Παρασκευή 30 Νοεμβρίου 2012

Αρμοδιότητα Ι.Σ.Α. για χορήγηση άδειας λειτουργίας διαγνωστικών εργαστηρίων

Προς
Υπουργείο Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης
Γενική Διεύθυνση Υπηρεσιών Υγείας
Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας
Κοιν: Πανελλήνια Ομοσπονδία Σωματείων
Ιδιωτικής Πρωτοβάθμιας Υγείας

Αθήνα, 30.11.2012

Α.Π. 33947

ΘΕΜΑ: «ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑ ΙΣΑ ΓΙΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΑΔΕΙΑΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ».

Στην διάταξη της παραγράφου 2 του άρθρου 35 του ν. 4025/2011 «Ανασυγκρότηση Φορέων Κοινωνικής Αλληλεγγύης, Κέντρα Αποκατάστασης, Αναδιάρθρωση Ε.Σ.Υ. και άλλες διατάξεις.», ορίζεται ότι: «Αρμόδια αρχή για τη χορήγηση, αναστολή, ανάκληση και ακύρωση άδειας λειτουργίας ιατρείου, πολυϊατρείου, οδοντιατρείου και πολυοδοντιατρείου από 1-1-2012 ορίζεται ο κατά τόπο ιατρικός και οδοντιατρικός σύλλογος. Με απόφαση του Υπουργού Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης καθορίζονται τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, η διαδικασία και οι λοιποί όροι και προϋποθέσεις για την χορήγηση άδειας λειτουργίας των παραπάνω ιατρείων.»

Περαιτέρω στην εισηγητική έκθεση του ως άνω νόμου ορίζεται ότι: «35. Στο άρθρο 35 επιδιώκεται ο εκσυγχρονισμός του πλαισίου απονομής άδειας άσκησης ιατρικού και οδοντιατρικού επαγγέλματος και τίτλου ειδικότητας, καθώς και της χορήγησης άδειας ίδρυσης και λειτουργίας ιατρείων, οδοντιατρείων και λοιπών μονάδων πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας. Αρμόδια αρχή ορίζονται ο οικείοι ιατρικοί και οδοντιατρικοί σύλλογοι, όπως ισχύει και για άλλες επαγγελματικές κατηγορίες στην Ελλάδα και την Ευρωπαϊκή Ένωση». Σύμφωνα με την προαναφερθείσα διατύπωση δεν προκύπτει οποιαδήποτε βούληση του νομοθέτη να αντιμετωπιστούν κατά διαφορετικό τρόπο τα εργαστήρια, καθώς ο όρος ιατρεία περιλαμβάνει σαφώς και τα μικροβιολογικά εργαστήρια. Αν ο νομοθέτης είχε πράγματι αυτή τη βούληση- διάκριση – διαφορετική αντιμετώπιση, τούτο θα προέκυπτε από την εισηγητική έκθεση.

Σε κάθε περίπτωση το γεγονός ότι για τα αυτοτελή διαγνωστικά εργαστήρια παραμένει η αρμοδιότητα της Περιφέρειας, ενώ για τα διαγνωστικά εργαστήρια που αποτελούν τμήμα ενός πολυϊατρείου αρμόδιοι είναι οι Ιατρικοί Σύλλογοι, αφενός προκαλεί άνευ αιτίας σύγχυση στους εργαστηριακούς ιατρούς, αφετέρου αποδεικνύει την έλλειψη δημοσίου συμφέροντος για την εξακολούθηση της αρμοδιότητας της Περιφέρειας επί των αδειών λειτουργίας κάθε μορφής ιδιωτικού ιατρείου και διαγνωστικού εργαστηρίου.

Τέλος θα θέλαμε να επισημάνουμε το γεγονός ότι ο Ιατρικός Σύλλογος Αθηνών έχει τόσο την τεχνογνωσία, την υποδομή, όσο και το εξειδικευμένο προσωπικό προκειμένου να αναλάβει την χορήγηση άδειας λειτουργίας των εργαστηρίων.

Δυνάμει των ανωτέρω λεχθέντων και για λόγους ασφάλειας δικαίου, προσβλέπουμε σε άμεση λύση, προκειμένου να χορηγηθεί στους Ι.Σ. η αρμοδιότητα χορήγησης αδειών λειτουργίας των εργαστηρίων, πρωτίστως για την αποκατάσταση της νομιμότητας.


ΓΙΑ ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

ΤΟΥ ΙΑΤΡΙΚΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΑΘΗΝΩΝ


Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ               Ο ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

Γ. ΠΑΤΟΥΛΗΣ               ΕΥΣΤ. ΤΣΟΥΚΑΛΟΣ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου