Τρίτη 30 Οκτωβρίου 2012

ΠΡΟΤΑΣΗ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΦΟΡΕΩΝ Α' ΒΑΘΜΙΑΣ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ


Στο πλαίσιο της ισονομίας και ισότιμης μεταχείρισης όλων των ιδιωτικών φορέων παροχής υπηρεσιών υγείας διεκδικούμε την εφαρμογή των διατάξεων που αφορούν την δευτεροβάθμια και στο σύνολο των παρόχων της πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας. Πιο συγκεκριμένα ζητάμε την εφαρμογή της παρακάτω διάταξης του νέου κανονισμού του ΕΟΠΥΥ που αφορά τις ιδιωτικές κλινικές, προσαρμοσμένη, τόσο στις ιατρικές επισκέψεις - πράξεις όσο και στο σύνολο των παρακλινικών εξετάσεων.

"Επί του συνόλου της δαπάνης νοσηλείας που αποζημιώνει ο Ε.Ο.Π.Υ.Υ. σε συμβεβλημένες ιδιωτικές κλινικές, όταν γίνεται χρήση Κ.Ε.Ν., οι ασφαλισμένοι επιβαρύνονται με συμμετοχή,οι μεν ασφαλισμένοι του Ο.Γ.Α. με ποσοστό 50%, οι δε ασφαλισμένοι των λοιπών ασφαλιστικών φορέων με ποσοστό 30%, εξαιρουμένων των καρδιοχειρουργικών επεμβάσεων. Εφόσον ο ασθενής επιλέξει να νοσηλευθεί σε ανώτερη από τη δικαιούμενη θέση, η κλινική δύναται να χρεώσει επιπλέον ως επιβάρυνση προς αυτόν, ποσό που δεν θα υπερβαίνει το 35% επί της τιμής του ΚΕΝ νοσηλείας και 45% της τιμής αυτού στην αμέσως επόμενη επιλεγόμενη από τον ασθενή θέση."

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου