοποιήσουμε τα κάτωθι:
Στον Νόμο 3892/2010 (δυνάμει του οποίου καθιερώθηκε η ηλεκτρονική συνταγογράφηση) στις διατάξεις των άρθρων 2 και 3 ορίζεται ότι: «1. Οι ρυθμίσεις του παρόντος νόμου εφαρμόζονται σε όλους τους Φορείς και Κλάδους Υγείας της Κοινωνικής Ασφάλισης, τους ασφαλισμένους σε Φ.Κ.Α., καθώς και τους ιατρούς και φαρμακοποιούς, όπως ορίζονται στο άρθρο 1»
« Άρθρο 3 Υποχρεώσεις ιατρών ως προς την ηλεκτρονική συνταγογράφηση
3. Οι ιατροί, αφού προβούν στην ταυτοποίηση του ασθενούς µε την επίδειξη βιβλιαρίου υγείας και τη χρήση ΑΜΚΑ, καταχωρίζουν ηλεκτρονικά τη συνταγή και συγκεκριµένα καταχωρίζουν τη διάγνωση, τα φάρµακα ή/και τα παραπεµπτικά.
5. Μετά από την επιβεβαίωση της ολοκληρωµένης και επιτυχούς ηλεκτρονικής καταχώρισης της συνταγής και του παραπεµπτικού, οι ιατροί εκτυπώνουν αντίγραφο της συνταγής ή του παραπεµπτικού που καταχωρίστηκε, υπογράφουν και το παραδίδουν στον ασθενή, ο οποίος το παραδίδει στον φαρµακοποιό ή στη µονάδα παροχής υπηρεσιών υγείας που θα εκτελέσει την εν λόγω συνταγή ή παραπεµπτικό αντίστοιχα.»
Περαιτέρω η υπ’ αριθμ. Υ3Γ/ΓΠ 5547/30.05.2012, απόφαση του Υπηρεσιακού Υπουργού Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης επέβαλλε πρόστιμο ύψους ενός (1) ευρώ για κάθε χειρόγραφη συνταγογράφηση – απόφαση η οποία είχε προκαλέσει την αντίδραση του ιατρικού κόσμου.

Σε κάθε περίπτωση ο ιατρός έχοντας ως προτεραιότητα την υγεία, την ασφάλεια και την εξυπηρέτηση του ασθενή και έχοντας επίγνωση του λειτουργήματος που επιτελεί, συμμορφώθηκε προς όλες τις επιταγές του νόμου, με προσωπικό μάλιστα κόστος πολλές φορές.
Συνεπεία των ανωτέρω καθίσταται εξαιρετικά δύσκολο να προβαίνει ο γιατρός σε διπλή ουσιαστικά συνταγογράφηση, αφιερώνοντας πολύτιμο χρόνο, τον οποίο ουσιαστικά στερεί από τους ασθενείς του. Σαφώς ο γιατρός υποχρεούται να ελέγξει το βιβλιάριο υγείας του ασθενή για να διαπιστωθεί το ιατρικό ιστορικό του αλλά και η διασταύρωση των στοιχείων του.


ΓΙΑ ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

ΤΟΥ ΙΑΤΡΙΚΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΑΘΗΝΩΝ

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Ο ΓΕΝ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ


ΓΙΩΡΓΟΣ ΠΑΤΟΥΛΗΣ ΣΤΑΘΗΣ ΤΣΟΥΚΑΛΟΣ

- Posted using BlogPress from my iPad

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου